Sổ Kế hoạch giảng dạy môn: Toán khối 9

doc 21 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 1485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sổ Kế hoạch giảng dạy môn: Toán khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sổ Kế hoạch giảng dạy môn: Toán khối 9
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
SỔ
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN TOÁN 	KHỐI 9
	Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THIÊN HƯƠNG
Tổ chuyên môn: KHTN
Trường: THCS Tứ Trưng
Huyện: Vĩnh Tường	Tỉnh: Vĩnh Phúc
Năm học: 2016 - 2017
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: TOÁN 	KHỐI 9 
	Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THIÊN HƯƠNG
	Năm sinh: 1977	Năm vào ngành: 1999
	Các nhiệm vụ được giao: 	Chủ nhiệm: 9A
Giảng dạy: Toán 8A; Toán 9
	..............................................................................................................
I-ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
1. Thống kê kết quả điều tra và chỉ tiêu phấn đấu:
Lớp
SS
nữ
Diện
chính
sách
Hoàn
cảnh
đặc
biệt
Kết quả xếp loại học tập bộ môn năm học 2015-2016
SGK
hiện
có
Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016-2017
Học sinh giỏi
Học lực
G
K
TB
Y
Huyện
Tinh
Q.gia
G
K
TB
Y
9A
9B
8A
2. Những đặc điểm về điều kiện giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh:
a. Thuận lợi: 
- Bản thân còn trẻ, luôn năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động của trường, tổ.
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường; sự động viên giúp đỡ nhiệt tình của các đoàn thể và hội cha mẹ học sinh.
- Đa số học sinh đều ngoan, lễ phép, có ý thức chấp hành tốt các nội quy của nhà trường và của lớp.
- Nhiều em có ý thức học tập tốt để trở thành con ngoan trò giỏi.
- Nhiều em có năng lực và lòng say mê học toán. Học sinh có đầy đủ SGK và dụng cụ học tập.
b. Khó khăn:
- Phần lớn phụ huynh đều bận với công việc lao động chân tay hàng ngày nên ít có điều kiện quan tâm đến việc học của con em.
- Chất lượng học tập của học sinh ở năm trước chưa cao, nhiều em chưa có phương pháp học tập phù hợp.
- Tác động tiêu cực bên ngoài xã hội ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc học tập của các em
- Chất lượng học sinh trong lớp chưa đồng đều.
II. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN:
1. Đối với giáo viên:
- Nắm chắc chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng tiết dạy trước khi lên lớp.
- Thực hiện hồ sơ chuyên môn đúng, đủ và có chất lượng. Đặc biệt soạn và nghiên cứu kỹ kế hoạch dạy học trước khi lên lớp. 
- Tích cực đổi mới PPDH phù hợp với đối tượng học sinh, chú trọng tính hiệu quả và chất lượng của tiết dạy.
- Quan tâm đến các em học yếu, có bài tập nâng cao dành cho học sinh giỏi.
- Tích cực sử dụng bảng phụ và làm đồ dùng dạy học. Thường xuyên học hỏi và vận dụng các phần mềm vào việc soạn giảng giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy.
- Tăng cường các loại hình kiểm tra. Chuẩn bị chi tiết nội dung kiểm tra phù hợp đối tượng được kiểm tra. Chú trọng chuẩn kiến - kỹ năng và các câu hỏi vận dụng kiến thức cũ để tìm ra kiến thức mới.
- Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm sau mỗi bài dạy, mỗi chương để từ đó đưa ra những điều chỉnh hợp lý, kịp thời về nội dung lẫn phương pháp.
- Khuyến khích động viên kịp thời những em học tốt, có ý thức vươn lên trong học tập. Đồng thời phân công những em học tốt theo dõi, giúp đỡ những em học yếu, không tự giác trong học tập.
- Tích cực dự giờ thăm lớp và trao đổi kinh nghiệm qua đồng nghiệp. Tham gia tích cực các buổi sinh hoạt chuyên môn do tổ, phòng và sở GD tổ chức.
- Thường xuyên học hỏi các chuyên đề, các tài liệu tham khảo nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.
2. Đối với học sinh:
- Có đầy đủ dụng cụ và SGK.
- Học bài và làm bài trước khi đến lớp
- Tập trung trong giờ học, tích cực phát biểu xây dựng bài.
- Thường xuyên học hỏi, trao đổi với giáo viên và các bạn trong cũng như ngoài lớp.
- Thường xuyên rèn luyện và nghiên cứu thông qua các tài liệu tham khảo.
