Giáo án Lớp 4 - Tuần 19 (Bản đẹp)

doc 11 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 181Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 19 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 19 (Bản đẹp)
TuÇn 19
 ChiÒu thø 2 ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2010 
TiÕng viÖt : OÂn tËp(2T)
TiÕt 1 : luyÖn ®äc diÔn c¶m bµi “ bèn anh tµi” 
I. Môc tiªu 
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víigiäng kÓ chuyÖn chËm r·i; nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ ca ngîi tµi n¨ng, søc kháe, nhiÖt thµnh lµm viÖc nghÜa cña 4 cËu bÐ. Chó ý nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu chÊm xuèng dßng. §äc liÒn m¹ch c¸c tªn riªng N¾m Tay §ãng Cäc, LÊy Tai T¸t N­íc, Mãng Tay §ôc M¸ng.
II. §äc diÔn c¶m:
- H­íng dÉn häc sinh ®äc nhÊn giäng, ng¾t giäng ®óng ®o¹n v¨n sau:
 Ngµy x­a, / ë b¶n kia / cã 1 chó bÐ tuy nhá ng­êi nh­ng ¨n 1 lóc hÕt 9 châ x«i. // V× vËy, / ng­êi ta ®Æt tªn cho chó lµ CÈu Kh©y. // CÈu Kh©y lªn m­êi tuæi, / søc ®· b»ng trai m­êi t¸m, / m­êi l¨m tuæi ®· tinh th«ng vâ nghÖ. // 
 Håi Êy, / trong vïng xuÊt hiÖn mét con yªu tinh chuyªn b¾t ng­êi vµ sóc vËt ®Ó ¨n thÞt. // Ch¼ng mÊy chèc, / lµng b¶n tan hoang, / nhiÒu n¬i kh«ng cßn ai sèng sãt./ Th­¬ng d©n b¶n. / CÈu Kh©y quyÕt chÝ lªn ®­êng diÖt trõ yªu tinh. //
- NhiÒu HS luyÖn ®äc diÔn c¶m.
- HS nhËn xÐt b¹n ®äc.
- HS thi ®äc diÔn c¶m.
III. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc. 
TiÕt 2: luyÖn viÕt: Bµi 1 tËp II
1. Môc tiªu 
HS viÕt ®óng cì ch÷.
HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
2. Ho¹t ®éng :
Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c viÕt.
HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
 3. Cñng cè dÆn dß 
Khoa häc : T¹I SAO COÙ GIOÙ?
I/.Muïc tieâu : Giuùp HS :
 -Laøm thí nghieäm ñeå nhËn ra khoâng khí chuyeån ñoäng taïo thaønh gioù. 
 -Giaûi thích ñöôïc nguyªn nh©n g©y ra gioù. 
II/.Ñoà duøng daïy hoïc :
 -HS chuaån bò chong choùng. -Ñoà duøng thí nghieäm: hoäp ñoái löu, neán, dieâm, vaøi neùn höông.
 -Tranh minh hoaï trang 74, 75 SGK phoùng to.
III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Hoaït ñoängcuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa HS
1/.KTBC : 
-K/khí c/cho söï thôû cuûa ngöôøi,ñoäng vaät, thöïc vaät n.t.n ?
-Th/phaàn naøo trong k/khí q/troïng nhaát ñoái vôùi söï thôû ?
-Cho VD chöùng toû khoâng khí caàn cho söï soáng cuûa con ngöôøi, ñoäng vaät, thöïc vaät.
GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm.
2/.Baøi môùi Giôùi thieäu baøi: 
 *Hoaït ñoäng 1: Troø chôi: chôi chong choùng.
-Kieåm tra vieäc chuaån bò chong choùng cuûa HS.
-Y/caàu HS d/tay qu/caùnh xem ch/choùng coù quay khoâng.
-H/daãn HS ra saân chôi chong choùng: Moãi toå ñöùng thaønh 1 haøng, quay maët vaøo nhau, ñöùng yeân vaø giô chong choùng ra phía tröôùc maët. Toå tröôûng coù nhieäm vuï ñoân ñoác caùc baïn thöïc hieän. Tr/quaù trình chôi tìm hieåu xem:
 +Khi naøo chong choùng quay ? 
