Ma trận đề tra học kì I năm học 2015 -2016 môn: Công nghệ 6 - Trường THCS Thống NhấtI

doc 3 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1150Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề tra học kì I năm học 2015 -2016 môn: Công nghệ 6 - Trường THCS Thống NhấtI", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề tra học kì I năm học 2015 -2016 môn: Công nghệ 6 - Trường THCS Thống NhấtI
Phßng gd&®t hång bµng
Tr­êng thcs THỐNG NHẤT
MA TRËN §Ò tra häc k× i n¨m häc 2015 -2016
M«n: C«ng nghÖ 6
Thêi gian: 45’ (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
 Chủ đề
Nội dung
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Céng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 May mÆc trong gia ®×nh
- Nhận biết tính chất của vải trong may mặc 
- Ph©n biÖt c¸c lo¹i v¶i, chän v¶i.
- C¸ch lùa chän trang phôc
- VËn dông lùa chän v¶i kiÓu may phï hîp víi vãc d¸ng c¬ thÓ, b¶o qu¶n trang phôc bÒn ®Ñp
- Vận dụng khâu bao tay trẻ sơ sinh
Sè c©u
 Sè ®iÓm
TØ lÖ %
1 
0,25
2,5 %
3 
0,75
7,5 %
2
0,5
5 %
1
1
10 %
7
2,5
25%
Trang trÝ nhµ ë
- BiÕt gi÷ g×n nhµ ë s¹ch ®Ñp 
 - BiÕt s¾p xÕp ®å ®¹c hợp lý trong nhµ ë
- HiÓu ®ược sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp 
- S¾p xÕp ®å ®¹c trong nhµ ë
- Lùa chän ®å vËt ®Ó trang trÝ nhµ ë.
- VËn dông s¾p xÕp lùa chän ®å vËt trang trÝ nhµ ë n¬i häc tËp cña b¶n th©n
 Sè c©u
Sè ®iÓm
TØ lÖ %
2 
0,5 
5%
1
2
20%
3
0,75 
5%
1
2
20%
1
0,25 
5%
1
2
20%
9
 7,5
 75 %
Tổng số câu
Tổng số điểm
TØ lÖ %
4
2,75
27,5%
7
3,5
35%
5
3,75
37,5%
16
10
100%
NGƯỜI RA ĐỀ XÁC NHẬN CỦA TỔ CM XÁC NHẬN CỦA BGH
Lê Thị Hải Yến	Nguyễn Thị Lãm
Phßng gd&®t hång bµng
Tr­êng thcs THỐNG NHẤT
§Ò kiÓm tra häc k× i n¨m häc 2015 -2016
M«n: C«ng nghÖ 6
Thêi gian: 45’ (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
L­u ý: §Ò kiÓm tra có 01 trang, häc sinh lµm bµi ra tê giÊy thi
I. TR¾C NGHIÖM (3®iÓm)
Ghi l¹i vµo tê giÊy kiÓm tra những ch÷ c¸i ®øng tr­íc caâu traû lôøi ñuùng
C©u 1. Sù ¶nh h­ëng cña thiªn nhiªn ®Õn nhµ ë lµ:
A. Bão, gió	B. Ngñ	 	B. NghØ ng¬i	D. Bôi
C©u 2. Các lo¹i trang phôc lµ:
A. Theo løa tuæi	B. Theo mµu s¾c	C. Theo lo¹i v¶i	D. Theo thời tiết	
C©u 3 . §Ó t¹o c¶m gi¸c gÇy ®i, cao lªn nªn mÆc ®å víi lo¹i v¶i:	 
A. V¶i säc ngang	B. V¶i säc dọc	C. V¶i trơn phẳng, mờ đục 	D. V¶i bãng lo¸ng
C©u 4. Cây cảnh chỉ có lá không có trái hoặc hoa là
A. Cây vạn niên thanh	B. Cây râm bụt 
C. Cây tùng	D. Cây lưỡi hổ
C©u 5. C¸ch lùa chän tranh ¶nh phï hîp cho viÖc trang trÝ nhµ ë lµ:
A. Tranh ¶nh thËt ®Ñp	B. Tranh ¶nh theo yªu cÇu cña ng­êi kh¸c 
C. Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường	D. Néi dung tranh ¶nh ph¶i phï hîp
C©u 6. Lựa chọn trang phục đi lao động
A. Vải sợi tổng hợp	B. Màu sáng	C. May đơn giản rộng	D.Vải sợi bông
C©u7. ý nghÜa cña c©y c¶nh trong trang trí nhà ở lµ: 
A. Lµm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên	B. Lµm m¸t	
C. Lµm trong s¹ch kh«ng khÝ	D. LÊy gç
C©u 8. C©y c¶nh th­êng ®­îc dïng lµm trang trÝ nhµ ë:
A. C©y bµng	B. C©y lưỡi hổ	C. Cây phát tài	D. Cây sao
Câu 9. Áo quần thường bị bẩn sau khi sử dụng, cần làm gì để trở lại như mới?
