Giáo án tự chọn Toán lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Hà Văn Vương

doc 80 trang Người đăng dothuong Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tự chọn Toán lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Hà Văn Vương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án tự chọn Toán lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Hà Văn Vương
 Ngày soạn: 5.9.2013
Tiết 1 LuyÖn tËp PHÉP CéNG Trõ NH¢N CHIA Sè H÷U Tû 
A. Mục tiêu: 
1/ Kiến thức:
 - Học sinh được củng cố các kiến thức cơ bản: Các phép toán cộng trừ nhân chia số hữu tỉ
2/ Kỹ năng:
 - HS vận dụng thành thạo các quy tắc về việc giải bài tập, biết vận dụng t/c cơ bản các pt hợp lý
B. Chuẩn bị: 
 - GV: HT bài tập, bảng phụ.
 - HS : Ôn KT theo sự hướng dẫn của giáo viên: Các phép toán về số hữu tỉ.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động :
3. Bài mới:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ.
- HS1: Cho 2 số hữu tỉ: (m¹0), Viết dạng TQ cộng trừ 2 số hữu tỉ x, y
Tính: 
Điền vào chỗ trống:
x.y = ....
x:y = ....
Hoạt Động 2: Vận dụng.
1, Bài số 1: Tính:
a, c, 
b, d, 
Bài số 2: Tính:
Bài số 3 :Tnh nhanh:
a, 
b, 
A/ Kiến thức cấn nhớ:
1 , x Q; y Q
HS :
B/ Vận dụng
1, Bài số 1: Tính tÝnh d­îc kÕt qu¶
a, c, 
b, d, 
Bài số 2: Tính d­îc kÕt qu¶ :
 a . 
 b .
 c . 0
 d .
 Bài số 3:
a, Nhóm các số hạng là hai số đối nhau 
tổng 
b, Nxét: 
4. Củng cố:
 - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung các kiến thức cần nhớ.
5. Hướng dẫn học ở nhà: 
 - Ôn KT về gt tương đối của số hữu tỉ
 - BT: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
 Ngày soạn: 8.9.2013
Tieát 2 : luyÖn tËp VÒ HAI GãC §èi ®Ønh
I. môc tiªu.
. - HS ñöôïc khaéc saâu kieán thöùc veà hai goùc ñoái ñænh.
- Reøn luyeän kó naêng veõ hình, aùp duïng lí thuyeát vaøo baøi toaùn
II. ChuÈn bÞ
- GV: B¶ng phô ghi c©u hái vµ bµi tËp,
 Bót d¹, th­íc th¼ng, phÊn mµu
- HS: b¶ng nhãm, bót d¹
III. tiÕn tr×nh d¹y häc.
2. KiÓm tra bµi cò. 
- Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh? Neâu tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh?
Hoạt động GV
Hoạt động HS
A. Lý thuyÕt:
Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh? Neâu tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh?
B.Bµi tËp: 
Baøi 1
a) Ve õ = 660
b) Veõ keà buø vôùi, = ?
c) Veõ keà buø vôùi . Tính .
GV goïi HS ñoïc ñeà vaø goïi HS nhaéc laïi caùch veõ goùc coù soá ño cho tröôùc, caùch veõ goùc keà buø.
Bµi 2: VÏ hai ®­êng th¼ng c¾t nhau ,trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét gãc b»ng 450.
§Æt tªn cho c¸c gãc t¹o thµnh?
Hai gãc nµo cã sè ®o lµ 450 ? V× sao?
Hai gãc nµo cã sè ®o lµ 1350? V× sao?
Baøi 3:
Veõ hai ñöôøng thaúng caét nhau sao cho trong caùc goùc taïo thaønh coù moät goùc 470. tính soá ño caùc goùc coøn laïi.
- GV goïi HS ñoïc ñeà.
- GV goïi HS neâu caùch veõ vaø leân baûng trình baøy.
A/ Kiến thức cấn nhớ:
Hai gãc ®èi ®Ønh lµ 2 gãc mµ mçi c¹nh gãc nµy lµ tia ®èi cña mét c¹nh gãc kia.
