Giáo án Lớp 4 - Tuần 23 (Bản đẹp)

doc 10 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 23 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 23 (Bản đẹp)
TuÇn 23
 ChiÒu thø 2 ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2010 
TiÕng viÖt : OÂn tËp(2T)
TiÕt 1 : luyÖn viÕt bµi 4
1. Môc tiªu 
HS viÕt ®óng cì ch÷.
HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
2. Ho¹t ®éng :
Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c viÕt.
HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
3. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc
TiÕt 2 : TËp ®äc : LuyÖn ®äc diÔn c¶m 
I. môc tiªu 
§äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi “sÇu riªng”
- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ cã ©m vÇn HS hay ph¸t ©m sai. 
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n. Giäng ®äc nheï nhaøng, chaäm raõi.
- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ cã ©m vÇn HS hay ph¸t ©m sai. 
II. luyÖn ®äc
§äc diÔn c¶m
- Gv höôùng daãn tìm ñuùng gioïng ñoïc cuûa baøi vaên vaø ñoïc dieãn caûm
- Cho HS luyÖn ®äc diÔn c¶m theo nhãm bµn .
- NhiÒu HS luyÖn ®äc.
- GV cho HS thi ®äc diÔn c¶m ®Ó b×nh chän HS ®äc hay nhÊt.
- GVgäi nhiÒu HS ®äc diÔn c¶m : ®äc tõng ®o¹n, c¶ bµi.
- §¹i diÖn c¸c nhãm thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp.
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, tÝnh ®iÓm.
III- Cñng cè – dÆn dß:
To¸n : «n tËp quy ®ång ph©n sè, so s¸nh ph©n sè 
I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS:
Reøn kó naêng quy ñoàng maãu soá caùc phaân sè vµ so s¸nh hai ph©n sè ( cïng mÉu sè vµ kh«ng cïng mÉu sè ).
II-Ho¹t ®éng :
Bµi 1:Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau .
 a) 1/3 vµ 4/5 b) 3/4 vµ 5/16 c) 5/27 vµ 5/9
 d) 2/3 ; 4/5 vµ 7/15 e) 3/7 ; 2/21 vµ 5/6
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2 : So s¸nh c¸c ph©n sè sau 
a, 5/7 vµ 2/7 b. 7/9 vµ 7/8
b. 9/8 vµ 2/7 d. 3/4 vµ 18/24
d, 5/12 vµ 3/ 24 e. 2/5 vµ 2/ 7
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi 
Bµi 3. §iÒn dÊu thÝch hîp vµo dÊu chÊm 
3/4........1 2008/2009.........1 25/25......1
3/10..1 17 /15 .....1 24/24 .......1
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
Bµi 4: S¾p xÕp c¸c ph©n sè sau theo thø tù tõ løon ®Õn bÐ 
 a) 4/6 ; 16/ 20 ; 1 ; 12 / 27
 b) 5/7 ; 8/7 ; 1 ; 4/7 ; 12/7 
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt. ChÊm 1 sè bµi lµm cña HS
Khoa häc : ÁNH SÁNG 
I/ Mục tiêu:
- Nªu được vÝ dô vÒ các vật tự phát sang và các vật được chiếu sáng :
+ VËt tù ph¸t s¸ng: MÆt trêi, ngän löa
+ VËt ®­îc ph¸t s¸ng: MÆt tr¨ng, bµn ghÕ
- Nªu ®­îc mét sè vËt cho ¸nh s¸ng truyÒn qua vµ mét sè vËt kh«ng cho ¸nh s¸ng truyÒn qua.
- NhËn biÕt ®­îc ta chØ nh×n thÊy vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn tíi m¾t.
