Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 - Trường THCS Đại thắng

doc 13 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 829Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 - Trường THCS Đại thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 9 - Trường THCS Đại thắng
Trường THCS Đại Thắng Ngày....tháng 3 năm 2017
 Kiểm tra 15 phút	
Môn toán lớp 9
Họ tên:..........................................................Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo
 Đê số 1
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kết quả trước câu trả lời đúng.
Câu1. Cho hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
y= 0 là giá tri lớn nhất của hàm số.
y= 0 là giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác định được giá tri lớn nhất của hàm số.
không xác đinh được giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Câu 2. cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng.
Hàm số trên luôn đồng biến.
Hàm số trên đồng biến khi x > 0, nghich biến khi x < 0.
Hàm số trên luôn nghịch biến.
Hàm số trên đồng biến khi x 0.
Câu 3. Điểm P(-1;2) thuộc đồ thị hàm số khi m bằng
 A. 2	B. -4	C. 4	D. -2
Câu 4. Cho hàm số có đồ thi đi qua điểm nào sau đây?
 A. (-2;2)	B. (-2;-2)	C. (2;2)	D. (4;-2)
Câu 5. Tích hai nghiệm của phương trình là
 A. -8	B. 8	C. -7	D. 7
Câu 6. Tổng hai nghiệm của phương trình là
 A. 	B.	C.	D.
Câu 7. Tính nhẩm một nghiệm của phương trình là
 A. 	B. -1	C. -3,5	D. 3,5
Câu 8. Phương trình có nghiệm x= 2 khi đó m bằng
 A. m =	B.	C.	D. -
Câu 9. Phương trình có nghiệm khi
 A.	B.	C.	D.
Câu 10. nêu x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 +x - 1 = 0 thì x12 + x22 băng.
 A.1	B. 3	C. -1	D. -3
II. Tự luận.
 Cho phương trình x2 + 2x - 1 + 2m = 0 ( m là tham số)
a, Giải phương trình với m = -2
b,Tìm m để phương trình có nghiệm x = 2 , tìm nghiệm còn lại.
 Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Đại Thắng Ngày....tháng 3 năm 2017
 KIỂM tra 15 phút	
Môn toán lớp 9
Họ tên:..........................................................Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo
 Đê số 2
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kết quả trước câu trả lời đúng.
Câu1. Cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng?
y= 0 là giá tri lớn nhất của hàm số.
y= 0 là giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri nhỏ nhất của hàm số.
 Xác đinh được giá tri lớn nhất của hàm số.
Câu 2. cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng
Hàm số trên luôn đồng biến.
hàm số trên đồng biến khi x > 0, nghich biến khi x < 0.
Hàm số trên luôn nghịch biến.
Hàm số trên đồng biến khi x 0.
Câu 3. Điểm P(-1;- 2) thuộc đồ thị hàm số khi m bằng
 A. 2	B. -4	C. 4	D. -2
Câu 4. Cho hàm số có đồ thi đi qua điểm nào sau đây?
 A. (2;-2)	B. (-2;-2)	C. (2;2)	D. (4;-2)
Câu 5. Tích hai nghiệm của phương trình là
 A. -4	B. 4	C. -1	D. 1
Câu 6. Tổng hai nghiệm của phương trình là
 A. 	B.	C.	D.
Câu 7. Tính nhẩm một nghiệm của phương trình là
 A.4,5	B. 1	C. -3,5	D. 3,5
Câu 8. Phương trình có nghiệm x= -2 khi đó m bằng
 A. m =	B.	C.	D. -
Câu 9. Phương trình có nghiệm khi
 A.	B.	C.	D.
Câu 10. nêu x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 +x - 1 = 0 thì x13 + x23 bằng.
 A.-12	B. 4	C. -4	D. 12
II. Tự luận.
Cho phương trình x2 - 2x - 1 + 2m = 0 ( m là tham số)
a, Giải phương trình với m = -2
b,Tìm m để phương trình có nghiệm x = 2 , tìm nghiệm còn lại.
 Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Đại Thắng Ngày....tháng 3 năm 2017
 KiỂm tra 15 phút	
Môn toán lớp9
Họ tên:..........................................................Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo
 Đê số 3
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kết quả trước câu trả lời đúng.
Câu1. Cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng?
y= 0 là giá tri lớn nhất của hàm số.
y= 0 là giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Xác đinh được giá tri lớn nhất của hàm số.
không xác đinh được giá tri nhỏ nhất của hàm số.
Câu 2. cho hàm số . Kêt luận nào sau đây là đúng/
Hàm số trên luôn đồng biến.
Hàm số trên đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0.
Hàm số trên luôn nghịch biến.
Hàm số trên đồng biến khi x 0.
Câu 3. Điểm P(-2;8) thuộc đồ thi hàm số khi m bằng
 A. 2	B. -4	C. 4	D. -2
Câu 4. Cho hàm số có đồ thi đi qua điểm nào sau đây?
 A. (-2;8)	B. (-2;4)	C. (-2;-8)	D. (4;-2)
Câu 5. Tích hai nghiệm của phương trình là
 A. -6	B. 3	C. -3	D. 6
Câu 6. Tổng hai nghiệm của phương trình là
 A. 	B.	C.	D.
Câu 7. Tính nhẩm một nghiệm của phương trình là
 A.5,5	B. 1	C. -0,5	D. -5,5
Câu 8. Phương trình có nghiệm x= 2 khi đó m bằng
 A. m =1	B.m = -1	C. m = 2	D. m = -2
Câu 9. Phương trình có nghiệm khi
 A.	B.	C.	D.
Câu 10. Nếu x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 +x - 1 = 0 thì x1 + x2 - bằng.
 A.1	B. 3	C. -1	D. -3
II. Tự luận.
Cho phương trình x2 + 2x - 1 - 2m = 0 ( m là tham số)
a, Giải phương trình với m = 2
b,Tìm m để phương trình co nghiệm x = 1 , tìm nghiệm còn lại.
 Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Đại Thắng Ngày....tháng.....năm 2017
 KiỂm tra 15 phút	
Môn toán Hình học
Họ tên:..........................................................Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo
 Đê số 1
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kết quả trước câu trả lời đúng
Câu 1. Hình 1, có AC là đường kính của đường tròn (0),góc BDC băng 600. Số đo góc ACB bằng. 
A.300	 	B.600	
C.450	D.900
Hình 1	
Câu 2.Cho hình vẽ 2 với 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc đường tròn (0). Góc DAB bằng 600, góc BDC bằng 400. Số đo góc DBC bằng: 
	Hinh 2 
A. 200	B. 250	C. 300	D. 400
Câu3. Trong hình 3 , góc ABC bằng 600 Sđ cung nhỏBC bằng:
 Hình 3
A. 300	B. 450	C. 600	D.900
Câu 4. Trên hình 4. AC là đường kính góc ACB = 300 . Số đo góc BDC bằng;
 Hình 4
A. 300	B. 400	C.500	D. 600
Câu 5. Trên hình 5 
 Hình 5
Góc ABC = 700, góc BCD = 300 số đo góc AEB bằng:
A. 1000	B. 450	C.300	D. 600
Câu 6. Trên hình 6 
 Hình 6
Cho CD là đường kính, AD là tiếp tuyến của đường tròn (O) Góc BDC bằng 420 .Góc DAC bằng
 A.480	B. 420	C. 450	D. 460
Câu 7 . Bán kính đường tròn tăng 3 lần độ dài đường tròn tăng 
 A. 3 lần	B. 6 lần	C. 9 lần	D. 1,5 lần
Câu 8. Bán kính đường tròn tăng 2 lần diện tích hình tròn tăng 
 A. 4 lần	B. 2 lần 	C. 6 lần 	D. 8 lần
II. Tự luận ( 6 Điểm)
 Cho tam giác ABC, đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H
 a, Chứng minh tứ giác BFEC nội tiêp.
 b, Chứng minh AB.AF = AE.AC.
 Trường THCS Đại Thắng Ngày....tháng.....năm 2017
 KiỂm tra 15 phút	
Môn toán Hình học
Họ tên:..........................................................Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo
 Đê số 2
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kết quả trước câu trả lời đúng
Câu 1. Hình 1, có AC là đường kính của đường tròn (0),góc BDC bằng 580. Số đo góc ACB bằng. 