 VËy víi hai ®­êng th¼ng c¾t nhau t¹o thµnh 2 cÆp gãc ®èi ®Ønh.
T/c: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.
 B.Bµi tËp 
Baøi 1
, b) Tính = ?
Vì vaø keà buø neân:
 + = 1800
660 + = 1800
 = 1140
c)Tính :
Vì BC laø tia ñoái cuûa BC’.
 BA laø tia ñoái cuûa BA’.
=> ñoái ñænh vôùi .
=> = = 660
Bµi 2: hs lªn b¶ng lµm 
Baøi 3 :
a) Tính :
vì xx’ caét yy’ taïi O
=> Tia Ox ñoái vôùi tia Ox’
 Tia Oy ñoái vôùi tia Oy’
Neân ñoái ñænh 
Vaø ñoái ñænh 
=> = = 470
b) Tính :
Vì vaø keà buø neân:
 + = 1800
470 + = 1800
=> = 1330
c) Tính = ?
Vì vaø ñoái ñænh neân = 
=> = 1330
 H­íng dÉn, dÆn dß.
- OÂn laïi lí thuyeát, hoaøn taát caùc baøi vaøo taäp. 
Bµi 1: Cho gãc xOy cã sè ®o b»ng 700. Gäi xOt vµ yOv lµ c¸c gãc kÒ bï víi xOy. Chøng tá r»ng:
Hai gãc: vOy vµ tox lµ hai gãc ®èi ®Ønh. TÝnh sè ®o cña hai gãc ®ã?
®­êng th¼ng chøa tia ph©n gi¸c cña vOy còng chøa tia ph©n gi¸c cña tOx?
 Ngày soạn : 18.9.2013
Tiết 3 LuyÖn tËp gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña Sè H÷U Tû 
A. Mục tiêu: 
1/ Kiến thức:
 - Học sinh được củng cố các kiến thức cơ bản vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè hữu tỉ .
2/ Kỹ năng:
 - HS vận dụng thành thạo các quy tắc về việc giải bài tập, biết vận dụng t/c cơ bản các pt hợp lý
B. Chuẩn bị: 
 - GV: HT bài tập, bảng phụ.
 - HS : Ôn KT theo sự hướng dẫn của giáo viên: Các phép toán về số hữu tỉ.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động : 
* TiÕn tr×nh bµi d¹y:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc
 ‌ 
- Bæ sung:
Víi m > 0 th×: | x | < m -m < x <m
	| x | > m x >m hoÆc x< -m
HS theo dâi vµ ghi vë.
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
Bµi 1: T×m x biÕt:
a. | x | = 2,1 ; b. | x | = 0,35 vµ x > 0.
b. | x | = - ; d. | x | = 5 vµ x< 0.
Bµi 2: Cho: A= a: 2- 2: b . 
TÝnh GT biÓu thøc víi | a|= 1,5; 
 b= 0,75..
- | a|= 1,5 th× a = ? ( a=1,5 hoÆc a= -1,5)
- TÝnh GT cña A nh­ thÕ nµo? 
Cã mÊy tr­êng hîp ?
Bµi 3: T×m x biÕt:
 a. | x – 2 | = 1; 
 b. | 2,5 - x | = 4
 c. 3,2 - |2x +1,2 | = 0
 d. | x -2 | + | x +1,5| = 0
e. 
- Sè nµo cã GTT§ b»ng 1?
- H·y nªu lêi gi¶i ?
d. Tæng cña hai sè kh«ng ©m b»ng 0 khi nµo?
 Bµi 1
a. x= 2,1 hoÆc x= - 2,1; 
 b. x= 0,35
c. Kh«ng cã GT nµo cña x tho¶ m·n.
d. x = -5.
