Giáo án tự chọn Công nghệ lớp 7 - Tiết 1 đến 29 - Năm học 2015-2016 - Hà Văn Vương

doc 81 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 21/01/2021 Lượt xem 297Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tự chọn Công nghệ lớp 7 - Tiết 1 đến 29 - Năm học 2015-2016 - Hà Văn Vương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án tự chọn Công nghệ lớp 7 - Tiết 1 đến 29 - Năm học 2015-2016 - Hà Văn Vương
Ngày soạn: 23– 8 – 2015	
Phần 1: TRỒNG TRỌT
Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ TRỒNG TRỌT
Tiết 1 	 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT. 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Biết được vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt..
2. Kỹ năng: 
- Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt 
3. Thái độ: 
- Có ý thức yêu thích lao động và bảo vệ tài nguyên đất.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi
III.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: 
- Tranh: Vai trò của trồng trọt. Vai trò của đất đối với cây trồng. Bảng phụ
2. Học sinh: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ôn định lớp: 
2. . Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông nghiệp. Trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ gì? chúng ta cùng tìm hiểu.
b. Triển khai bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
GV: Hãy kể tên một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương em?
 - Cây thực phẩm: Bắp cải, su hào, cà rốt...
 - Cây công nghiệp: Bạch đàn, keo. cà phê. cao su....
GV: Treo sơ đồ vai trò của trồng trọt, yêu cầu quan sát.
- GV: Trồng trọt có vai trò gì trong ngành kinh tế?
GV: Kết luận và đưa ra đáp
GV: Trồng trọt có những vai trò như vậy thì nước ta trong thời gian tới đã đề ra những nhiệm vụ gì cho ngành trồng trọt?
GV: Để biết được đó là những nhiệm vụ gì, các em hãy nghiên cứu kĩ mục II trang 6 SGK và chọn ra đâu là những nhiệm vụ chính của ngành trồng trọt trong thời gian tới?
GV: Chốt lại kiến thức
GV: Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, chúng ta cần sử dụng những biện pháp nào?
GV: Vậy thì mục đích chính của các biện pháp đó là gì? Các em hãy hoàn thành bảng ở SGK mục III. 
GV: Nhận xét và hoàn thiện bảng
+ Tăng diện tích đất canh tác.
+ Tăng năng suất cây trồng.
+ Sản xuất ra nhiều nông sản.
I. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
1. Vai trò:
- Cung cấp lương thực.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
- Cung cấp nông sản cho xuất khẩu
2. Nhiệm vụ của trồng trọt
- Sản xuất nhiều lúa, ngô, sắn đủ ăn và có dự trữ.
- Trồng rau, đậu làm thức ăn cho người.
- Trồng mía cung cấp cho nhà máy đường
- Trồng cây đặc sản: cà phê, chè
3. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì?
- Khai hoang lấn biển.
- Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng.
- Áp dụng đúng các biện pháp kĩ thuật trồng trọt.
Moät soá bieän phaùp
Muïc ñích
_ Khai hoang, laán bieån.
_ Taêng vuï treân ñôn vò dieän tích.
_ AÙp duïng ñuùng bieän phaùp kó thuaät troàng troït.
+ T¨ng diÖn tÝch ®Êt canh t¸c
+ S¶n xuÊt ra nhiÒu n«ng s¶n
+ T¨ng n¨ng xuÊt c©y trång
 - Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em?
 - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng?
 - Đất trồng gồm những thành phần nào?
5. Dặn dò:
- Học bài.
 - Trả lời câu hỏi SGK.
 - Đọc và xem trước bài: Một số tính chất chính của đất trồng.
- Tìm hiểu: Vì sao đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng?
Ngày soạn: 25 – 8 – 2015 	
Tiết 2 	
 KHÁI NIỆM VẾ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.
 MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 - Trình bày được khái niệm, các thành phần của đất trồng
- Trình bày được các thành phần cơ giới của đất.
- Nêu được các trị số pH của đất chua, đất kiềm và đất trung tính.
- Trình bày được khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng của đất và độ phì nhiêu của đất.
