Giáo án Lớp 4 - Tuần 14 (Bản đẹp)

doc 10 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 80Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 14 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 14 (Bản đẹp)
TuÇn 14
 Thø 2 ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 
 To¸n: Ôn tập
I/Yêu cầu
	Rèn cho HS kỹ năng nhân với số có hai chữ số , tính nhanh và giải toán có lời văn về nhân với số có hai chữ số .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1 : tính 
a) 135 x 26 b) 107 x 62
c) 549 x 46 d) 726 x 28
e) 359 x 17 i) 921 x 52
-1 em làm bảng phụ , cho HS nhận xét sửa bài .
Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện 
a) 248 x 2005 - 2005 x 48
b) 792 x 99 + 792 x 1
c) 576 x 82 + 18 x 576 
 -Cho HS làm vở bài tập .
-1 em làm bảng phụ , cho HS nhận xét sửa bài .
Bài 3 : Bài toán 
 Một bao gạo nặng 150 kg . Hỏi 64 bao như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 
 -HS tóm tắt đề rồi tìm hiểu đề , nêu cách giải .
-HS làm vở .
-Làm vào vở
-Chấm bài – nhận xét
3/nhận xét tiết học
-Thực hiện vào vở .
-Thực hiện .
-HS thực hiện .
-lắng nghe .
-Lắng nghe nhận xét .
TiÕng viÖt : «n tËp (2T)
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS veà tính töø chæ möùc ñoä, bieát gheùp töø ñuùng nghóa , choïn töø ñieàn vaøo caâu , ñaët caâu ñuùng ngöõ phaùp .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï 
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp : GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : 
 Gheùp caùc töø ôû muïc a vôùi muïc b ñeå taïo thaønh caùc töø coù nghóa.
a) lónh , baát , con , kho , theâ , chaùo , cao , da ,
b) löôn , löông ,
-Cho laøm vôû .
-Goïi HS trình baøy mieäng .
-Nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 2 : Ñaët caâu vôùi töø “ treo ” “ cheo ” 
-HS laøm vôû . Chaám chữa baøi. õ 
Baøi 3 : 
 Choïn töø thích hôïp nhaát trong daáu ngoaëc cho caâu
a) Baïn toâi laø moät hoïc sinh giaøu . . . . 
(quyeát taâm , nghò löïc , kieân nhaãn )
b) Luùc kieåm tra gaëp baøi khoù raát . . . 
( bình chaân , bình thaûn , bình taâm )
c) Baïn luoân . . . ñeå trôû thaønh con ngoan , troø gioûi , ñeå ñöôïc xeáp trong toáp 5 ngöôøi ñöùng ñaàu lôùp .
(mô öôùc , caàu mong , phaán ñaáu )
d) Coù nhöõng baøi toaùn khoù , baïn ñaõ . . . . laøm ñi laøm laïi haøng chuïc löôït kì ñeán tìm ra ñaùp soá môùi thoâi.
(nhaãn naïi , quyeát chí , kieân nhaãn )
e) Luùc laøm baøi kieåm tra , thaáy baïn bí , ngöôøi baïn beân ñaåy tôø giaáy nhaùp cho baïn , nhöng baïn . . . . . khoâng xem , ñaåy traû tôø giaáy cho ban .
(kieân ñònh , kieân quyeát , kieân cöôøng)
-Goïi HS neâu mieäng .
-HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt , ghi ñieåm . 
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Thöïc hieän caù nhaân . Laøm vaøo vôû .
-2-3 em traû lôøi.
-Laéng nghe .
-Thöïc hieän caù nhaân , 1 hS leân baûng laøm baûng phuï.
-Thöïc hieän neâu mieäng. Baïn nhaän xeùt , boå xung
-Laéng nghe .
-Laéng nghe .
-Laéng nghe .
Khoa häc : BAØI 27 MOÄT SOÁ CAÙCH LAØM SAÏCH NÖÔÙC.
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS:
 -Neâu ñ/moät soá caùch laøm saïch n­íc : läc , khö trïng , ®un s«i ,...
 -BiÕt ®un s«i n­íc tr­íc khi uèng .
 - Ph¶i diÖt hÕt c¸c vi khuÈn vµ lo¹i bá c¸c chÊt ®éc cßn tån t¹i trong n­íc .
II/ Ñoà duøng daïy- hoïc:
-Caùc hình minh hoaï trang 56, 57 / SGK (phoùng to neáu coù ñieàu kieän).