Bµi 2
Gi¶i
+ Víi a= 1,5; b= 0,75 
A= 1,5: 2 - 2 : 0,75 = -
+ Víi a = -1,5; b = 0,75
 A = (-1,5) : 2 -2 : 0,75 = -
Bµi 3
a. | x -2 | = 1 
 x-2=1 hoÆc x-2=-1 
 x = 3 hoÆc x = 1
b. | 2,5 - x | = 4
 2,5 - x = 4 hoÆc 2,5 - x = -4
 x = -1,5 hoÆc x = 6,5
c. 3,2 - |2x +1,2 | = 0
 |2x +1,2 | = 3,2
 2x + 1,2 = 3,2 hoÆc 2x + 1,2 = -3,2
 x = 1 hoÆc x = -2,2
d. | x -2 | + | x +1,5| = 0
 | x -2 | = 0 vµ | x + 1,5| = 0
 x = 2 vµ x = -1,5
 VËy kh«ng cã GT nµo cña x tho¶ m·n.
 e . x=-20 vµ y=-4
Ho¹t ®éng 3: Cñng cè
- Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa GTT§ cña sè h÷u tØ
- L­u ý nh÷ng tån t¹i khi lµm bµi tËp vÒ GTT§
Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn vÒ nhµ
Bµi tËp: T×m x Q biÕt:
a | x | 3,5
 Ngày soạn: 25.9.2013
Tiết 4 luyÖn tËp Tiªn ®Ò ¥clÝt 
A. Mục tiêu: 
1/ Kiến thức:
 Häc sinh cñng cè vµ kh¾c s©u vÒ tiªn ®Ò ¬ clit vµ c¸c tÝnh chÊt cña hai ®­êng th¼ng song song
¸p dông c¸c kiÕn thøc ®ã ®Ó lµm bµi tËp h×nh häc
B. Chuẩn bị: 
 - GV: bảng phụ ,th­íc th¼ng,phÊn mµu.
 - HS:dông cô häc tËp
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động : 
* TiÕn tr×nh bµi d¹y:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Hoạt động 1: Các kiến thức cơ bản cần nhớ 
Lý thuyÕt:
Yc HS:
Ph¸t biÓu néi dung tiªn ®Ò ¬ clit
Nªu tÝnh chÊt cña hai ®­êng th¼ng Song song?
 Bµi tËp:
Bµi 1: 
Cho a//b vµ BAD = 900, ABC = 1200 
TÝnh c¸c gãc BCD vµ ADC?
 Bµi 2: Cho ABC vµ ®iÓm D n»m gi÷a2 ®iÓm B vµ C.
VÏ ®­êng th¼ng qua D song song víi c¹nh AB, c¾t
AC ë E. VÏ ®­êng th¼ng qua D song song víi c¹nh AC, c¾t AB ë G. 
T×m c¸c gãc ®Ønh D b»ng c¸c gãc cña ABC.
TÝnh tæng sè ®o c¸c gãc cña ABC.
Bµi 3:
 Cho ABC, M lµ trung ®iÓm cña c¹nh AC. N lµ trung ®iÓm c¹nh AB. Trªn tia BM vÏ D sao cho ADB = MBC, trªn tia CN vÏ ®iÓm E sao cho AEN = NCB. Chøng tá r»ng 3 ®iÓm: E, A, D th¼ng hµng.
I. Các kiến thức cơ bản cần nhớ: 
Tiªn ®Ò ¥-clit: Qua mét ®iÓm ë ngoµi 1 ®­êng th¼ng chØ cã mét ®/t song song víi ®­êng th¼ng ®ã.
T/c: NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song th×:
Hai gãc so le trong b»ng nhau
Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau
Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau.
Bµi 1: 
KÕt qu¶ :
 , 
 Bµi 2:
 ABC = D3 (®ång vÞ) 
	 ACB = D1(®ång vÞ)
	 BAC = DEC (®ång vÞ)
	 DEC = (so le trong)
 => BAC =D2
b. ABC +ACB + BAC = D1 +D2 +D3 =1800
Bµi 3:
Gi¶i: V× ADB = MBC, mµ chóng l¹i ë vÞ trÝ so le 
trong nªn AD //BC
 AEN = NCB, mµ chóng l¹i ë vÞ trÝ so le trong nªn
AE // BC
VËy qua ®iÓm A cã 2 ®­êng th¼ng AD, AE cïng song song 
Víi ®­êng th¼ng BC nªn theo tiªn ®Ò ¥-clÝt vÒ ®­êng th¼ng
 song song th× AD AE hay E, A, D th¼ng hµng.