 +Khi naøo chong choùng khoâng quay ? 
+Laøm theá naøo ñeå chong choùng quay ?
-GV toå chöùc cho HS chôi ngoaøi saân. GV ñeán töøng toå höôùng daãn HS tìm hieåu baéng caùch ñaët caâu hoûi cho HS. Neáu trôøi laëng gioù, cho HS chaïy ñeå ch/choùng qu/nhanh.
-GV cho HS baùo caùo keát quaû theo caùc noäi dung sau:
 +Theo em, taïi sao chong choùng quay ?
+Taïi sao khi baïn chaïy nhanh thì chong choùng cuûa baïn laïi quay nhanh ?
 +Neáu trôøi khoâng coù gioù, laøm theá naøo ñeå choùng quay nhanh ? 
+Khi naøo ch/choùng quay nhanh, quay chaäm ?
-Keát luaän: Khi coù gioù thoåi seõ laøm chong choùng quay. Khoâng khí coù ôû xung quanh ta neân khi ta chaïy, khoâng khí xung quanh chuyeån ñoäng taïo ra gioù. Gioù thoåi maïnh laøm chong choùng quay nhanh. Gioù thoåi yeáu laøm chong choùng quay chaäm. Khoâng coù gioù taùc ñoäng thì chong choùng khoâng quay.
 *Hoaït ñoäng 2: Nguyeân nhaân gaây ra gioù
-Ch/ta seõ c/laøm t/nghieäm ñeå tìm hieåu ng/nhaân g/ra gioù.
-GV giôùi thieäu caùc duïng laøm thí nghieäm nhö SGK, sau ñoù yeâu caàu caùc nhoùm kieåm tra ñoà duøng cuûa nhoùm mình.
-HS ñoïc vaø laøm thí nghieäm theo höôùng daãn cuûa SGK.
GV ñöa baûng phuï coù ghi saün caâu hoûi vaø cho HS vöøa laøm thí nghieäm vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
 +Phaàn naøo cuûa hoäp coù khoâng khí noùng ? Taïi sao? 
+Phaàn naøo cuûa hoäp khoâng coù k/khí laïnh ? 
+Khoùi bay qua oáng naøo ?
-Goïi caùc nhoùm tr/baøy keát quaû caùc nhoùm khaùc n/xeùt, boå sung.
 +Khoùi bay töø maåu höông ñi ra oáng A maø chuùng ta nhìn thaáy laø do coù gì taùc ñoäng ?
-GV neâu: Khoâng khí ôû oáng A coù ngoïn neán ñang chaùy thì noùng leân, nheï ñi vaø bay leân cao. Khoâng khí ôû oáng B khoâng coù neán chaùy thì laïnh, khoâng khí laïnh naëng hôn vaø ñi xuoáng.Khoùi töø maåu höông chaùy ñi ra qua oáng A laø do khoâng khí chuyeån ñoäng taïo thaønh gioù. Khoâng khí chuyeån ñoäng töø nôi laïnh ñeán nôi noùng. Söï cheânh leäch nhieät ñoä cuûa khoâng khí laø nguyeân nhaân gaây ra söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí.
-GV hoûi laïi HS :
 +Vì sao coù söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí ?
 +Khoâng khí chuyeån ñoäng theo chieàu nhö theá naøo ?
+Söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí taïo ra gì ?
*Hoaït ñoäng 3: Söï chuyeån ñoäng cuûa k/khí trong töï nhieân
-GV treo tranh minh hoaï 6, 7 SGK yeâu caàu traû lôøi caùc caâu hoûi : +Hình veõ khoaûng thôøi gian naøo trong ngaøy?
 +Moâ taû höôùng gioù ñöôïc minh hoaï trong hình.
-Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm 4 ñeå traû lôøi caâu hoûi: 
 +Taïi sao ban ngaøy coù gioù töø bieån thoåi vaøo ñaát lieàn vaø ban ñeâm coù gioù töø ñaát lieàn thoåi ra bieån ? (+Ban ngaøy khoâng khí trong ñaát lieàn noùng, khoâng khí ngoaøi bieån laïnh. Do ñoù laøm cho khoâng khí chuyeån ñoäng töø bieån vaøo ñaát lieàn taïo ra gioù töø bieån thoåi vaøo ñaát lieàn.)