II/ Đồ dùng dạy học:
Chuẩn bị theo nhóm: Hộp kín (có thể dung tờ giấy báo ; cuộn lại theo chiều dài để tạo thành hộp kín – chú ý miệng ống không quá rộng và ống không quá ngắn để khi chưa bật ánh đèn trong ống thì đáy ống tối) ; tấm kính nhựa trrong ; tấm kinhs mờ ; tấm ván 
III/ Hoạt động dạy học:
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ 
- Gọi 2 HS lên bảng y/c trả lời câu hỏi về nội dung bài trước
- Nhận xét cho điểm HS 
Giới thiệu bài:
3.HĐ1: Tìm hiểu các vật tự phát ra ánh s¸ng và các vật được chiếu sáng
* Mục tiêu: 
- Phân biệt được các vật tự phát sang và các vật được chiếu sáng 
* Các tiến hành: 
- Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi 
- Cho HS quan sát hình1, 2 trang 90 SGK, trao đổi và viết tên những vật được chiếu s¸ng 
- Gọi HS trình bày. Y/c HS các nhóm khác theo dõi để bổ sung những ý kiến không trùng lặp 
- GV kết luận: 
4.HĐ2: Ánh sang truyền theo đường thẳng 
* Mục tiêu: 
- Nêu ví dụ hoặc làm thí nghiệm để chứng tỏ ánh s¸ng truyền theo đường thẳng 
* Cách tiến hành
- Làm thí nghiệm
+ Cho 3 đến 4 HS đứng trước lớp ở các vị trí khác nhau. GV hoặc 1 HS hướng đèn tới 1 trong các HS đó (chưa bật)
+ GV y/c HS dự đoán ánh sang sẽ đi tới đâu
+ GV y/c HS có thể đưa ra cách giải thích của mình
- GV y/c HS đọc thí nghiệm 1 trang 90 SGK
+ Hỏi: Dự đoán xem ánh s¸ng qua khe có hình gì?
- Y/c HS làm thí nghiệm
- Gọi HS trình bày kết quả 
* Kết luận: Ánh sang truyền theo đường thẳng 
HĐ3: Tìm hiểu sự truyền ánh sang qua các vật 
* Mục tiêu: Làm thí nghiệm để xác định các vật cho ánh sang truyền qua hoặc không truyền qua 
* Cách tiến hành:
- Tổ chức cho HS làm thí nghiệm trang 91 SGK theo nhóm 
- GV đi hướng dẫn các nhóm gặp khó khăn
- Đại diện các nhóm lên trình bày, Y/c các nhóm khác bổ sung ý kiến 
- Nhận xét 
HĐ4: Tìm hiểu mắt nhìn thấy vật khi nào 
* Mục tiêu: Nêu ví dụ hoặc làm thí nghiệm để chứng tỏ lmắt chỉ nhìn thấy mọt vật khi có ánh sáng từ vật đó đi tới mắt
* Cách tiến hành:
- Hỏi: mắt ta nhìn thấy vật khi nào?
- Gọi HS đọc thí nghiêm 3 trang 91, y/c HS suy nghĩ và dự đoán xem kết quả thí nghiệm ntn?
- Gọi HS trình bày dự đoán của mình 
- Y/c 2 HS lên bảng làm thí nghiệm 
- Hỏi: Mắt ta có thể nhìn thấy vật khi nào?
GV kết luận: Mắt ta có thể nhìn thấy vật khi có ánh sang từ vật đó truyền vào mắt 
4.Củng cố dặn dò 
- GV nhận xét tiết học 
- Dặn HS về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau
- 2 HS lên bảng trả lời 
- lắng nghe
- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, quan sát và viết ra giấy 
- Lắng nghe làm theo hướng dẫn của GV
- HS đọc to trước lớp 
- Một số HS trả lời 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm
- 4 HS ngồi 2 bàn ttrên dưới tạo thành một nhóm 
- Trình bày kết quả thí nghiệm
.
 + Vật đó tự phát sang
.+ Có ánh sang chiếu vào vật
- 1 HS đọc thành tiếng 
- 2 HS trình bày 
- 2 HS tiến hành làm thí nghiệm và trả lời các câu hỏi theo kết quả thí nghiệm
**********************************************************************
 ChiÒu thø 3 ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010 
 To¸n : ¤n tËp vÒ so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè 
I-Môc tiªu:
 - BiÕt so s¸nh hai ph©n sè kh¸c mÉu sè b¾ng mét sè c¸ch ®¬n gi¶n ( quy ®ång mÉu sè ; so s¸nh víi 1)
 II – Ho¹t ®éng : 
Bµi 1 : So s¸nh c¸c ph©n sè sau.
 a) 2/7 vµ 5/6 b) 2/3 vµ 4/5 c) 6/7 vµ 7/6 d) 12/ 14 vµ 12/13
- GV HD – Y/c HS nªu c¸ch lµm.
- Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm – c¶ líp lµm vµo vë .