H­íng dÉn, dÆn dß.
- OÂn laïi lí thuyeát, hoaøn taát caùc baøi vaøo taäp. 
 Ngày soạn : 2.10.2013
Tiết 5 : luyÖn tËp phÐp céng,trõ ,nh©n, chia sè thËp ph©n
A. Mục tiêu: 
1/ Kiến thức:
 Häc sinh cã kÜ n¨ng céng,trõ nh©n, chia sè thËp ph©n.
¸p dông c¸c kiÕn thøc ®ã ®Ó lµm bµi tËp tÝnh nhanh,tÝnh nhÈm,tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
B. Chuẩn bị: 
 - GV: bảng phụ ,th­íc th¼ng,.
 - HS:dông cô häc tËp
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động : 
* TiÕn tr×nh bµi d¹y:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Hoạt động 1: Các kiến thức cơ bản cần nhớ 
Lý thuyÕt: céng,trõ nh©n, chia sè thËp ph©n ta cã thÓ ®­a vÒ cäng trõ nh©n chia ph©n sè nh­ ®· biÕt
Bµi tËp :
Bµi 1: TÝnh hîp lý c¸c gi¸ trÞ sau
 a) 
b) 	
Ta ¸p dông nh÷ng tÝnh chÊt, c«ng thøc ®Ó tÝnh to¸n hîp lý vµ nhanh nhÊt.
? Ta ®· ¸p dông nh÷ng tÝnh chÊt nµo?
Gv gäi Hs lªn b¶ng
Gv Cñng cè, söa ch÷a, bæ xung vµ kÕt luËn
Cã rÊt nhiÒu con ®­êng tÝnh ®Õn kÕt qu¶ cña bµi to¸n song kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c con ®­êng ®Òu lµ ng¾n nhÊt, ®¬n gi¶n nhÊt c¸c em ph¶i ¸p dông linh ho¹t c¸c kiÕn thøc ®· häc ®­îc
Bµi tËp 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc víi ; b = -0,75
M = a + 2ab - b
N = a : 2 - 2 : b
P = (-2) : a2 - b . 
ë bµi tËp nµy tr­íc hÕt chóng ta ph¶i tÝnh a, b
Sau ®ã c¸c em thay vµo tõng biÓu thøc tÝnh to¸n ®Ó ®­îc kÕt qu¶.
Hs lªn b¶ng
Gv Cñng cè, söa ch÷a, bæ xung vµ kÕt luËn
 Bµi 3 TÝnh: A = 26 : + : 
Lý thuyÕt:
Ta cã thÎ ¸p dông c¸c tÝnh chÊt giao ho¸n,kÕt hîp,phÐp nh©n ph©n phèi víi phÐp céng trong tÝnh to¸n
céng,trõ nh©n, chia sè thËp ph©n theo c¸c quy t¾c gi¸ trÞ tuyÖt ®èi vµ dÊu nh­ ®èi víi sè nguyªn
Bµi tËp :
Bµi 1: TÝnh hîp lý c¸c gi¸ trÞ sau:
 a) 	
 = 
 = (-12):	
 = 20	
b) 
 =
 = 
Bµi tËp 2: 
TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc víi ;
 b = -0,75
Ta cã
 suy ra a = 1,5 hoÆc a = 1,5
Víi a = 1,5 vµ b = -0,75
Ta cã: M = 0; N = ; P = 
Víi a = -1,5 vµ b = -0,75
Ta cã: M = ; N = ; P = 
Bµi 3 Bài làm
 Cñng cè
GV nh¾c l¹i c¸c lý thuyÕt 
NhÊn m¹nh c¸c kÜ n¨ng khi thùc hiÖn tÝnh to¸n víi c¸c sè thËp ph©n.
