Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 (Bản đẹp)

doc 10 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 24 (Bản đẹp)
TuÇn 24
 ChiÒu thø 2 ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2010 
TiÕng viÖt : «n tËp(2T)
 i.yªu cÇu:
-HiÓu néi dung cña mét khæ th¬,bµi th¬.
-BiÕt x¸c ®inh Cn,Vn c¸c c©u kÓ Ai thÕ nµo?BiÕt ®­îc CN do danh tõ hay côm danh tõ t¹o thµnh?
-BiÕt lËp giµn ý t¶ 1 c©y ¨n qu¶ ®ang mïa qu¶ chÝn.
 ii.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 Ho¹t ®éng cña GV
 Ho¹t ®«ng cña häc sinh
Bµi 1:Trong bµi BÌ xu«i s«ng La,nhµ th¬ Vò Duy Th«ng cã viÕt:
 S«ng La ¬i s«ng La
 Trong veo nh­ ¸nh m¾t
 Bê tre xanh im m¸t
 M­¬n m­ít ®«i hµng mi 
H·y cho biÕt:§o¹n th¬ miªu t¶ nh÷ng nÐt ®Ñp g× cña dßng s«ng La?
Qua ®o¹n th¬,em thÊy ®­îc t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi dßng s«ng quª h­¬ng nh­ thÕ nµo?
Bµi 2:G¹ch d­íi CN,VN cña tõng c©u kÓ Ai thÕ nµo?trong ®o¹n v¨n d­íi ®©y.Chñ ng÷ do danh tõ hay cum danh tõ t¹o thµnh?
-§äc khæ th¬
-§o¹n th¬ miªu t¶ nh÷ng nÐt ®Ñp cña dßng s«ng La:
+N­íc s«ng La "trong veo nh­ ¸nh m¾t":ý nãi n­íc s«ng rÊt trong,trong nh­ ¸nh m¾t trong trÎo vµ chøa chan t×nh c¶m con ng­êi.
+Bê tre xanh m­ít bªn s«ng"M­¬n m­ít ®«i hµng mi":ý nãi bê tre rÊt ®Ñp,®Ñp nh­ hµng mi"m­¬n m­ít"trªn ®«i m¾t cña con ng­êi.
Tr¨ng /®ang lªn.MÆt s«ng/ lÊp lo¸ng 
CN(dt) VN CN(dt)	VN
¸nh vµng.Nói Trïm C¸t/ ®øngsõngs÷ng 
 CN(cdt)
bªn bê s«ng thµnh mét khèi tÝm thÉm 
	VN
uy nghi trÇm mÆc.Bãng c¸c chiÕn sÜ/ 
 CN(cdt)
®æ dµi trªn b·i c¸t.TiÕng c­êi nãi / ån 
VN	 CN(cdt) VN
·.Giã/ thæi m¸t léng.
 CN(dt)	VN
Bµi 3:H·y lËp dµn ý t¶ mét c©y ¨n qu¶ ®ang mïa qu¶ chÝn.
-Hd häc sinh n¾m v÷ng yªu cÇu cña ®Ò bµi.
-Gîi ý hs lËp dµn ý:
 1)MB:C©y g×?ë ®©u?Qu¶ chÝn vµo thêi ®iÓm nµo?Cã ®iÓm g× næi bËt?
 2)TB:
-T¶ tõng bé phËn cña c©y vµo mïa qu¶ chÝn(tËp trung t¶ kÜ vÒ qu¶)
+Gèc c©y,th©n c©y thÕ nµo?Cµnh c©y t¸n l¸ ra sao?Qu¶ trªn c©y cã nÐt g× ®¸ng chó ý?CÊu t¹o bªn trong vµ mïi vÞ cña qu¶ ra sao?Khi ¨n em thÊy cã g× l¹ so víi c¸c lo¹i qu¶ kh¸c?
+T¶ 1 vµi yÕu tè liªn quan ®Õn c©y khi mïa qu¶ chÝn(n¾ng ,giã,chim
chãc,ong,b­ím)
 3)KB:Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp ho¹c vÎ ®Ñp ®éc ®¸o cña c©y ¨n qu¶;liªn t­ëng ®Õn sù viÖc hay kØ niÖm cña em g¾n bã vÒ c©y ¨n qu¶ hoÆc c©y ®· miªu t¶,
-Yªu cÇu HS lËp dµn ý vµo vë.2 hs lËp dµn ý vµo b¶ng phô.
