Giáo án Lớp 4 - Tuần 16 (Bản đẹp)

doc 10 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 64Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 16 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 16 (Bản đẹp)
TuÇn 16
 Thø 2 ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009 
 To¸n: ¤n tập 
I/Yêu cầu
	Rèn cho HS kỹ năng thực hiện kỹ năng tính chia số có nhiều chữ số cho số có 2 chữ số, tìm số trung bình và tính chu vi ,diện tích hình chữ nhật .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1 : tính 
a) 8750 : 35 23520 : 56 11780 : 42
b) 2996 : 28 2420 : 12 13870 : 45
 Bài 2 : Giải toán
 Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200 lít . hỏi trung bình trong 1 phút bơm được bao nhiêu lít nước ? 
-HS đọc đề , nhận dạng toán , nêu cách thực hiện .
-Cho HS làm vở bài tập .
 Bài 3 : 
-một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi là 307 m. Chiều dài hơn chiều rông là 97 m . Hỏi chu vi , diện tích mảnh đất đó là bao nhiêu ?
-Cho HS tìm hiểu đề , nhận dạng toán , nêu cách giải điển hình.
-HS làm vở .
-Chấm bài – nhận xét
.3/nhận xét tiết học
-Thực hiện vào bảng con .
-2 em ; -2-3 em đối đáp tìm hiểu đề
-Thực hiện giải cá nhân .
-Thực hiện theo nhóm 2 em .
-HS thực hiện .
-lắng nghe .
-Lắng nghe 
TiÕng viÖt : TiÕt 1 ¤n tËp v¨n miªu t¶ ®å vËt
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS mieâu taû ñoà vaät .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Taû caây buùt chì cuûa em .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi : Tả cây bút chì của em 
-Goïi HS neâu laïi boá cuïc baøi vaên , Yeâu caàu cô baûn. Löu yù caùch trình baøy, 
-Thu vở chấm .
-Nhận xét nhanh một số bài làm của học sinh
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-3-4 em nhaéc laïi 
-HS laøm
-Lắng nghe .
-2-3 em nhắc lại .
-Lắng nghe .
TiÕt 2: luyÖn viÕt bµi 15 
1. Môc tiªu 
HS viÕt ®óng cì ch÷.
HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
2. Ho¹t ®éng :
Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c viÕt.
HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
 3. Cñng cè dÆn dß 
Khoa häc : BAØI 31 KHOÂNG KHÍ COÙ NHÖÕNG TÍNH CHAÁT GÌ ?
I/ Muïc tieâu : Giuùp HS:
Quan s¸t vµ lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra mét sè tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ .
Nªu vÝ dô vÒ øng dông mét sè tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ trong ®êi sèng : b¬m xe, 
II/ Ñoà duøng daïy- hoïc :
 -HS chuaån bò boùng bay vaø daây thun hoaëc chæ ñeå buoäc.
 -GV chuaån bò: Bôm tieâm, bôm xe ñaïp, quaû boùng ñaù, 1 loï nöôùc hoa hay xaø boâng thôm.
III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh lôùp : 
2.Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 2 HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi:
 1) Khoâng khí coù ôû ñaâu ? Laáy ví duï chöùng minh ?
 2) Em haõy neâu ñònh nghóa veà khí quyeån ?
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3.Daïy baøi môùi Giôùi thieäu baøi: 
 -Xung quanh ta luoân coù gì ? Baïn naøo ñaõ phaùt hieän (nhìn, sôø, ngöûi) thaáy khoâng khí bao giôø chöa ?
 -Giôùi thieäu: Khoâng khí coù ôû xung quanh chuùng ta maø ta laïi khoâng theå nhìn, sôø hay ngöûi thaáy noù. Vì sao vaäy ? Baøi hoïc hoâm nay seõ laøm saùng toû ñieàu ñoù.
 * Hoaït ñoäng 1: Khoâng khí trong suoát, khoâng coù maøu, khoâng coù muøi, khoâng coù vò.
Muïc tieâu : Söû duïng caùc giaùc quan ñeå nhaän bieát tính chaát khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò cuûa khoâng khí.
Caùch tieán haønh : Toå chöùc cho HS hoaït ñoäng caû lôùp.
 -GV giô cho caû lôùp quan saùt chieác coác thuyû tinh roãng vaø hoûi. Trong coác coù chöùa gì ?