-GV ñi höôùng daãn caùc nhoùmgaëp khoù khaên.
-Goïi nhoùm xung phong trình baøy keát quaû. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-Keát luaän : Trong töï nhieân, döôùi aùnh saùng maët trôøi, caùc phaàn khaùc nhau cuûa Traùi ñaát khoâng noùng leân nhö nhau. Phaàn ñaát lieàn noùng nhanh hôn phaàn nöôùc vaø cuõng nguoäi ñi nhanh hôn phaàn nöôùc. Söï cheânh leäch nhieät ñoä vaøo ban ngaøy vaø ban ñeâm giöõa bieån vaø ñaát lieàn neân ban ngaøy gioù thoåi töø bieån vaøo ñaát lieàn vaø ban ñeâm gioù töø ñaát lieàn thoåi ra bieån.
-Goïi HS chæ vaøo tranh veõ vaø giaûi thích chieàu gioù thoåi.
-Nhaän xeùt , tuyeân döông HS hieåu baøi.
3/.Cuûng coá :
-Taïi sao coù gioù ?
-GV cho HS traû lôøi vaø nhaän xeùt, ghi ñieåm.
4/.Daën doø :
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Veà nhaø h/baøi vaø s/taàm tranh, aûnh veà taùc haïi do baõo gaây ra.
-HS laàn löôït leân traû lôøi caâu hoûi.
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-Toå tröôûng baùo caùo vieäc chuaån bò cuûa caùc baïn.
-HS laøm theo yeâu caàu cuûa GV.
-HS nghe.
-Thöïc hieän theo yeâu caàu. Toå tröôûng toå ñoïc töøng caâu hoûi ñeå moãi thaønh vieân trong toå suy nghó traû lôøi.
-Toå tröôûng baùo caùo xem nhoùm mình chong choùng cuûa baïn naøo quay nhanh nhaát. 
+Chong choùng quay laø do gioù thoåi.Vì baïn chaïy nhanh. 
 +Vì khi baïn chaïy nhanh thì taïo ra gioù. Gioù laøm quay chong choùng. 
+Muoán chong choùng quay nhanh khi trôøi khoâng coù gioù thì ta phaûi chaïy. 
+Chong choùng quay nhanh khi coù gioù thoåi maïnh, qu/chaäm khi coù g/thoåi yeáu.
-HS laéng nghe.
-HS chuaån bò duïng cuï laøm thí nghieäm.
-HS laøm thí nghieäm vaø quan saùt caùc hieän töôïng xaûy ra.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
 +Phaàn hoäp beân oáng A khoâng khí noùng leân laø do 1 ngoïn neán ñang chaùy ñaët döôùi oáng A.
 +Phaàn hoäp beân oáng B coù khoâng khí laïnh. 
+Khoùi töø maåu höông chaùy bay vaøo oáng A vaø bay leân.
+Khoùi töø maåu höông ñi ra oáng A maø maét ta nhìn thaáy laø do khoâng khí chuyeån ñoäng töø B sang A.
+Söï cheânh leäch nhieät ñoä trong khoâng khí laøm cho khoâng khí chuyeån ñoäng. Khoâng khí chuyeån ñoäng töø nôi laïnh ñeán nôi noùng.
+Söï ch/ñoäng cuûa kh/khí taïo ra gioù.
-Vaøi HS leân baûng chæ vaø trình baøy.
 +H.6 veõ ban ngaøy vaø höôùng gioù thoåi töø bieån vaøo ñaát lieàn.
 +H.7 veõ ban ñeâm vaø höôùng gioù thoåi töø ñaát lieàn ra bieån.
-HS thaûo luaän theo nhoùm 4 trao ñoåi vaø giaûi thích hieän töôïng.
 +ban ñeâm khoâng khí trong ñaát lieàn nguoäi nhanh hôn neân laïnh hônkhoâng khí ngoaøi bieån. Vì theá khoâng khí chuyeån ñoäng töø ñaát lieàn ra bieån hay gioù töø ñaát lieàn thoåi ra bieån.
