Kiểm tra chương II Đại 9

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1010Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương II Đại 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương II Đại 9
Ngày soạn 21/11/2015 Ngày kiểm tra
Tiết 29 KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU:
 Kiến thức: - Hiểu các khái niệm, tính chất, và đồ thị hàm số bậc nhất y = ax+ b () .
 - Biết các điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau với nhau.
 - Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b () .
 Kỹ năng: - Xác định được hàm số y =ax+ b thoả mãn điều kiện của đề bài
 - Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số bậc nhất, xác định và tính được góc tạo bởi đường thẳng y=ax+b () và trục Ox. 
 - Xác định điều kiện của tham số khi hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.
 - Tính được độ dài đoạn thẳng, chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng toa độ.
 Thái độ: Tự giác, độc lập, cẩn thận khi làm bài.
II.CHUẨN BỊ:
 GV Chuẩn bị đề kiểm tra phô tô cho từng học sinh
 HS: ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức chương II (lí thuyết và bài tập).
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Ma trận đề.
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Khái niệm, tính chất, và đồ thị hàm số y = ax+ b ()
- Biết tìm điều kiện để một hàm số là đồng biến,nghịch biến 
 (bài 1)
- Biết tìm điều kiện để một hàm số là hàm số bậc nhất (bài 2)
- Vẽ được đồ thị hàm số y = ax+b (bài 3a)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
2
2
20%
1
1
10%
5 
5 
50% 
Hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau
Xác định được điều kiện của tham số khi hai đường thẳng song song, cắt nhau, (trùng nhau bài 4)
Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị (bài 3b)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
3
30%
1
1
10%
4
4
40% 
Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b ()
Tính được góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox (bài 3c)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
1 
1
10% 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2 
20% 
2
2 
20% 
5 
5 
50% 
1 
1 
10% 
10
10 
100%
2.Đề bài
Bài 1: (2đ) Cho hàm số y = (3m- 6)x + 3 
Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R? 
Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên R? . 
Bài 2: (2đ) Với giá trị nào của m thì các hàm số sau là hàm số bậc nhất:
a) y = (3m2 – m)x2 + 3x – 1
b) y = (m+3)x – 1
Bài 3: (3đ) Cho hai hàm số : y = 3x – 2 (d) và y = x + 4 (d’)
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm A của hai đường thẳng (d) và (d’) ?
Tính góc tạo bởi đường thẳng (d) và trục Ox ( Làm tròn đến độ). 
Bài 4: (3đ) Cho hai hàm số bậc nhất: y = (2m + 2)x + m – 1 
 và y = (m – 1)x + 2m + 3
 Với giá trị nào của m thì:
a) Đồ thị của 2 hàm số trên cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung?
b) Đồ thị của 2 hàm số trên song song với nhau ?
c) Có giá trị nào của m để đồ thị của 2 hàm số trên trùng nhau hay không?
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
Nội dung
Điểm
Bài 1
a) Hàm số y = (2m- 5)x + 3 đồng biến trên R
b) Hàm số y = (2m- 5)x + 3 nghịch biến trên R
 2m-5< 0 m< 
1đ
1đ
Bài 2
a) Hàm số y = (3m2 – m)x2 + 3x – 1 là hàm số bậc nhất
b) Hàm số y = (m+3)x – 1 là hàm số bậc nhất
1đ
1đ
Bài 3
a) Vẽ đúng đồ thị
b) Phương trình hoành độ giao điểm A:
Thay x = 3 vào phương trình y = x + 4, ta được :
Vậy A (3 ; 7)
c) Gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = 3x – 2 với Ox
 Ta có : tan = 3 720
1đ
1đ
1đ
Bài 4
a) Đồ thị của 2 hàm số y = (2m + 2)x + m – 1 và y = (m – 1)x + 2m + 3 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung
 ( thỏa điều kiện)
b) Đồ thị của 2 hàm số số y = (2m + 2)x + m – 1 và y = (m – 1)x + 2m + 3 song song với nhau 
 (thỏa điều kiện)
c) Để đồ thị của 2 hàm số số y = (2m + 2)x + m – 1 và y =(m – 1)x + 2m + 3 là hai đường thẳng trùng nhau thì :
 (không thỏa mãn điều kiện)
Vậy không có giá trị nào của m để đồ thị hai hàm số trên là hai đường thẳng trùng nhau.
1đ
1đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docdai_9.doc