Kiểm tra Toán 7_15 phút Tuần 26: Tiết 55 (Đại số)

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 904Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Toán 7_15 phút Tuần 26: Tiết 55 (Đại số)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Toán 7_15 phút Tuần 26: Tiết 55 (Đại số)
Kiểm tra toán 7_15 phút
Tuần 26: Tiết 55 (đạisố) : luyện tập
I\ Đề bài 
Bài 1:(5 điểm)
 Đánh dấu X vào ô mà em chọn là hai đơn thức đồng dạng
STT
Đơn thức
Đ
S
a,
b,
c,
d,
e,
và
xy và -xy
và 
và
và-2
Bài 2: (2 điểm) Tỡm cỏc đơn thức P, Q biết
a, P + 5xy = -3xy
b, Q+ P + 
Bài 3:(3 điểm) Viết đơn thức sau dưới dạng thu gọn -
Bài 3: (1điểm)
Tính tích hai đơn thức và rồi tính giá trị của đơn thức tìm được tại x=3 và y=
Bài 4: (2,5điểm)
Cho 2 đa thức 
M =3,5
N =
a, Thu gọn các đa thức M và N
b, Tính: M+N; M-N
Bài 5: (0,5điểm) Nghiệm của đa thức P(x)=6 -2x
Kiểm tra toán 7 _15 phút.
I) Đề bài
Bài 1:(2,5 điểm) Các câu sau đúng hay sai ? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lời mà em chọn
Câu
Đ
S
a,là đơn thức 
b, là đơn thức bậc 4
c,là đơn thức 
d, là đa thức bậc 5
e,là đa thức bậc 2
Bài 2 :(7,5 điểm) 
Cho đa thức A(x) = 21-+4x-2-3; 
B(x)= 2++4
a/ thu gọn và sắp xếp theo luỹ thừa giảm của biến b/Tính A(x)-B(x)
Bài 5: (2 điểm) 
Cho đa thức: D(x)=5x3+2x4-x2+3x2-x3-x4 + 1-4x3
a, Thu gọn và xắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b, Tính P(1)và P(-1).
c, Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

Tài liệu đính kèm:

  • docKT1tiet_ds7_C1.doc