-Laéng nghe vaø quan saùt hình treân baûng.
-HS leân baûng trình baøy.
-HS traû lôøi.
-Laéng nghe . 
**********************************************************************
 ChiÒu thø 3 ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2010 
 To¸n : Ôn luyện tổng hợp
I/Yêu cầu
	Ôn các công thức toán đã học .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Bài mới: 
Hoạt động 1 : Ôn các công thức tính toán đã học : 
GV nêu câu hỏi , gọi HS trả lời bổ sung cho nhau .
 *Cho biết công thức tính chu vi , diện tích hình 
 -Chữ nhật ?
 -Vuông ?
 *Cho biết công thức tìm 2 số khi biết tổng và hiÖu?
 *Cho biết cách nhân nhẩm với : 10 ; 100 ; 1000 ?
 *Cho biết cách nhân nhẩm với : 9 ; 11 ?
 *Cho biết bảng đo : 
 -Đơn vị độ dài ?
 -Đơn vị đo khối lượng ?
 -Đơn vị đo diện tích ?
 *Cho biết quan hệ các đơn vị thời gian : Giây , phút , giờ , ngày , tuần, tháng , năm , thế kỉ ? 
Hoạt động 2 : Luyện tập
 Bài 1 : Tính nhanh bằng cách thuận tiện nhất : 
141 + 326 + 159 + 274 5937 + 4160 – 37 – 1160 
379 x 21 359 x 75 + 359 x 25 
 Bài 2 : Tìm X
 X : 142 = 625 – 457 X + 136 = 11 x 192
-Gọi 2 HS lên bảng giải .Gọi một số học sinh trình bày 
-Thu chấm vở , nhận xét .
3/nhận xét tiết học
-Thực hiện cá nhân , trả lời bổ sung cho nhau .
-HS thực hiện
-HS thực hiện
Nhận xét , lắng nghe .
-Lắng nghe nhận xét ở bảng
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
TiÕng ViÖt : Luyeän taäp toång hôïp 
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS veà töø gheùp , töø laùy, caáu taïo caâu .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Xeáp caùc töø sau thaønh 2 nhoùm töø gheùp ,töø laùy :
ñeâm ñoâng , ñuûng ñænh , ñaùnh ñuoåi , ñì ñuøng , ñì ñeït , ñaùnh ñu , ñaùnh ñoäng , ñoå ñeøn , ñen ñuoåi , ñaùnh ñoå, ñung ñöa , ñeïp ñeõ ;
Baøi 2 : Tìm chuû ngöõ , vò ngöõ cuûa caùc caâu vaên sau :
-Vua ra leänh phaùt cho moãi ngöôøi daân moät thuùng thoùc .
-Moïi ngöôøi noâ nöùc chôû thoùc veà kinh thaønh .
-Nhaø Vua ñaõ ñôõ chuù beù ñöùng daäy .
-Luùc aáy nhaø Vua môùi oân toàn noùi .
Choâm nhaän thoùc veà , doâùc coâng chaêm soùc maø thoùc vaãn khoâng naõy maàm .
Baøi 3 : ñaët hai caâu keå Ai , laøm gì ?
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Laøm vaøo BT traéng . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-2-3 em trình baøy
-Laéng nghe , nhaän xeùt .
-Thöïc hieän caù nhaân vaøo vôû . 
-2-3 em neâu mieäng .
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Thöïc hieän vaøo vôû.
-2-3 em neâu .
-Laéng nghe.
-2-3 em.
-Laéng nghe .
ThÓ dôc : ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT THAÁP 
 TROØ CHÔI : “CHAÏY THEO HÌNH TAM GIAÙC”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ôû möùc töông ñoái chính xaùc. 
 -Troø chôi: “Chaïy theo hình tam giaùc” Y/caàu bieát c/chôi vaø th/gia chôi chuû ñoäng tích cöïc. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. 
Phöông tieän : Chuaån bò coøi, duïng cuï chôi troø chôi “Chaïy theo hình tam giaùc ” nhö côø.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
-Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
-GV Neâu muïc tieâu-yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: Caû lôùp chaïy chaäm theo moät haøng doïc xung quanh saân tröôøng. 
