Kiểm tra chương II môn học: Số học khối 6

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 700Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương II môn học: Số học khối 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương II môn học: Số học khối 6
Hä tªn: 
Líp: 6
KiÓm tra CH¦¥NG II
M«n: Sè häc 6
I. Tr¾c nghiÖm: Đề số 2
Khoanh vµo chØ mét ch÷ c¸i tr­íc c©u ®óng
1/Tích (-17).2 bằng:
A. – 17	B. 17	C. – 34	 	D. 34
2/Giá trị tuyệt đối của ( -24) bằng:
A. 12	B. 24	C. -12	D.-24
3/ Ư( -2) bằng:
A. 1;2	B. 1; -1; 2	C. 1; 2; -2	D. 1;-1; 2; -2
4/ Điền vào chổ trống:
a/ Số đối của -7 là: .
b/ Số đối của 0 là : .
5/ Điền vào chổ trống:
a/ Tổng ( -15) +( -5) = 
b/ 12.(-5) + 12.15 = 
6/ -13.x = 39 thì x bằng:
A. – 16	B. – 3 	C. 52	D. 3
7/ giá trị biểu thức x2.y3 với x = -3, y = -1 là:
A. – 9	B. 9	C. 6	D. – 30
8/ Cho :A= (-100).100.(-200).200 và B = 0 thì:
A. A = B	B. A> B	C. A< B	D. Tất cả đều sai
9: Tổng của tất cả các số nguyên a mà -5 £ a < 4 là:
A. -9	B. -5	C. -1	D. -4
10: Kết quả của (-1)3. (-2)3 là
A. -18	B. 18	C. 8	D. -8
11: Kết quả nào sau đây là sai:
A. – 7 – 8 = -15	B. -25 + 16 = -9
C. -4. (-5) = 20	D. -4.|-5| = 20
12: C¸c sè -|-12|; -(- 8); (- 72); (-3)2; 0 ®­îc s¾p xÕp tõ lín ®Õn bÐ lµ:
A. |- 12| ; (- 8) ; 7 ; (-3) ; 0	
B. |- 12|;7 ;0; (-3) ;(-8)
C. (- 8) ; (- 3) ; 0 ;|- 12| ; 7	
D. |- 12| ;(- 8) ;7 ; (-3)2 ; 0
Ii. Tù luËn: 
 Bài 1(1đ) Sắp xếp các số nguyên : -10; 5; -2; 0;-7. Theo thứ tự giảm dần:
 Bài 2: Thực hiện phép tính ( 3đ )
 a/ (-5).25.(-2).4 	 b/ -26 +7.(4 -12)	 c/ 160+[ 6.(-35 +27) +(-2)3]
 Bài 3:Tìm số nguyên x biết:( 3đ )
 a/. = 5	 b/2.x +17 = - 9	 c/( x+ 2).3 = - 15
 Bài 4:
 a)Tính giá trị biểu thức: 
 ( a +1).( a+ 2). a3 với a = - 3
b)TÝnh 4 - 7 + 10 – 13 + 16 -  -2011 + 2014 - 2017
c) T×m x Î Z biÕt -37 – 7.(2x -1)2 = -100	
Đề số 1
Hä tªn: 
Líp: 6
KiÓm tra CH¦¥NG II
M«n: Sè häc 6
I. Tr¾c nghiÖm: 
Khoanh vµo chØ mét ch÷ c¸i tr­íc c©u ®óng
1: Kết quả nào sau đây là đúng:
A. (-3) – (4 – 6) = -1	B. (-3) – (4 – 6 ) = -5	
C. 52 – (48 – 52) + 48 = 0	D. -52 – (48 – 52) – 48 = 0
2: Kết quả của (-1)3. (-2)3 là
A. -18	B. 18	C. 8	D. -8
3: Cho a, b là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai
A.Nếu a và b cùng dấu thì a. b = 
B.Nếu a và b khác dấu thì a. b = -
ab – ac = a. (b - c)
a. 0 = 0. a = a
4: Kết quả nào sau đây là sai:
A. 4. (-5) = -20	B. (-2). (-2). (-5) = -20
C. -4. (-5) = -20	D. -2. 2. (-5) = 20
5: Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ 
a) 0 .. (-25). (-19). (-1)2 ( n N)
b) (-3)4. (-19)2 .34. 192. (-1)100
c) (-2006). (-2007) . (-2008). 2009
6: Tổng của tất cả các số nguyên a mà -5 £ a < 4 là:
A. -9	B. -5	C. -1	D. -4
: §iÒn ký hiÖu “X” vµo « thÝch hîp:
C©u
§óng
Sai
7.C¸c sè 1 lµ ­íc cña mäi sè nguyªn
8.Sè 0 lµ béi cña mäi sè nguyªn
9.Lòy thõa bËc ch½n cña mét sè nguyªn bÊt kú lu«n lµ sè d­¬ng
10.Lòy thõa bËc ch½n cña mét sè nguyªn bÊt kú lu«n kh«ng ©m
Ii. Tù luËn: 
Bài 1: 
a/Tìm số đối của -10, 0 ,2011, -6
b/ Tìm Ư( -5), B (7)
Bài 2: Sắp xếp các số nguyên : -101; 50; -40; 0;-70,-25. Theo thứ tự giảm dần:
Bài3: ( 3đ ).Thực hiện phép tính 
 a/ /(-4).(-5).(-6) 	 b/ -16 +7.(5 -7)	
 c/ -12. 27 + 73. (-12) d/ -112 +(-36) + 12 + (-4)3
Bài 4: ( 3đ ).Tìm số nguyên x biết: 
 a/ 14.x = - 42	b/2.x +20 = - 12 	