III. PHẦN BỔ SUNG CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: I (ĐẠI SỐ)
Tiêu đề: 	CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
- N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, kÝ hiÖu c¨n bËc hai sè häc vµ biÕt dïng kiÕn thøc nµy ®Ó chøng minh mét sè tÝnh chÊt cña phÐp khai ph­¬ng.
- BiÕt ®­îc liªn hÖ cña phÐp khai ph­¬ng víi phÐp b×nh ph­¬ng. BiÕt dïng liªn hÖ nµy ®Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¶n vµ t×m mét sè nÕu biÕt b×nh ph­¬ng hoÆc c¨n bËc hai cña nã.
- N¾m ®­îc liªn hÖ gi÷a quan hÖ thø tù v¬i phÐp khai ph­¬ng vµ biÕt dung liªn hÖ nµy ®Ò so s¸nh c¸c sè.
- N¾m ®­îc c¸c liªn hÖ gi÷a phÐp khai ph­¬ng víi phÐp nh©n hoÆc v¬i phÐp chia.
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 01 đến tiết thứ: 18
Tuần thứ: 01 đến tuần thứ: 09
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng. Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn một cách linh hoạt.
- Rèn luyện tính cần cù chịu khó.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: II (ĐẠI SỐ)
Tiêu đề: 	HÀM SỐ BẬC NHẤT
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
- HS vÏ thµnh th¹o ®å thÞ cña hµm sè y = ax+b (a víi c¸c hÖ sè a vµ b chñ yÕu lµ c¸c sè h÷u tØ; 
- X¸c ®Þnh ®­îc täa ®é giao ®iÓm cña hai ®­êng th¼ng c¾t nhau; 
- BiÕt ¸p dông ®Þnh lý py-ta go ®Ó tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn mÆt ph¼ng täa ®é; 
- TÝnh ®­îc gãc t¹o bëi ®­êng th¼ng y=ax+b (a vµ trôc Ox
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 19 đến tiết thứ: 29
Tuần thứ: 10 đến tuần thứ: 15
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng, diễn đạt chính xác ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.
- Giáo dục cho học sinh ý thức học tập bộ môn. Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: III (ĐẠI SỐ)
Tiêu đề: 	HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
- N¾m ®ưîc thÕ nµo lµ hÖ hai phư¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn sè, kh¸i niÖm nghiÖm cña hÖ hai phư¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn sè. biÕt c¸ch minh ho¹ nghiÖm cña hÖ hai phư¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn sè b»ng h×nh häc. N¾m ®ưîc kh¸i niÖm hÖ phư¬ng tr×nh tư¬ng ®ư¬ng.
- N¾m ®ưîc hai c¸ch gi¶i hÖ hai phư¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn sè b»ng hai c¸ch (céng vµ thÕ ).
- N¾m ®ưîc c¸c bưíc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ phư¬ng tr×nh vµ vËn dông vµo gi¶i tõng d¹ng bµi to¸n.
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 30 đến tiết thứ: 46
Tuần thứ: 15 đến tuần thứ: 23
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: IV (ĐẠI SỐ)
Tiêu đề: 	HÀM SỐ Y = AX2 (A ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
- VÏ thµnh th¹o c¸c ®å thÞ cña hµm sè y = ax2 trong c¸c trưêng hîp mµ viÖc tÝnh to¸n täa ®é cña mét sè ®iÓm kh«ng qu¸ phøc t¹p
- Kỹ năng vận dụng c¸c hÖ thøc Vi-Ðt vµ øng dông cña chóng vµo viÖc nhÈm nghiÖm cña phư¬ng tr×nh bËc hai, ®Æc biÖt lµ trong trưêng hîp a+b+c=0 vµ 
a-b+c=0.
- Kỹ năng biÕt t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tÝch cña chóng. Cã thÓ nhËm ®ưîc nghiÖm cña nh÷ng phư¬ng tr×nh ®¬n gi¶n như: 
x2 - 5x +6 = 0, x2+6x +8 = 0,..
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 47 đến tiết thứ: 66
Tuần thứ: 24 đến tuần thứ: 33
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng. Tạo động cơ học tập tốt cho các môn học khác.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: I (HÌNH HỌC)
Tiêu đề: 	HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
+ BiÕt c¸ch lËp c¸c tØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän mét c¸ch thµnh th¹o
+ Sö dông thµnh th¹o b¶ng l­îng gi¸c hoÆc m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh c¸c tØ sè l­îng gi¸c hoÆc tÝnh gãc
+ BiÕt vËn dông linh ho¹t c¸c hÖ thøc trong tam gi¸c vu«ng ®Ó tÝnh mét sè yÕu tè (c¹nh, gãc) hoÆc gi¶i tam gi¸c vu«ng
+ BiÕt gi¶i thÝch kÕt qu¶ trong trong c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn nªu ra trong ch­¬ng
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 01 đến tiết thứ: 17
Tuần thứ: 01 đến tuần thứ: 09
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng.
