Đề kiểm tra cuối học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học An Phú Tân A

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 402Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học An Phú Tân A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kì I Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học An Phú Tân A
Trường Tiểu học An Phú Tân A BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp 4 MÔN: LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ - KHỐI 4
Họ và tên:..	 Năm học: 2016-2017
. Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét
A/ TRẮC NGHIỆM
1. Quèc hiÖu ®Çu tiªn cña n­íc ta lµ: (1 điểm)
a. V¨n Lang
c. §¹i ViÖt
b. ¢u L¹c
d. §¹i Cå ViÖt
2 . Hai Baø Tröng phaát côø khôûi nghóa vaøo thôøi gian naøo vaø ôû ñaâu? (1 điểm)
A. Muøa xuaân naêm 40, taïi cöûa soâng Haùt.
B. Muøa xuaân naêm 40, taïi cöûa soâng Hoàng.
C. Muøa xuaân naêm 40, taïi cöûa soâng Thaùi Bình.
D. Muøa xuaân naêm 40, taïi cöûa soâng Haäu.
3. VÞ vua nµo ®Æt tªn kinh ®« lµ Th¨ng Long? (1 điểm)
 a. Lý HiÓn T«ng c. Lý Nh©n T«ng
 b. Lý Th¸nh T«ng d. Lý Thái Tổ 
4. Thời nhà Trần, quân Mông-Nguyên sang xâm lược nước ta mấy lần? (1 điểm)
 A. Một lần; B. Hai lần; C. Ba lần; D. Bốn lần.
5. Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ: (1 điểm)
A.Lớn thứ nhất.	
	B. Lớn thứ hai.	
	C. Lớn thứ ba.
6. Moät soá daân toäc ít ngöôøi soáng ôû Hoaøng Lieân Sôn laø: (1 điểm)
A. Daân toäc Dao, Moâng, Thaùi
B. Daân toäc Ba-na, EÂ-ñeâ, Gia-rai...	 
C. Daân toäc Thaùi, Kinh, Nuøng
 D.Daân toäc Chaêm, Xô-ñaêng, Cô-ho
7. Dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi như thế nào? (1 điểm)
 A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
 B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
 C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
B. Tù luËn 
C©u 1: Vì sao Lyù Thaùi Toå choïn vuøng ñaát Ñaïi La laøm kinh ñoâ? (1 điểm)
C©u 2: Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa? (1 điểm)
Câu 3: Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp? Nêu đặc điểm địa hình của đồng bằng Bắc Bộ. (1 điểm)
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4
NĂM HỌC: 2016 - 2017
A. Tr¾c nghiÖm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
A
A
D
C
B
A
B
B. Tù luËn
C©u 1: 
- Vuøng ñaát trung taâm/ roäng lôùn cuûa ñaát nöôùc.( 0,5ñ)
- Muoân vaät phong phuù toát töôi ( 0,25ñ)
- Daân cö khoâng khoå vì ngaäp luït. ( 0,25ñ)
C©u 2: Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa. Vào mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
C©u 3: 
- Đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.
- Đặc điểm địa hình của đồng bằng Bắc Bộ: Đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng lớn thứ hai của nước ta, có địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển, diện tích của đồng bằng rộng khoảng 15000 km2 .

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_HKI_SUDIA_4_UT_1617.doc