2. Kỹ năng: Nhận dạng được đất cát, đất thịt, đất sét bằng quan sát.
3. Thái độ: Từ đặc điểm của các loại đất có ý thức cải tạo đất để gilàm cho đất có nhiều đặc điểm tốt, có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng tốt.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi - Thảo luận nhóm nhỏ.
III.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Một số mẫu đất, giấy đo độ pH.
2. Học sinh: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ôn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Đất có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng?
3. Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề: Đất trồng gồm có những thành phần cơ giới nào? Vì sao đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? Để hiểu rõ điều đó chúng ta cùng tìm hiểu
b. Triển khai bài dạy: .
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1:Khái niệm về đất trồn
GV: Giới thiệu: Đất là tài nguyên thiên nhiên quý giá của Quốc gia
GV: Cho học sinh đọc mục 1 phần I SGK và đặt câu hỏi. 
 - Đất trồng là gì?
GV: Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao?
GV: Tổng hợp ý kiến rút ra kết luận
GV: Nhấn mạnh chỉ có lớp bề mặt tơi, xốp của trái đất thực vật sinh sống được
GV: Hướng dẫn cho học sinh quan sát hình vẽ: Vai trò của đất đối với cây trồng.
 - Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau?
GV: - Ngoài đất, nước ra cây trồng còn sống ở môi trường nào nữa?
 - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với cây trồng?
GV: Tổng hợp ý kiến rút ra kết luận.
I. khái niệm về đất trồng 
1. Đất trồng là gì?
- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên dó có cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
2.Vai trò của đất trồng:
- Đất trồng là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây không bị đổ.
III. Thành phần của đất trồng.
Caùc thaønh phaàn cuûa ñaát troàng
Vai troø cuûa ñaát troàng
- Phaàn khí
- Phaàn raén 
- Phaàn loûng
- Cung caáp oxi cho caây.
- Cung caáp chaát dinh döôõng cho caây.
- Cung caáp nöôùc cho caây.
I. Thành phần cơ giới của đất là gì?
- Phần rắn của đất được hình thành từ thành phần vô cơ và hữu cơ. Phần vô cơ gồm các hạt: cát, limon, sét.
- Tỉ lệ (%) của các hạt cát, limon, và sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất.
 - Trồng cây đặc sản: cà phê, chè
Hoạt động 2. Thành phần của đất trồng. 
GV: Giới thiệu sơ đồ: Thành phần của đất trồng.
 - Đất trồng gồm những thành phần nào?
GV: Chốt lại.
GV: Yêu cầu - HS nghhiên cứu TT SGK.
GV: Chia nhóm học sinh làm bài tập trong SGK.
GV: Chốt lại Kết luận.
II. Độ chua, độ kiềm của đất
- Độ chua, kiềm của đất được đo bằng độ pH.
- Độ pH dao động trong phạm vi từ 0 đến 14.
- Căn cứ vào độ pH mà người ta chia đất thành đất chua, đất kiềm và đất trung tính.
+ Ñaát chua coù pH < 6,5.
+ Ñaát kieàm coù pH > 7,5.
+ Ñaát trung tính coù pH= 6,6 -7,5.
Hoạt động 3. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.
GV: Cho học sinh đọc mục III SGK
GV: 
- Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?
- Em hãy so sánh khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của các loại đất khác nhau?
GV: Kết luận.
III. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.
- Nhờ các hạt cát, limon,sét và chất mùn, đất giữ được nước và chất dinh dưỡng 
- Đất sét: Tốt nhất
- Đất thịt: TB
- Đất cát: Kém.
Hoạt động 4: Độ phì nhiêu của đất là gì?
GV: Yêu cầu - HS đọc thông tin SGK.
Độ phì nhiêu của đất là gì?
- GV: Muốn cây trồng có năng suất cao cần có các điều kiện nào?
IV. Độ phì nhiêu của đất 
- Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, oxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đồng thời không chứa chất có hại cho cây.
- Tuy nhieân muoán coù naêng suaát cao thì ngoaøi ñoä phì nhieâu coøn caàn phaûi chuù yù ñeán caùc yeáu toá khaùc nhö: Thôøi tieát thuaän lôïi, gioáng toát vaø chaêm soùc toát.
4. Củng cố:
- Thế nào là đất chua, kiềm và đất trung tính?
- Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?
5. Dặn dò:
- Về nhà học bài theo phần ghi nhớ và trả lời câu hỏi cuối bài.	
- Đọc và xem trước Bài 6 ( SGK) “Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất”
- Tìm hiểu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương em
Ngày soạn: 4 - 9 - 2015 
Tiết 3: Thöïc haønh
XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN CÔ GIÔÙI
 CUÛA ÑAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP ÑÔN GIAÛN ( veâ tay)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Bieát caùch xaùc ñònh ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát baèng phöông phaùp ñôn giaûn (veâ tay). 
2. Kỹ năng: 	Reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh, hoaït ñoäng nhoùm. vaø thaûo luaän nhoùm
3. Thái độ: Coù yù thöùc trong vieäc laøm thöïc haønh, caån thaän trong khi laøm thöïc haønh vaø phaûi baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi
III.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: 	- Maãu ñaát, thöôùc ño, 1 loï nhoû ñöïng nöôùc.
	- Baûng chuaån phaân caáp ñaát.
2. Học sinh: 	- Xem tröôùc baøi thöïc haønh.
	- Chuaån bò 3 maãu ñaát: ñaát caùt, ñaát seùt, ñaát thòt.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ôn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø gì?
- Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát hình thaønh qua nhöõng caáp haït naøo? Töø caùc caáp haït ñoù chia ñaát thaønh maáy loaïi ñaát chính? 
3. Nội dung bài mới:
	a. Đặt vấn đề: Thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát chia thaønh 3 caáp haït laø: haït caùt, seùt vaø limon. Tuøy theo tæ leä caùc haït naøy maø ngöôøi ta chia ñaát thaønh 3 loaïi chính laø ñaát seùt, ñaát caùt vaø ñaát thòt. Baøi thöïc haønh hoâm nay laø nhaèm xaùc ñònh thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát baèng phöông phaùp veâ tay.
b. Triển khai bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
* Hoaït ñoäng 1: Chuaån bò 
- Yeâu caàu học sinh ñoïc to phaàn I SGK trang 10.
- Sau ñoù giaùo vieân höôùng daãn học sinh ñaët maãu ñaát vaøo giaáy goùi laïi vaø ghi phía beân ngoaøi:
+ Maãu ñaát soá.
+ Ngaøy laáy maãu
+ Nôi laáy maãu
+ Ngöôøi laáy maãu
- Yeâu caàu học sinh chia nhoùm ñeå thöïc haønh.
I. Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát:
- Học sinh ñoïc to.
- Học sinh laéng nghe vaø tieán haønh ghi ngoaøi giaáy.
- Học sinh laøm theo lôøi giaùo vieân.
Hoaït ñoäng 2: Noäi dung thöïc haønh
- Giaùo vieân yeâu caàu học sinh ñem ñaát ñaõ chuaån bò ñaët leân baøn.
- Giaùo vieân höôùng daãn laøm thöïc haønh. Sau ñoù goïi 1 học sinh ñoïc to vaø 1 học sinh laøm theo lôøi baïn ñoïc ñeå cho caùc baïn khaùc xem.
- Yeâu caàu học sinh xem baûng 1: Chuaån phaân caáp ñaát (SGK trang 11) vaø töø ñoù haõy xaùc ñònh loaïi ñaát maø mình veâ ñöôïc laø loaïi ñaát gì.
- Học sinh tieán haønh laøm theo.
- Học sinh quan saùt. 1 học sinh ñoïc vaø 1 học sinh laøm thöïc haønh.
Hoaït ñoäng 3: Vieát baùo caùo Thöïc haønh
- Yeâu caàu học sinh thaûo luaän nhoùm vaø xaùc ñònh maãu cuûa nhoùm mình ñem theo.
- Sau ñoù yeâu caàu töøng nhoùm baùo caùo keát quaû cuûa nhoùm mình.
- Yeâu caàu học sinh noäp baûng maãu thu hoaïch.
- Học sinh tieán haønh thaûo luaän vaø xaùc ñònh.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm baùo caùo, nhoùm khaùc boå sung.
- Học sinh noäp baûng thu hoaïch cho giaùo vieân.
