Giáo án Lớp 4 - Tuần 17 (Bản đẹp)

doc 10 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 57Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 17 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 17 (Bản đẹp)
TuÇn 17
 Thø 2 ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 
 To¸n: ¤n tập 
I/Yêu cầu
	Rèn cho HS kỹ năng thực hiện kỹ năng tính chia số có nhiều chữ số cho số có 2 chữ số, tìm số trung bình và tính chu vi ,diện tích hình chữ nhật .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1 : tính 
a) 8750 : 35 23520 : 56 11780 : 42
b) 2996 : 28 2420 : 12 13870 : 45
 Bài 2 : Giải toán
 Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200 lít . hỏi trung bình trong 1 phút bơm được bao nhiêu lít nước ? 
-HS đọc đề , nhận dạng toán , nêu cách thực hiện .
-Cho HS làm vở bài tập .
 Bài 3 : 
-một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi là 307 m. Chiều dài hơn chiều rông là 97 m . Hỏi chu vi , diện tích mảnh đất đó là bao nhiêu ?
-Cho HS tìm hiểu đề , nhận dạng toán , nêu cách giải điển hình.
-HS làm vở .
-Chấm bài – nhận xét
.3/nhận xét tiết học
-Thực hiện vào bảng con .
-2 em ; -2-3 em đối đáp tìm hiểu đề
-Thực hiện giải cá nhân .
-Thực hiện theo nhóm 2 em .
-HS thực hiện .
-lắng nghe .
-Lắng nghe 
TiÕng viÖt : TiÕt 1 Luyeän Taäp Toång Hôïp
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS duøng töø coù vaàn aât hay aâc. Ñaët caâu .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Theâm vaàn aât hay aâc vaøo choã troáng 
 Quaàn qu , laàn qu , phaàn ph ,baàn b . , gioù b , laác c , gi nguû , x laùo , tieáng n , gang t , t yeáu , beänh t , tr töï , b taøi. 
-Cho laøm vôû nhaùp .
-Goïi HS trình baøy mieäng .
-Nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 2 : Ñoïc ñoaïn vaên sau , ghi laïi nhöõng ñieàu em hình dung ñöôïc veà caùc söï vaät ñöôïc noùi ñeán trong ñoaïn vaên
 -Goïi HS neâu mieäng .
- GV nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 3 :
 Vieát moãi loaïi 2 caâu theo noäi dung :
a)Coù thaùi ñoä khen cheâ
b) Yeâu caàu , mong muoán .
-Goïi HS neâu mieäng .
-HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt , ghi ñieåm . 
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Laøm vaøo BT traéng . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-Thöïc hieän .
-Thöïc hieän nhoùm 2 em .
-Ñaïi dieän caùc nhoùm neâu , nhoùm khaùc nhaän xeùt , boå sung .
-Laøm caù nhaân .
-Neâu mieäng
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Thöïc hieän caù nhaân VBT
-3-4 em neâu mieäng cho 1 caâu .
TiÕt 2: luyÖn viÕt bµi 16 
 1. Môc tiªu 
 HS viÕt ®óng cì ch÷.
 HS viÕt ®Ñp, ®óng tèc ®é.
 2. Ho¹t ®éng :
 Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c viÕt.
 HS viÕt, GV kiÓm tra, uèn n¾n cho nh÷ng em viÕt sai.
 3. Cñng cè dÆn dß 
Khoa häc : «n tËp häc k× I 
I. MUÏC TIEÂU
*Giuùp HS cuûng coá vaø heä thoáng kieán thöùc veà:
 - Thaùp dinh döôõng caân ñoái.
 - Moät soá tính chaát cuûa nöôùc vaø khoâng khí ; thaønh phaàn chính cuûa khoâng khí. 
 - Voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân.
 - Vai troø cuûa nöôùc vaø khoâng khí trong sinh hoaït, lao ñoäng saûn xuaát vaø vui chôi giaûi trí.
*HS coù khaû naêng: Veõ tranh coå ñoäng baûo veä moâi tröôøng nöôùc vaø khoâng khí.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
-Hình veõ “Thaùp dinh döôõng caân ñoái” chöa hoaøn thieän ñuû duøng cho caû nhoùm.