B¶ng phô tr¾c nghiÖm lý thuyÕt vËn dông
 Tiết 6 Ngày soạn: 02.10.2011
LuyÖn tËp c¸c tÝnh chÊt vÒ quan hÖ
 song song vµ vu«ng gãc
A. Mục tiêu: 
 1/ Kiến thức:
 - HS được củng cố KT về 2 đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
 - HS nắm vững các kiển thức cơ bản về c¸c tÝnh chÊt vÒ quan hÖ 
song song vµ vu«ng gãc
B. Chuẩn bị: 
 - GV: HT bài tập trắc nghiệm, bài tập suy luận
 - HS : Ôn tập các kiến thức liên quan đến đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động :
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Hoạt động 1: Các kiến thức cơ bản cần nhớ
- Yc HS: Nhắc lại các kiến thức cơ bản về hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song:
Hoạt Động 2: Vận dụng.
Dạng 1: vẽ đt’ vuông góc và vẽ đt’ song song
Bài 1 :
- GV đưa bài tập:
 vẽ xoy = 450; lấy A ox
qua A vẽ d1 ^ ox; d2 ^ oy
Bài 2:Cho ®­êng th¼ng a vµ 2 ®iÓm A, B thuéc ®­êng th¼ng a. Trªn cïng 1 nöa mÆt ph¼ng bê ®­êng th¼ng a vÏ 2 tia Ax, By vu«ng gãc víi a. Trªn tia Ax lÊy M, trªn tia By lÊy N sao cho Amn = 1200.	
TÝnh MNB? 
KÎ Mt //a, CMR: Mt By.
Baøi 3:
Tính soá ño x trong hình 40. cho gãc A cã sè ®o 1250 . giaûi thích vì sao tính ñöôïc nhö vaäy.
I. Các kiến thức cơ bản cần nhớ:
- Định nghĩa, tính chất về hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song:
- Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng
- Vẽ hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song bằng êke và thước thẳng
-C¸c tÝnh chÊt vÒ quan hÖ song song vµ vu«ng gãc
II . Vận dụng.
bài 1
 x
 A
 450 d1
 O y
 d2 
Bài 2
a, Ax a, By a => Ax // By
=> AMN + MNB = 1800
=> MNB = 1800 - AMN = 600
b, Mt //a, a By => Mt By 
Baøi 3:
Ta coù: a^c, b^c
=> a//b (hai dt cuøng vuoâng goùc dt thöù ba)
=> + = 1800 (2 goùc trong cuøng phía)
=> 1250 + = 1800
=> = 650
4. Củng cố:
- GV khắc sâu KT qua bài học
- HDVN: Ôn tập kiến thức cơ bản chương I
 5. Hướng dẫn học ở nhà: 
Câu 4: Cho hình vẽ:
Vì sao a // b?
Tính số đo góc C? 
 Ngày soạn: 10.10.2011
 Tiết 7: LuyÖn tËp vÒ lòy thõa
A. Mục tiêu: 
- HS được củng cố các kiến thức về lòy thõa của 1 số hữu tỉ
 - Khắc sâu ĐN, quy ước và các quy tắc
- HS biết vận dụng kiến thức trong các bài toán dạng tính toán tìm x, hoặc so sánh các số...
B. Chuẩn bị: 
 - GV: Bảng phụ bài tập trắc nghiệm, HT bài tập
 - HS : Ôn KT về luỹ thừa.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động :
 Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ:
Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm:
1 - Điền vào chỗ trống:
1, xn = .......
2, Nếu thì 
3, x0 = ....
 x1 = ....
 x-n = ....
4, ............= xm+n
 xm: xn = ........
 (x.y)n = ...........
........ = (xn)m
5, a ¹ 0, a ¹± 1
 Nếu am = an thì........
 Nếu m = n thì........
Hoạt động 2: Luyện tập
 tìm x.
Bài tập 1 :Tìm x biết:
Gv ®­a b¶ng phô ®· ghi s½n ®Ò bµi vµ yªu cÇu hs ®äc vµ lµm bµi
Bài 2:
 So sánh 2 số
a, 230 và 320
b, 322 và 232
c, 3111 và 1714
- Để so sánh 2bt ta làm như thế nào ?