Bảng thống kê mẫu đất:
Maãu ñaát
Traïng thaùi ñaát sau khi veâ
Loaïi ñaát xaùc ñònh
Soá 1
Soá 2
Soá 3
..
..
4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù giôø thöïc haønh: 
Giaùo vieân ñaùnh giaù caùc maãu ñaát maø học sinh thöïc haønh.
5. HS Doïn deïp khu vöïc thöïc haønh:
- Nhaän xeùt veà söï chuaån bò maãu vaø thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh.
Ngày soạn: 7 – 9 – 2015
Tiết 4: Thực hành
XAÙC ÑÒNH ÑOÄ PH CUÛA ÑAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP SO MAØU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Bieát caùch xaùc ñònh pH cuûa ñaát baèng phöông phaùp so maøu.
2. Kỹ năng: 	Reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh, hoaït ñoäng nhoùm. vaø thaûo luaän nhoùm
3. Thái độ: Coù yù thöùc trong vieäc laøm thöïc haønh, caån thaän trong khi laøm thöïc haønh vaø phaûi baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi
III.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: 	- Maãu ñaát, 1 loï nhoû ñöïng nöôùc.
	- 2 maãu ñaát, moät thìa nhoû.
	- Moät thang maøu pH chuaån, moät loï chaát chæ thò maøu toång hôïp.
2. Học sinh: 	- Xem tröôùc bài thöïc haønh.
	- Chuaån bò 3 maãu ñaát: ñaát caùt, ñaát seùt, ñaát thòt.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ôn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Ñeå giaûm ñoä chua cuûa ñaát ngöôøi ta laøm gì?
- Muoán naâng cao ñoä phì nhieâu cuûa ñaát caàn phaûi laøm gì?
3. Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề: 
b. Triển khai bài dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoaït ñoäng 1: Chuaån bò 
Yeâu caàu 1 học sinh ñoïc to phaàn I SGK trang 12.
- Sau ñoù giaùo vieân höôùng daãn học sinh ñaët maãu ñaát vaøo giaáy goùi laïi vaø ghi phía beân ngoaøi:
+ Maãu ñaát soá.
+ Ngaøy laáy maãu
+ Nôi laáy maãu
+ Ngöôøi laáy maãu
- Yeâu caàu học sinh chia nhoùm ñeå thöïc haønh.
I. Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát:
- Học sinh ñoïc to.
- Học sinh laéng nghe vaø tieán haønh ghi ngoaøi giaáy.
- Học sinh laøm theo lôøi giaùo vieân.
Hoaït ñoäng 2: Noäi dung thöïc haønh
- Giaùo vieân yeâu caàu học sinh ñem ñaát ñaõ chuaån bò ñaët leân baøn.
- Giaùo vieân höôùng daãn laøm thöïc haønh. Sau ñoù goïi 1 học sinh ñoïc to vaø 1 học sinh laøm theo lôøi baïn ñoïc ñeå cho caùc baïn khaùc xem.
Yeâu caàu 1 học sinh ñoïc 3 böôùc thöïc haønh SGK trang 12, 13.
So maøu vôùi thang maøu pH chuaån, chuùng ta phaûi laøm 3 laàn nhö vaäy. Laàn 1 ñeå chaát chæ thò vaøo, sau ñoù so maøu laàn 1, 1 laùt sau tieáp tuïc ñeå chaát chæ thò maøu vaøo vaø so maøu laàn 2, töông töï so maøu laàn 3, moãi laàn so maøu phaûi coù ghi laïi roài laáy pH cuûa 3 laàn so maøu coâng laïi, laáy trung bình coäng laøm pH chuaån, sau ñoù xaùc ñònh loaïi ñaát.
- Học sinh tieán haønh laøm theo.
- Học sinh quan saùt . 1 học sinh ñoïc vaø 1 học sinh laøm thöïc haønh.
- Caùc học sinh xem baûng 1 vaø quan saùt học sinh ñang laøm thöïc haønh xaùc ñònh loaïi ñaát.
Hoaït ñoäng 3: Vieát baùo caùo Thöïc haønh
- Yeâu caàu học sinh thaûo luaän nhoùm vaø xaùc ñònh maãu cuûa nhoùm mình ñem theo.