-Söu taàm caùc tranh aûnh hoaëc ñoà chôi veà vieäc söû duïng nöôùc, khoâng khí trong sinh hoaït, lao ñoäng saûn xuaát vaø vui chôi giaûi trí.
-Giaáy khoå to, buùt maøu ñuû duøng cho caû nhoùm.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi môùi 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
Hoaït ñoäng 1 : TROØ CHÔI AI ÑUÙNG AI NHANH
Muïc tieâu : Giuùp HS cuûng coá caùc kieán thöùc veà :
- Thaùp dinh döôõng caân ñoái.
- Moät soá tính chaát cuûa nöôùc vaø khoâng khí ; thaønh phaàn chính cuûa khoâng khí. 
- Voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 :
- GV chia nhoùm, phaùt hình veõ “Thaùp dinh döôõng caân ñoái” chöa hoaøn thieän
- Caùc nhoùm thi ñua hoaøn thieän “Thaùp dinh döôõng caân ñoái” .
Böôùc 2 :
- Goïi caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm.
- Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm tröôùc lôùp.
- GV yeâu caàu moãi nhoùm cöû moät ñaïi dieän laøm giaùm khaûo. GV vaø ban giaùm khaûo ñi chaám, nhoùm naøo xong tröôùc, trình baøy ñeïp vaø ñuùng laø thaéng cuoäc.
Böôùc 3 :
- GV chuaån bò saün moät soá phieáu ghi caùc caâu hoûi ôû trang 69 SGK vaø yeâu caàu ñaïi dieän caùc nhoùm leân boác thaêm ngaãu nhieân vaø traû lôøi caâu hoûi ñoù.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân boác thaêm vaø traû lôøi caâu hoûi .
- GV nhaän xeùt, cho ñieåm caù nhaân, neáu nhoùm naøo coù nhieàu baïn ñöôïc ñieåm cao laø thaéng cuoäc.
Hoaït ñoäng 2 : TRIEÅN LAÕM
Muïc tieâu: 
Giuùp HS cuûng coá caùc kieán thöùc veà : Vai troø cuûa nöôùc vaø khoâng khí trong sinh hoaït, lao ñoäng saûn xuaát vaø vui chôi giaûi trí.
Caùch tieán haønh : 
 Böôùc 1 :
- GV yeâu caàu caùc nhoùm ñöa nhöõng tranh aûnh vaø tö lieäu ñaõ söu taàm ñöôïc ra löïa choïn ñeå trình baøy theo töøng chuû ñeà.
- Nhoùm tröôûng yeâu caàu caùc baïn ñöa nhöõng tranh aûnh vaø tö lieäu ñaõ söu taàm ñöôïc ra löïa choïn ñeå trình baøy theo töøng chuû ñeà.
- Yeâu caàu caùc thaønh vieân trong nhoùm taäp thuyeát trình, giaûi thích veà saûn phaåm cuûa nhoùm.
- Caùc thaønh vieân trong nhoùm taäp thuyeát trình, giaûi thích veà saûn phaåm cuûa nhoùm.
- GV thoáng nhaát vôùi ban giaùm khaûo veà caùc tieâu chí ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa caùc nhoùm.
Böôùc 2 :
- GV cho caû lôùp tham quan khu trieån laõm cuûa töøng nhoùm.
- Caû lôùp tham quan khu trieån laõm cuûa töøng nhoùm, nghe caùc thaønh vieân trong nhoùm trình baøy. Ban giaùm khaûo ñöa ra caâu hoûi.
- GV ñaùnh giaù nhaän xeùt.
- Ban giaùm khaûo ñaùnh giaù.
Hoaït ñoäng 3 : VEÕ TRANH COÅ ÑOÄNG
Muïc tieâu: 
HS coù khaû naêng: Veõ tranh coå ñoäng baûo veä moâi tröôøng nöôùc vaø khoâng khí.
Caùch tieán haønh : 
Böôùc 1 : 
- Yeâu caàu caùc nhoùm hoäi yù veà ñeà taøi vaø ñaêng kí vôùi lôùp, coá gaéng ñaûm baûo veà caû hai chuû ñeà: baûo veä moâi tröôøng nöôùc vaø baûo veä moâi tröôøng khoâng khí.
