Giáo án Lớp 4 - Tuần 1 đến 3 (Bản đẹp)

doc 36 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 61Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 1 đến 3 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 1 đến 3 (Bản đẹp)
TuÇn 1
 Thø 2 ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2009
T¨ng buæi : TiÕng ViÖt : ¤n tËp (2T)
I- Yªu cÇu : - Cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ danh tõ , ®éng tõ , tÝnh tõ .§Æt c©u cã danh tõ ,®éng tõ vµ tÝnh tõ .
 - BiÕt dïng tõ ®iÒn vµo chç trèng cho phï hîp .
 - RÌn luyÖn viÕt v¨n kÓ vÒ c«ng viÖc ®¬n gi¶n ®· lµm .
II- Lªn líp :GV ghi ®Ò bµi lªn b¶ng vµ h­íng dÉn häc sinh lµm bµi .
C©u 1 : T×m danh tõ , ®éng tõ , tÝnh tõ trong ®o¹n th¬ sau :
 Em vÏ lµng xãm 
 Tre xanh , lóa xanh 
 S«ng m¸ng l­în quanh 
 Mét mµu xanh m¸t 
 Trêi m©y b¸t ng¸t 
 Xanh ng¾t bÇu trêi .
C©u 2 : T×m 2 danh tõ chØ ng­êi , 2 ®éng tõ chØ ho¹t ®éng cña ng­êi häc sinh , 2 tÝnh tõ 
 chØ ®Æc ®iÓm , tÝnh chÊt .§Æt c©u víi mçi tõ võa t×m ®­îc .
C©u 3: Cho c¸c tõ sau: uèn khóc , trong xanh , cæ kÝnh , cao vót , xanh m­ît , vi vu .
 - Cá mäc  - Giã thæi .
 - BÇu trêi  - Dßng s«ng
 - Ngän tre - M¸i ®×nh .
C©u 4: KÓ mét c«ng viÖc em ®· lµm trong ngµy chñ nhËt( viÕt kho¶ng 8®Õn 10 dßng ).
III- Cñng cè : - NhËn xÐt giê häc , dÆn dß tiÕt sau .
 ----------------------------------------------------------------------------------
 To¸n : ¤n tËp 
I- Yªu cÇu : - Cñng cè vÒ c¸c phÐp tÝnh céng ,trõ , nh©n , chia trong ph¹mvi 100 000.
 - ¤n tËp vÒ tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc .
 - BiÕt t×m thµnh phÇn ch­a biÕt ®èi víi c¸c phÐp tÝnh .
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n chu vi vµ diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt .
II- Lªn líp : GV ghi ®Ò bµi lªn b¶ng , h­íng dÉn häc sinh lµm bµi .
Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:
 32564 + 1289 89075 - 9886 2349 x 7 236850 : 5 
 45893 + 6790 67098 - 2899 2375 x 8 1366 : 6
Bµi 2 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc :
 a/ 2315 + 1326 : 6 b/ 376 x 7 + 2584 : 8 
 c/ (2468 + 2355 :5 ) x 3 d/ 23659 - 357 x 6
Bµi 3: T×m X .
 X + 2376 = 7568 x 3 X x 8 = 24664
 2347 + X = 4356 : 4 X : 3 = 3245 + 2387
Bµi 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 27m , chiÒu réng b»ng chiÒu dµi . TÝnh : 
 a/ Chu vi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã .
 b/ DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ®ã .
III- Cñng cè , tæng kÕt:
 Khoa häc : CON NGÖÔØI CAÀN GÌ ÑEÅ SOÁNG?
I. MUÏC TIEÂU
 Sau baøi hoïc, HS coù khaû naêng :
Neâu ñöôïc nhöõng yeáu toá maø con ngöôøi cuõng nhö sinh vaät khaùc caàn ñeå duy trì söï soáng cuûa mình.
Keå ra moät soá ñieàu kieän vaät chaát vaø tinh thaàn maø chæ con ngöôøi môùi caàn trong cuoäc soáng.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
Caùc hình trong SGK trang 4, 5, Phieáu hoïc taäp.