 -Yeâu caàu 3 HS leân baûng thöïc hieän: sôø, ngöûi, nhìn neám trong chieác coác vaø laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi:
 +Em nhìn thaáy gì ? Vì sao ?
+Duøng muõi ngöûi, löôõi neám em thaáy coù vò gì ?
 -GV xòt nöôùc hoa vaøo moät goùc phoøng vaø hoûi: Em ngöûi thaáy muøi gì ? Ñoù coù phaûi laø muøi cuûa khoâng khí khoâng ?
 -GV giaûi thích: Khi ta ngöûi thaáy coù moät muøi thôm hay muøi khoù chòu, ñaáy khoâng phaûi laø muøi cuûa khoâng khí maø laø muøi cuûa nhöõng chaát khaùc coù trong khoâng khí nhö laø: muøi nöôùc hoa, muøi thöùc aên, muøi hoâi thoái cuûa raùc thaûi 
 -Vaäy khoâng khí coù tính chaát gì ?
 -GV nhaän xeùt vaø keát luaän caâu traû lôøi cuûa HS.
 * Hoaït ñoäng 2: Troø chôi: Thi thoåi boùng. 
Muïc tieâu : P/hieän k/khí khoâng coù hình daïng nhaát ñònh.
Caùch tieán haønh : toå chöùc cho HS hoaït ñoäng theo toå.
 -Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS.
 -Yeâu caàu HS tr/nhoùm thi thoåi boùng trong 3 ñeán 5 phuùt.
 -GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhöõng toå thoåi nhanh, coù nhieàu boùng bay ñuû maøu saéc, hình daïng.
1) Caùi gì laøm cho nhöõng quaû boùng caêng phoàng leân ?
2) Caùc quaû boùng naøy coù hình daïng nhö theá naøo ? Caùc quaû boùng ñeàu coù hình daïng khaùc nhau: To, nhoû, hình thuø caùc con vaät khaùc nhau,  )
3.Ñ.ñoù chöùng toû kh.khí coù h.daïng nh.ñònh khoâng?V.sao ?
Keát luaän: Kh.khí khoâng coù h.daïng nhaát ñònh maø noù coù h.daïng cuûa toaøn boä khoaûng troáng beân trong vaät chöùa noù.
-Coøn nhöõng VDïnaøo c/em bieát k/khí kh/coù h/daïng n/ñònh.
* Hoaït ñoäng 3: Khoâng khí coù theå bò neùn laïi hoaëc giaõn ra. Muïc tieâu : Bieát khoâng khí coù theå bò neùn laïi vaø giaõn ra.
 -Neâu m/soá ví duï veà vieäc öùng duïng m/soá t/chaát cuûa k/khí tr/ñôøi soáng.
Caùch tieán haønh : toå chöùc cho HS hoaït ñoäng caû lôùp.
 -GV coù theå duøng hình minh hoaï 2 trang 65 hoaëc duøng bôm tieâm thaät ñeå moâ taû laïi thí nghieäm.
 +Duøng ngoùn tay bòt kín ñaàu döôùi cuûa chieác bôm tieâm vaø hoûi: Trong chieác bôm tieâm naøy coù chöùa gì ?
+Khi duøng ngoùn tay aán thaân bôm vaøo saâu trong voû bôm coøn coù chöùa ñaày khoâng khí khoâng ?
 -Luùc naøy khoâng khí vaãn coøn vaø noù ñaõ bò neùn laïi döôùi söùc neùn cuûa thaân bôm.
 +Khi thaû tay ra, thaân bôm trôû veà vò trí ban ñaàu thì khoâng khí ôû ñaây coù hieän töôïng gì ?
 -Luùc naøy khoâng khí ñaõ giaõn ra ôû vò trí ban ñaàu.
 -Qua t/nghieäm naøy caùc em thaáy k/khí coù tính chaát gì ?
 -GV ghi nhanh caâu traû lôøi cuûa HS leân baûng.
 -GV toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm.
 -Phaùt cho moãi nhoùm nhoû moät chieác bôm tieâm hoaëc chia lôùp th/2 nhoùm, m/nhoùm q/saùt vaø t/haønh bôm 1 quaû boùng.
 -Caùc nhoùm thöïc haønh laøm vaø traû lôøi:
 +Taùc ñoäng leân bôm nhö theá naøo ñeå bieát khoâng khí bò neùn laïi hoaëc giaõn ra ?