- Nghe GV höôùng daãn.
Böôùc 2 :
- Yeâu caàu HS thöïc haønh. GV ñi tôùi caùc nhoùm kieåm tra vµ giuùp ñôõ, ñaûn baûo raèng moïi HS ñeàu tham gia.
- Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laøm vieäc nhö GV ñaõ höôùng daãn.
Böôùc 3 :
- Yeâu caàu caùc trình baøy saûn phaåm.
- Caùc nhoùm trình baøy saûn phaåm cuûa nhoùm. Ñaïi dieäân caùc nhoùm neâu yù töôûng cuûa böùc tranh coå ñoäng do nhoùm veõ. 
- GV ñaùnh giaù nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá daën doø
- GV yeâu caàu HS ñoïc phaàn Baïn caàn bieát trong SGK.
- 1 HS ñoïc.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Veà nhaø laøm baøi taäp ôû VBT vaø ñoïc laïi noäi dung baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi môùi.
***********************************************************************
 Thø 6 ngµy th¸ng 18 n¨m 2009 
 To¸n : Luyện tập tổng hợp(2T)
I/Yêu cầu
	Rèn cho HS kỹ năng tính , tính giá trị biểu thức và giải toán hình chữ nhật .
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1 : tính 
a) 456789 + 5009 b) 99058 + 20682
 Bài 2 : Khoanh tròn chữ cái có kết quả đúng ?
 Kết quả của phép chia 9779 : 45 là 
A, 27 B, 207 C, 217 dư 14 D, 1107
-Cho HS làm bảng con .
-GV nhận xét
 Bài 3 : 
 Kết quả của phép nhân 2730 x 308 là
A, 18840 B, 80803 C, 840840 D, 89830
-HS bảng con
 Bài 4 : 
 a)Số 5 m2 5 dm2 là
A, 55 dm2 B, 550 dm2 C, 505 dm2 D, 5050 dm2 
 b) thế kỷ là :
A, 20 năm B, 25 năm C, 15 năm D, 50 năm
Bài 5 : tính giá trị biểu thức 4680 : 30 + 169 x 60
Bài 6 : Số 4590 là số chia hết cho 
A, 5 B, 2 C, Cả hai số trên
-nhận xét
Bài 7 : Nữa chu vi thửa đất hình chữ nhật là 176 m, chiều dài hơn chiều rộng 18 m . Hỏi thửa đất có diện tích là bao nhiêu ?
-Thu châm - Nhận xét .
.3/nhận xét tiết học
 Tuyên dương các học sinh làm đúng nhanh .
-Thực hiện vào bảng con .
-Thực hiện vào bảng con .
-Thực hiện vào bảng con .
-Thực hiện vào bảng con .
-lắng nghe .
-Làm vào vở
-Làm vở
-Lắng nghe nhận xét ở bảng .
-Làm vở .
-Lắng nghe .
Anh V¨n : C« HiÒn d¹y
TiÕng viÖt : : Luyeän Taäp Laøm Vaên
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS mieâu taû ñoà vaät .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Taû chieác caëp saùch cuûa em .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi : Tả chieác caëp saùch của em 
-Goïi HS neâu laïi boá cuïc baøi vaên , Yeâu caàu cô baûn. Löu yù caùch trình baøy, 
-Thu vở chấm .
-Nhận xeùt nhanh một số baøi laøm của học sinh
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-3-4 em nhaéc laïi 
-HS laøm
-Lắng nghe .
-2-3 em nhắc lại .
-Lắng nghe .
ThÓ dôc : §i kiÔng gãt hai tay chèng h«ng
 TROØ CHÔI : “NHAÛY LÖÔÙT SOÙNG ”
I. Muïc tieâu :
 -Tieáp tuïc oân taäp ñi kieång goùt hai tay choáng hoâng. Yeâu caàu HS thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaù. 
 -Troø chôi: “Nhaûy löôùt soùng” Yeâu caàu tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.
Phöông tieän : Chuaån bò coøi, duïng cuï chôi troø chôi “Nhaûy löôùt soùng” nhö daây. 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung : Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 - Khôûi ñoäng : Caû lôùp chaïy chaäm theo moät haøng doïc xung quanh saân tröôøng. 
