Kiểm tra chương I – Môn: Hình 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 832Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương I – Môn: Hình 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương I – Môn: Hình 7
	KIỂM TRA CHƯƠNG I – Môn: HÌNH
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. .	Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề)
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Chọn câu trả lời đúng. 
Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết = 40o. 
40o	B. 180o	C.140o	D. 50o
Câu 2: Xem hình vẽ, biết MC = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MN?
2 cm	B. 8 cm	C. 1 cm	D. 4 cm
Câu 3: Cho ba đường thẳng m, n, x biết m x, m // n thì:
x cắt n	B. x n	C. x // n	D. x n
Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:
A. Cắt nhau thì vuông góc nhau.	C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
B. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. 	D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
 D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:
 A. a cắt b.	B. a//b.	C. ab.	D. ab.
II. TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm): Nhận biết định lí từ hình vẽ sau, rồi ghi giả thuyết, kết luận của định lý:
KL
GT
Định lí:	
Câu 2 (4,0 điểm): Cho hình vẽ, biết m // n. Tính số đo của góc?
Câu 3 (1,0 điểm): Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của một cặp góc đồng vị thì song song với nhau.
KIỂM TRA CHƯƠNG I – Môn: HÌNH
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. .	Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề)
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Chọn câu trả lời đúng. 
Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết .
1240	B. 560	C. 1340	D. 1800
Câu 2: Xem hình vẽ, biết MN= 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?
8 cm	B. 6 cm	C. 1,5 cm	D. 2 cm
Câu 3: Cho ba đường thẳng m, n, y biết m x, m y thì: 
x // y	B. x cắt y	C. x y	D. x y
Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:
A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau.	C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
 B. Cắt nhau thì vuông góc nhau. 	 D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
 D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
 A. a cắt b.	B. ab.	 C. a//b. D. ab.
TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm): Nhận biết định lí từ hình vẽ sau, rồi ghi giả thuyết, kết luận của định lý:
KL
GTT
Định lí:	
Câu 2 (4,0 điểm): Cho hình vẽ, biết c // d. Tính số đo của góc .
Câu 3 (1,0 điểm): Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của một cặp góc so le trong thì song song với nhau.

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_tiet_16_hinh_7.doc