- HS: + Đưa về dạng 2 bt cung cơ số rồi so sánh số mũ
 + Đưa về dạng 2bt cùng số mũ rồi si sánh cơ số.
Dạng đẳng thức ( tính gt biếu thức)
 Bài tập 3:chøng minh ®¼ng thøc
- GV: Khắc sâu được kiến thức thế nào là CMĐT.
A. Kiến thức cần nhớ:
1 – xn = x.x....x (xÎ Q, n Î N)
 n th/số
2–Nếuthì
3 – Qui ước: x0 = 1 (x ¹0)
x1 = x
x-n = 
4, T/C: 
 xm. xn = xm+n
 xm : xn = xm – n (x¹ 0)
 (xy)n = xn. yn 
5, Với a¹0, a¹±1 nếu am = an thì m = n
 Nếu m = n thì am = an.
2/ Luyện tập:
Bài tập 1: (29 – SGK –sách luyện tập)
Tìm x biết:
a, 
b, 
c, x2 – 0,25 = 0
 x2 = 0,25.
 x = ± 0,5
d, x3 = 27 = 0 => x3 = -27
 x3 = (-3)3
 x = -3
e, 
g, 
Bài 2: (30 - sách luyện giải toán 7)
So sánh: 230 và 320
có: 320 = (32)10 = 910
 230 = (23)10 = 810
Vì 810 < 910 nên 230 < 320
* Bài tập 3 (31 – sách luyện giải)
4. Củng cố:
- GV hệ thống lại các bài tập, phương pháp giải.
5. Hướng dẫn học ở nhà: 
- Bài tập: + Cho biết 12+22+32 +.....+102 = 385
- Đố tính nhanh: S = 22 + 42+ 62 +.... + 202 = ?
 P = 32+62+92+....+302
 + Tìm chữ số tận cùng: 999 và 421+1325+1030.
 Ngày soạn: 18.10.2011 
Tiết 8 luyÖn tËp vÒ ®Þnh lý
A. Mục tiêu: 
- HS củng cố lại các kiến thức về định lí
- Rèn luyện khả năng phân tích nội dung định lí (thành 2 phần : GT và KL), rèn kỹ năng vẽ hình, dùng kí hiệu trên hình vẽ để ghi GT và KL
- Cò thái độ tự giác trong học tập	
B. Chuẩn bị: 
- GV: Nội dung kiến thức và bài tập cơ bản về định lí
- HS: + Xem lại nội dung liến thức và bài tập trong phần này
 + Chuẩn bị các ý kiến vường mắc cần GV giải đáp 	
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động :
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ:
GV: yêu cấu HS nêu lai nội dung các kiến thức cơ bản trong phần này
- HS: Tại chỗ nhắc lại KT theo yêu cầu
1. Thế nào là định lý ?
Định lý gồm những phần nào ?
Gỉa thiết là gì ? KL là gì ?
2. Thế nào gọi là CM định lý ?
Bµi 1 
Hãy nêu tính chất ba đường thẳng song song dưới dạng định lí?
Viết GT và KL của định lí trên?
Bµi 2: Cho hai ®­êng th¼ng xx/ vµ y/ y c¾t nhau t¹i O sao cho xOy = 400. C¸c tia Om vµ On lµ c¸c tia ph©n gi¸c cña gãc xOy vµ x/Oy/.
a. chøng minh r»ng: tia Om vµ On lµ hai tia ®èi nhau 
b. TÝnh sè ®o cña tÊt c¶ c¸c gãc cã ®Ønh lµ O.
 h­íng dÉn
- h·y vÏ h×nh
-h·y viÕt gi¶ thiÕt kÕt luËn
-h·y chøng minh c©u a)
-h·y lµm c©u b)
 Củng cố:
- GV: Nhắc lại cho học sinh các kiến thức cần nhớ và yêu cầu rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết.
A. Kiến thức 
1. Định lí là gì?
2. Định lí gồm những phần nào?
3. Thông thường thì định lí được phát biếu 
bằng cụm từ (nếuthì).