-Gäi 3-5 em ®äc dµn ý ®· lËp.
-NhËn xÐt.
LuyÖn to¸n: LuyÖn tËp
I.yªu cÇu
-Häc sinh biÕt rót gän ph©n sè.
-NhËn biÕt ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
II c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Bµi 1:Rót gän c¸c ph©n sè: 
Bµi 2:Rót gän ph©n sè ®Ó ®­îc ph©n sè tèi gi¶n:
a)	b)	c)	d)	e)
Bµi 3:T×m x
Bµi 4:TÝnh nhanh:
 = = = 
Bµi 5: Cho mét ph©n sè cã tæng cña tö sè vµ mÉu sè lµ 90 vµ rót gän ph©n sè ®ã th× ®­îc.T×m ph©n sè ®· cho.
 Bµi gi¶i:
 Coi tö sè cña ph©n sè ph¶i t×m lµ 3 phÇn b»ng nhau th× mÉu sè cña nã lµ 7 phÇn nh­ thÕ.Ta cã s¬ ®å:
	3 phÇn
 Tö sè: 
	90
 MÉu sè:
	7 phÇn
	Gi¸ trÞ mét phÇn lµ: 90 : ( 7 + 3) = 9
 Tö sè cña ph©n sè ®ã lµ: 9 x 3 = 27
 MÉu sè cña ph©n sè ®ã lµ:9 x 7 = 63
 Ph©n sè ph¶i t×m lµ : 
 §¸p sè: 
Khoa häc : ¸NH S¸NG CÇN CHO Sù SèNG
A. MôC TI£U:
	-Nªu ®­îc thùc vËt cÇn ¸nh s¸ng ®Ó duy tr× sù sèng. 
B. §å DïNG D¹Y - HäC: b¶ng phô, H×nh trang 94,95 SGK.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC chñ yÕu:
I. KiÓm tra bµi cò: Bãng tèi xuÊt hiÖn ë ®©u vµ khi nµo ? cã thÓ lµm cho bãng tèi cña mét vËt thay ®æi b»ng c¸ch nµo ?
II. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi:
*Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi sù sèng cña thùc vËt
- GV cho tËp chung nhãm, yªu cÇu c¸c nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái SGK
- GV ®i ®Õn c¸c nhãm kiÓm tra vµ gióp ®ì. GV gîi ý : ngoµi vai trß gióp c©y quang hîp, ¸nh s¸ng cßn ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh sèng kh¸c cña thùc vËt nh­ hót n­íc, tho¸t h¬i n­íc, h« hÊp 
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. 
- GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn ( môc B¹n cÇn biÕt SGK
*Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nhu cÇu vÒ ¸nh s¸ng cña thùc vËt
- GV ®Æt vÊn ®Ò : C©y xanh kh«ng thÓ thiÕu ¸nh s¸ng mÆt trêi nh­ng cã ph¶i mäi loµi c©y ®Òu cµn mét thêi gian chiÕu s¸ng nh­ nhau vµ ®Òu cã nhu cÇu ®­îc chiÕu s¸ng m¹nh hoÆc yÕu nh­ nhau kh«ng ?
- GV nªu c©u hái cho líp th¶o luËn theo nhãm ®«i
+T¹i sao cã mét sè c©y chØ sèng ®­îc ë nh÷ng n¬i rõng th­a, c¸c c¸nh ®ång  ®­îc chiÕu s¸ng nhiÒu ? mét sè loµi c©y kh¸c l¹i sèng ®­îc ë trong rõng rËm, trong hang ®éng ?
+H·y kÓ tªn mét sè c©y cÇn nhiÒu ¸nh s¸ng vµ mét sè c©y cÇn Ýt ¸nh s¸ng.
+Nªu mét sè øng dung vÒ nhu cÇu ¸nh s¸ng cña c©y trong kÜ thuËt trång trät.
- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn: hiÓu nhu cÇu vÒ ¸nh s¸ng cña mçi loµi c©y, chóng ta cã thÓ thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p kÜ thuËt trång trät ®Ó c©y ®­îc chiÕu s¸ng thÝch hîp sÏ thu ho¹ch cao.