Boä phieáu duøng cho troø chôi “cuoäc haønh trình ñeán haønh tinh khaùc”.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1. Khôûi ñoäng (1’) 
2. Baøi môùi (30’) 
2.Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 : Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo nhoùm.
- GV phaùt phieáu hoïc taäp vaø höôùng daãn HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp.
Böôùc 2 : Chöõa baøi taäp caû lôùp
- GV yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy.
Böôùc 3 : Thaûo luaän caû lôùp
GV yeâu caàu HS môû SGK vaø thaûo luaän laàn löôït hai caâu hoûi :
- Nhö moïi sinh vaät khaùc, con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng cuûa mình?
- Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc, cuoäc soáng cuûa con ngöôøi coøn caàn nhöõng gì?
3.Keát luaän: Nhö SGV trang 24.
Hoaït ñoäng 3 : TROØ CHÔI CUOÄC HAØNH TRÌNH ÑEÁN HAØNH TINH KHAÙC
1.Muïc tieâu : 
 Cuûng coá nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc veà nhöõng ñieàu kieän caàn ñeå duy trì söï soáng cuûa con ngöôøi.
2.Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 : Toå chöùc
- GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm nhoû, phaùt cho moãi nhoùm moät ñoà chôi.
Böôùc 2 : 
- GV höôùng daãn caùch chôi.
- GV yeâu caàu caùc nhoùm tieán haønh chôi. 
Böôùc 3 : 
- GV yeâu caàu caùc nhoùm keå tröôùc lôùp.
- GV hoaëc HS nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa caùc nhoùm.
Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø
- Moät soá HS keå ra nhöõng thöù caùc em caàn duøng haèng ngaøy ñeå duy trì söï soáng cuaû mình.
- HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp. 
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp. HS khaùc boå sung hoaëc chöõa baøi neáu baïn laøm sai
- Caùc nhoùm nhaän ñoà chôi.
- Nghe GV höôùng daãn. 
- Thöïc haønh chôi theo töøng nhoùm.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm keå tröôùc lôùp.
- Hoûi : Con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng cuûa mình ?
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø laøm baøi taäp ôû VBT vaø ñoïc laïi noäi dung baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi môùi.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Thø 3 ngµy 18 th¸ng 08 n¨m 2009
To¸n : ¤n tËp ( 2T) 
I- Yªu cÇu : 
 - TiÕp tôc «n tËp cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ : PhÐp céng , trõ , nh©n , chia.
 - BiÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc vµ t×m c¸c thµnh phÇn ch­a biÕt .
 - Gi¶I bµi to¸n cã lêi v¨n .
II- Néi dung «n tËp : GV ghi ®Ò bµi lªn b¶ng – h­íng dÉn häc sinh lµm bµi .
 - Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm- c¶ líp lµm vµo vë .
Bµi 1 : TÝnh .
 a/ 3708 + 16007 38580 - 19798 1620 x 4 11625 : 5 
 b/ 80009 + 169 85098 - 20819 4368 x 8 60354 : 7 
Bµi 2 : TÝnh tæng cña sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè vµ sè bÐ nhÊt cã 5 ch÷ sè .
Bµi 3: Cho c¸c sè : 35876 ; 40307 ; 40370 ; 40137 ; 35870 .
 a/ ViÕt c¸c sè trªn theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín .
 b/ ViÕt c¸c sè trªn theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ .
Bµi 4 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc .
 a/ 185 x 5 + 16208 b/ 20008 : 4 + 1385 x 4 
 c/ ( 165 x 5 + 4680 ) x 7 d/ 3654 : 7 -- 365 
Bµi 5 : T×m X .
 a/ X + 1865 = 30085 b/ 43089 - X = 1080
 c/ X x 8 = 2608 x 5 d/ X : 9 = 1325 ( d­ 8)
Bµi 6: THïng thø nhÊt ®ùng 354 lÝt dÇu . Thïng thø 2 ®ùng ®­îc b»ng thïng thø nhÊt . Hái c¶ hai thïng ®ùng ®­îc bao nhiªu lÝt dÇu ?