- Giáo dục cho học sinh ý thức học tập bộ môn. Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: II (HÌNH HỌC)
Tiêu đề: 	ĐƯỜNG TRÒN
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
- HS cÇn n¾m ®­îc c¸c tÝnh chÊt trong mét ®­êng trßn (sù x¸c ®Þnh mét ®­êng trßn, tÝnh chÊt ®èi xøng, liªn hÖ gi÷a ®­êng kÝnh vµ d©y, liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y);
- HS cÇn n¾m ®­îc vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn;
- HS cÇn n¾m ®­îc vÞ trÝ t­¬ng ®ãi cña hai ®­êng trßn;
- HS cÇn n¾m ®­îc ®­êng trßn n«i tiÕp, ngo¹i tiÕp vµ bµng tam gi¸c.
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 18 đến tiết thứ: 33
Tuần thứ: 09 đến tuần thứ: 17
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng.
- Giáo dục tính cẩn thận chính xác và tinh thần trách nhiệm khi giải toán
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: III (HÌNH HỌC)
Tiêu đề: 	GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
+ Gãc ë t©m. Gãc néi tiÕp. Gãc t¹o bëi tia tiÕp tuyÕn vµ d©y cung. Gãc cã ®Ønh ë bªn trong ®­êng trßn. Gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®­êng trßn.
+ Liªn quan víi gãc n«i tiÕp cã quü tÝch cung chøa gãc, ®iÒu kiÖn ®Ó mét tø gi¸c néi tiÕp ®­êng trßn, c¸c ®a gi¸c ®Òu néi tiÕp vµ ngo¹i tiÕp ®­êng trßn.
+ Cuèi cïng lµ c¸c c«ng thøc tÝnh ®é dµi ®­êng trßn, cung trßn, diÖn tÝch h×nh trßn, h×nh qu¹t trßn.
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 34 đến tiết thứ: 57
Tuần thứ: 17 đến tuần thứ: 29
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng.
- Giáo dục cho học sinh ý thức học tập bộ môn. Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BÀI, CHƯƠNG (HOẶC PHẦN) THỨ: IV (HÌNH HỌC)
Tiêu đề: 	HÌNH TRỤ. HÌNH NÓN. HÌNH CẦU
Yêu cầu về kiến thức cơ bản
Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
Yêu cầu vận dụng vào
đời sống, kĩ thuật
+ HS nhËn biÕt ®­îc:
- C¸ch t¹o thµnh trô, h×nh nãn, h×nh nãn côt vµ h×nh cÇu. Th«ng qua ®ã n¾m ®­îc c¸c “yÕu tè” cña nh÷ng h×nh nãi trªn.
- §¸y cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh nãn côt.
- §­êng sinh trô, h×nh nãn.
- Trôc, chiÒu cao h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu.
- MÆt xung quanh cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu
- T©m, b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh cña h×nh cÇu.
+ HS n¾m v÷ng c¸c c«ng thøc ®­îc thõa nhËn ®Ó tÝnh diÖn tÝch xung quanh.
ĐÁNH GIÁ SAU KHI THỰC HIỆN
I/ Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy:
	1 - Đã thực hiện tốt các yêu cầu:
............	2 - Tồn tại và nguyên nhân:
.........	3 - Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu: .. chiếm .. %, khá giỏi .. chiếm .. %
Từ tiết thứ: 58 đến tiết thứ: 69
Tuần thứ: 29 đến tuần thứ: 35
Từ ngày: đến ngày:
Yêu cầu về giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống
Kiến thức cần phụ đạo hoặc bồi dưỡng nâng cao
Chuẩn bị của thầy, cô giáo
- Giúp HS nhận thức đúng việc học, tính tự tin, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 
- Làm việc khoa học, có kế hoach.
- Có ý thức tự học tự bồi dưỡng.
- Giáo dục cho học sinh ý thức học tập bộ môn. Rèn tính cẩn thận khi làm toán, thái độ nghiêm túc trong học tập.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG (HOẶC PHẦN)
II/ Những điểm cần bổ sung trong kế hoạch hoặc sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy:
...
...........................
PHẦN KIỂM TRA CỦA HIỆU TRƯỞNG
Ngày
tháng
Lần
KT
Nhận xét
Kí tên, đóng dấu

Tài liệu đính kèm:

  • docKH giang day mon Toan 9.doc