-HS ch/bò duïng cuï t/haønh :N/ñuïc, 2 chai nhöïa trong,g/nhau,(GV) : gi/loïc, caùt, than boät.
 -Phieáu hoïc taäp caù nhaân.
III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh lôùp:
2.KTBC : Goïi 2 HS leân baûng traû lôøi caùc caâu hoûi:
1) Nhöõng nguyeân nhaân naøo laøm oâ nhieãm nöôùc ?
2)Nguoàn n/bò oâ nhieãm coù t/haïi gì ñ/vôùi söùc khoûe cuûa con ngöôøi ? -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3.Daïy baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi: -Nguoàn n/bò oâ nhieãm g/ra nh/beänh taät, aû/höôûng ñeán söùc khoûe c/ngöôøi. Vaäy chuùng ta ñaõ laøm saïch n/baèng c/naøo ? Caùc em cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay.
*Hoaït ñoäng 1:Caùc caùch laøm saïch n/thoâng thöôøng.
.Muïc tieâu : Keå ñöôïc moät soá caùch laøm saïch nöôùc vaø taùc duïng cuûa töøng caùch.
.Caùch tieán haønh :GV toå ch/cho HS h/ñoäng caû lôùp
 1) Gia ñình hoaëc ñòa phöông em ñaõ söû duïng nhöõng caùch naøo ñeå laøm saïch nöôùc ?
 2) Nhöõng caùch laøm nhö vaäy ñem laïi hieäu quaû nhö theá naøo ?
*Keát luaän: Th/thöôøng ngöôøi ta laøm saïch nöôùc baèng 3 caùch sau: § Loïc nöôùc baèng giaáy loïc, boâng,  loùt ôû pheãu hay duøng caùt, soûi, than cuûi cho vaøo beå loïc ñeå taùch caùc chaát khoâng bò hoaø tan ra khoûi nöôùc. § Loïc nöôùc baèng caùch khöû truøng nöôùc: Cho vaøo nöôùc chaát khöû truøng gia-ven ñeå dieät vi khuaån. Tuy nhieân caùch naøy laøm cho nöôùc coù muøi haéc. § Loïc nöôùc baèng caùch ñun soâi nöôùc ñeå dieät vi khuaån vaø khi nöôùc boác hôi maïnh thì muøi thuoác khöû truøng cuõng bay ñi heát.
 * Hoaït ñoäng 2: Taùc duïng cuûa loïc nöôùc. 
.Muïc tieâu : HS bieát ñ/hieäu quaû c/vieäc loïc nöôùc.
.Caùch tieán haønh : -GV toå chöùc cho HS thöïc haønh loïc nöôùc ñôn giaûn vôùi caùc duïng cuï ñaõ chuaån bò theo nhoùm thí nghieäm yeâu caàu HS qua saùt hieän töôïng, thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi sau:
1) Em coù nhaän xeùt gì veà n/tröôùc vaø sau khi loïc ?
2)N/sau khi loïc ñaõ uoáng ñ/chöa ? Vì sao ?
 -GV nhaän xeùt, tuyeân döông caâu traû lôøi cuûa caùc nhoùm.
 1) Khi tieán haønh loïc nöôùc ñôn giaûn chuùng ta caàn coù nhöõng gì ?
 2) Than boät coù taùc duïng gì ?
 3) Vaäy caùt hay soûi coù taùc duïng gì ?
 -Ñoù laø caùch loïc nöôùc ñôn giaûn. Nöôùc tuy saïch nhöng chöa loaïi caùc vi khuaån, caùc chaát saét vaø caùc chaát ñoäc khaùc. Coâ seõ giôùi thieäu cho caû lôùp mình daây chuyeàn saûn xuaát nöôùc saïch cuûa nhaø maùy. Nöôùc naøy ñaûm baûo laø ñaõ dieät heát caùc vi khuaån vaø loaïi boû caùc chaát ñoäc coøn toàn taïi trong nöôùc.