 +Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt , khôûi ñoäng xoay caùc khôùp coå tay, coå chaân, ñaàu goái, hoâng, vai.
 +Troø chôi: “Bòt maét baét deâ”.
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn’’
 * OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp 
 -GV nhaéc laïi ngaén goïn caùch thöïc hieän. 
 -Toå chöùc cho HS oân laïi caùc ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät döôùi döï ñieàu khieån cuûa GV. 
 -HS ñöùng theo ñoäi hình taäp luyeän 2 – 4 haøng doïc theo doøng nöôùc chaûy, em noï caùch em kia 2m. 
-HS ñöùng theo ñoäi hình taäp luyeän 2 – 4 haøng doïc theo doøng nöôùc chaûy, em noï caùch em kia 2m. 
* GV toå chöùc cho HS oân taäp theo töøng toå ôû khu vöïc ñaõ quy ñònh .GV theo doõi bao quaùt lôùp vaø nhaéc nhôû caùc em ñaûm baûo an toaøn trong luyeän taäp 
 b) Troø chôi: “Chaïy theo hình tam giaùc”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi vaø cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå chaân, ñaàu goái. 
 -Neâu teân troø chôi. 
 -GV cho HS nhaéc laïi caùch chôi.
 -GV giaûi thích laïi ngaén goïn luaät chôi vaø toå chöùc cho HS thi ñua chôi chính thöùc theo toå. GV theo doõi nhaéc caùc em khi chaïy phaûi thaúng höôùn, ñoäng taùc phaûi nhanh, kheùo leùo khoâng ñöôïc quy phaïm ñeå ñaûm baûo an toaøn trong luyeän taäp. 
 -Sau caùc laàn chôi GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng toå HS chôi chuû ñoäng.
3. Phaàn keát thuùc: 
 -HS ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay theo nhòp. 
 -HS ñi theo voøng troøn xung quanh saân taäp, vöøa ñi vöøa hít thôû saâu. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân caùc ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn”.
6 – 10 ph
1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 phuùt 
2 phuùt
18 – 22 ph
12 – 14 phuùt 
2 – 3 laàn cöï li 10 – 15m
5 – 6 phuùt 
4 – 6 phuùt 
1 phuùt
1 phuùt
 1 – 2 phuùt 
 1 – 2 phuùt
-L/tröôûng taäp hôïplôùp b/caùo. 
====
====
====
5GV
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
========== 
========== 
==========
 5GV
 = = = =
 = = = =
 = = = =
 5 5 5 5
 5GV
_ Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp
T1
T2
T3
T4
5GV
-HS tham gia chôi.
5GV
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
*******************************************************
 Thø 7 ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2010 
 to¸n : «n h×nh b×nh hµnh
I. Môc tiªu : 
Nhaän bieát moät soá ñaëc ñieåm veà hình bình haønh.
Phaân bieät hình bình haønh vôùi caùc hình ñaõ hoïc.
II. Ho¹t ®éng :
Bµi 1 viÕt tªn mçi h×nh 
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2 ViÕt ch÷ cã hoÆc kh«ng vµo c¸c « trèng cña b¶ng sau.
1
5
3
2
4
 H×nh
§Æc ®iÓm 
1
2
3
4
5
Cã 4 c¹nh vµ 4 gãc
Cã 2 cÆp c¹nh ®èi diÖn vµ song song
Cã 4 gãc vu«ng vµ 4 c¹nh b»ng nhau
Cã 2 cÆp c¹nh ®èi diÖn b»ng nhau
Cã Ýt nhÊt 1 gãc vu«ng
 HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
 GV ch÷a bµi – cñng cè
III. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc 
tËp lµm v¨n: ¤n luyÖn tËp viÕt bµi v¨n miªu t¶ 
I. Môc tiªu: Gióp HS :
- Kh¶ n¨ng viÕt bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n miªu t¶ ®å vËt ®· häc ë nh÷ng tuÇn tr­íc.
- Kh¶ n¨ng quan s¸t ®å vËt, dïng tõ, ®Æt c©u, kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cña häc sinh. 
II. Ho¹t ®éng 
1. §Ò bµi : Em h·y t¶ mét ®å dïng häc tËp mµ em yªu thÝch nhÊt.