- Cho HS ®äc ghi nhí bµi
1. Vai trß cña ¸nh s¸ng ®èi víi ®êi sèng thùc vËt
- ngoµi vai trß gióp c©y quang hîp, ¸nh s¸ng cßn ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh sèng kh¸c cña thùc vËt nh­ hót n­íc, tho¸t h¬i n­íc, h« hÊp
* ¸nh s¸ng duy tr× sù sèng
2. Nhu cÇu vÒ ¸nh s¸ng cña thùc vËt
- Mçi loµi c©y kh¸c nhau th× nhu cÇu ¸nh s¸ng kh¸c nhau
* Liªn hÖ : Trång xen c©y
- HS kÓ 
- HS nªu.
-B¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn
- L¾ng nghe.
- HS ®äc ghi nhí .
IV. Cñng cè - DÆn dß: 
- Kh¸i qu¸t ND bµi, NhËn xÐt giê häc
 ChiÒu thø 3 ngµy 10 th¸ng 02 n¨m 2010
To¸n : ¤n tËp tæng hîp
 I.Môc tiªu:
 - Häc sinh biÕt quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè.
 -BiÕt biÕn ®æi c¸c ph©n sè cã mÉu sè b»ng nhau.
	II.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 Bµi 1:Q§MS c¸c ph©n sè:
 a)	 b)	 c)	 d)
-H­íng dÉn häc sinh nªn chän mÉu sè chung nhá nhÊt.
-Cho häc sinh lµm bµi vµo b¶ng con råi ch÷a bµi.
 Bµi 2:BiÕn ®æi c¸c ph©n sè sau thµnh c¸c ph©n sè cã mÉu sè lµ 10:
 Bµi 3:BiÕn ®æi c¸c ph©n sè sau thµnh c¸c ph©n sè cã mÉu sè lµ 100:
 Bµi 4:ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè b»ng vµ cã tö sè lµ sè trßn chôc gåm 2 ch÷ sè:
 §¸p ¸n:	 =
 Bµi 5:ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè b»ng vµ cã mÉu sè lµ sè trßn chôc gåm 2 ch÷ sè:
 §¸p ¸n: 
 Anh V¨n : C« HiÒn d¹y 
TËp lµm v¨n : ¤n luyÖn bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi 
I.yªu cÇu :
-LËp ®­îc dµn ý miªu t¶ c©y ¨n qu¶ quen thuéc theo 1 trong 2 c¸ch ®· häc:
+T¶ lÇn l­ît tõng bé phËn cña c©y.
+T¶ lÇn l­ît tõng thêi kú ph¸t triÓn cña c©y.
II.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
	Ho¹t ®«ng 1:Gi¸o viªn ra ®Ò bµi:
 §Ò bµi :H·y lËp dµn ý t¶ mét c©y ¨n qu¶ quen thuéc theo 2 c¸ch:	
C¸ch 1:T¶ lÇn l­ît tõng bé phËn cña c©y.
C¸ch 2:T¶ lÇn l­ît tõng thêi kú ph¸t triÓn cña c©y.
	Ho¹t ®«ng 2:X¸c ®inh yªu cÇu cña ®Ò bµi:
	Ho¹t ®éng 3:Yªu cÇu häc sinh lËp dµn ý vµo vë.
-Ch÷a bµi: Yªu cÇu 5-7 häc sinh ®äc dµn ý mµ m×nh ®· lËp.Hs kh¸c l¾ng nghe ,nhËn xÐt gãp ý.
 VD1:Dµn ý t¶ c©y vó s÷a.(t¶ lÇn l­ît tõng bé phËn)
 a)Më bµi:Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c©y muèn t¶:C©y vó s÷a ai trång?§­îc mÊy n¨m?Cã tr¸i ®­îc mÊy mïa råi?
 b)Th©n bµi:
+T¶ bao qu¸t c©y vó s÷a.
+T¶ tõng bé phËn:Gèc,rÔ th©n ,vá c©y,cµnh ,l¸ ,hoa(tõ lóc nhá cho ®Õn lóc chÝn)
 c)KÕt bµi:C¶m nghÜ cña em vÒ c©y vó s÷a.