 -GV vöøa giaûng baøi vöøa chæ vaøo hình minh hoaï 2
 Nöôùc ñöôïc laáy töø nguoàn nhö nöôùc gieáng, nöôùc soâng,  ñöa vaøo traïm bôm ñôït moät. Sa ñoù chaûy qua daøn khöû saét, beå laéng ñeå loaïi chaát saét vaø nhöõng chaát khoâng hoaø tan trong nöôùc. Tieáp tuïc qua beå loïc ñeå loaïi caùc chaát khoâng tan trong nöôùc. Roài qua beå saùt truøng vaø ñöôïc doàn vaøo beå chöùa. Sau ñoù nöôùc chaûy vaøo traïm bôm ñôït hai ñeå chaûy veà nôi cung caáp nöôùc saûn xuaát vaø sinh hoaït.
 -Yeâu caàu 2 ñeán 3 HS leân baûng moâ taû laïi daây chuyeàn saûn xuaát vaø cung caáp nöôùc cuûa nhaø maùy.
 * Keát luaän: Nöôùc ñöôïc saûn xuaát töø caùc nhaø maùy ñaûm baûo ñöôïc 3 tieâu chuaån: Khöû saét, loaïi boû caùc chaát khoâng tan trong nöôùc vaø saùt truøng.
*H/ñ 3: Söï c/thieát phaûi ñ/soâi n/ tröôùc khi uoáng. 
.Muïc tieâu : Bieát ñöôïc vì sao chuùng ta phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng.
.Caùch tieán haønh : -Hoûi: Nöôùc ñaõ laøm saïch baèng caùch loïc ñôn giaûn hay do nhaø maùy saûn xuaát ñaõ uoáng ngay ñöôïc chöa ? Vì sao chuùng ta caàn phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng ? -GV nhaän xeùt, cho ñieåm HS coù hieåu bieát vaø trình baøy löu loaùt.
 -Ñeå th/hieän v/sinh khi duøng n/caùc em c/laøm gì ?
 3.Cuûng coá- daën doø: -Nhaän xeùt giôø hoïc.
 -Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc muïc Baïn caàn bieát.
-HS traû lôøi.
-HS laéng nghe.
-Hoaït ñoäng caû lôùp.
-Traû lôøi:
1) Nhöõng caùch laøm saïch nöôùc laø:
+Duøng beå ñöïng caùt, soûi ñeå loïc. Duøng bình loïc nöôùc. Duøng boät loùt ôû pheãu ñeå loïc. Duøng n/voâi trong.Duøng pheøn chua.
Duøng than cuûi.+Ñun soâi nöôùc.
2) Laøm cho nöôùc trong hôn, loaïi boû moät soá vi khuaån gaây beänh cho con ngöôøi.
-HS laéng nghe.
-HS thöïc hieän, thaûo luaän vaø traû lôøi.
1) Nöôùc tröôùc khi loïc coù maøu ñuïc, coù nhieàu taïp chaát nhö ñaát, caùt, .. Nöôùc sau khi loïc trong suoát, khoâng coù taïp chaát.
2) Chöa uoáng ñ/vì nöôùc ñoù chæ saïch caùc taïp chaát, vaãn coøn caùc vi khuaån khaùc maø b/maét thöôøng ta khoâng nhìn thaáy ñöôïc.
-Traû lôøi:
1) Khi tieán haønh loïc n/ñôn giaûn chuùng ta caàn phaûi coù than boät, caùt hay soûi.
2)T/boät coù t/duïng kh/muøi vaø m/cuûa nöôùc.
3) Caùt hay soûi coù taùc duïng loaïi boû caùc chaát khoâng tan trong nöôùc.
-HS laéng nghe.
-HS quan saùt, laéng nghe.
-2 ñeán 3 HS moâ taû.
-Traû lôøi: Ñeàu khoâng uoáng ngay ñöôïc. Chuùng ta caàn phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng ñeå dieät heát caùc vi khuaån nhoû soáng trong nöôùc vaø loaïi boû caùc chaát ñoäc coøn toàn taïi trong nöôùc.
-Chuùng ta caàn giöõ veä sinh nguoàn nöôùc chung vaø nguoàn nöôùc taïi gia ñình mình. Khoâng ñeå nöôùc baån laãn nöôùc saïch.
-Laéng nghe.