-K.khí coù tính chaát gì ? 
–Kh.khí ôû xung quanh ta, Vaäy ñeå giöõ gìn baàu kh.khí trong laønh chuùng ta neân laøm gì ?
 3.Cuûng coá- daën doø :
 -Trong thöïc teá ñ/soáng con ngöôøi ñaõ öùng duïng tính chaát cuûa khoâng khí vaøo nhöõng vieäc gì ?
-GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
-Daën HS veà nhaø chuaån bò theo nhoùm: 2 caây neán nhoû, 2 chieác coác thuyû tinh, 2 chieác ñóa nhoû.
-2 HS traû lôøi,
-Xung quanh chuùng ta luoân coù khoâng khí.
-HS laéng nghe.
-HS caû lôùp.
-HS duøng caùc giaùc quan ñeå phaùt hieän ra tình chaát cuûa khoâng khí.
+Maét em khoâng nhìn thaáy khoâng khí vì khoâng khí trong suoát vaø khoâng maøu, khoâng coù muøi, khoâng coù vò.
+Em ngöûi thaáy muøi thôm.
-Laéng nghe . 
+Ñoù khoâng phaûi laø muøi cuûa khoâng khí maø laø muøi cuûa nöôùc hoa coù trong khoâng khí.
-HS laéng nghe.
-Khoâng khí trong suoát, khoâng coù maøu, khoâng coù muøi, khoâng coù vò.
-HS hoaït ñoäng.-HS c/thoåi boùng, buoäc boùng theo toå.
-Traû lôøi:
1) Khoâng khí ñöôïc thoåi vaøo quaû boùng vaø bò buoäc laïi trong ñoù khieán quaû boùng caêng phoàng leân.
3) Ñieàu ñoù chöùng toû khoâng khí khoâng coù hình daïng nhaát ñònh maø noù phuï thuoäc vaøo hình daïng cuûa vaät chöùa noù.
-HS laéng nghe.
-HS traû lôøi.
-HS caû lôùp.
-HS quan saùt, laéng nghe vaø traû lôøi:
+Tr.chieác b.tieâm naøy chöùa ñaàykh.khí.
+Trong voû bôm vaãn coøn chöùa kh.khí.
+Thaân bôm trôû veà vò trí ban ñaàu, khoâng khí cuõng trôû veà daïng ban ñaàu khi chöa aán thaân bôm vaøo.
-Kh.khí coù theå bò neùn laïi hoaëc giaõn ra.
-HS caû lôùp.
-HS nhaän ñoà duøng hoïc taäp vaø laøm theo höôùng daãn cuûa GV.
-HS giaûi thích: Nhaác thaân bôm leân ñeå k/khí tr/vaøo ñaày thaân bôm roài aán thaân bôm xuoáng ñeå k/khí neùn laïi doàn vaøo oáng daãn roài laïi nôû ra khi vaøo ñeán quaû boùng laøm cho quaû boùng c/phoàng leân.
-K/khí tr/suoát, khoâng coù maøu, kh/coù muøi, kh/coù vò, kh/coù h/daïng nhaát ñònh, k/khí coù theå bò neùn laïi hoaëc giaõn ra.
-Chuùng ta neân thu doïn raùc, traùnh ñeå baån, thoái, boác muøi vaøo khoâng khí.
-HS traû lôøi.
-Laéng nghe . 
-Laéng nghe . 
***********************************************************************
 Thø 4 ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2009 
 To¸n : «n : chia cho sè cã 3 ch÷ sè
 I-MUÏC TIEÂU: Giuùp HS: 
 - Bieát caùch th/h pheùp chia cho soá coù ba chöõ soá.
 - AÙp duïng ñeå tính gtrò cuûa b/thöùc soá & giaûi baøi toaùn veà soá TBC. 
II. Ho¹t ®éng 
Bµi 1. §Æt tÝnh råi tÝnh 
a. 3264 :272 b. 43339 :102
c. 16864 :124 c. 13081 : 103
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2 .Ng­êi ta xÕp nh÷ng gãi kÑo vµo 30 hép, mçi hép chøa 230 gãi . nÕu mçi hép chøa 276 gãi th× cÇn bao nhiªu c¸i hép? ( ®¸p ¸n : 25)
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 3. Mét phÐp chia cã th­¬ng lµ 234, sè chia lµ 127 vµ sè d­ lµ sè d­ lín nhÊt. T×m sè bÞ chia trong phÐp chia ®ã ? ( ®¸p ¸n : 29844)
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
III. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc. 