 VD2:T¶ c©y cam(T¶ lÇn l­ît theo thêi kú tõ khi ra hoa kÕt tr¸i,®Õn thu ho¹ch)
 a)Më bµi:Giíi thiÖu c©y cam m×nh muèn t¶:AI trång?Trång ë ®©u?C©y ®· Lín vµ cho tr¸i ch­a?
 b)Th©n bµi:
+T¶ bao qu¸t vÒ c©y cam
+T¶ tr×nh tù theo tõng thêi k×.
+Hoa cam(h×nh thï,mµu s¾c,)
+Hoa tµn ,kÕt tr¸i.
+Tr¸i ®Ëu riªng lÎ hay tõng chïm,h×nh thï ra sao,mÇu s¾c nh­ thÕ nµo,mµu g×?
+Lóc tr¸i chÝn vá c¨ng mäng ra sao?
 c.KÕt bµi:C¶m nghÜ cña em vÒ c©y cam.
 Ho¹t ®«ng 4:Cñng cè-DÆn dß:
ThÓ dôc : BAÄT XA - PHOÁI HÔÏP CHAÏY , MANG ,VAÙC
 TROØ CHÔI : “KIEÄU NGÖÔØI ”
I. Muïc tieâu :
 -Thùc hµnh bËt xa. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc vaø naâng cao thaønh tích. 
 -Troø chôi: “Kieäu ngöôøi ” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø chôi ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän : Chuaån bò coøi, thöôùc daây, ñeäm, baøn gheá phuïc vuï cho kieåm tra. Keû caùc vaïch chuaån bò, xuaát phaùt vaø khu vöïc kieåm tra. 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh : Ñieåm danh só soá
 -GV phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: Chaïy chaäm theo haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp.
 +Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung. 
 +Troø chôi: “Laøm theo hieäu leänh”.
 2 . Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn: 
 * Baät xa :
 -Laàn löôït töøng em thöïc hieän baät xa rôi xuoáng ñeäm, ño thaønh tích cuûa laàn nhaûy xa hôn. 
 * Taäp phoái hôïp chaïy, mang,vaùc: 
 -GV neâu teân baøi taäp. 
 -GV nhaéc laïi caùch taäp luyeän phoái hôïp, chaïy, mang, vaùc vaø laøm maãu. 
 Chuaån bò: Keû hai vaïch chuaån bò vaø xuaát phaùt caùch nhau 1 – 1,5m, caùch vaïch xuaát phaùt 5 –8m keû caùc v/troøn nhoû coù ñöôøng kính 0,5m.
TTCB: Khi ñ/löôït caùc em tieán vaøo vaïch xuaát phaùt ñöùng ch/tröôùc chaân sao, hai tay oâm boùng. 
Ñoäng taùc: Khi coù leänh soá 1 chaïy nhanh ñeán voùng troøn, ñaët 1 chaân vaøo voøng troøn, roài chaïy veà vaïch x/phaùt trao boùng cho soá hai.Sau ñoù ñi thöôøng veà taäp hôïp ôû cuoái haøng soá 2 thöïc hieän nhö soá 1, cöù laàn löôït nhö vaäy cho ñeán heát 
 -GV ñieàu khieån caùc em taäp theo leänh coøi.
 -Chia toå t/luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. 
 b) Troø chôi: “Kieäu ngöôøi”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. GV nhaéc laïi caùch chôi. 
 -GV toå chöùc cho HS thöïc hieän thöû moät laàn. 
 -GV toå chöùc cho HS chôi chính thöùc. Thi giöõa caùc toå vôùi nhau, nhaéc caùc em khi chôi caàn ñaûm baûo an toaøn. GV khuyeán khích thi ñua giöõa caùc nhoùm, toå vôùi nhau. 
3 .Phaàn keát thuùc: 
 -Ñi theo voøng troøn thaû loûng, hít thôû saâu. 
 -GV nhaän xeùt phaàn kieåm tra vaø ñaùnh giaù. 
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân baät xa, taäp phoái hôïp chaïy, mang , vaùc vaø nhaûy daây kieåu chuïm chaân .