***********************************************************************
 Thø 4 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2009 
 To¸n : ¤n tập 
I/Yêu cầu
	Rèn cho HS kỹ năng chia số có nhiều chữ số cho số có 1 chữ số , tính giá trị biểu thức một số chia với một tích và giải toán có lời văn tìm số trung bình .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1: đặt tính rồi tính 
a) 246048 : 4 b) 123456 : 7
c) 307260 : 5 d) 249218 : 6
-Cho HS làm vở bài tập . // 1 em khá giỏi lên bảng
-Chấm vở
Bài 2 : Tính bằng 3 cách
a) 48 : ( 2 x 3 ) 
b) 128 : ( 4 x 2 ) 
-HS chỉ ra được cách chia một số cho 1 tích 
-Cho HS làm vở bài tập . // 1 em khá giỏi lên bảng
-Chấm vở
Bài 3 : Bài toán 
 Có 2 xe chở gạo . Xe thứ nhất chở được 2250 kg gạo , xe thứ hai chở hơn xe thứ nhất 170 kg gạo . Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 
-Cho HS tìm hiểu đề , nhận dạng toán , nêu hướng giải.
-HS làm vở .
-Chấm bài – nhận xét
.3/nhận xét tiết học
-Thực hiện vào vở
-Nhận xét , lắng nghe 
-Thực hiện vào vở
-Nêu & nhận xét bạn 
-Nhận xét , lắng nghe 
-Thực hiện theo nhóm 2 em .
-HS thực hiện .
-lắng nghe .
-Lắng nghe 
 TiÕng viÖt : «n tËp 
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS veà tính töø 
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà 
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : 
-Tìm töø tính töø chæ ñaëc ñieåm cuûa trôøi vaø bieån trong ñoaïn vaên sau , ghi thaønh 2 nhoùm .
Bieån luoân luoân thay ñoåi maøu tuyø theo saéc maây trôøi . Trôøi xanh thaúm , bieån cuõng xanh thaúm nhö daâng cao leân , chaéc nòch . Trôøi raûi maây traéng nhaït , bieån mô maøng dòu hôi söông .Trôøi aâm u maây möa , bieån xaùm xòt, naëng neà . Trôøi aàm aàm gioâng gioù , bieån ñuïc ngaàu , giaän döõ . nhö moät con ngöôøi bieát buoàn vui , bieån luùc teû nhaït , laïnh luøng , luùc soâi noåi , haû heâ , luùc ñaêm chieâu , gaét goûng .
-Cho laøm vôû .
-Goïi HS trình baøy mieäng .
-Nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 2 : 
Viết một đ®oạn văn ngắn noùi veà ngöôøi baïn cuøng lôùp , coù duøng tính töø chæ phaåm chaát, tính tình .
-Goïi HS neâu mieäng sau khi ñaõ laøm
-HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt , ghi ñieåm . Chaám moät soá vôû
Baøi 3 :
 Ñaët caâu vôùi töø “ ñoû thaém ” “ cao ngaát ” .
-Goïi HS neâu mieäng .
-HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt , ghi ñieåm . 
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Thöïc hieän caù nhaân . Laøm vaøo vôû .1 HS leân baûng laøm baûng phuï.
-Laéng nghe .
-Thöïc hieän caù nhaân VBT
-Laéng nghe 
-Thöï c hieän
-Laéng nghe.
-Thöïc hieän .
 Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
ThÓ dôc :BAØI 27 OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG 
 TROØ CHÔI “ÑUA NGÖÏA”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thuoäc thöù töï ñoäng taùc vaø taäp töông ñoái ñuùng. 
 -Troø chôi : “Ñua ngöïa”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia troø chôi chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. 
Phöông tieän : Chuaån bò coøi, phaán keû maøu.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu:
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: HS ñöùng taïi choã haùt, voã tay. 
 +Khôûi ñoäng xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. 
 +Troø chôi: “ Troø chôi laøm theo hieäu leänh”. 
 2. Phaàn cô baûn:
 a) Troø chôi : “Ñua ngöïa”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. 
 -GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi. 
 -Cho HS chôi thöû vaø nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi. 
 -Toå chöùc cho HS chôi chính thöùc. 
 -GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng HS chôi nhieät tình chuû ñoäng thöïc hieän ñuùng yeâu caàu troø chôi. 
 b) Baøi theå duïc phaùt trieån chung:
 * OÂn caû baøi theå duïc phaùt trieån chung 
 +Laàn 1: GV ñieàu khieån HS taäp chaäm 
 +Laàn 2: GV taäp chaäm töøng nhòp ñeå döøng laïi söûa nhöõng ñoäng taùc sai cho HS 
 +Laàn 3: Caùn söï vöøa hoâ nhòp, vöøa laøm maãu cho caû lôùp taäp theo. 