Nội dung giữ từ nều và từ thì là giả thiết (GT)
Nội dung trước từ thì trở đi là kết luận (KL)
Bµi 1:
Định lí về ba đường thẳng song song: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
Viết GT và KL của định lí:
 a và b phân biệt, 
 GT a // c và b // c 
 KL a // b // c 
Bµi 2:
 X y
 m O n 
 y’ x’ 
BiÕt: x/x yy/ = 
	xOy = 400
	n x/Oy/ 
	m xOy 
 a. Om vµ On ®èi nhau
T×m	b. mOx; mOy; nOx/; x/Oy/ 
 cã: V× c¸c gãc xOy vµ x/Oy/ lµ ®èi ®Ønh nªn xOy = x/Oy/
 V× Om vµ On lµ c¸c tia ph©n gi¸c cña hai gãc ®èi ®Ønh Êy
 Nªn 4 nöa gãc ®ã ®«i mét b»ng nhau vµ
 Ta cã: mOx = nOx/ v× hai gãc xOy vµ x/Oy lµ kÒ bï
 nªn yOx/ + xOy = 1800
 hay yOx/ + (nOx/ + mOy) = 1800
yOx/ + (nOx/ + mOy) = 1800 (v× mOx = nOx/)
 tøc lµ mOn = 1800 vËy hai tia Om vµ On ®èi nhau
b. BiÕt: xOy = 400 nªn ta cã
 mOn = mOy = 200; x/Oy/ = 400;
 nOx/ = nOy/ = 200
 xOy/ = yOx/ = 1800 - 400 = 1400
 mOx/ = mOy/ = nOy = nOx = 1600
 Ngày soạn: 23.10.2011
Tiªt 9 : To¸n tÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc,
 to¸n t×m x trong q
Mục tiêu:
 _hs cñng cè c¸c quy t¾c chuyÓn vÕ,më ngoÆckh¾c s©u c¸c tÝnh chÊt giao ho¸n,kÕt hîp,phÕp nh©n ph©n phèi víi phÐp céng.
_hs cã kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp tim x trong Q vµ tÝnh nhanh ,tÝnh nhÈm c¸c biÓu thøc 
B. Chuẩn bị: 
- GV: SGK – SBT, TLTK, bảng phụ .
- HS: Ôn tập các kiến thức có liên quan 
 Tiến trình tổ chức các hoạt động
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
 Daïng 1: Tìm x
Bài 1:
d) 
Daïng 2: Tính hôïp lyù,tính nhanh
Baøi 2 : Tính hôïp lyù caùc giaù trò sau:
(-3,8) + [(-5,7 + (+3,8)]
31,4 + 4,6 + (-18)
12345,4321. 2468,91011 + 
+ 12345,4321 . (-2468,91011)
Ta aùp duïng nhöõng tính chaát, coâng thöùc ñeå tính toaùn hôïp lyù vaø nhanh nhaát.
? Ta ñaõ aùp duïng nhöõng tính chaát naøo?
Gv goïi Hs leân baûng
Gv Cuûng coá, söûa chöõa, boå xung vaø keát luaän
coù raát nhieàu con ñöôøng tính ñeán keát quaû cuûa baøi toaùn song khoâng phaûi taát caû caùc con ñöôøng ñeàu laø ngaén nhaát, ñôn giaûn nhaát caùc em phaûi aùp duïng linh hoaït caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñöôïc
Baøi taäp 3: Tính nhanh
 Bài 1: Tìm x bieát
Vaäy x = 
d) 
Baøi 2 : Tính hôïp lyù caùc giaù trò sau:
(-3,8) + [(-5,7 + (+3,8)]
= (-3,8 + 3,8) + (-5,7)
= -5,7
31,4 + 4,6 + (-18)
= (31,4 + 4,6) + (-18)
= 36 – 18
= 18
12345,4321. 2468,91011 + 
+ 12345,4321 . (-2468,91011)
 = 12345,4321 . (2468,91011 - 2468,91011)
 = 12345,4321 . 0 = 0
Baøi taäp 3
Củng cố:
- GV: Nhắc lại cho học sinh các kiến thức cần nhớ và yêu cầu rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết
 Ngày soạn :04.11.2011
Tiªt 10 : LUYỆN TẬP TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC
A. Mục tiêu:
 - ¤n luyÖn tÝnh chÊt tæng 3 gãc trong mét t.gi¸c. 