- Sau ñoù yeâu caàu töøng nhoùm baùo caùo keát quaû cuûa nhoùm mình.
- Yeâu caàu học sinh noäp baûng maãu thu hoaïch.
- Học sinh tieán haønh thaûo luaän vaø xaùc ñònh.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm baùo caùo, nhoùm khaùc boå sung.
- Học sinh noäp baûng thu hoaïch cho giaùo vieân.
Bảng thống kê mẫu đất:
Maãu ñaát
Ñoä pH
Ñaát chua, kieàm, trung tính
Maãu soá 1. 
- So maøu laàn 1
- So maøu laàn 2
- So maøu laàn 3
Trung bình
Maãu soá 2.
- So maøu laàn 1
- So maøu laàn 2
- So maøu laàn 3
Trung bình
..
.
4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù giôø thöïc haønh: 
Giaùo vieân ñaùnh giaù caùc maãu ñaát maø học sinh thöïc haønh.
5. HS Doïn deïp khu vöïc thöïc haønh:
- Nhaän xeùt veà söï chuaån bò maãu vaø thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh.
- Daën doø: Veà nhaø xem laïi baøi, giôø sau nghieân cöùu baøi 7.
 Ngày soạn: 14 - 8 - 2015
 Tiết 5 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu được các ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Có ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất vườn, đất đồi nhằm đảm bảo độ phì nhiêu và bảo vệ môi trường.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi
III.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bảng phụ, tranh: ruộng bậc thang, trồng xen cây...
2. Học sinh: Đọc SGK, tìm hiểu biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ôn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?
3. Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề: Môi trường đất có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người. Dân số tăng cao nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngay càng nhiều. Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên đất.
b. Triển khai bài dạy:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
GV: Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn mà chúng ta phai sử đụng đất như thế nào?
GV: Để sử dụng đất trồng hợp lí thì chúng ta phải có những biện pháp nào? Mục đích của các biện pháp đó là gi? Để trả lời được những câu hỏi đó, các em phải hoàn thành bảng ở trang 14 SGK.
GV: Gọi đại diện - HS trả lời
GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức
I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
- Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.
* Mục đích sử dụng đất:
- Không để đất trống, tăng sản lượng, sản phẩm được thu.
- Tăng đơn vị diện tích đất canh tác.
- Cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao.
- Tăng độ phì nhiêu của đất 
Hoạt động 2: Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất 
GV: Theo em nguyên nhân nào làm cho đất xấu và nguy cơ diện tích đất xấu ngày càng tăng?
GV: Giới thiệu một số loại đất cần cải tạo ở nước ta. Đất xám bạc màu, đất mặn,đất phèn...
GV: Cho - HS qs tranh: Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc thang, trồng xen cây... Y/c học sinh ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở theo mẫu bảng.
+ Mục đích của các biện pháp đó là gì?
+ Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào?
GV: Treo kết quả ở bảng phụ.
GV: Ở địa phương em cải tạo đất bằng phương pháp nào?
GV: Kết luận.
II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
* Nguyên nhân:
+ Sự gia tăng dân số
+ Tập quán canh tác, lạc hậu, không đúng kỹ thuật
+ Đốt phá rừng tràn lan
+ Lạm dụng phân hoá học và thuốc BVTV
* Biện pháp:
- Tăng bề dày lớp đất canh tác (tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng )
- Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi ( đất dốc, đồi núi)
- Tăng độ che phủ, chống xói mòn ( chống xói mòn, cải tạo đất)
- Không xới đất phèn, hoà tan chất phèn trong nước, tạo môi trường yếm khí, tháo nước phèn thay thế bằng nước ngọt. ( đất phèn).
- Khử chua, áp dụng đối với đất chua.
Bảng biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
Bieän phaùp caûi taïo ñaát
Muïc ñích
AÙp duïng cho loaïi ñaát
- Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô.
- Laøm ruoäng baäc thang.
- Troàng xen caây noâng nghieäp giöõa caùc caây phaân xanh.
- Caøy saâu, böøa suïc, giöõ nöôùc lieân tuïc, thay nöôùc thöôøng xuyeân.
- Boùn voâi.
- Taêng beà daøy lôùp ñaát canh taùc.