III- Cñng cè , tæng kÕt :
 -------------------------------------------------------------------------
 TiÕng viÖt : ¤n tËp 
I- Yªu CÇu : Cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ cÊu t¹o cña tiÕng .
 - BiÕt nhËn d¹ng c¸c bé phËn cña tiÕng ; biÕt ®­îc bé phËn vÇn cña tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong th¬ .
II- Lªn líp : GV ghi ®Ò bµi lªn b¶ng vµ h­íng dÉn häc sinh lµm bµi .
C©u 1: Mét c©y lµm ch¼ng lªn non
 Ba c©y chôm l¹i thµnh hßn nói cao .
Ghi kÕt qu¶ ph©n tÝch cÊu t¹o cña tõng tiÕng trong c©u tôc ng÷ trªn vµo b¶ng sau : 
TiÕng
¢m ®Çu
VÇn
Thanh
Mét
m
«t
nÆng
c©y
c
©y
ngang
lµm
l
am
huyÒn
.
.
C©u 2 : T×m 3 tiÕng cã cÊu t¹o gåm 3 bé phËn (©m ®Çu , vÇn , thanh) ; 3 tiÕng cã cÊu t¹o 2 bé phËn (vÇn , thanh ). §Æt c©u víi mçi tõ võ t×m ®­îc.
C©u 3: §¸nh dÊu x vao tr­íc c©u ®óng .
Nhµ Trß bÞ DÕ MÌn øc hiÕp , do¹ dÉm .
Nhµ Trß bÞ DÕ MÌn øc hiÕp,®e do¹ 
Nhµ Trß bÞ bän NhÖn vµ DÕ MÌn øc hiÕp , ®e do¹ .
C©u 4 : T×m mét h×nh ¶nh nh©n ho¸ mµ em thÝch trong truyÖn “DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu”? 
 V× sao em thÝch ?
III- Cñng cè , tæng kÕt : 
 ---------------------------------------------------------------------------
ThÓ dôc : GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH THEÅ DUÏC 4 - TROØ CHÔI “ CHUYEÀN
 BOÙNG TIEÁP SÖÙC”
B. Muïc tieâu- yeâu caàu:
Yeâu caàu hoïc sinh : Bieát moät soá noäi dung cô baûn cuûa chöông trình vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng
Phoå bieán cho HS moät soá yeâu caàu, noäi quy taäp luyeän. Yeâu caàu HS bieát ñöôïc nhöõng ñieåm cô baûn ñeå thùc hieän trong caùc giôø hoïc theå duïc.
Bieân cheá toå , choïn caùn söï boä moân. Yeâu caàu hoïc sinh naém ñöôïc caùch chôi, reøn luyeän söï kheùo leùo,nhanh nheïn.
C. Phöông phaùp giaûng daïy: Söû duïng phöông phaùp: 
 - Thuyeát trình
D. Duïng cuï: 
Chuaån bò : 1 coøi
4 quaû boùng côõ nhôõ baèng nhöïa, cao su .
E. Lªn líp:
	 	PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU:
5-7p
 1. Nhaän lôùp:
1’
- Taäp hôïp lôùp- lôùp tröôûng baùo caùo vaø thöïc hieân thuû tuïc leân lôùp.
- Lôùp taäp trung 4 haøng doïc
 2. Kieåm tra baøi cuõ:
 3. Phoå bieán baøi môùi:
2’
Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc
Lôùp taäp trung 4 haøng doïc
 4. Khôûi ñoäng:
 - Chung:
3’-4’
Ñöùng taïi choã haùt vaøvoã tay
Cho caû lôùp xeáp thaønh 1 voøng troøn.