A. Là(ủi)	B. Phơi	C. Giặt	D. Cất giữ
Câu 10. Tính chất của vải sợi thiên nhiên
A. Tro vón cục	B. Giặt nhanh khô	C. Mặc thoáng mát	D.Độ hút ẩm cao 
Câu 11. Để bảo quản trang phục bền, đẹp thì thực hiện theo qui trình nào
A. Giặt -> phơi - > là(ủi) - > cất giữ	B. Phơi - > là(ủi)- > giặt - > cất giữ
C. Giặt -> là(ủi) - > phơi - > cất giữ	D.Là(ủi) - > giặt - > phơi -> cất giữ
Câu 12. Phân chia khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình trong các trường hợp sau, trường hợp nào không hợp lý?
A. Chỗ thờ cúng bố trí ở nhà bếp B. Khu vực ăn uống được bố trí ở gần bếp. C. Chỗ để xe được bố trí ở nơi kín đáo D. Chỗ ngủ nghỉ được bố trí ở phòng bếp
II. TỰ LUẬN (7®iÓm)
C©u1 (1®iÓm). Thế nào là mặc đẹp?
C©u2 (4®iÓm).
a) Nêu sự cÇn thiÕt ph¶i gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sẽ, ngăn nắp ?
b) Là học sinh, em cần phải làm gì để góp phần giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp? 
C©u3 (2®iÓm). Em hãy nêu sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm? 
... Hết đề ...
®¸p ¸n, biÓu ®iÓm §Ò kiÓm tra häc k× i n¨m häc 2015 -2016
M«n: C«ng nghÖ 6
i. tr¾c nghiÖm (3®iÓm)
 Mçi ý chọn ®óng ®­îc 0,25®:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
A,D
A,D
B,C
A,C,D
C,D
C,D
A,C
B,C
C
C,D
A
A,D
ii. tù luËn (7®iÓm)
C©u
Néi dung ®¸p ¸n
§iÓm
1
(1®)
- Mặc đẹp là mặc quần áo phù hợp với người mặc, phù hợp với vóc dáng , lứa tuổi với công việc và hoàn cảnh sống, biết cách ứng xử.
1,0
2
(4®)
- Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp 
Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p sÏ ®¶m b¶o søc kháe cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, tiÕt kiÖm thêi gian khi t×m mét vËt dông cÇn thiÕt vµ lµm t¨ng vÎ ®Ñp cho nhµ ë
- Liªn hÖ thùc tÕ: Hs tù làm.
( Lau chïi, quÐt dän, s¾p xÕp ®å ®¹c, nhµ cöa ng¨n n¾p, vÖ sinh nơi ở, vệ sinh c¸ nh©n......)
2,0
2,0
3
(2®)
- Xác định chiều dài các cành chính :
+ Cành chính thứ nhất : (ký hiệu : ) = 1 - 1,5(D+h) 
 D là đường kính lớn nhất của bình
 h là chiều cao của bình
+ Cành chính thứ hai : (ký hiệu : ) = 2/3 
+ Cành chính thứ ba :  (ký hiệu :£) = 2/3 
- Các cành phụ : (ký hiệu :T): có chiều dài ngắn hơn cành chính mà nó đứng bên cạnh 
2,0

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KTHKI_mon_CN6_nam_hoc_20152016.doc