6 – 10 ph
1 – 2 phuùt
1 phuùt 
1 laàn (2 laàn 8 nhòp)
1 phuùt
18 – 22 ph
12 – 14 ph
Moãi em thöïc hieän 2 laàn 
4 – 6 phuùt 
4 – 6 phuùt
 1 phuùt 
1 – 3 phuùt 
1 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
5GV
-HS theo ñoäi hình 2 – 4 haøng doïc.
====
====
====
====
5GV
-HS taäp hôïp thaønh 2 – 4 haøng doïc, ñöùng sau vaïch chuaån bò thaúng höôùng vôùi caùc voøng troøn ñaõ chuaån bò, caùc em ñieåm soá ñeå nhaän bieát soá thöù töï .
-Moãi toå laø moät ñoäi, 3HS laø moät nhoùm thöïc hieän kieäu ngöôøi di chuyeån nhanh trong 5 – 7m.
***********************************************************
 ChiÒu thø 4 ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2010
TiÕng ViÖt: luyÖn tËp
 I.môc tiªu:
-NhËn diÖn ®­îc c©u kÓ Ai thÕ nµo?
-X¸c ®Þnh ®­îc chñ ngì,vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo?
-ViÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n nãi vÒ b¹n hoÆc c« gi¸o em cã sö dông c©u kÓ:Ai thÕ nµo?
 ii.c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 
Bµi 1:C©u nµo ®Æt dÊu ph©n c¸ch CN, VN ®óng?
a)Con chuån chuån ®á chãt/ tr«ng nh­ mét qu¶ ít chÝn.
b) Con chuån chuån/ ®á chãt tr«ng nh­ mét qu¶ ít chÝn.
c) Con chuån chuån ®á chãt tr«ng nh­ /mét qu¶ ít chÝn.
 §¸p ¸n ®óng:C©u b
Bµi 2:T×m c¸c c©u kÓ Ai thÕ nao?trong ®o¹n trÝch d­íi ®©y.Dïng dÊu g¹ch chÐo t¸ch CN,VN trong c¸c c©u t×m ®­îc:
 Hoa mai/ còng cã n¨m c¸nh nh­ hoa ®µo,nh­ng c¸nh mai /to h¬n c¸nh hoa ®µo 
 CN VN CN VN 
mét chót.Nô mai/ kh«ng ph« hång mµ ngêi xanh mµu ngäc bÝch.S¾p në,nô mai 
 CN VN	 CN
míi ph« vµng.Khi në,c¸nh mai /xße ra mÞn mµng nh­ lôa.Hoa mai /træ tõng chïm 
 VN	 CN	VN CN	 VN
th­a thít,kh«ng ®¬m ®Æc nh­ hoa ®µo.Cµnh mai /uyÓn chuyÓn h¬n cµnh ®µo.
 CN	 VN
 Bµi 3:ViÕt tiÕp vÞ ng÷ vµo chç chÊm ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u kÓ Ai thÕ nµo?
a)G­¬ng mÆt bóp bª................................................................................................
b)M¸i tãc cña bóp bª................................................................................................
c)§«i m¾t cña bóp bª................................................................................................
d)Nh÷ng ngãn tay.....................................................................................................
e)§«i bµn ch©n......................................................................................................... 
 Bµi 4:ViÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n gåm 5-7 c©u nãi vÒ tÝnh t×nh cña c« gi¸o líp em hoÆc mét b¹n trong líp em cã Ýt nhÊt 3 c©u kÓ Ai thÕ nµo?
VD:B¹n HiÒn L­¬ng líp em lµ mét häc sinh ngoan .Trong häc tËp,b¹n Êy rÊt ch¨m chØ.Lóc nµo b¹n còng ®i häc chuyªn cÇn.HiÒn L­¬ng rÊt vui tÝnh.Kh«ng nh÷ng thÕ, b¹n Êy cßn hay gióp ®ì nh÷ng b¹n häc kÐm trong líp .V× thÕ,b¹n ®­îc ban bÌ trong líp quý mÕn,kÝnh phôc.B¹n lµ 1 tÊm g­¬ng s¸ng ®Ó chóng em häc tËp vµ noi theo.
 to¸n: ¤n luyÖn
 i.yªu cÇu:
-BiÕt so s¸nh 2 ph©n sè kh¸c mÉu sè.BiÕt so s¸nh 2 ph©n sè cïng tö sè.