 +Laàn 4: Caùn söï hoâ nhòp, khoâng laøm maãu cho HS taäp. 
* Chuù yù : Sau moãi laàn taäp, GV nhaän xeùt ñeå tuyeân döông nhöõng HS taäp toát vaø ñoäng vieân nhöõng HS taäp chöa toát roài môùi cho taäp laàn tieáp theo. 
 * Taäp hôïp caû lôùp ñöùng theo toå, cho caùc toå thi ñua trình dieãn thöïc hieän baøi theå duïc phaùt trieån chung. Töøng toå thöïc hieän ñoäng taùc theo söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng. GV cuøng HS caû lôùp quan saùt, nhaän xeùt, ñaùnh giaù bình choïn toå taäp toát nhaát . 
3. Phaàn keát thuùc: 
 -GV cho HS ñöùng taïi choã laøm moät soá ñoäng taùc thaû loûng nhö gaäp thaân, baät chaïy nheï nhaøng töøng chaân keát hôïp thaû loûng toaøn thaân. 
 -HS voã tay vaø haùt. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc: 
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc. 
 -Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. 
 -GV hoâ giaûi taùn.
6 – 10 phuùt
1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 phuùt 
1 – 2 phuùt 
18 – 22 phuùt
 6 – 8 phuùt
12 – 14 phuùt
 3 – 4 laàn
1 laàn moãi ñoäng taùc 
 2 x 8 nhòp 
1 laàn 
4 – 6 phuùt 
1 phuùt
1 phuùt 
1 – 2 phuùt 
1 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
 = = = =
 = = = =
 = = = =
 = = = =
5 5 5 5
 5GV
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
==========
==========
==========
==========
5GV
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.
 ==========
==========
==========
==========
5GV
-HS hoâ “khoûe”
*******************************************************************
 Thø 7 ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2009 
To¸n: «n tËp nh©n nhÈm víi 11- nh©n víi sè cã 3 ch÷ sè (2T)
 I-MUÏC TIEÂU: Giuùp HS: 
 - Bieát caùch th/h nhaân nhaåm soá coù hai chöõ soá vôùi 11.
Bieát th/h nhaân vôùi soá coù ba chöõ soá.
 - Nhaän bieát tích rieâng thöù nhaát, thöù hai & thöù ba trg pheùp nhaân vôùi soá coù ba chöõ soá.
 - AÙ p duïng pheùp nhaân vôùi soá coù ba chöõ soá ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù l/quan. 
 II. Ho¹t ®éng : 
Bµi 1 : TÝnh 
 12x11 23x11
 32x11 36x11
 89x11 99x11
 Häc sinh lµm bµi – NhËn xÐt – ch÷a bµi
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh
123456x123 987456x365
987369 x 654 987456 x 159
982654 x 687 365 x965
Häc sinh lµm bµi – NhËn xÐt – GV ch÷a bµi
Bài 3 : Giải toán
 1 Kg gạo tẻ giá : 4200 đ
 1 Kg gạo nếp giá : 7500 đ
Mua 3Kg gạo tẻ và 3 Kg gạo nếp phải trả hết bao nhiêu tiền ? 
-Nhóm 2 em tìm hiểu đề bài .
-Làm vào vở
-Chấm bài – nhận xét
 Bài 4 : Một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi là 307 m. Chiều dài hơn chiều rông là 97 m . Hỏi chu vi , diện tích mảnh đất đó là bao nhiêu ?
-Cho HS tìm hiểu đề , nhận dạng toán , nêu cách giải điển hình.
-HS làm vở .
-Chấm bài – nhận xét
TiÕng viÖt : «n tËp
I.Yeâu caàu : -Cuûng coá cho HS Tính töø . Ñaët caâu .
II.Chuaån bò : Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Gaïch döôùi nhöõng tính töø coù trong baøi thô döôùi ñaây :
 Ao thu laïnh leõo nöôùc trong veo
 Moät chieác thuyeàn caâu beù teûo teo
 Soùng bieác theo laøn hôi gôïn tí
 Laù vaøng tröôùc gioù seõ ñu ñöa
 Töøng maây lô löõng trôøi xanh ngaét
 Ngoõ truùc quanh co khaùch vaéng teo
 Töïa goái oâm caàn laâu chaúng ñöôïc
 Caù ñaâu ñôùp ñoäng döôùi chaân beøo .
 Nguyeãn Khuyeán 
-Cho laøm vôû nhaùp .