 - Chuyeân moân:
Toå chöùc troø chôi ” Tìm ngöôøi chæ huy”
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
II. CÔ BAÛN:
23’-25’
 1. Noäi dung:
13’-14’
a) Giôùi thieäu chöông trình TD lôùp 4
 Hoïc 2 tieát/tuaàn, hoïc trong 35 tuaàn, caû naêm 70 tieát
- Hoïc sinh ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
 Noäi dung bao goàm : ÑHÑN,Baøi TD phaùt trieån chung, baøi taäp
Reøn kyõ naêng cô baûn, troø chôi vaän ñoäng vaø ñaëc bieät coù moân hoïc töï choïn nhö: ñaù caàu neùm boùng 
b) Phoå bieán noäi quy, yeâu caàu taäp luyeän nhö: trang phuïc.
c) Bieân cheá toå taäp luyeän.
 2. Troø chôi:
5’-6’
“ Chuyeàn boùng tieáp söùc” GV laøm maãu vaø phoå bieán luaät chôi coù
2 caùch chuyeàn boùng
 nhau. -Caùch1:xoay ngöôøi qua traùi hoaëc qua phaûi roøi chuyeàn cho nhau
- Caùch 2: Chuyeån boùng qua ñaàu cho
- Caû lôùp taäp trung thaønh 4 haøng ngang nghe phoå
bieán
Caû lôùp chôi thöû caû 2 caùch, khi thaáy caû lôùp bieát chôi môùi baét ñaàu 
cho chôi chiùnh thöùc coù phaân thaéng thua.
- Cho 2 toå chôi cuøng moät luùc, sau ñoù cho ñoäi 
Thaéng chôi vôùi ñoäi thaéng ñeå giaønh ngoâi voâ ñòch
 3. Chaïy beàn:
5’
- Phaït toå chôi coù thaønh tích keùm nhaát baèng caùch coø xung quanh ñoäi hình. Tuøy theo phaïm vò roäng(heïp) coù caùch phaït khaùc
Nhau.
- loø coø theo haøng do quaûn troø quy ñònh. 
III.KEÁT THUÙC:
5’
 1. Nhaän xeùt :
1-2’
- GV cuøng HS heä thoáng laïi baøi
- GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù giôø hoïc vaø giao baøi veà nhaø
1 vaøi HS nhaéc laïi.
 2. Hoài tónh:
2-3’
Ñöùng taïi choã haùt, voã tay.
Thaû loûng toaøn thaân, taäp trung caùc cô khôùp.
Lôùp taäp trung thaønh 1 voøng troøn.
 ----------------------------------------------------------------------------
 Thø 4 ngµy 19 th¸ng 08 n¨m 2009
To¸n : ¤n tËp (2T)
I-Môc tiªu: ¤n tËp , cñng cè vÒ c¸ch viÕt sè ®äc sè cã 6 ch÷ sè .
 - ¤n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh céng , trõ , nh©n , chia , c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc theo c¸c gi¸ trÞ cô thÓ .
 - NhËn biÕt ®­îc gi¸ trÞ cña tõng ch÷ trong 1 sè .
II- Néi dung «n tËp :
Bµi 1 : ViÕt sè biÕt sè ®ã gåm : 
 a/ 6 chôc ngh×n , 8 tr¨m ,2 chôc vµ 4 ®¬n vÞ 
 b/ 7 chôc ngh×n , 2 tr¨m vµ 1 ®¬n vÞ 
 c/ 9 chôc ngh×n , 5 nghin vµ 3 chôc 
 d/ 8 chôc ngh×n vµ 5 ®¬n vÞ 
Bµi 2 : TÝnh nhÈm : 
 a/ 30 000 + 30 000 + 40 000 b/ 35 000 : 5 35 000 : 7
 80 000 - ( 50 000 - 20 000) 54 000 : 6 54 000 : 9
 c/ 90 000 - 80 000 : 2 d/ 60 000 + ( 30 000 : 3 ) 
 ( 90 000 - 80 000 ) : 2 ( 60 000 + 30 000) : 3
Bµi 3 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 
 a/ 32 050 + 32 050 : 2 b/ (32 050 + 32 050) : 2
 c/ (32 050 + 32 050 : 2 ) - 32 050 : 2 d/ 31 030 : 5 + 15809 
Bµi 4 : T×m X 
 a/ X + 354 = 3060 b/ X - 342 = 5938 
 c/ X x 7 = 1505 d/ X x 6 = 2210 ( d­ 3 ) 
Bµi 5 : Trong kho cã 9 thïng dÇu . Trong ®ã cã 5 thïng ®ùng 385 lÝt dÇu . Hái trong kho 
 cã tÊt c¶ bao nhiªu lÝt dÇu?