Hình 1	
 A.320	B.480	C.450	D.420
Câu 2.Cho hình vẽ 2, với 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc đường tròn (0). Góc DAB bằng 600, góc BDC bằng 350. Số đo goc DBC băng: 
	Hinh 2 
A. 200	B. 250	C. 300	D. 400
Câu3. Trong hình 3 , góc ABC bằng 650 Sđ cungnhỏ BC bằng:
 Hình 3
A. 300	B. 350	C. 500	D.600
Câu 4. Trên hình 4 AC là đường kính góc ACB = 400 . Số đo góc BDC bằng;
 Hình 4
A. 300	B. 400	C.500	D. 600
Câu 5. Trên hình 5 
 Hình 5
Góc ABC = 650, góc BCD = 350 số đo goc AEB băng:
A. 1000	B. 450	C.300	D. 600
Câu 6. Trên hình 6 
 Hình 6
Cho CD là đường kính, AD là tiếp tuyến của đường tròn (O) Góc BDC bằng 400 .Góc DAC bằng
 A.400	B. 500	C. 450	D. 480
Câu 7 . Bán kính đường tròn tăng 6 lần độ dài đường tròn tăng 
 A. 3 lần	B. 6 lần	C. 9 lần	D. 1,5 lần
Câu 8. Bán kính đường tròn tăng 3 lần diện tích hình tròn tăng 
 A. 4 lần	B. 2 lần 	C. 6 lần 	D. 9 lần
II. Tự luận ( 6 Điểm)
 Cho tam giác ABC, đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H
 a, Chứng minh tứ giác ABDE nội tiêp.
 b, Chứng minh CD.CB = CE.CA.
Trường THCS Đại Thắng Ngày....tháng.....năm 2017
 KiỂm tra 15 phút	
Môn toán Hình học
Họ tên:..........................................................Lớp 9B
Điểm Lời phê của thầy giáo
 Đê số 3
I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn kết quả trước câu trả lời đúng
Câu 1. Hình 1 có AC là đường kính của đường tròn (0),góc BDC bằng 550. Số đo góc ACB bằng. 
A.300	 	B.350	
C.450	D. 600
Hình 1	
Câu 2.Cho hình vẽ 2, với 4 điểm A,B,C,D cùng thuộc đường tròn (0). Góc DAB bằng 580, góc BDC bằng 360. Số đo góc DBC bằng: 
	Hinh 2 
A. 200	B. 250	C. 220	D. 280
Câu3. Trong hình 3 , góc ABC bằng 670 Sđ cung nhỏ BC bằng:
 Hình 3
A. 460	B. 450	C. 440	D.600
Câu 4. Trên hình 4, AC là đường kính góc ACB = 250 . Số đo góc BDC bằng;
 Hình 4
A. 750	B. 450	C.550	D. 650
Câu 5. Trên hình 5 
 Hình 5
Góc ABC = 750, góc BCD = 350 số đo góc AEB bằng:
A. 700	B. 450	C.300	D. 600
Câu 6. Trên hình 6 
 Hình 6
Cho CD là đường kính, AD là tiếp tuyến của đường tròn (O) Góc BDC bằng 500 .Góc DAC bằng
 A.400	B. 300	C. 450	D. 500
Câu 7 . Bán kính đường tròn tăng 1,5 lần độ dài đường tròn tăng 
 A. 3 lần	B. 6 lần	C. 9 lần	D. 1,5 lần
Câu 8. Bán kính đường tròn tăng 2,5 lần diện tich hình tròn tăng 
 A. 2,5 lần	B. 6,5 lần 	C. 6,25 lần 	D. 5,25 lần
II. Tự luận ( 6 Điểm)
 Cho tam giác ABC, đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H
 a, Chứng minh tứ giác AFDC nội tiêp.
 b, Chứng minh BF.BA = BD.BC.


Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_15_phut_Dai_so_chuong_4_va_HH_chuong_3_dung_ngay.doc