Các đề ôn Đại số 9

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 788Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Các đề ôn Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các đề ôn Đại số 9
ĐỀ 1
Câu 1: Tìm điều kiện xác định của: a) b) c) 
Câu 2: Thực hiện phép tính
a) b) c) 
d) e ) f) 
g) (vôùi a < 0 vaø b 0 ) h) m) 
Câu 3 Tìm x biết 
	a) b) c) 
Câu 4: Cho biểu thức: ( với x0; x1)
Rút gọn biểu thức P
Xác định x để 
ĐỀ 2
Caâu 1 : Thöïc hieän pheùp tính :
 a) b) c 
d) e) f) 
Caâu2: Cho bieåu thöùc Cho bieåu thöùc : M= vôùi x > 0 ; x 4 
 a) Ruùt goïn M. b) Tìm giaù trò cuûa M khi x = 6+ 4 c)Tìm caùc giaù trò cuûa x ñeå M < 1 
Caâu3:
 Cho A = ( - ) + 
 a) Tìm tập xác định của A b) Rút gọn A c) Tìm x để A = 
Caâu 4: Tìm x biết 
a) b) c) d) 
Caâu 5:
a) Tìm giá trị của x để P = đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất đó
b) Tìm giá trị của x để Q = ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, t×m gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã
ĐỀ 3
Câu 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a. 	c. 
 b. B = d) 
Câu 2: Tìm x, biết: (2đ)
a. 	b. 
Câu 3: (2đ)
 víi ; 
a. Rút gọn Q. B. So sánh Q với 1.
ĐỀ 4
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
A = . b) B = 
 	c) C = d) với a < 3 e) 
Bài 2. Tìm x biết : 
Bài 3: Cho biểu thức: A = 
a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. 
b/ Rút gọn biểu thức A. 
c/ Tính các giá trị của x để A > 0 
Bài 4: Cho A = Tìm giá trị lớn nhất của A, giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?
aøi 1: Giaûi tam giaùc vuoâng ABC , bieát = 900 , = 600 , AC = 8cm ( ñoä daøi caïnh laøm troøn ñeán chöõ soá thaäp phaân thöù hai) 
Baøi2: Cho ABC coù AB = 10cm , AC = 24cm , BC =26cm . Ñöôøng cao AH 
Chöùng minh tam giaùc ABC vuoâng taïi A .
Tính chieàu cao AH vaø caùc ñoaïn maø chieàu cao ñoù chia ra treân caïnh BC .
Töø H keû HD AB ( D thuoäcAB), HE AC ( E thuoäc AC ) Tính dieän tích töù giaùc ADHE.
Bài 3: Cho là góc nhọn. Rút gọn biểu thức:
A = 2016sin 2200 + sin400 + 2016cos2 200 – cos500 + tan200 .tan700 
B = 
Bài 4: Cho ABC nhọn . Chứng minh sinA + cosA > 1 
Bài 5: (4 ñ) Cho ABC vuoâng taïi A , coù AB = 6cm, AC = 8cm
Tính soá ño goùc B vaø goùc C ( laøm troøn ñeán ñoä )
Tính ñöôøng cao AH cuûa ABC
Chöùng minh raèng : AB. cosB + AC . cosC = BC
D thuoäc caïnh AC sao cho DC = 2DA . Veõ DE vuoâng goùc vôùi BC taïi E.
 Chöùng minh raèng : 
Caâu2: Tính x vaø y ôû hình veõ sau:
 x y 	
241
211
Bài 1: Không dùng máy tính bỏ túi Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần
 a/ sin 350; cos 240; sin 540; cos630; sin700
 b/ tan240; cot350; cot 540; tan630; cot700	
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH, biết BH = 4 cm, CH = 9 cm. Hãy tính (kết quả về độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, số đo góc làm tròn đến độ):
a/ Độ dài cạnh AB và đường cao AH.
b/ Góc B rồi từ đó tính độ dài cạnh AC.
c/ Diện tích tam giác ABC.
Bài 3: Tính (Không sử dụng máy tính cầm tay casio)
 a/ A = (cos 360 – sin 360).(cos 370 – sin 380). (cos 420 – sin 480).
 b/ B = tan670 - cot230 + cos2160 + cos2740- 
Bài 4: Cho ABC vuông tại A; đường cao AH. Biết AC = 3cm, BC = 5cm. 	
a/ Giải tam giác vuông ABC. ( số đo góc làm tròn đến độ)
b/ Tính AH
 c/ Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC . Chứng minh : AE.AB = AF.AC
 d/ Chứng minh: 
Bài 5: Cho ABC vuông tại A và đường cao AH. Biết và AB = 15cm. 
a/ Tính số đo góc C. ( Làm tròn đến độ)
b/ Tính độ dài các đoạn HB, HC.( Làm tròn đến cm)
 c/ Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC . Chứng minh : AH3 = BC.BE.CF

Tài liệu đính kèm:

  • doccac_de_on_tap_chuong.doc