III- Cñng cè , tæng kÕt :
 ------------------------------------------------------------------------------
 TiÕng viÖt : ¤n tËp (2T)
I- Yªu cÇu:TiÕp tôc cñng cè vª cÊu t¹o cña tiÕng ,vÒ ph©n m«n tËp lµm v¨n ®· häc ë tiÕt 1 
II- Lªn líp : Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 
C©u 1 : a/ VÏ s¬ ®å cÊu t¹o 3 bé phËn cña tiÕng .
 b/ Tim 4 vÝ dô vÒ tiÕng cã ®ñ 3 bé phËn vµ 4 vÝ dô vÒ tiÕng kh«ng cã ®Çy ®ñ 3 bé phËn .
C©u 2 : §¸nh dÊu x vµo tr­ícý ®óng 
Bµi v¨n kÓ chuyÖn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm :
Cã nh©n vËt 
Cã sù viÖc liªn quan ®Õn nh©n vËt 
Cã cèt truyÖn vµ ý nghÜa c©u chuyÖn 
TÊt c¶ c¸c ý trªn 
C©u 3 : §¸nh dÊu x vµo sau nh÷ng ý ®óng 
 Bµi th¬ “ MÑ èm” nãi lªn ®iªu g× ? 
 £ T×nh c¶m cña bµ con hµng xãm ®èi víi ng­êi mÑ
T×nh c¶m cña ng­êi con ®èi víi mÑ 
T×nh c¶m cña bµ con hµng xãm vµ tÊm lßng hiÕu th¶o ,s©u nÆng cña b¹n nhá ®èi víi mÑ .
C©u 4 : TRªn ®­êng ®i häc vÒ em gÆp mét em nhá ®ang muèn sang ®­êng mµ kh«ng sang ®­îc do ®­êng xe cé ®i l¹i rÊt ®«ng ng­êi . Trong lóc ®ã em ®· gióp b¹n nhá sang ®­êng . H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã . .
C©u 5 : C©u chuyÖn em v­a kÓ cã nh÷ng nh©n vËt nµo ? Nªu ý nghÜa cña c©u chuyÖn ? 
III- Cñng cè , dÆn dß :
 -------------------------------------------------------------------------------------
ThÓ dôc Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ
 Troø chôi “ Chaïy tieáp söùc”
I. Muïc tieâu- yeâu caàu:
Cuûng coá vaø naâng cao kyõ thuaät: taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng , ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ.
Yeâu caàu hoïc sinh : Taäp hôïp nhanh, traät töï, ñoâïng taùc ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ phaûi ñeàu, döùt khoaùt, ñuùng theo khaåu leänh cuûa GV hoâ.
Yeâu caàu HS bieát chôi ñuùng luaät, haøo höùng trong khi chôi 
II. Phöông phaùp giaûng daïy: Söû duïng phöông phaùp: 
 - Tröïc quan, dieãn giaûi
III. Duïng cuï: 
Chuaån bò : 1 coøi
2- 4 laø côø ñuoâi nheo, keû , veõ saân troø chôi
	 	PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
I. MÔÛ ÑAÀU:
 5’ -7’
 1. Nhaän lôùp:
1’
- Taäp hôïp lôùp- lôùp tröôûng baùo caùo vaø thöïc hieân thuû tuïc leân lôùp.