- Gäi HS nhËn xÐt , ch÷a bµi – GV nhËn xÐt .
Bµi 2: T×m X biÕt : 3/5 < X/ 5 < 6/5 
- GV HD – Y/c HS nªu c¸ch lµm.
- Gäi HS lªn b¶ng lµm – c¶ líp lµm vµo vë . ( X = 4;5 )
- HS nhËn xÐt , ch÷a bµi – GV nhËn xÐt .
Bµi 3: S¾p xÕp c¸c ph©n sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín .
 a) 3/ 4 ; 2/3 ; 5/6 ; 7/12 
 b) 16/ 20 ; 2/5 ; 21/15 ; 6/5 
- Gäi HS lªn b¶ng lµm – c¶ líp lµm vµo vë . 
- HS nhËn xÐt , ch÷a bµi – GV nhËn xÐt – ChÊm mét sè bµi .
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
LuyÖn tõ vµ c©u : ¤n tËp vÒ c©u kÓ Ai ThÕ Nµo ? 
I Môc tiªu : 
 - Cñng cè vÒ lo¹i c©u kÓ Ai thÕ nµo ? chñ ng÷ , vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ?
 - ¤n tËp vÒ c¸ch viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ c©y cèi .
 II – Ho¹t ®éng trªn líp :
C©u 1 : H·y khoanh trßn vµo tr­íc c©u ®Æt dÊu ph©n c¸ch chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ ®óng .
Con chuån chuån ®á chãt / tr«ng nh­ mét qu¶ ít chÝn .
Con chuån chuån / ®á chãt tr«ng nh­ mét qu¶ ít chÝn .
Con chuån chuån ®á chãt tr«ng nh­ / mét qu¶ ít chÝn .
 §¸p ¸n : Khoanh vµo ý b 
C©u 2 : ViÕt vµo chç trèng bé phËn chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ cña c©u “ TiÕng ve rÒn rÜ trong nh÷ng ®¸m l¸ c©y bªn ®¹i lé” 
 a) Bé phËn chñ ng÷ : .
 b) Bé phËn vÞ ng÷ : 
C©u 3 : VÞ ng÷ cña c©u sau do nh÷ng tõ ng÷ nµo t¹o thµnh ?
 “ ThÞ trÊn C¸t Bµ xinh x¾n , cã nh÷ng d·y phè hÑp , nh÷ng m¸I ngãi cao thÊp chen chóc nÐp dµi d­íi ch©n nói ®¸ “
VÞ ng÷ cña c©u do tÝnh tõ t¹o thµnh 
VÞ ng÷ cña c©u do côm tÝnh tõ t¹o thµnh .
VÞ ng÷ cña c©u do côm ®éng tõ t¹o thµnh .
VÞ ng÷ cña c©u do tÝnh tõ vµ côm ®éng tõ t¹o thµnh 
 §¸p ¸n : Khoanh trßn vµo ý b .
C©u 4 : ViÕt mét ®o¹n v¨n gåm 5 ®Õn 7 c©u miªu t¶ mét c©y ¨n qu¶ mµ em thÝch . Trong ®ã cã dïng Ýt nhÊt 3 c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
GV HD - HS tù lµm , sau ®ã ®äc bµi lµm cña m×nh .
HS nhËn xÐt , ch÷a bµi .
 III- Cñng cè – dÆn dß :
ThÓ dôc BAÄT XA - TROØ CHÔI : “CON SAÂU ÑO”
I. Muïc tieâu :
 -Hoïc kyõ thuaät baät xa. Yeâu caàu bieát ñöôïc caùch thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. 
 -Hoïc troø chôi: “Con saâu ño” Y/caàu bieát ñöôïc c/chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, duïng cuï phuïc vuï taäp baät xa, keû saün vaïch chuaån bò vaø xuaát phaùt cho troø chôi. 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng :HS taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung. 
 +Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp. 
 +Troø chôi : “Ñöùng ngoài theo leänh”.
 2 .Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn:
 * Hoïc kó thuaät baät xa 
 -GV neâu teân baøi taäp 
 -GV höôùng daãn, giaûi thích keát hôïp laøm maãu caùch taïo ñaø taïi choã, caùch baät xa.. 
 -Toå chöùc cho HS baät thöû. 