- Haïn cheá doøng chaûy, xoùi moøn, röûa troâi.
- Taêng ñoä che phuû ñaát, haïn cheá xoùi moøn röûa troâi.
- Thaùo chua, röûa maën.
- Boå sung chaát dinh döôõng cho ñaát.
- Ñaát xaùm baïc maøu.
- Ñaát doác (ñoài, nuùi).
- Ñaát doác ñoài nuùi.
- Ñaát pheøn.
- Ñaát pheøn.
4. Củng cố: - Gọi 1-2 em học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.
- Người ta thường dùng biện pháp nào để cải tạo đất?
- Vì sao phải cải tạo đất?
 5. Dặn dò: - Về nhà học bài theo phần ghi nhớ và câu hỏi SGK
- Xem trước bài 7 “Tác dụng của phân bón trong trồng trọt”
Ngµy so¹n: 15 - 9 - 2015 
 TiÕt 6 : T¸c dông cña ph©n bãn trong trång trät
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: BiÕt ®­îc c¸c lo¹i ph©n bãn th­êng dïng vµ t¸c dông cña ph©n bãn ®èi víi ®Êt vµ c©y trång.
2. Kỹ năng: BiÕt c¸ch sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn trong trång trät
3. Thái độ: Cã ý thøc tËn dông nh÷ng s¶n phÈm phô (th©n, cµnh, l¸), c©y hoang d¹i ®Ó lµm ph©n bãn.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thuyết trình, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề
III.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Baûng phuï, phieáu hoïc taäp.
2. Học sinh: Xem tröôùc baøi.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ôn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: V× sao ph¶i c¶i t¹o ®Êt ? Ng­êi ta th­êng dïng nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó c¶i t¹o ®Êt ?
3. Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề: Ngµy x­a «ng cha ta ®· nãi: “NhÊt n­íc nh× ph©n, tam cÇn tø gièng”. C©u tôc ng÷ nµy ®· phÇn nµo nãi lªn ®­îc tÇm quan träng cña ph©n bãn trong n«ng nghiÖp. VËy bµi h«m nay C« sÏ giíi thiÖu víi c¸c em Ph©n bãn cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng n«ng nghiÖp
b. Triển khai bài dạy:.
Ho¹t ®éng Cña Gv, Hs
Ho¹t ®éng Cña Hs
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kh¸i niÖm ph©n bãn.
Gv : cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK
? Ph©n bãn lµ g× ?
? Ph©n bãn ®­îc chia thµnh mÊy nhãm chÝnh ? §ã lµ nh÷ng nhãm nµo ?
? Nhãm ph©n bãn h÷u c¬ gåm cã nh÷ng lo¹i nµo ?
? Nhãm ph©n bãn ho¸ häc gåm cã nh÷ng lo¹i nµo ?
? Nhãm ph©n bãn vi sinh gåm cã nh÷ng lo¹i nµo ?
? Dïng s¬ ®å 2 (SGK) h·y s¾p xÕp c¸c lo¹i ph©n bãn d­íi ®©y(SGK) vµo c¸c nhãm thÝch hîp theo mÉu b¶ng SGK.
Gv : Cho c¶ líp lµm vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu t¸c dông ph©n bãn.
Gv: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 6 SGK.
? Ph©n bãn cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn ®Êt? N¨ng suÊt c©y trång? ChÊt l­îng n«ng s¶n ?
? NÕu bãn qu¸ liÒu l­îng, sai chñng lo¹i kh«ng c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i ph©n th× n¨ng suÊt c©y trång nh­ thÕ nµo ?
Gv: cho häc sinh liªn hÖ thùc tÕ
? Bãn ®¹m cho lóa vµo thêi kú nµo lµ tèt nhÊt ?
? Bãn l©n, kali cho lóa vµo thêi kú nµo th× thÝch hîp nhÊt ?
I. Ph©n bãn lµ g× ?
Ph©n bãn
Ph©n H/c¬
Ph©n H/häc
Ph©n vi sinh
Ph©n chuång, r¸c, ph©n xanh 
§¹m, l©n, Kali
PVS CH > §¹m
PVS CH > 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_7_theo_ppct_tu_2015.doc