Kiểm tra Hình học – Chương I khối 9

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 680Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Hình học – Chương I khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Hình học – Chương I khối 9
 KIỂM TRA HÌNH HỌC – CHƯƠNG I – LỚP 9
ĐỀA THỜI GIAN : 45 phút Tiết : 
A/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 Theo H.1. hệ thức nào đúng
 a . AB2 = BH.HC b. AB2 = AH. BC 
 c. AB2 = BH.BC d. AB2= HC.BC
Câu 2. Tính x, trên hình vẽ (H.1) biết BH = 3cm; HC = 12cm H.1
 a. 36cm b. x = 6cm c. 45cm d. 4cm
Câu 3 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8 cm ; AC = 6 cm và BC = 10cm; 
SinB=34 b. Sin B=43 c. SinB=35 d. SinB=45
C©u4 Cho tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng lµ 6 cm vµ 8 cm
 §é dµi h×nh chiÕu cña c¸c c¹nh gãc vu«ng lªn c¹nh huyÒn lµ:
a. 3 cm vµ 3,6 cm ; c. 3,6 cm vµ 6,4 cm 
b. 3,6 cm vµ 4,8 cm ; d. 4,8 cm vµ 6,4 cm
C©u 5: Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ 
 c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. §é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ:
a. 7 cm vµ cm ; c. 7 cm vµ cm 
b. cm vµ cm ; d. Mét kÕt qu¶ kh¸c
Câu 6: Câu nào sau đây đúng ? Với là một góc nhọn tùy ý, thì: 
a. b. c. tan+ cot= 1	 d. sin2– cos2= 1
	B/ TỰ LUẬN:
Bài 1 : (2điểm) Cho ∆ABC (A=900) đường cao AH . Tính AB và BH biết AH = 8 cm , HC = 10 cm. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất )
Bài 2 :2điểm)	
Cho Cosα=35 . Không tính góc α . Tính Sin α và Cot α ? .
Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành các tỉ số lượng giác của các góc lớn hơn 450 cos 240 , sin 350, cos180, sin 440 .
Bài 3 : (2điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH
 a. Tính góc B, C với AB = 3 cm, BC =5 cm. ( góc làm tròn đến độ)
 b. Gọi hình chiếu của H trên AB, AC lần lượt là P và Q. Tính PQ ? 
Bài 4 : (1điểm) Trong một tam giác vuông, đường phân giác của góc vuông chia cạnh huyền thành 2 đoạn thẳng tỉ lệ 2:5. Hỏi dường cao ứng với cạnh huyền chia cạnh đó theo tỉ số bao nhiêu?
 Họ và Tên:...........................................................Lớp ..............
 KIỂM TRA HÌNH HỌC – CHƯƠNG I – LỚP 9
ĐỀ B THỜI GIAN : 45 phút Tiết : 
A/ TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 Theo H.1. hệ thức nào đúng
 a . AB2 = BH.HC b. AB2= HC.BC
 c. AB2 = AH. BC d. AB2 = BH.BC 
Câu 2. Tính x, trên hình vẽ (H.1) biết BH = 4cm; HC = 9cm H.1
 a. 36cm b. x = 45cm c. 6cm d. 4cm
Câu 3 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8 cm ; AC = 6 cm và BC = 10cm; 
SinB=34 b. SinB=35 c. Sin B=43 d. SinB=45
C©u4 Cho tam gi¸c vu«ng cã mét gãc nhän b»ng 300 vµ 
 c¹nh huyÒn b»ng 14 cm. §é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ:
a. 7 cm vµ cm ; c. 7 cm vµ cm 
b. cm vµ cm ; d. Mét kÕt qu¶ kh¸c
 C©u 5: Cho tam gi¸c vu«ng cã ®é dµi c¸c c¹nh gãc vu«ng lµ 6 cm vµ 8 cm
 §é dµi h×nh chiÕu cña c¸c c¹nh gãc vu«ng lªn c¹nh huyÒn lµ:
a. 3 cm vµ 3,6 cm ; c. 3,6 cm vµ 6,4 cm 
b. 3,6 cm vµ 4,8 cm ; d. 4,8 cm vµ 6,4 cm
Câu 6: Câu nào sau đây đúng ? Với là một góc nhọn tùy ý, thì: 
a. b. c. tan+ cot= 1	 d. sin2– cos2= 1
	B/ TỰ LUẬN:
Bài 1 : (2điểm) Cho ∆ABC (A=900) đường cao AH . Tính AB và BH biết AH = 12 cm , HC = 16 cm. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất )
Bài 2 : (2điểm)
Cho Sin α=35 . Không tính góc α . Tính Cos α và Cot α ? .
Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành các tỉ số lượng giác của các gócnhỏ hơn 450 cos 740 , sin 650, cos 510, sin 840 .
Bài 3 : (2điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH.
 a. Tính góc B, C với AB = 6 cm, BC = 10 cm. ( góc làm tròn đến độ)
 b. Gọi hình chiếu của H trên AB, AC lần lượt là M và N. Tính MN ?
Bài 4 : (1điểm) Trong một tam giác vuông, đường phân giác của góc vuông chia cạnh huyền thành 2 đoạn thẳng tỉ lệ 3:4. Hỏi dường cao ứng với cạnh huyền chia cạnh đó theo tỉ số bao nhiêu?
 Họ và Tên:...........................................................Lớp :...........
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: ĐỀ A
A/ TRẮC NGHIỆM : ( Mỗi câu đúng 0,5điểm) 
1/ d 	2/ b	3/ c	4/ c	5/ a	6/ a
B/ TỰ LUẬN :
Bài 1 : Tính đúng BH = 6,4 cm ( 1đ) và AB = 4,8cm (1đ)
Bài 2 : 
Câu a (1điểm) Sin2 α + cos 2 α = 1 ( 0,25đ)
 Tính đúng sin α=0,8 (0,5đ)
 Tính đúng Cot α=0,75 (0,25đ)
Câu b (1điểm) Viết đúng mỗi TSLG được 0,25 đ
Bài 3 : 
Câu a : Tính đúng góc B = 530 (0,5đ) góc C = 370 
Không làm tròn đến độ trừ 0,25đ mỗi ý
Câu b : C/m tứ giác APHQ là hình chữ nhật (0,5đ)
 Tính AH = 2,4cm rồi suy ra PQ = AH = 2,4 cm ( 0,5đ)
Bài 4 : Tính được BH/ HC = AB2/ AC2 = 4/25 (1đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docxKIEM_TRA_HINH_9_CHUONG_I.docx