- VËn dông tÝnh chÊt ®Ó tÝnh sè ®o c¸c gãc trong mét tam gi¸c, 
B. Chuẩn bị: 
- GV: SGK – SBT, bảng phụ .
- HS: Ôn tập các kiến thức có liên quan 
 Tiến trình tổ chức các hoạt động
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
? Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng ba gãc trong tam gi¸c?
? ThÕ nµo lµ gãc ngoµi cña tam gi¸c?
? Gãc ngoµi cña tam gi¸c cã tÝnh chÊt g×?
Bài tập
Bµi 1 (BT 11/99 SBT)
cho tam giác ABC có góc B bằng 700
góc C bằng 300.tia phân giác của góc A cất BC tại D.kẻ AH vuông góc với BC.
a)tính góc BAC ?
b)tính góc ADH ?
c)tính góc HAD ?
 hướng dẫn
 Häc sinh vÏ h×nh, ghi gt, kl
? §Ó tÝnh ta cÇn xÐt ®Õn nh÷ng tam gi¸c nµo
Bµi 2: Cho tam gi¸c ABC cã B = C = 500, gäi Am lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ngoµi ë ®Ønh A. Chøng minh Am // BC. 
B
A
C
HC
D
700
300
I .Kiến thức cần nhớ :
-Tổng ba góc của tam giác bằng 1800
-Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy
-Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề vời nó.
II Bài tập
 Bµi 1: 
	DABC, = 700, = 300
GT	pg AD 
	AH ^ BC 
KL 	a) = ? 
	b) = ?
	c) = ?
Gi¶i: 
a) DABC cã: (®lý) 
Þ = 1800 - = 800 
b) XÐt DABH cã = 900(gt)
Þ = 900 - 700 = 200
Mµ= 
hay = 200
DAHD cã: 
 = 900, = 200
Þ = 900 - 200 = 700
hoÆc = (T/c gãc ngoµi cña tam gi¸c) 
 = = 400 + 300 = 700
Bµi 2: 
CAD lµ gãc ngoµi cña tam gi¸c ABC
Nªn CAD = B + C = 500 + 500 = 1000
Am lµ tia ph©n gi¸c cña gãc CAD nªn A1 = A2 = CAD = 100 : 2 = 500
hai ®­êng th¼ng Am vµ BC t¹o víi AC hai gãc so le trong b»ng nhau A1 = C = 500
nªn Am // BC
4. Củng cố:
- GV: Nhắc lại cho học sinh các kiến thức cần nhớ và yêu cầu rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết.
5. Hướng dẫn học ở nhà: 
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học
- Làm bài tập:13,14 tr 99 -SBT
Ngày soạn :08.11.2011
Tiªt 11 : TÌM MỘT SỐ HẠNG CHƯA BIẾT CỦA TỈ LỆ THỨC
A. Mục tiêu: 
- Học sinh hiểu được thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức.
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.
- Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải các bài tập.
B. Chuẩn bị: 
- GV: SGK – SBT, , bảng phụ .
- HS: Ôn tập các kiến thức có liên quan đến tỉ lệ thức.
 C. Tiến trình tổ chức các hoạt động
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ:
 Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vÒ tØ lÖ thøc?
? X¸c ®Þnh c¸c trung tØ, ngo¹i tØ cña tØ lÖ thøc?
? TØ lÖ thøc cã nh÷ng tÝnh chÊt g×?
? Nªu tÝnh chÊt cña d·y c¸c tØ sè b»ng nhau
Bµi 1: T×m x trong c¸c tØ lÖ thøc sau:
a. 
b. 
c. 
Bµi 2: T×m x biÕt 
a. 
b. 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_CDTC_toan_7_theo_ppct_huyen_Do_Luong.doc