 -GV cho HS khôûi ñoäng kó laïi caùc khôùp, taäp baät nhaûy nheï nhaøng tröôùc, khi chaân tieáp ñaát caàn laøm ñoäng taùc chuøn chaân, sau khi ñaõ thöïc hieän töông ñoái thaønh thaïo, môùi cho caùc em baät heát söùc rôi xuoáng ñeäm. (GV tuyeät ñoái traùnh ñeå caùc em duøng heát söùc baät xa rôi xuoáng treân neàn cöùng). 
 -GV toå chöùc cho HS taäp chính thöùc. 
-GV höôùng daãn caùc em th/hieän p/hôïp baøi taäp nh/nhaøng nhöng c/chuù yù an toaøn cho caùc em 
b) Troø chôi: “Con saâu ño”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
-Neâu teân troø chôi. Gi/hieäu caùch chôi thöù nhaát.
 Caùch chôi: Caùc em ngoài xoåm, maët höôùng veà phía vaïch ñích, hai tay choáng ôû phía sau löng, buïng höôùng leân. Khi coù leänh caùc em duøng söùc cuûa hai tay vaø toaøn thaân, di chuyeån veà vaïch ñích, em naøo veà ñích tröôùc em ñoù thaéng Troø chôi coù theå chôi theo toå, thi ñua tieáp söùc, cuõng coù theå thi ñua töøng ñoâi vôùi nhau. 
 -Cho moät nhoùm HS ra laøm maãu ñoàng thôøi giaûi thích laïi ngaén goïn caùch chôi. 
 -Cho HS chôi thöû moät laàn ñeå bieát caùch chôi. 
 -Toå chöùc cho HS chôi c/höùc vaø nhaéc caùc em.
 Moät soá tröôøng hôïp phaïm quy:
 +Di chuyeån tröôùc khi coù leänh hoaëc ngöôøi tröôùc chöa veà ñeán nôi. +Bò ngoài xuoáng maët ñaát. +K/höïc hieän di chuyeån theo quy ñònh. 
3 .Phaàn keát thuùc: 
 -Chaïy chaäm thaû loûng tích cöïc, hít thôû saâu. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân baät xa
6 – 10 ph
1 – 2 phuùt
1 laàn (2 laàn 8 nhòp)
2 phuùt 
1 phuùt
18 – 22 ph
12– 14phuùt 
6 – 8 phuùt 
4 – 6 phuùt
1 – 2 phuùt 
1 – 2 phuùt 
1 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
-HS theo ñoäi hình 2 – 4 haøng doïc.
====
====
====
====
5GV
-HS ñöôïc taäp hôïp thaønh 2 – 4 haøng doïc coù soá ngöôøi baèng nhau, moãi haøng trôû thaønh moät ñoäi thi ñaáu vaø caùc em chôi laøm nhieàu ñôït. 
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.
 ==========
==========
==========
==========
5GV
*******************************************************
 S¸ng thø 7 ngµy 7 th¸ng 02 n¨m 2010
 to¸n: «n tËp
 I.yªu cÇu:
- Häc sinh biÕt quy ®ång mÉu sè c¸c cña 2 ph©n sè	
-BiÕt viÕt c¸c ph©n sè cã mÉu sè bÇng nhau.
II.C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC CHñ YÕU
Bµi 1:Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè:
Bµi 2:ViÕt c¸c ph©n sè sau ®©y thµnh c¸c ph©n sè cã mÉu sè b»ng 10.
Bµi 3:T×m x :(theo mÉu)
a)
Q§MS ta ®­îc: Suy ra: 17+x=25.VËy: x =25-17; x=8
b)	c)	d)
Bµi 4*(HSKG):T×m ph©n sè biÕt tæng cña tö sè vµ mÉu sè b»ng 40 vµ rót gän ph©n sè ®ã th× ®­îc .