-BiÕt s¾p xÕp c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín hoÆc ng­îc l¹i.
 ii.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Bµi 1:So s¸nh 2 ph©n sè:
 a) b) c) d)
-Yªu cÇu hs nªu c¸ch so s¸nh(Bµi a quy ®ång ®­a vÒ cïng mÉu sè;bµi b,c so s¸nh víi 1;rót gän ph©n sè thø nhÊt ®Ó ®­a vÒ cïng mÉu)
Bµi 2.So s¸nh 2 ph©n sè cã cïng tö sè:
a)So s¸nh:Ta cã:17>15 nªn:
b)So s¸nh: Ta cã:11<19 nªn:
Bµi 3:ViÕt ph©n sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:
a)	b) c) d)
-Y/c häc sinh lµm bµi vµo vë,nªu c¸ch s¾p xÕp.
-NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh.
Bµi 4*(Dµnh cho HSKG):So s¸nh c¸c ph©n sè d­íi ®©y theo mÉu:
 So s¸nh:Ta cã:
	a) b) c) d)
	Chèt l¹i:C¸ch chän ph©n sè trung gian:
Ph©n sè trung gian cã tö sè lµ tö sè cña ph©n sè thø nhÊt,mÉu sè lµ mÉu sè cña ph©n sè thø 2 hoÆc ng­îc l¹i.
C¸ch so s¸nh ph©n sè trung gian chØ ¸p dông ®­îc víi c¸c cÆp ph©n sè tháa m·n ®iÒu kiÖn:
*Tö sè 1>tö sè 2 vµ mÉu sè 1<mÉu sè 2.HoÆc:
*Tö sè 1mÉu sè 2
§Þa lÝ: Thµnh phè Hå ChÝ Minh
I. Môc tiªu: 
- HS biÕt: ChØ vÞ trÝ Thµnh phè Hå ChÝ Minh trªn b¶n ®å ViÖt Nam.
- Tr×nh bµy nh÷ng ®Æc ®iÓm tiªu biÓu cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh.
II. §å dïng d¹y häc:
- B¶n ®å hµnh chÝnh, c«ng nghiÖp, giao th«ng ViÖt Nam.
- B¶n ®å Thµnh phè Hå ChÝ Minh (nÕu cã)
- Tranh ¶nh vÒ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (GV, HS s­u tÇm)
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng D¹y
Ho¹t ®éng Häc
1. KiÓm tra bµi cò:
- Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng Nam Bé cã ®Æc ®iÓm g×?
- V× sao ë ®ång b»ng Nam Bé l¹i lµ n¬i s¶n xuÊt nhiÒu thñy, h¶i s¶n nhÊt c¶ n­íc?
2. Bµi míi:
+. Giíi thiÖu bµi: 
 Líp m×nh cã ai ®­îc ®Õn th¨m thµnh phè Hå ChÝ Minh råi? VËy thµnh phè nµy cã ®Æc ®iÓm g×? Chóng ta cïng t×m hiÓu qua bµi h«m nay.
Ho¹t ®éng 1
Thµnh phè trÎ lín nhÊt c¶ n­íc
-Treo l­îc ®å thµnh phè HCM vµ giíi thiÖu: lùoc ®å thµnh phè HCM
-Dùa vµo b¶n ®å, tranh ¶nh, s¸ch gi¸o khoa, h·y nãi vÒ Thµnh phè Hå ChÝ Minh:
-Thµnh phè HCM ®· bao nhiªu tuæi?
-Tr­íc ®©y TP cã tªn lµ g×?
-TP mang tªn B¸c tõ khi nµo?
-Dßng s«ng nµo ch¶y qua thµnh phè?
- Tr¶ lêi c©u hái cña môc 1 trong s¸ch gi¸o khoa.
- HS quan s¸t b¶ng sè liÖu trong s¸ch gi¸o khoa, th¶o luËn theo cÆp nhËn xÐt vÒ diÖn tÝch vµ d©n sè cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh, so s¸nh víi Hµ Néi xem diÖn tÝch vµ d©n sè cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh gÊp mÊy lÇn Hµ Néi?
-Gäi HS nhËn xÐt 
Ho¹t ®éng 2
 Trung t©m kinh tÕ, v¨n hãa, khoa häc lín.