- Lôùp taäp trung 4 haøng doïc
 2. Kieåm tra baøi cuõ:
 3. Phoå bieán baøi môùi:
2’
Phoå bieán noäi dung : 
 Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng nghieâm, ñöùng
nghæ Troø chôi “ Chaïy tieáp söùc”
Lôùp taäp trung 4 haøng doïc- nhaéc laïi noäi quy taäp
luyeän chaán chænh ñoäi nguõ, trang phuïc taäp luyeän
 4. Khôûi ñoäng:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
Ñöùng taïi choã haùt vaøvoã tay
Cho caû lôùp xeáp thaønh 1 voøng troøn.
 - Chuyeân moân:
2-3’
Toå chöùc troø chôi ” Tìm ngöôøi chæ huy”
PHAÀN NOÄI DUNG
ÑLVÑ
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
II. CÔ BAÛN:
23’-25’
 OÂn taäp hôïp Taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá, ñöùng 
nghieâm, ñöùng nghæ
GV höôùng daãn :Chia toå taäp luyeän
Taäp hôïp lôùp cho caùc toå thi ñua trình dieãn.
- Hoïc sinh ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
Theo toå töï taäp döôùi söï quan saùt cuûa GV vaø söûa
sai.
 2. Troø chôi:
8-10’
“ Chaïy tieáp söùc” GV laøm maãu vaø phoå bieán luaät chôi coù
- Caû lôùp taäp trung thaønh 4 haøng doïc nghe phoå
2 caùch chuyeàn boùng
Caû lôùp chôi thöû, khi thaáy caû lôùp bieát chôi môùi baét ñaàu 
cho chôi.
GV quan saùt, nhaän xeùt bieåu döông toå thaéng cuoäc
Bieán luaät chôi vaø baét ñaàu chôi
- Cho 2 toå chôi cuøng moät luùc, sau ñoù cho ñoäi 
Thaéng chôi vôùi ñoäi thaéng ñeå giaønh ngoâi voâ ñòch
 III.KEÁT THUÙC:
 1. Nhaän xeùt :
1-2’
- GV cuøng HS heä thoáng laïi baøi
- GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù giôø hoïc vaø giao baøi veà nhaø
1 vaøi HS nhaéc laïi.
 2. Hoài tónh:
2-3’
GV cho hoïc sinh ñi noái tieáp thaønh moät voøng troøn lôùn vöøa ñi vöøa
laøm ñoäng taùc thaû loûng
Ñoäi hình 1 voøng troøn.
 --------------------------------------------------------------------------------
 Thø 7 ngµy 22 th¸ng 08 n¨m 2009
TiÕng viÖt : ¤n tËp (2T)
I- Môc tiªu : -TiÕp tôc cñng cè vÒ cÊu t¹o cña tiÕng .
 - Cñng cè néi dung 1 sè bµi tËp ®äc ®· häc ®· häc .
 - LuyÖn tËp vÒ v¨n kÓ chuyÖn .
II- Néi dung «n tËp: GV HD – gäi HS lªn b¶ng lµm 
C©u 1: §äc khæ th¬ d­íi ®©y ®Ó chän c©u tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u hái :
 Kh¾p ng­êi ®au buèt nãng ran 
 MÑ ¬i !c« b¸c xãm lµng tíi th¨m 
 Ng­êi cho trøng , ng­êi cho cam 
 Vµ anh y sü ®· mang thuèc vµo .
 1/ Khæ th¬ trªn cã bao nhiªu tiÕng ?
 a/ 14 tiÕng b/ 20 tiÕng 
 c/ 28 tiÕng d/ 30 tiÕng 
 2/ Khæ th¬ trªn cã bao nhiªu tiÕng chØ cã vÇn vµ thanh ?Lµ tiÕng nµo?
 a/ 2 tiÕng lµ .. b/ 3 tiÕng lµ 
 c/1 tiÕng lµ .. d/ 4 tiÕng lµ .. 
 3/ Khæ th¬ trªn cã bao nhiªu tiÕng ®ñ ©m ®Çu , vÇn vµ thanh ?
 a/ 20 tiÕng b/ 25 tiÕng
 b/ 26 tiÕng d/ 27tiÕng
 C©u 2 : §¸nh dÊu x vµo « vu«ng tr­íc c©u cã ý ®óng :
 £ a/TiÕng nµo còng ph¶i cã ®ñ ©m ®Çu , vÇn vµ thanh .