 Gi¶i:
 Coi mÉu sè cña ph©n sè ph¶i t×m lµ 5 phÇn b»ng nhau th× tö sè cña nã lµ 3 phÇn nh­ thÕ.Ta cã s¬ ®å sau:
	 3 phÇn
 Tö sè:
	40
 MÉu sè:
 5phÇn
 Gi¸ trÞ cña mét phÇn lµ: 40 : (3+5) = 5
 Tö sè cña ph©n sè ®ã lµ: 5 x 3 = 15
luyÖn LÞch sö: luyÖn tËp
I)Môc tiªu: BiÕt so s¸nh c¸c vua thêi ®Çu nhµ trÇn víi c¸c ®êi vua cuèi thêi nhµ TrÇn, t×nh h×nh cña n­íc ta lóc bÊy giê .N¾m ®­îc nh÷ng c¶i c¸ch cña Hå QuÝ Ly nh»m cøu v·n t×nh h×nh ®Êt n­íc, ghi ®­îc c¸c s­c viÖc g¾n víi thêi gian lÞch sö phï hîp.
 II) Ho¹t ®éng d¹y häc: 
C©u 1: H·y s¾p xÕp c¸c viÖc lµm d­íi ®©y vµo 2 cét A,B cho thÝch hîp.
a. Ch¨m lo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Ó d©n ®­îc no Êm.
b. ¡n ch¬i sa ®äa, kh«ng nghÜ ®ªn viÖc n­íc.
c. §Æt thªm c¸c chøc quan ch¨m lo ®ª ®iÒu, khuyÕn khÝch n«ng d©n s¶n xuÊt, tuyÓn mé ng­êi ®i khai khÈn ®Êt hoang.
d. Nh÷ng kÎ cã quyÒn thÕ ngang nhiªn vÐt cña d©n ®Ó lµm giµu.
®. M­u trÝ, dòng c¶m, quyÕt t©m ®¸nh giÆc b¶o vÖ tæ quèc.
e. Kh«ng lo viÖc triÒu chÝnh mÆc d©n ®ãi khæ.
 A B
 C¸c vua ®êi ®Çu nhµTrÇn
 C¸c vua ®êi cuèi nhµ TrÇn
.
§¸p ¸n:A. a, c, ® B. b, d, e.
C©u 2: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc nh÷ng ý tr¶ lßi ®óng.
1. Cuèi thêi TrÇn ,t×nh h×nh ®Êt n­íc ta nh­ thÕ nµo?
a. D©n chóng r¬i vµo c¶nh bÇn cïng khèn khæ.
b, §ª ®iÒu v÷ng ch¾c, nhµ n«ng ®­îc mïa nhiÒu n¨m.
c. N«ng d©n vµ n« t× næi dËy ®Êu tranh.
d.ViÖc häc hµnh ®­îc chó ý.
® GiÆc Ch¨m-pa phÝa Nam th­êng ra quÊy nhiÔu.
2. Hå Quý Ly ®· cã nh÷ng c¶i c¸ch g× nh»m cøu v·n t×nh h×nh ®Êt n­íc?
a, Dïng nh÷ng ng­êi tµi giái thay thÕ c¸c quan l¹i sa ®äa cña nhµ TrÇn 
b. Më réng bê câi.
c. §¹t lÖ c¸c quan ph¶i c¸c quan ph¶i th­êng xuyªn xuèng th¨m d©n.
d. H¹n chÕ ruéng ®Êt, n« tú cña quan l¹i, quý téc; ai thõa ph¶i tr¶ l¹i
®. Cho ng­êi trong hä ®­îc h­ëng nhiÒu quyÒn lîi. 
3 V× sao nhµ Hå kh«ng chèng næi qu©n Minh x©m l­îc?
a. Nhµ Hå kh«ng cã qu©n ®éi.
b. Hå Quý Ly chØ dùa vµo qu©n ®éi , kh«ng ®oµn kÕt ®­îc toµn d©n
c. Cha con Hå Quý Ly chØ lo h­ëng, kh«ng lo ®¸nh giÆc.
C©u 3: H·y ghi c¸c sù kiÖn cho s½n d­íi ®©y vµo chç trèng trong b¶ng cho phï hîp víi thêi gian lÞch sö.
a. Hå Quý Ly truÊt ng«i vua TrÇn, lËp nªn nhµ Hå, dêi ®« vµo Thanh Hãa, ®æi tªn n­íc lµ §¹i Ngu. 
b. T×nh h×nh ®Êt n­íc ngµy cµng x©u ®i.
c. Qu©n Minh sang x©m l­îc n­íc ta, Hå Quý Ly kh«ng chèng cù næi. N­íc ta bÞ nhµ Minh ®« hé.