-Goïi HS trình baøy mieäng .
-Nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 2 : 
 Xeáp caùc töø chæ möùc ñoä töø thaáp ñeán cao
traéng , traéng tinh , traêng traéng
ñen , ñen ñen, thaâm ñen , ñen thui , ñen kòt 
ño ñoû , ñoû löø, ñoû hoe , ñoû choùt
chín moõm , chín muøi , chín nuïc 
Baøi 3 :
 Teát trung thu cu Chaét ñöôïc cho quaø.Cu Chaét caát ñoà chôi vaøo caùi naép traùp hoûng .
 Ñaët 3 caâu hoûi cho moãi caâu treân.
-Goïi HS neâu mieäng .
-HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt , ghi ñieåm . 
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Thöïc hieän nhoùm 2 . Laøm vaøo nhaùp . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-Ñaïi dieän caùc nhoùm neâu , nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung .
-Laøm caù nhaân .
-Neâu mieäng
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Thöïc hieän caù nhaân VBT
-3-4 em neâu mieäng cho 1 caâu .
-Laéng nghe 
-Thöïc hieän .
-Laéng nghe .
ThÓ dôc : BAØI 28 OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG 
 TROØ CHÔI “ÑUA NGÖÏA”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc vaø thuoäc thöù töï ñoäng taùc. 
 -Troø chôi: “Ñua ngöïa”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia troø chôi moät caùch chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp . ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, phaán ñeå keû saân phuïc vuï troø chôi.
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp , oån ñònh: Ñieåm danh só soá
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng : HS ñöùng taïi choã haùt, voã tay. 
 +Khôûi ñoäng xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. 
 +Troø chôi: “ Troø chôi chim veà toå”.
2. Phaàn cô baûn:
 a) Troø chôi : “Ñua ngöïa”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. 
 -GV giaûi thích laïi caùch chôi vaø phoå bieán laïi luaät chôi .
 -GV ñieàu khieån toå chöùc cho HS chôi chính thöùc vaø coù hình thöùc thöôûng phaït vôùi ñoäi thua cuoäc. 
 -GV quan saùt, nhaän xeùt vaø tuyeân boá keát quaû, bieåu döông nhöõng HS chôi nhieät tình chuû ñoäng thöïc hieän ñuùng yeâu caàu troø chôi 
b) Baøi theå duïc phaùt trieån chung:
 * OÂn toaøn baøi theå duïc phaùt trieån chung 
 +Laàn 1: GV ñieàu khieån hoâ nhòp cho HS taäp 
 +Laàn 2 : Caùn söï vöøa hoâ nhòp, vöøa taäp cuøng vôùi caû lôùp.
 +Laàn 3: Caùn söï hoâ nhòp, khoâng laøm maãu cho HS taäp.
* Chuù yù: Sau moãi laàn taäp, GV nhaän xeùt ñeå tuyeân döông nhöõng HS taäp toát vaø ñoäng vieân nhöõng HS taäp chöa toát roài môùi cho taäp laàn tieáp theo. 
 -Kieåm tra thöû : GV goïi laàn löôït töøng nhoùm (Moãi nhoùm 3 – 5 em) leân taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung, caùn söï hoaëc 1 trong 3 em ñoù hoâ nhòp. 
 Sau laàn kieåm tra thöû, GV coù nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm cuûa töøng HS trong lôùp. 
 -GV ñieàu khieån hoâ nhòp cho caû lôùp taäp laïi baøi theå duïc phaùt trieån chung ñeå cuûng coá .
3. Phaàn keát thuùc: 
 -GV cho HS ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc. 
 -Giao baøi taäp veà nhaø: OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung. 
-GV hoâ giaûi taùn.
6 – 10 phuùt
1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 phuùt 
 2 phuùt 
18 – 22 phuùt
5 – 6 phuùt 
12 – 14 phuùt
2 – 3 laàn moãi ñoäng taùc 
 2 laàn 8 nhòp 
1 laàn 
1 – 2 laàn 
(2 laàn 8 nhòp)
4 – 6 phuùt 
1 – 2 phuùt
1 – 2 phuùt 
1 – 2 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
 5 5 5 5
 5GV
==========
==========
==========
==========
5GV
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc. 
====
====
====
====
5GV
-HS hoâ “khoûe”.
****************************HÕt ****************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_14_ban_dep.doc