2. H­íng dÉn HS lµm bµi 
a) X¸c ®Þnh ®Ò bµi.
 Em h·y t¶ mét ®å dïng häc tËp mµ em yªu thÝch nhÊt.
 b) Gîi ý:
 Dµn ý cña bµi v¨n t¶ ®å vËt.
Më bµi: Giíi thiÖu ®å vËt ®Þnh t¶.
Th©n bµi:
- T¶ bao qu¸t toµn bé ®å vËt ( h×nh d¸ng, kÝch th­íc, mµu s¾c, chÊt liÖu, cÊu t¹o).
- T¶ tõng bé phËn cña ®å vËt.
KÕt luËn: Nªu c¶m nghÜ ®èi víi ®å vËt .
HS luyÖn viÕt
HS ®äc bµi viÕt cña m×nh, nhËn xÐt – GV KÕt luËn 
§Þa Lý : thµmh phè H¶I phßng 
I.Muïc tieâu :Hoïc xong baøi HS bieát :
 - Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu cuûa TP Haûi Phoøng:
 + VÞ trÝ : ven biÓn ,bªn bê s«ng CÊm .
 + Thµnh phè c¶ng , trung t©m c«ng nghiÖp ®ãng tµu , trung t©m du lÞch ,
 - ChØ ®­îc H¶i Phßng trªn b¶n ®å (l­îc ®å )
II.Chuaån bò :
 -Caùc BÑ :haønh chính, giao thoâng VN.
 -BÑ Haûi Phoøng (neáu coù) .
 -Tranh, aûnh veà TP Haûi Phoøng (söu taàm)
III.Hoaït ñoäng treân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.OÅn ñònh:
2.KTBC : 
 -Neâu nhöõng daãn chöùng cho thaáy HN laø trung taâm chính trò, kinh teá, vaên hoùa, khoa hoïc haøng ñaàu cuûa nöôùc ta .
 GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3.Baøi môùi :
 a.Giôùi thieäu baø: 
 bTìm hiểu bài : 
* HÑ 1: Haûi Phoøng – thµnh phè caûng:
-Cho caùc nhoùm döïa vaøo SGK, BÑ haønh chính vaø giao thoângVN, tranh, aûnh th/luaän theo gôïi yù sau:
 +TP Haûi Phoøng naèm ôû ñaâu?
 +Chæ vò trí Haûi Phoøng treân löôïc ñoà vaø cho bieát Haûi Phoøng giaùp vôùi caùc tænh naøo ?
 +Töø Haûi Phoøng coù theå ñi ñeán caùc tænh khaùc baèng caùc loaïi ñöôøng giao thoâng naøo?
 + Haûi Phoøng coù nhöõng ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi naøo ñeå trôû thaønh moät caûng bieån ?
 +Moâ taû veà hoaït ñoäng cuûa caûng Haûi Phoøng .
 - GV giuùp HS hoaøn thieän phaàn traû lôøi .
*HÑ2:T/hiểu ngaønh c/nghieäp q/troïng c/H/Phoøng:
 -Cho HS döïa vaøo SGK traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
 +So vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc, coâng nghieäp ñoùng taøu ôû Haûi Phoøng coù vai troø nhö theá naøo?
 +Keå teân caùc nhaø maùy ñoùng taøu ôû Haûi Phoøng? .
 +Keå teân caùc saûn phaåm cuûa ngaønh ñoùng taøu ôû Haûi Phoøng (xaø lan, taøu ñaùnh caù, taøu du lòch, taøu chôû khaùch, taøu chôû haøng)
 GVchốt ý: Caùc nhaø maùy ôû Haûi Phoøng ñaõ ñoùng ñöôïc nhöõng chieác taøu bieån lôùn khoâng chæ phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc maø coøn xuaát khaåu. Hình 3 trong SGK theå hieän chieác taøu bieån coù troïng taûi lôùn cuûa nhaø maùy ñoùng taøu Baïch Ñaèng ñang haï thuûy .
 * Hoạt động 3: .Haûi Phoøng laø trung taâm du lòch:
 Yêu cầu HS thảo luận nhoùm: 
 -Cho HS döïa vaøo SGK, tranh, aûnh ñeå thaûo luaän theo gôïi yù :
 +H/Phoøng coù nhöõng ñ/kieän naøo ñeå p/trieån ngaønh du lòch ?