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
 TiÕng viÖt «n: luyÖn ®äc diÔn c¶m 
I. Môc tiªu:
-Bµi “KÐo co” BiÕt ®äc bµi v¨n kÓ vÒ trß ch¬i kÐo co cña d©n téc víi giäng vui, hµo høng.
- Bµi “ Tuæi ngùa” BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬ víi giäng ®äc hµo høng, dÞu dµng, tr¶i dµi ë nh÷ng khæ th¬ 2, 3
 miªu t¶ ­íc väng l·ng m¹n cña cËu bÐ tuæi Ngùa.
II. Ho¹t ®éng :
a) §äc diÔn c¶m + häc thuéc lßng bµi
 th¬.
- Giäng ®äc hµo høng, dÞu dµng, nhanh h¬n vµ tr¶i dµi
 ë nh÷ng khæ th¬ 2, 3 
miªu t¶ ­íc väng l·ng m¹n cña ®øa con,l¾ng l¹i ®Çy
 tr×u mÕn ë hai dßng kÕt bµi
 -MÑ ¬i con sÏ phi/
 Qua bao nhiªu ngän giã/
 Giã xanh miÒn trung du/
 Giã hång vïng ®Êt ®á/
 Giã ®en hót ®¹i ngµn/
 MÊp m« triÒn nói ®¸...//
 Con mang vÒ cho mÑ/
 Ngän giã cña tr¨m miÒn.//
GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi th¬
- HS nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m
- HS nèi tiÕp nhau ®äc diÔn c¶m tõng 
khæ th¬, bµi th¬.
b. Giäng ®äc vui, hµo høng. 
- Chó ý ng¾t nhÞp, nhÊn giäng ®óng khi ®äc c¸c c©u v¨n sau:
 Héi lµng H÷u TrÊp / thuéc huyÖn QuÕ Vâ, / tØnh B¾c Ninh th­êng tæ chøc thi kÐo co gi÷a nam vµ n÷. // Cã n¨m bªn nam th¾ng, / cã n¨m bªn n÷ th¾ng. // Nh­ng dï bªn nµo th¾ng th× cuéc vui còng rÊt lµ vui. // Vui ë sù ganh ®ua, / vui ë nh÷ng tiÕng hß reo khuyÕn khÝch cña ng­êi xem héi. //
GV ®äc mÉu c¶ bµi.
- HS nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m.
- HS luyÖn ®äc. Thi ®äc diÔn c¶m, ®äc c¸ nh©n.
III. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc 
ThÓ dôc : BAØI 31 §I theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay vµ chèng h«ng 
 TROØ CHÔI : “LOØ COØ TIEÁP SÖÙC”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang . yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng. 
 -Troø chôi: “Loø coø tieáp söùc” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. 
II.§Þa ®iÓm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp . ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän 
Phöông tieän : Chuaån bò 1- 2 coøi , duïng cuï , keû saün caùc vaïch ñeå taäp ñi theo vaïch keû thaúng vaø duïng cuï phuïc vuï cho chôi troø chôi 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.
 -Khôûi ñoäng: Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. 
 +Chaïy chaäm theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân cuûa saân tröôøng. 
 +Troø chôi : “Troø chôi chaün leû”.
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn:
 * OÂn : Ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang 
 +GV ñieàu khieån cho caû lôùp ñi theo ñoäi hình 4 haøng doïc 
 +GV chia nhoùm theo toå cho HS taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng, GV chuù yù theo doõi söõa chöõa ñoäng taùc chöa chính xaùc vaø huôùng daãn choHS caùch söõa ñoäng taùc sai.
 +Moãi toå bieåu dieãn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang. 
 +Sau khi caùc toå thi ñua bieãu dieãn, GV cho HS nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù 
 b) Troø chôi : “Loø coø tieápsöùc”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi: cho HS khôûi ñoäng laïi caùc khôùp. 
 -Neâu teân troø chôi. 
 -GV giaûi thích laïi caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi.
 -Cho HS chôi thöû vaø nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi.