 -Troø chôi : “Laøm theo hieäu leänh”.
 -OÂn taäp laïi baøi theå duïc phaùt trieån treân. 
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn:
 * OÂn ñi kieång goùt hai tay choáng hoâng: 
 +GV chæ huy cho caû lôùp cuøng thöïc hieän taäp luyeän ñi theo ñoäi hình 2 – 4 haøng doïc. Moãi noäi dung taäp 
2 – 3 laàn. 
 +Caùn söï lôùp chæ huy cho caû lôùp thöïc hieän. 
 +GV chia toå cho HS taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng taïi caùc khu vöïc ñaõ phaân coâng, GV chuù yù theo doõi ñeán töøng toå nhaéc nhôû vaø söõa chöõa ñoäng taùc chöa chính xaùc cho HS. 
+Moãi toå b/dieãn taäp hôïp h/ngang, doùng haøng, ñ/soá vaø taäp ñi kieång goùt theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng döôùi söï ñieàu khieån cuûa caùn söï. 
 +Sau khi caùc toå thi ñua bieãu dieãn, GV cho HS nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù. GV nhaéc nhôû HS kieång goùt cao, chuù yù giöõ thaêng baèng vaø ñi treân ñöôøng thaúng. 
 b) Troø chôi : “Nhaûy löôùt soùng”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi: cho HS khôûi ñoäng laïi caùc khôùp. 
-Neâu teân troø chôi. 
-h/daãn caùch b/nhaûy vaø p/bieán c/chôi: Töøng caëp hai em caàm daây ñi töø ñ/haøng ñeán c/haøng, daây ñi ñ/ñaâu caùc em ôû ñoù phaûi nh/choáng baät nhaûy baèng h/chaân “löôùt qua soùng”, k/ñeå d/chaïm vaøo chaân. Cöù laàn löôït nhö vaäy taïo thaønh caùc “con soùng” lieân tieáp ñeå caùc em nhaûy löôùt qua. Tr/hôïp nhöõng em bò nhaûy v/chaân thì p/tieáp tuïc nhaûy laàn thöù hai ñeå daây tieáp tuïc ñi, ñeán cuoái ñôït chôi, em naøo bò vöôùng chaân nh/laàn laø thua cuoäc. Khi moät caëp caàm daây ñeán c/haøng thì laïi nhanh choáng ch/leân ñaàu haøng vaø laïi tieáp tuïc caêng daây laøm soùng cho caùc baïn nhaûy. 
 -HS chôi thöû ñeå hieåu c/chôi vaø nhaéc nhôû HS ñaûm baûo an toaøn trong luyeän taäp vaø vui chôi. 
 -Toå chöùc cho HS thi ñua chôi chính thöùc, GV phaân coâng troïng taøi vaø ngöôøi caàm daây. Sau moät soá laàn GV thay ñoåi caùc vai chôi ñeå caùc em ñeàu ñöôïc tham gia chôi.
 -Sau 3 laàn chôi GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng HS chôi chuû ñoäng, nhöõng HS naøo bò vöôùng chaân 2 laàn lieân tieáp seõ phaûi bò phaït chaïy loø coø xung quanh lôùp taäp moät voøng. 
3. Phaàn keát thuùc: 
 -Caû lôùp chaïy chaäm thaû loûng theo ñoäi hình voøng troøn. 
 -HS ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay theo nhòp. 
 -GV cuøng hs heä thoáng baøi hoïc vaø nhaän xeùt.
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân caùc noäi dung ñoäi hình ñoäi nguõ vaøreøn luyeän tö theá cô baûn ñaõ hoïc ôû lôùp 3 nhaéc nhôû nhöõng HS chöa hoaøn thaønh phaûi oân luyeän thöôøng xuyeân.
 -GV hoâ giaûi taùn.
6 – 12 ph
1 – 2 phuùt
1 – 2 phuùt
1 phuùt 
1 laàn moãi ñoäng taùc 2 laàn 8 nhòp 
18 – 22 ph
12 – 14 phuùt
5 – 6 phuùt 
2 – 3 laàn 
1 laàn 
1 laàn
5 -6 phuùt 
1 laàn
1 laàn
4 – 6 ph
1 phuùt
1 phuùt 
2 – 3 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
 5 5 5 5
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
==========
==========
==========
==========
5GV
-HS chôi theo ñoäi hình 2-3 haøng doïc. 