Thêi gian
Sù viÖc
1. Gi÷a thÕ kØ XIV
2. N¨m 1400
3. N¨m 1406
C©u 4: §iÒn tõ ng÷ vµo chç trèng cho hoµn chØnh néi dung cÇn ghi nhí
Tõ gi÷a thÐ kØ(1), nhµ TrÇn b­íc vµo thêi k× (2).Vua quan kh«ng(3)tíi d©n. D©n o¸n hËn, næi dËy (4) ..
 N¨m(5).., Hå Quý Ly nh©n c¬ héi ®ã ®· (6).vua TrÇn, lËp nªn(7)Kh«ng ch«ng cù næi qu©n x©m l­îc, nhµ Hå sôp ®æ.§Êt n­íc ta bÞ(8)®« hé.
 §¸p ¸n: 1)XIV , 2)sôp ®æ 3) quan t©m 4) ®Êu tranh 5) 1400 6) truÊt ng«i 7) nhµ Hå 8) nhµ Minh
Địa lý: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (tiÕp )
I/ Mục tiêu: 
- Nªu ®­îc mét sè ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng­êi d©n cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng Nam Bé:
+ Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh nhất trong c¶ nước
+ Nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp næi tiÕng lµ khai th¸c dÇu khÝ, chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm, dÖt may.
- HS kh¸, gái: Gi¶i thÝch v× sao ®ång b»ng Nam Bé là nơi có sản xuất công nghiệp phát triển mạnh nhất của đất nước: do cã nguån nguyªn liÖu vµ lao ®éng dåi dµo, ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn
II/ Đồ dïng dạy học:
Bản đồ nông nghiệp Việt Nam 
Tranh, ảnh về sản xuất nông nghiệp, chợ nổi ở đồng bằng Nam Bộ (do HS và GV sưu tầm)
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ: 
- GV y/c 2 HS lên bảng, trả lời câu hỏi của bài 19
- Nhận xét 
3.HĐ1: Vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta 
* Cho HS làm việc theo nhóm 
- Các nhóm dựa vào SGK, tranh, ảnh, bản đồ Việt Nam và vốn hiểu biết của bản thân, trả lời các câu hỏi:
+ Nguyên nhân nào làm cho đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển mạnh ?
+ Nêu dẫn chứng thể hiện đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta 
+ Kể tên các nganh công nghiệp nỏi tiếng của đồng bằng Nam bộ?
- Y/c HS các nhóm trình bày kết quả 
- Nhận xét câu trả lời của HS 
HĐ2: Chợ nổi trên sông
* Làm việc theo nhóm
- HS các nhóm dựa vào SGK, tranh, ảnh và vốn hiểu biết của bản thân chuẩn bị cho cuộc thi kể chuyện về chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ thảo luận theo gợi ý:
+ Mô tả chợ nổi trên sông ?
+ kể tên c¸c chợ næi tiếng của đồng bằng Nam Bộ?
- GV tổ chức cho HS thi kể chuyện (mô tả) về chợ nổi ở đồng bằng Nam Bộ 
4.Củng cố dặn dò:
- GV nhận xét, dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau
- Dựa vào và vốn hiểu biết của mình trả lời câu hỏi
- Đại diện 2 nhóm lên trình bày trên bảng 
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung 
- HS dựa vào SGK, tranh. ảnh và vốn hiểu biết của bản thân trả lời câu hỏi
+ Họp ở những đoạn sông thuận tiện,
+ bằng xuồng ghe
+ Mãng cầu, sầu riêng, chôm chôm 
- HS tr¶ lêi.
Mü thuËt: TAÄP NAËN TAÏO DAÙNG: TAÄP NAËN DAÙNG NGÖÔØI 
I/Mục tiêu:
HS t×m hiÓu c¸c bé phËn chÝnh vµ c¸c ®éng t¸c cña con ng­êi khi ho¹t ®éng .
Lµm quen víi h×nh khèi ( t­îng trßn ) .
NÆn ®­îc mét d¸ng ng­êi ®¬n gi¶n theo h­íng dÉn .
 - HS kh¸ giái : H×nh nÆn c©n ®èi , gièng h×nh d¸ng ng­êi .
II/ Chuẩn bị: GV: SGK , SGV ,Chuaån bò moät soá tranh aûnh veà caùc daùng ngöôøi,hoaëc töôïng coù hình ngoä ngónhñeå laøm maãu.Ñaát naën.