 £ b/TiÕng nµo còng ph¶i cã vÇn vµ thanh.
 £ c/Cã tiÕng kh«ng cã ©m ®Çu .
 £ d/ Cã tiÕng kh«ng cã thanh.
C©u 3 : §¸nh dÊu x vµo « vu«ng tr­íc c©u ®óng d­íi ®©y:
a/ KÓ chuyÖn lµ kÓ l¹i h×nh d¸ng , nµu s¾c cña sù vËt mµ ta tr«ng thÊy h»ng ngµy .
b/ KÓ chuyÖn lµ kÓ l¹i mét chuçi sù viÖc cã ®Çu cã cuèi ,liªn quan ®Õn mét hoÆc mét sè nh©n vËt.
c/ Mçi c©u chuyÖn cÇn nãi lªn ®­îc mét ®iÒu cã ý nghÜa .
d/ KÓ chuyÖn lµ lµm cho ng­êi nghe cÊt tiÕng c­êi .
 C©u 4: H·y chän nh÷ng tõ ng÷ phï hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau :
 Nh©n vËt trong truyÖn cã thÓ lµ ...., lµ ,,c©y cèi ,®­îc
 Hµnh ®éng ,..,,.cña nh©n vËt nãi lªn ..cña .Êy .
III- Cñng cè – dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc – Ra bµi tËp vÒ nhµ.
 To¸n : ¤n tËp (2T)
 I/ Yêu cầu :
	Củng cố 4 phép tính trong phạm vi 100.000,tính giá trị biểu thức có chứa một chữ dạng đơn giản
II/Chuẩn bị :
	Soạn đề bài-bảng phụ
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
Bài ¼(vbt) Tính:
32758 + 48126 83379 - 52441
2105 : 5 1202 x 4 
Theo dõi,giúp đỡ hs kém,gọi vài em trình bày
Bài 2/4(vbt) : Đặt tính rồi tính
24365 + 28072 ; 79423 - 5286
5327 x 3 ; 3328 : 4 
Bài 3 /5(vbt ) Tìm x biết :
X + 527 = 1892 X - 631 = 361
X x 5 = 1085 X : 5 = 187
Y/C hs gọi tên x & nêu cách tìm 
Bài 4(1/6 vbt) Gv đưa bảng phụ 
Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu 
a)Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + = 
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là.
b)Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 -.=..
Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là ..
c)Nếu m = 6 thì 423 +m = 423 + = 
Giá trị của biểu thức 423 +m với m = 6 là 
d)Nếu n =5 thì 185 : n = 185 : = ..
Giá trị của biểu thức 185 :n với n = 5 là .
Thu chấm một số vở - nhận xét sửa sai
3.Nhận xét tiết học 
HS làm vbt
1hs lên bảng
HS làm vbt
1hs lên bảng
Hs làm b¶ng con (nhóm đôi )
2 hs lên bảng thực hiện nhóm đôi .
-Lắng nghe.
Hs đọc đề nghe hướng dẫn
làm VBT,1HS lên bảng
-Lắng nghe.
-Lắng nghe.
TuÇn 2
 Thø 2 ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009
 TiÕng ViÖt: ¤n tËp (2T)
I- Môc tiªu : - Cñng cè vÒ néi dung c¸c bµi tËp ®äc ®· häc.
 - LuyÖn thªm vÒ néi dung cÊu t¹o cña tiÕng .
 - Cñng cè thªm vÒ v¨n kÓ chuyÖn.
 II- Néi dung «n tËp : GV h­íng dÉn – c¶ líp lµm vµo vë – gäi HS lªn b¶ng lµm.
C©u 1 : Em thÊy trong bµi th¬ “ MÑ èm” em thÊy bµ con hµng xãm mang trøng vµ cam ®Õn ®Ó lµm g× ? H·y ®¸nh dÊu x vµo tr­íc ý tr¶ lêi ®óng.
