Kiểm tra chương I thời gian: 45 phút môn Toán 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 543Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương I thời gian: 45 phút môn Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương I thời gian: 45 phút môn Toán 7
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Thời gian: 45 phút.
Câu 1: (3 điểm)
 Thùc hiÖn phÐp tÝnh ( b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ).
 a, b, (- 9,43 . 25 ). 0,4 
 c, 
Câu 2: (3 điểm)
 Tìm x biết:
 a, 
 b, c, 
Câu 3: (2 điểm)
 Ba lớp 7A; 7B; 7C cùng lao động trồng cây trên sân trường. Số cây trồng được của ba lớp 7A; 7B; 7C lần lượt tỷ lệ với 7; 8; 9. Tính số cây trồng được của mỗi lớp. Biết hai lần số cây trồng được của lớp 7A nhiều hơn số cây trồng được của lớp 7C là 15 cây.
Câu 4: (2 điểm)
 a, Tìm x; y biết:
 và xy = 300.
b, So s¸nh: vµ 
 .
®¸p ¸n – biÓu ®iÓm
Câu 1: (3 điểm) Mçi c©u ®óng cho 1 ®iÓm
 Thùc hiÖn phÐp tÝnh ( b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ).
 a, 
 b, (- 9,43 . 25 ). 0,4 =-9,43.(25.0,4) = -9,43.10 = -94,3
 c, 
Câu 2: (3 điểm) Mçi c©u ®óng cho 1 ®iÓm
 Tìm x biết:
 a, 
 b, 
 c, 
 * x = 
 * x = 
Câu 3: (2 điểm)
 §¸p sè Sè c©y cña ba líp 7A; 7B; 7C lÇn l­ît lµ:
 21 c©y; 24 c©y; 27 c©y
Câu 4: (2 điểm) Mçi c©u ®óng cho 1 ®iÓm
 a, Tìm x; y biết:
 và xy = 300.
 §¸p sè : * x = 15 ; y= 20.
 * x= -15 ; y = -20
b, b, So s¸nh: vµ 
 LËp luËn ®­îc < cho ®iÓm tèi ®a.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dai_so_7_chuong_1.doc