 -Chia ñoäi toå chöùc cho HS thi ñua chôi chính thöùc, cho caùc em thay nhau laøm troïng taøi ñeå taát caû HS ñeàu ñöôïc tham gia chôi.
 -Khi keát thuùc troø chôi GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông ñoäi thaéng cuoäc, ñoäi thua phaûi coõng ñoäi thaéng 1 voøng. 
3. Phaàn keát thuùc: 
 -HS laøm ñoäng taùc thaû loûng taïi choã, sau ñoù haùt vaø voã tay theo nhòp.
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân luyeän reøn luyeän tö theá cô baûn ñaõ hoïc ôû lôùp 3.
 -GV hoâ giaûi taùn.
6 – 10 phuùt
1 – 2 phuùt
1 – 2 phuùt
1 – 2 phuùt 
2 phuùt 
18 – 22 phuùt
12 – 14 phuùt
6 – 7 phuùt 
1 laàn 
5 – 6 phuùt 
1 laàn
4 – 6 phuùt 
1 phuùt 
 1 phuùt 
1 – 2 phuùt
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
5 5 5 5
 5GV
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
==========
==========
==========
==========
5GV
VXP
 = =
 = =
 = =
 = =
 = =
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hoâ “khoûe”.
*******************************************************************
 Thø 7 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2009 
To¸n: «n : chia cho sè cã 3 ch÷ sè (2T)
MUÏC TIEÂU: Giuùp HS: 
 - Bieát caùch th/h pheùp chia cho soá coù ba chöõ soá.
 - AÙp duïng ñeå tính gtrò cuûa b/thöùc soá & giaûi baøi toaùn veà soá TBC. 
II. Ho¹t ®éng 
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 
a. 3264 :272 b. 43339 :102
c. 16864 :124 c. 13081 : 103
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2: T×m x 
X x 38 = 9386 
X x 236 = 7552
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 3 Mét s©n vËn ®éng h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch lµ 24 108 m2 . chiÒu dµi cña s©n lµ 246 m . tÝnh chiÒu réng s©n vËn ®éng ? 
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 4: Lan nghÜ ra mét sè thËt thó vÞ. TÝch cña sè ®ã víi sè lÎ nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè chÝnh lµ sè lín nhÊt cã 4 ch÷ sè. t×m sè Lan nghÜ? ( §¸p ¸n : 99)
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
III Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc
TiÕng viÖt : «n më réng vèn tõ : §å ch¬i trß ch¬i
I. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt ®­îc mét sè tõ nãi vÒ c¸c trß ch¬i rÌn luyÖn søc m¹nh, sù khÐo lÐo, trÝ tuÖ cña con ng­êi.
- HiÓu nghÜa mét sè c©u tôc ng÷, thµnh ng÷ liªn quan ®Õn chñ ®iÓm. BiÕt sö dông nh÷ng thµnh ng÷, tôc ng÷ ®ã trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ.
II. Ho¹t ®éng :
Bµi 1. XÕp tªn c¸c trß ch¬i d­íi ®©y phï hîp víi sù ­a thÝch cña c¸c b¹n:
a. §¸ cÇu, nh¶y d©y , c­íp cê, Th¶ diÒu, móa s­ tö, r­íc ®Ìn «ng sao, bÞt m¾t b¾t dª, ®¸nh chuyÒn, trång nô trång hoa, kÐo co.
1. Trß ch¬i b¹n nam ­a thÝch :
2. Trß ch¬i b¹n n­ ­a thÝch:
3. Trß ch¬i c¶ b¹n nam vµ b¹n n÷ ­a thÝch :
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
Bµi 2. Nèi tªn trß ch¬i víi ®éng t¸c cÇn thiÕt khi ch¬i.
§¸ cÇu
nhanh m¾t 
BÞt m¾t b¾t dª
nhanh ch©n 
Nh¶y d©y
nhanh tay
§¸nh chuyÒn
thÝnh tai
HS lµm bµi – ch÷a bµi – nhËn xÐt.
GV ch÷a bµi – cñng cè
ThÓ dôc BAØI 32 §I theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay vµ chèng h«ng 
 TROØ CHÔI : “NHAÛY LÖÔÙT SOÙNG ”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc cô baûn ñuùng. 
 -Troø chôi: “Nhaûy löôùt soùng” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. 