 £ §Ó liªn hoan trong gia ®×nh hai mÑ con .
 £ §Ó lµm quµ cho b¹n nhá 
 £ §Ó th¨m mÑ b¹n nhá ®ang bÞ èm 
C©u 2 : Khoanh vµo tr­íc ý ®óng nhÊt .
TruyÖn “ DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu” ca ngîi ®iÒu g× ?
Ca ngîi sù ®oµn kÕt cña bän nhÖn øc hiÕp kÓ yÕu 
Ca ngîi tÊm lßng nghÜa hiÖp cña DÕ MÌn .
Ca ngîi chÞ nhµ trß .
C©u 3 : §¸nh dÊu x vµo « trèng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng .
 Tõ nµo sau ®©y cã ®ñ 3 bé phËn ( ©m ®Çu , vÇn , thanh) cña tiÕng .
 £ ¬n £ o¸n £ ta £oa
C©u 4 : Nèi c¸c cÆp ch÷ ghi tiÕng ®Ó cã thÓ t¹o thµnh Ýt nhÊt 10 tõ chØ ®øc tÝnh tèt ®Ñp .
th©n
th­¬ng
quý
mÕn
yªu
C©u 5: Cho t×nh huèng sau : H«m nay b¹n Hoµ kh«ng lµm ®­îc bµi . V× vËy c« gi¸o cho ®iÓm kÐm . Em h·y h×ng dung sù viÖc trªn vµ kÓ c©u chuyÖn theo 1 trong 2 h­íng sau ®©y 
 a/ Do b¹n Hoµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ 
 b/ B¹n Hoµ ®· lµm bµi tËp ë nhµ nh­ng do mÊt b×nh tÜnh nªn kh«ng lµm ®­îc bµi .
 ? C©u chuyÖn em võa kÓ cã mÊy nh©n vËt ? §ã lµ nh©n vËt nµo ?
 To¸n: ¤n tËp 
I- Môc tiªu : - Cñng cè vÒ c¸ch viÕt sè ,®äc sè cã 6 ch÷ sè .
 - C¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc theo c¸c gi¸ trÞ cô thÓ cña ch÷ .
 - NhËn biÕt ®­îc tõng gi¸ trÞ cña tõng ch÷ sè trong mét sè .
II- Néi dung «n tËp: GV h­íng dÉn – gäi HS lªn b¶ng lµm , nhËn xÐt.
Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc .
 a/ X + 2004 víi X = 2004 , X = 204 
 b/ 2005 - m víi m = 2005 , m = 250 
 c/ b x 4 víi b = 2004 , b = 2005 
 d/ 2010 : n víi n = 3 , n = 2010 
Bµi 2 : §äc c¸c sè sau : 805 005 ; 386 313 ; 208 006 ; 35 083 ; 600 800 ; 158 013.
Bµi 3 : Trong mçi sè trªn ch÷ sè 8 ë hµng nµo vµ cã gi¸ trÞ theo vÞ trÝ lµ bao nhiªu ?
Bµi 4: ViÕt sè råi ®äc sè biÕt sè ®ã :
 a/ Lµ sè bÐ nhÊt cã 6 ch÷ sè 
 b/ Lµ sè lín nhÊt cã 6 ch÷ sè 
 c/ Lµ sè liÒn sau sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè 
 d/ Lµ sè liÒn tr­íc sè bÐ nhÊt cã 6 ch÷ sè 
Bµi 5 : a/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc : M = n : 5 víi n = 15 205 , n = 130 050
 b/ T×m n ®Ó M = 1135
III-DÆn dß : NhËn xÐt giê häc – dÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp .
 -------------------------------------------------------------------------
 To¸n : ¤n tËp
I/Yêu cầu
	Rèn cho hs kỹ năng về đọc , viết , xếp thứ tự các số có đến 6 chữ số, so sánh các số có nhiều chữ số phân biệt hàng và lớp trong số.
II/Chuẩn bị: 
	Soạn đề bài.
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
Bài 1 (4/8vbt): Vi

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_1_den_3_ban_dep.doc