 -GV nhaän xeùt, keát luaän.
4.Cuûng coá : 
 -Cho HS ñoïc baøi học
5.Toång keát - Daën doø:
 -Nhaän xeùt tieát hoïc .
 -Chuaån bò baøi tieát sau: “Ñoàng baèng Nam Boä”.
-HS leân chæ BÑ vaø traû lôøi caâu hoûi.
-HS khaùc nhaän xeùt.
-HS caùc nhoùm thaûo luaän.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû .
-HS nhaän xeùt, boå sung.
-HS traû lôøi caâu hoûi .
-HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.
-Laéng nghe . 
-HS caùc nhoùm thaûo luaän .
-Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp.
-HS traû lôøi .
-HS ñoïc .
-Laéng nghe . 
-HS caû lôùp.
Mü thuËt : THÖÔØNG THÖÙC MÓ THUAÄT : XEM TRANH DAÂN 
 GIAN VIEÄT NAM
I/ MUÏC TIEÂU :
	-HS bieát sô löôïc veà nguoàn goác tranh daân gian Vieät Nam vaø yù nghóa ,vai troø cuûa tranh daân gian trong ñôøi soáng xaõ hoäi .
	-HS taäp nhaän xeùt ñeå hieåu veû ñeïp vaø giaù trò ngheä thuaät cuûa tranh daân gian Vieät Nam thoâng qua ND vaø hình thöùc theå hieän .
	-HS yeâu quyù ,coù yù thöùc giöõ gìn ngheä thuaät 
II/ CHUAÅN BÒ :
 GV : - SGK , SGV 
	-Moät soá tranh daân gian ,chuû yeáu laø hai doøng tranh Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng 
HS : - SGK 
	-Söu taàm theâm tranh daân gian 
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY –HOÏC CHUÛ YEÁU 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ OÅn ñònh :
2/ KTBC :
3/ Baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1: Giôùi Thieäu Sô Löôïc Veõ Tranh Daân Gian
 + Tranh daân gian ñaõ coù töø laâu ,laø moät trong nhöõng di saûn quyù baùu cuûa mó thuaät Vieät Nam .Trong ñoù ,tranh daân gian Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng laø hai doøng tranh tieâu bieåu 
+ Vaøo dòp teát ñeán nhaân daân ta thöôøng treo tranh daân gian neân coøn goïi laø tranh teát .
 GV cho HS xem qua moät vaøi tranh daân gian Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng ,sau ñoù ñaët caâu hoûi ñeå HS suy nghó veà baøi hoïc .
+ Haõy keå teân moät vaøi böùc tranh daân gian Ñoâng Hoà vaø Haøng Troáng maø em bieát ?
+ Ngoaøi caùc doøng tranh treân ,em coøn bieát theâm veà doøng tranh daân gian naøo nöõa ?
 GV neâu teân moät soá doøng tranh daân gian khaùc nhö laøng Sình ( Hueá ) , Kim Hoaøng ( Haø Taây ) vaø cho HS xem moät vaøi böùc tranh thuoäc caùc doøng tranh naøy 
 Sau khi giôùi thieäu sô löôïc veà tranh daân gian ,GV cho HS xem tranh ôû SGK ñeå caùc em nhaän bieát ; teân tranh ,xuaát xöù ,hình veõ , maøu saéc 
Hoaït ñoäng 2: Xem tranh lí ngö voïng nguyeät vaø caù cheùp
 GV neân toå chöùc cho HS hoïc taäp theo nhoùm 
 GV y/c HS quan saùt tranh ôû trang 45 SGK vaø hoûi :
+ Tranh Lí voïng nguyeät coù nhöõng hình aûnh naøo ?
+ Tranh caù cheùp coù nhöõng hình aûnh naøo ?
+ Hai aûnh naøo laø chính ôû hai böùc tranh ?
+ Hai böùc tranh coù gì gioáng nhau vaø khaùc nhau ?
Hoaït ñoäng 3 : Nhận xét đánh giá
 GV nhaän xeù

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_19_ban_dep.doc