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, duïng cuï chôi troø chôi “Nhaûy löôùt soùng” nhö daây, keû saün caùc vaïch ñi theo vaïch keû thaúng. 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân , coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. 
 +Chaïy chaäm theo moät haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân cuûa saân tröôøng.
 +Troø chôi: “Tìm ngöôøi chæ huy”.
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn:
 * OÂn : Ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng 
 +GV chæ huy cho caû lôùp cuøng thöïc hieän taäp luyeän ñi theo ñoäi hình 2 – 4 haøng doïc. Moãi noäi dung taäp 
2 – 3 laàn. 
 +Caùn söï lôùp chæ huy cho caû lôùp thöïc hieän. 
 +GV chia toå cho HS taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng taïi caùc khu vöïc ñaõ phaân coâng, GV chuù yù theo doõi ñeán töøng toå nhaéc nhôû vaø söõa chöõa ñoäng taùc chöa chính xaùc cho HS. 
 +Moãi toå bieåu dieãn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng, ñieåm soá vaø ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng döôùi söï ñieàu khieån cuûa caùn söï. 
 +Sau khi caùc toå thi ñua bieãu dieãn, GV cho HS nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. GV höôùng daãn cho HS caùch khaéc phuïc nhöõng sai thöôøng gaëp. 
 -OÂn ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang: Ñoäi hình vaø caùch taäp nhö treân. 
 +Toå chöùc cho HS thi ñua b/dieãn giöõa caùc toå. 
b) Troø chôi : “Nhaûy löôùt soùng ”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi: cho HS khôûi ñoäng laïi caùc khôùp. -Neâu teân troø chôi. 
 -GV höôùng daãn caùch baät nhaûy vaø phoå bieán caùch chôi: Töøng caëp hai em caàm daây ñi töø ñaàu haøng ñeán cuoái haøng, daây ñi ñeán ñaâu caùc em ôû ñoù phaûi nhanh choáng baät nhaûy baèng hai chaân “löôùt qua soùng”, khoâng ñeå daây chaïm vaøo chaân. Caëp thö ùnhaát ñi ñöôïc khoaûng 2 – 3m thì ñeán caëp thöù hai vaø khi caëp thöù hai ñi ñöôïc 2 – 3m thì ñeán caëp thöù ba. Cöù laàn löôït nhö vaäy taïo thaønh caùc “con soùng” lieân tieáp ñeå caùc em nhaûy löôùt qua. Tröôøng hôïp nhöõng em bò nhaûy vöôùng chaân thì phaûi tieáp tuïc nhaûy laàn thöù hai ñeå daây tieáp tuïc ñi, ñeán cuoái ñôït chôi, em naøo bò vöôùng chaân nhieàu laàn laø thua cuoäc. Khi moät caëp caàm daây ñeán cuoái haøng thì laïi nhanh choáng chaïy leân ñaàu haøng vaø laïi tieáp tuïc caêng daây laøm soùng cho caùc baïn nhaûy. 
 -GV cho HS chôi thöû vaø nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi. 
 -Toå chöùc cho HS thi ñua chôi chính thöùc, thay ñoåi lieân tuïc ngöôøi caàm daây ñeå caùc em ñeàu ñöôïc tham gia chôi.
 -Khi keát thuùc troø chôi GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng HS chôi chuû ñoäng, nhöõng HS naøo bò vöôùng chaân töø 3 laàn trôû leân seõ phaûi chaïy xung quanh lôùp taäp moät voøng.
3. Phaàn keát thuùc:
 -HS ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay theo nhòp.
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc.
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân luyeän reøn luyeän tö theá cô baûn ñaõ hoïc ôû lôùp 3.
 -GV hoâ giaûi taùn.
6 – 10 ph
1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 phuùt 
2 phuùt 
18 – 22 ph
12 – 14 phuùt
5 – 6 phuùt 
2 – 3 laàn 
1laàn
1 laàn
5 – 6 phuùt 
1 laàn 
5 – 6 phuùt 
1 laàn
4 – 6 phuùt 
1 phuùt 
1 phuùt
 2 – 3 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo.
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
5 5 5 5
 5GV
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= 
===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
==========
==========
==========
==========
 5GV
-HS chôi theo ñoäi hình 2 – 3 haøng doïc. 
= = 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_16_ban_dep.doc