-GV giíi thiÖu: TP HCM lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n hãa, khoa häc lín cña c¶ n­íc,víi nhÞp sèng lu«n hèi h¶ vµ bËn rén.
GV giíi thiÖu c¸c bøc h×nh 2,3,4,5 trong SGK
- KÓ tªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh.
- Nªu nh÷ng dÉn chøng thÓ hiÖn Thµnh phè lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n hãa, khoa häc lín. lín cña c¶ n­íc.
* §©y lµ thµnh phè c«ng nghiÖp lín nhÊt, n¬i cã ho¹t ®éng mua b¸n tÊp nËp nhÊt, n¬i thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch du lÞch nhÊt , lµ mét trong nh÷ng thµnh phè cã nhiÒu tr­êng ®¹i häc nhÊt.
C. Cñng cè- dÆn dß:
-HS ®äc phÇn ghi nhí, dÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho giê häc sau.
- GV gäi 2 HS lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái.
- HS nhËn xÐt
- GV(HS) ®¸nh gi¸, cho diÓm.
-HS nghe
-HS theo dâi
-Thµnh phè ®· 300 tuæi
- Tr­íc ®©y thµnh phè cã tªn Sµi Gßn, Gia §Þnh, --Thµnh phè ®­îc mang tªn B¸c tõ n¨m 1976 
-S«ng Sµi Gßn
- HS chØ vÞ trÝ vµ m« t¶ tæng hîp vÒ vÞ trÝ cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh.
-Tõ thµnh phè cã thÓ ®i b»ng ®­êng bé, ®­¬ng s¾t, ®­êng hµng kh«ng.
-HS trao ®æi, nhËn xÐt, 
-HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
-HS nhËn xÐt
-HS chó ý nghe
-HS nghe
+C¸c ghµnh céng nghiÖp nh­ ®iÖn, co khÝ, ®iÖn tö, hãa chÊt, dÖt may...
+TPHCM tËp chung nhiÒu viÖn nghiªn cøu, tr­êng ®¹i häc, cã c¶ng lín, s©n bay...(LÊyvÝ dô)
 Mü thuËt: 	 VẼ TRANG TRÍ: 
TÌM HIỂU VỀ KIỂU CHỮ NÉT ĐỀU
 I/ MỤC TIÊU: 
- HS hiểu kiểu chữ nét đều; nhận ra đặc điểm của nó.
 - Biết tô được màu vào dòng chữ có sẵn.
 - HS quan tâm đến nội dung các câu khẩu hiệu ở trường học và trong cuộc sống hằng ngày.
 II/ ĐDDH:	- Mẫu chữ nét thanh, nét đậm và nét đều (để so sánh)
 	- Bìa kẻ ô vuông( 4ô x 5ô )
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
A.KIỂM TRA:
 B.BÀI MỚI:
 ¯HĐ1: Quan sát - nhận xét.
- Giới thiệu kiểu chữ nét đều, nét thanh, nét đậm.
- Gợi ý để HS so sánh
-GV tóm tắt: 
+ Chữ nét đều có tất cả các nét có độ dày bằng nhau; các dấu có độ dày bằng 1/2 nét chữ.
+ Các nét đứng luôn vuông góc với dòng kẻ.
+ Chiều rộng các con chữ thường không bằng nhau.
 ¯HĐ2/ Hướng dẫn cách tô màu.
Gợi ý cách tô màu cho HS
 ¯HĐ3/ Thực hành
Tô màu vào dòng chữ ở vở tập vẽ
¯HĐ4/ Nhận xét- đánh giá:
 - GV nhận xét chung tiết học.
 - Liên hệ - Giáo dục. 
C.DẶN DÒ: 
 -Chuẩn bị bài sau: Đề tài trường em. 
- HS quan sát và nhận biết:
+ Chữ nét thanh, nét đậm là chữ có nét to, nét nhỏ.
+ Chữ nét đều có tất cả các nét đều bằng nhau.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
- HS quan sát.
- HS theo dõi.
-Chọn màu cho phù hợp với loại khẩu hiệu
-Câu khẩu hiệu tô cùng 1 màu cho phù hợp
- Tô màu trong khung không để lem ra ngoài
*************************HÕt ************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_24_ban_dep.doc