= = = = 
 = = = = 
VXP
 = =
 = =
 = =
 = =
 = =
5GV
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-HS hoâ “khoûe”.
*******************************************************************
 Thø 7 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2009 
To¸n: Luyện tập tổng hợp(2T)
I/Yêu cầu Rèn cho HS kỹ năng tính , tính giá trị biểu thức và giải toán hình chữ nhật .
II/Chuẩn bị: Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1 : tính 
a) 456789 + 5009 b) 99058 + 20682
 Bài 2 : Khoanh tròn chữ cái có kết quả đúng ?
 Kết quả của phép chia 9779 : 45 là 
A, 27 B, 207 C, 217 dư 14 D, 1107
-Cho HS làm bảng con .
-GV nhận xét
 Bài 3 : 
 Kết quả của phép nhân 2730 x 308 là
A, 18840 B, 80803 C, 840840 D, 89830
-HS bảng con
Bài 4 : 
 a)Số 5 m2 5 dm2 là
A, 55 dm2 B, 550 dm2 C, 505 dm2 D, 5050 dm2 
 b) thế kỷ là :
A, 20 năm B, 25 năm C, 15 năm D, 50 năm
Bài 5 : tính giá trị biểu thức 4680 : 30 + 169 x 60
Bài 6 : Số 4590 là số chia hết cho 
A, 5 B, 2 C, Cả hai số trên
-nhận xét
Bài 7 : Nữa chu vi thửa đất hình chữ nhật là 176 m, chiều dài hơn chiều rộng 18 m . Hỏi thửa đất có diện tích là bao nhiêu ?
-Thu châm - Nhận xét .
.3/nhận xét tiết học
 Tuyên dương các học sinh làm đúng nhanh .
-Thực hiện vào bảng con .
-Thực hiện vào bảng con .
-Thực hiện vào bảng con .
-Thực hiện vào bảng con .
-lắng nghe .
-Làm vào vở
-Làm vở
-Lắng nghe nhận xét ở bảng .
-Làm vở .
-Lắng nghe .
TiÕng viÖt : : Luyeän taäp toång hôïp
I.Yeâu caàu : -Cuûng coá cho HS veà caâu , tính töø , ñoäng töø.
II.Chuaån bò :Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà .
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : Ñoïc ñoaïn vaên “Laõo Ba-ra-ba luoàn tay vaøo tuùi . . . nhanh nhö muõi teân ”
 *Tìm nhöõng caâu keå Ai laøm gì ? ghi laïi vaø chæ roõ chuû ngöõ cuûa nhöõng caâu aáy ?
-Cho laøm vôû.
-Goïi HS trình baøy mieäng .
-Nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 2 : 
 -Tìm ñoäng töø , tính töø coù trong ñoaïn thô : Naéng quanh Laêng Baùc . 
 -Ghi baøi thô baûng phuï, goïi hoïc sinh ñoïc, thöïc hieän tìm.
 -Goïi HS neâu mieäng .
 -GV nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 3 : Vieát ñoaïn vaên coù duøng caâu keå Ai laøm gì ? Ñeå noùi veà coâng vieäc tröïc nhaät cuûa em.
-Löu yù HS ngaét caâu , vieát hoa , choïn töø cho phuø hôïp . 
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Laøm vaøo BT traéng . HS leân baûng laøm baûng phuï.
-2-3 em trình baøy
-Laéng nghe , nhaän xeùt .
-Thöïc hieän .
-Thöïc hieän caù nhaân vaøo vôû em . 
-2-3 em neâu.
-Neâu mieäng .
-Nhaän xeùt , goùp yù
-Thöïc hieän
-Laéng nghe.
ThÓ dôc: ÑI NHANH CHUYEÅN SANG CHAÏY.TROØ CHÔI : “NHAÛY LÖÔÙT SOÙNG ”
I. Muïc tieâu :
 -OÂn taäp haøng ngang, doùng haøng. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc. 
