Kiểm tra môn Đại số lớp 9 học kỳ I - Năm học 2016 - 2017

doc 12 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 885Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra môn Đại số lớp 9 học kỳ I - Năm học 2016 - 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra môn Đại số lớp 9 học kỳ I - Năm học 2016 - 2017
PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA MA TRẬN KIỂM TRA MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1:
Căn bậc hai và hằng đẳng thức 
Chuẩn KT-KN
Phân biệt căn bậc hai và căn bậc hai số học. Biết điều kiện có nghĩa của căn thức bậc hai
Chuẩn KT-KN
Hiểu được hằng đẳng thức 
Chuẩn KT-KN
Vận dụng HĐT giải các dạng bài tập rút gọn biểu thức, tìm x.
Chuẩn KT-KN
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu:2
1
Số câu:1
0,5
Số câu:1
1
Số câu:
Số câu: 4
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ : 25%
Chủ đề 2:
Các phép tính về căn thức bậc hai và các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Chuẩn KT-KN
Nhận biết công thức biến đổi đơn giản căn thức bậc hai.Tính toán đơn giản các căn thức bậc hai
Chuẩn KT-KN
Hiểu các công thức nhân chia căn bậc hai, các phép biến đổi đưa thừa số ra (vào) dấu căn, trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn.Tính toán (rút gọn) các biểu thức đơn giản.
Chuẩn KT-KN
Vận dụng phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn, cộng trừ các căn thức đồng dạng, tìm x
Chuẩn KT-KN
Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:2
1
Số câu:4
2,5
Số câu:1
1
Số câu:
Số câu: 7
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ : 45%
Chủ đề 3: 
Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Chuẩn KT-KN
Chuẩn KT-KN
Chuẩn KT-KN
Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để rút gọn biểu thức (chứa chữ) 
Chuẩn KT-KN
Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để tính giá trị của biểu thức. 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Số câu:
Số câu:
Số câu:1
1
Số câu:2
2
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ : 30%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu:4
Số điểm: 2 
Tỉ lệ:20%
Số câu: 5
Số điểm: 3
Tỉ lệ:30%
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ:30%
Số câu:2
Số điểm: 2
Tỉ lệ:20%
Số câu:
Điểm:
Tỉ lệ:100%
PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP 9
 Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian giao đề)
 Họ và tên học sinh..................................................................................................................................................Lớp 9/ 
ĐIỂM
Nhận xét của thầy cô giáo
Ngày KT:....//2016
Ngày trả bài:.....//2016
Số
Chữ
 BÀI LÀM Số tờ: .....................
ĐỀ SỐ 1
Phần I: (3,0 điểm) Trắc nghiệm:
Câu 1: Căn bậc hai của 16 là :
A. 4 và - 4 	B. 4 	C. 256 	D. 256 và – 256
Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là : 
A. ; 	B. ; C.; 	D..
Câu 3: Phép so sánh nào sau đây là sai ?
A. 2 >.	B. 3 < 2.	C. –5 < 4.	D. 2 – < 0.
Câu 4: có giá trị bằng:
A. 	;	B. – 	;	C.	;	D. 
Câu 5: Căn bậc ba của là : 
A. 2 	B. 	C. -2 	D. Không tồn tại
Câu 6. Rút gọn biểu thức với a < 3 ta được:
A. a2(3 – a )	B. a2(a + 3 )	C. a2(a - 3 )	D. -a2(a + 3 )
Phần II: (7,0 điểm) Tự luận:
Bài 1: ( 3đ) Tính giá trị của biểu thức:
A = . b) B = 
 	c) C = 
Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x biết : 
Bài 3: ( 2,0 điểm) Cho biểu thức: A = 
a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. 
b/ Rút gọn biểu thức A. 
c/ Tính các giá trị của x để A > 0 
Bài 4: (1,0 điểm) Cho A = Tìm giá trị lớn nhất của A, giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN MÔN: ĐẠI SỐ- LỚP 9
 Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian giao đề)
 Họ và tên học sinh..................................................................................................................................................Lớp 9/ 
ĐIỂM
Nhận xét của thầy cô giáo
Ngày KT:....//2016
Ngày trả bài:.....//2016
Số
Chữ
 BÀI LÀM Số tờ: .....................
ĐỀ SỐ 2
Phần I: (3,0 điểm) Trắc nghiệm:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là :
A. 3 và - 3 	B. 3 	C. 81 	D. 81 và – 81
Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là : 
A. ; 	B. ; 	C.; 	D..
Câu 3: Phép so sánh nào sau đây là sai ?
A. 2 >.	B. –5 <4.	C. 3 < 2.	D. 2 – < 0.
Câu 4: có giá trị bằng:
A. 	B. 	C.7	 	D. 1
Câu 5: Căn bậc ba của -27 là : 
A. 3 	B. 	C. 	D. Không tồn tại 
Câu 6. Rút gọn biểu thức với a > 3 ta được:
A. a(3 – a )	B. a(a + 3 )	C. a(a - 3 )	D. -a(a – 3 )
Phần II: (7,0 điểm) Tự luận:
Bài 1: ( 3đ) Tính giá trị của biểu thức:
A = . b) B = 
 	c) C = 
Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x biết : 
Bài 3: ( 2,0 điểm) Cho biểu thức: M = 
a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức M có nghĩa. 
b/ Rút gọn biểu thức M. 
c/ Tính x để M có giá trị bằng 1
Bài 4: (1,0 điểm) Cho B = Tìm giá trị lớn nhất của A, giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN MÔN: ĐẠI SỐ- LỚP 9
 Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian giao đề)
 Họ và tên học sinh..................................................................................................................................................Lớp 9/ 
ĐIỂM
Nhận xét của thầy cô giáo
Ngày KT:....//2016
Ngày trả bài:.....//2016
Số
Chữ
 BÀI LÀM Số tờ: .....................
ĐỀ SỐ 3
Phần I: (3,0 điểm) Trắc nghiệm:
Câu 1: Căn bậc hai của 16 là :
A. 4	B. 4 và - 4 C. 256 D. 256 và – 256
Câu 2: Điều kiện xác định của biểu thức là : 
A. ; 	B. ; 	C.; 	D..
Câu 3: Phép so sánh nào sau đây là sai ?
A. 2 >.	B. 2 – < 0.	C. –5 < 4.	D. 3 < 2.
Câu 4: có giá trị bằng:
A. 	;	B. – 	;	C.	;	D. 
Câu 5: Căn bậc ba của là : 
A. 	 B. -2 	C. +2 	D. Không tồn tại
Câu 6. Rút gọn biểu thức với a < 3 ta được:
A. a2(a – 3 )	B. a2(a + 3 )	C. a2(3 - a )	D. -a2(a + 3 )
Phần II: (7,0 điểm) Tự luận:
Bài 1: ( 3đ) Tính giá trị của biểu thức:
A = . b) B = 
 	c) C = 
Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x biết : 
Bài 3: ( 2,0 điểm) Cho biểu thức: A = 
a/ Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. 
b/ Rút gọn biểu thức A. 
c/ Tính các giá trị của x để A > 0 
Bài 4: (1,0 điểm) Cho A = Tìm giá trị lớn nhất của A, giá trị đó đạt được khi x bằng bao nhiêu?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_MA_TRAN_DAP_AN_DAI_SO_9_TIET_17.doc