 *Học sinh: -SGK,giaáy veõ hoaëc vôû thöïc haønh 
 -Buùt chì, taåy, maøu veõ.. 
III/Các hoạt động dạy -học chủ yếu :
GV
HS
1/ Ổn định:
2/ KTBC: 
 -Kiểm tra sự chuaån bị của HS
-GV nhaän xeùt
3/ Bài mới:
a-Giới thiệu bài:
b-Hướng dẫn nội dung bài:
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.
*GV giôùi thieäu töôïng ngöôøi,töôïng daân gian ñeå caùc em quan saùt, nhaän xeùt:
+Daùng ngöôøi ñang laøm gì?
+Caùc boä phaän(ñaàu ,mình ,chaân ,tay)
+chaát lieäu ñeå naën( ñaát , goã)
+Haõy tìm ra söï khaùc nhau cuûa caùc töôïng
-NX, boå sung söï khaùc nhau cuûa caùc töôïng ñoù veà:
+Caùc boä phaän vaø tæ leä cuûa caùc boä phaän
+Maøu saéc vaø ñoä ñaäm nhaït
+Gv gôïi yù cho hoïc sinh tìm caùc hình daùng ñeå naën ( hai ngöôøi ñaáu vaät, ngoài caâu caù , ngoài hoïc baøi, ñaù bang , nhaûy daây ..)
 Hoạt động 2: Cách naën
-Yeâu caàu HS QS maãu vaø tranh gôïi yù caùch naën ñeå HS nhaän ra trình töï caùc böôùc naën:
+Nhaøo, boùp ñaát seùt cho meàm , deûo.
+Naën hình caùc boä: ñaày, mình ,chaân, tay
+Gaén dính caùc boä phËn thaønh hình ngöôøi.
+Taïo caùc chi tieát: maéy ,toùc,baøn tay , baøn chaân,neáp quaàn aùo, caùc hình aûnh coù lieân quan ñeán noäi dungnhö quyeån taäp, quaû boùng, sôïi daây, con vaät , nhaø caây coái..
+GV gôïi yù cho hoïc sinh taïo daùng cho phuø hôïp vôùi ñoäng taùc cuûa nhaân vaät.
+Saép xeáp thaønh boá cuïc.
Hoạt động 3: Thực hành
-HS laøm baøi theo töøng caù nhaân 
+Khi cho HS naën nhaéc nhôû HS naën vaø saép xeáp boá cuïc theo ñeà taøi maø mình choïn.
-Theo doõi HS thöïc haønh vaø kòp thôøi chæ ra choã chöa ñaït ñeå HS söûa chöõa .
-GV löu yù HS sau khi naën xong ñeå khoâ,coù theå veõ maøu cho ñeïp
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
-Cuøng HS choïn caùc baøi hoaøn thaønh toát vaø chöa hoaøn thaønh toát ñeå nhaän xeùt vaø xeáp loaïi.
+Gôïi yù HS nhaän xeùt veà :
+Boá cuïc ( saép xeáp theo ñeà taøi)
+Hình daùng tæ leä cuûa vaät
-Yeâu caàu HS xeáp laïi baøi theo yù thích 
-Ñoäng vieân khích leä nhöõng HS coù saûn phaåm naën hoaøn thaønh toát.
5-Dặn dò:
-Yeâêu caàu HS chuaån bò com pa, buùt chì, vaø maøu tieát sau hoïc
- Nhận xét tiết học- Tuyên dương –nhắc nhở
-Lớp hát.
-Các cặp đôi KT lẫn nhau.
-Theo dõi, nhắc l¹i ®Çu bµi
-QS và thảo luận theo nhóm 4-Các nhóm báo cáo, nhóm khác theo dõi,NX, BS 
-Quan sát hình minh hoạ theo nhóm đôi và nêu ý kiến
-Nhóm đôi QS theo hướng dẫn và báo cáo.
-Các nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung.
-QS theo nhoùm ñoâi vaø neâu trình töï caùc böôùc veõ
-HS thöïc haønh naën
-HS NX theo yêu cầu, các bạn khác NX, BS.
-HS nghe
-Lắng nghe để thực hiện.
¬
*************************HÕt ************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_23_ban_dep.doc