 -OÂn ñi nhanh chuyeån sang chaïy. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc.
 -Troø chôi: “Nhaûy löôùt soùng” Yeâu caàu bieát tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng.
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. 
Phöông tieän: Chuaån bò coøi, duïng cuï chôi troø chôi “Nhaûy löôùt soùng” nhö daây. 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.
 -Khôûi ñoäng : Caû lôùp chaïy chaäm theo moät haøng doïc xung quanh saân tröôøng. 
 -Troø chôi: “Keùo cöa löøa xe”.
 -OÂn taäp laïi baøi theå duïc phaùt trieån treân.
2. Phaàn cô baûn:
 a) OÂn ñoäi hình ñoäi nguõ : 
 * OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng
 -GV chia toå cho HS taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng taïi caùc khu vöïc ñaõ phaân coâng. Yeâu caàu moãi HS ñeàu ñöôïc taäp laøm chæ huy ít nhaát 1 laàn. GV ñeán töøng toå quan saùt, nhaéc nhôû, giuùp ñôõ HS. 
b) Baøi taäp reøn luyeän tö theá cô baûn: 
 * OÂn ñi nhanh chuyeån sang chaïy
+GV chæ huy cho caû lôùp c/thöïc hieän t/luyeän ñi theo ñ/hình 2 – 4 h/doïc.Moãi em c/nhau 2 –3 m, GV nhaéc nhôû caùc em ñaûm baûo an toaøn. 
+Caùn söï lôùp chæ huy cho caû lôùp thöïc hieän. 
+GV chia toå cho HS taäp luyeän döôùi söï ñieàu khieån cuûa toå tröôûng taïi caùc khu vöïc ñaõ phaân coâng, GV chuù yù theo doõi ñeán töøng toå nhaéc nhôû vaø söõa chöõa ñoäng taùc chöa chính xaùc cho HS. 
+Töøng toå trình dieãn ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc vaø di chuyeån höôùng phaûi traùi 
+ Sau khi caùc toå thi ñua bieãu dieãn , GV cho HS nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù . 
 c) Troø chôi : “Nhaûy löôùt soùng ”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. 
-GV nhaéc laïi caùch baät nhaûy vaø p/bieán laïi caùch -GV nhaéc nhôû HS ñaûm baûo an toaøn trong luyeän taäp vaø vui chôi. 
 -Toå chöùc cho HS thi ñua chôi chính thöùctheo toå, GV phaân coâng toå troïng taøi vaø ngöôøi caàm daây. Sau moät soá laàn GV thay ñoåi caùc vai chôi giöõa caùc toå ñeå caùc em ñeàu ñöôïc tham gia chôi.
 -Sau caùc laàn chôi GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng toå HS chôi chuû ñoäng, nhöõng toå naøo coù soá baïn bò vöôùng chaân ít nhaát .
3. Phaàn keát thuùc: 
 -Caû lôùp chaïy chaäm thaû loûng theo ñoäi hình voøng troøn. 
 -HS ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay theo nhòp. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc vaø nhaän xeùt.
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc.
 -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân caùc noäi dung ñoäi hình ñoäi nguõ vaøreøn luyeän tö theá cô baûn ñaõ hoïc ôû lôùp 3 nhaéc nhôû nhöõng HS chöa hoaøn thaønh phaûi oân luyeän thöôøng xuyeân.
6 – 10 ph
1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 phuùt 
1 laàn moãi ñoäng taùc 2 laàn 8 nhòp 
18 – 22 ph
3 – 4 phuùt
8 – 10 ph
2 – 3 laàn 
1 laàn
5 – 6 phuùt 
1 laàn
4 – 6 phuùt 
1 phuùt
1 phuùt 
 2 - 3 phuùt 
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= = = =
= = = =
= = = =
5GV
= = = =
= = = =
= = = =
5 5 5 5
 5GV
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
-HS chôi theo ñoäi hình 2 – 3 haøng doïc. 
= = = = 
 = = = = 
VXP
 = =
 = =
 = =
 = =
 = =
5GV
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc. 
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
****************************HÕt ****************************

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao_an_lop_4_tuan_17_ban_dep.doc