Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 9

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 883Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 9
KIỂM TRA 45 PHÚT
Câu 1 (2 điểm): Làm tính nhân:
	a) 2x(x-1)	 b) 2xy (3x - 4y) 	
c) (x - 3)(x+3)+(x+2)(4-x)	d) (2x2 + 1)(x2 - 2x - 1).
Câu 2(2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 7x – 14. b) x2 – xy + 5x – 5y . 
c) x2 + 2x + 1 – y2d) x2 + 5x + 6
Câu 3: (3 điểm) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: 
	a) tại x = 6, y = 1. b) x3 – 3x2 + 3x – 1 với x = 31
Câu 4  (1 điểm): Tìm x, biết : x(x – 2) + x – 2 =0. 
Câu 5(2 điểm)
a) Thực hiện phép chia đa thức (2x2 – 3x + 1) cho đa thức (x – 1).
b) Tìm a đểđa thức x3 + a2x2 - ax - 6 chia hết cho đa thức (x – 1).
KIỂM TRA 45 PHÚT
Câu 1 (2 điểm): Làm tính nhân:
	a) 2x(x-1)	 b) 2xy (3x - 4y) 	
c) (x - 3)(x+3)+(x+2)(4-x)	d) (2x2 + 1)(x2 - 2x - 1).
Câu 2(2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 7x – 14. b) x2 – xy + 5x – 5y . 
c) x2 + 2x + 1 – y2 d) x2 + 5x + 6
Câu 3: (3 điểm) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: 
	a) tại x = 6, y = 1. b) x3 – 3x2 + 3x – 1 với x = 31
Câu 4  (1 điểm): Tìm x, biết : x(x – 2) + x – 2 =0. 
Câu 5(2 điểm):
a) Thực hiện phép chia đa thức (2x2 – 3x + 1) cho đa thức (x – 1).
b) Tìm a đểđa thức x3 + a2x2 - ax - 6 chia hết cho đa thức (x – 1).
KIỂM TRA 45 PHÚT
Câu 1 (2 điểm): Làm tính nhân:
	a) 2x(x-1)	 b) 2xy (3x - 4y) 	
c) (x - 3)(x+3)+(x+2)(4-x)	d) (2x2 + 1)(x2 - 2x - 1).
Câu 2(2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 7x – 14. b) x2 – xy + 5x – 5y . 
c) x2 + 2x + 1 – y2 d) x2 + 5x + 6
Câu 3: (3 điểm) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: 
	a) tại x = 6, y = 1. b) x3 – 3x2 + 3x – 1 với x = 31
Câu 4  (1 điểm): Tìm x, biết : x(x – 2) + x – 2 =0. 
Câu 5(2 điểm)
a) Thực hiện phép chia đa thức (2x2 – 3x + 1) cho đa thức (x – 1).
b) Tìm a đểđa thức x3 + a2x2 - ax - 6 chia hết cho đa thức (x – 1).

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_45_PHUT.doc