 c/ - 9 = - 4
Bài 5: ( 1đ ) 
a)Tính giá trị biểu thức: m .( m+ 2)(m+3) + m3 với m = - 5
b) Tìm số nguyên x biết: -2.(-x - 5) + 28 = 20 
Hä tªn: 
Líp: 6B
KiÓm tra CH¦¥NG II 
M«n: Sè häc 6 
§Ò ch½n
I. Tr¾c nghiÖm: 1 §IÓM
H·y ghi vµo bµi lµm chØ mét ch÷ c¸i tr­íc c©u ®óng
C©u 1: Kết quả nào sau đây là đúng:
(-2)2 – 5 = -9	C. (-2)3 – 3 
(-22) + 5 = 9	D. (-23) – 3 = -11
C©u 2: C¸ch s¾p xÕp nµo sau ®©y theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:
A. –(-52); -|-21|; -(-21); 0; -(-5)2	B. -(-5)2; 0; -(-21); -|-21|; -(-52)
C. -(-5)2; -|-21|; 0; -(-21); –(-52)	D. –(-52); -(-21); 0; -|-21|; -(-5)2
C©u 3: Cho a, b là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai
Nếu a và b cùng dấu thì a. b = 
Nếu a và b khác dấu thì a. b = -
ab – ac = -a.(-b) – ac = -a. (-b + c)
a. 0 = 0. a = a
C©u 4: Tổng của tất cả các số nguyên a mà -6 £ a < 8 là:
A. 8	B. 7	C. 15	D. -15
Ii. Tù luËn: 9 §IÓM 
C©u 5 (2 ®iÓm): TÝnh
a) -275 – 50 – 25 	
b) (-9)2 - 2. {-35 - [-11 + (-72) : 8] : (-22)}
C©u 6 (3 ®iÓm): TÝnh nhanh
a) -2015 – [-1753 + (-2015 – 1247)]
b) -68. 87 + 68. 31 – 68. (-156)
c) -279.(-63 – 179) – 179.(279 + 63) 
C©u 7 (3 ®iÓm): T×m x Î Z biÕt
a) -79 – 9.(2x -1)2 = - 160	
b) -2.(-x - 5) + 28 = 20 – 3.(x + 4) 
c) -7x + 11 chia hÕt cho -2x – 1
C©u 8 (1 ®iÓm): Chøng minh ®¼ng thøc
- (-2a + b - 1) + (- 7b + - 13) = -2. (– a + 4b) - |-12|
C©u 9 (0,5 ®iÓm): Häc sinh ®­îc chän mét trong hai c©u sau:
Cho 2015 sè nguyªn trong ®ã 5 sè bÊt kú lu«n cã tÝch ©m. Hái tæng cña 2015 sè nguyªn ®ã lµ ©m hay d­¬ng?
Cho 3 sè nguyªn a, b, c trong ®ã cã 1 sè nguyªn d­¬ng, 1 sè nguyªn ©m vµ 1 sè b»ng 0. H·y chØ râ mçi sè biÕt r»ng:
a2 = |b|. (b – c)
Hä tªn: 
Líp: 6B
KiÓm tra CH¦¥NG II 
M«n: Sè häc 6 
§Ò lÎ
I. Tr¾c nghiÖm: 1 §IÓM
H·y ghi vµo bµi lµm chØ mét ch÷ c¸i tr­íc c©u ®óng
C©u 1: Kết quả nào sau đây là đúng:
D. (-23) – 3 = -11	B. (-2)2 – 5 = -9	
C. (-2)3 – 3 	D. (-22) + 5 = 9	
C©u 2: C¸ch s¾p xÕp nµo sau ®©y theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:
A. –(-52); -(-21); 0; -|-21|; -(-5)2
	B. -(-5)2; 0; -(-21); -|-21|; -(-52)
C. -(-5)2; -|-21|; 0; -(-21); –(-52)	
D. –(-52); -|-21|; -(-21); 0; -(-5)2	
C©u 3: Cho a, b là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai
Nếu a và b khác dấu thì a. b = -
Nếu a và b cùng dấu thì a. b = 
a. 0 = 0. a = a
ab – ac = -a.(-b) – ac = -a. (-b + c)
C©u 4: Tổng của tất cả các số nguyên a mà -7 £ a < 6 là:
A. -7	B. 6	C. -13	D. -1
Ii. Tù luËn: 9 §IÓM 
C©u 5 (2 ®iÓm): TÝnh
a) -375 – 50 – 25 	
b) (-92) - 2. {-45 - [-12 + (-72) : 9] : (-2)2}
C©u 6 (3 ®iÓm): TÝnh nhanh
a) -2016 – [-1757 + (-2016 – 1243)]
b) -73. 87 + 73. 31 – 73. (-156)
c) -271.(-63 – 171) – 171.(271 + 63) 
C©u 7 (3 ®iÓm): T×m x Î Z biÕt
a) -59 – 9.(2x -1)2 = - 140	
b) -2.(-x - 5) + 28 = 20 – 3.(x + 4) 
c) -7x + 11 chia hÕt cho -2x – 1
C©u 8 (1 ®iÓm): Chøng minh ®¼ng thøc
- (-2a + b - 1) + (- 7b + - 13) = -2. (– a + 4b) - |-12|
C©u 9 (0,5 ®iÓm): Häc sinh ®­îc chän mét trong hai c©u sau:
Cho 2015 sè nguyªn trong ®ã 5 sè bÊt kú lu«n cã tÝch ©m. Hái tæng cña 2015 sè nguyªn ®ã lµ ©m hay d­¬ng?
Cho 3 sè nguyªn a, b, c trong ®ã cã 1 sè nguyªn d­¬ng, 1 sè nguyªn ©m vµ 1 sè b»ng 0. H·y chØ râ mçi sè biÕt r»ng:
a2 = |b|. (b – c)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_c2.doc