Giáo án Đại số 7 - Tiết 19 và 20

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 19 và 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Đại số 7 - Tiết 19 và 20
Ngaøy soaïn: 19. 10. 2014.
Tieát: 19. 	Baøi daïy: SOÁ THÖÏC
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát ñöôïc soá thöïc laø teân goïi chung cho caû soá höõu tæ vaø soá voâ tæ, bieát bieåu dieãn thaäp phaân cuûa soá thöïc.Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa truïc soá thöïc. Bieát söï töông öùng 1 – 1 giöõa taäp hôïp R vaø taäp hôïp caùc ñieåm treân truïc soá.
2. Kỹ naêng: So saùnh caùc soá thöïc, tính toaùn treân taäp soá thöïc. 
3. Thaùi ñoä: Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån cuûa heä thoáng soá töø N ñeán Z, Q vaø R.
II. CHUAÅN BÒ: 
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: SGK, SGV, SBT, thöôùc keû, compa, baûng phuï, maùy tính boû tuùi.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: Hoïc thuoäc baøi cuõ, baûng nhoùm , maùy tính boû tuùi .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1 ph): Kieåm tra só soá hoïc sinh. 
2. Kieåm tra baøi cuõ (7 ph):
	Caâu 1: Neâu ñònh nghóa caên baäc hai cuûa moät soá a khoâng aâm? 
Caâu 2: Neâu moái quan heä giöõa soá höõu tæ, soá voâ tæ vaø soá thaäp phaân? Cho ví duï veà soá höõu tæ, voâ tæ ?
3. Giaûng baøi môùi (35 ph)
- Giôùi thieäu baøi (1 ph): Soá höõu tæ vaø soá voâ tæ tuy khaùc nhau nhöng ñöôïc goïi chung laø soá thöïc . Baøi naøy seõ cho ta hieåu theâm veà soá thöïc, caùch so saùnh hai soá thöïc, bieåu dieãn soá thöïc treân truïc soá .
- Tieán trình baøi daïy
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
NOÄI DUNG
14ph
Hoaït ñoäng 1:
Giôùi thieäu soá thöïc nhö SGK
Taäp hôïp caùc soá thöïc kí hieäu la R 
Vôùi hai soá thöïc baát kì x vaø y , ta luoân coù hoaëc x = y
hoaëc x > y hoaëc x < y.
So saùnh hai soá thöïc töông töï nhö so saùnh hai soá höõu tæ vieát döôùi daïng soá thaäp phaân vaø trình baøy ví duï maãu nhö sgk. 
Giôùi thieäu: Tính chaát cuoái cuøng cuûa muïc 1.
Khi vieát ta hieåu x laø moät soá thöïc, x coù theå laø soá höõu tæ hoaëc soá voâ tæ 
1. Soá thöïc:
- Soá höõu tæ vaø soá voâ tæ ñöôïc goïi chung laø soá thöïc.
Taäp hôïp caùc soá thöïc kí hieäu laø R
- Vôùi hai soá thöïc x, y baát ky,ø hoặc x = y 
hoaëc x < y 
hoaëc x > y
Ví duï 
a) 0,3192 < 0,32(5)
b) 1,24598  > 1,24596 
- Vôùi a, b laø caùc soá thöïc döông , 
Neáu a > b thì 
10ph
Hoaït ñoäng 2: 
Ta ñaõ bieát caùch bieåu dieãn moät soá höõu tæ treân truïc soá. Vaäy coù bieåu dieãn ñöôïc soá voâ tæ treân truïc soá hay khoâng ? Haõy ñoïc SGK vaø xem hình 6b trang 44 ñeå bieåu dieãn soá treân truïc soá 
Veõ truïc soá leân baûng, goïi moät hoïc sinh leân bieåu dieãn 
Treo baûng phuï hình 7 trang 44 SGK vaø hoûi: Ngoaøi soá nguyeân treân truïc soá naøy coøn bieåu dieãn caùc soá höõu tæ naøo? caùc soá voâ tæ naøo?
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc chuù yù trang 44 SGK
 Moät hoïc sinh leân baûng bieåu dieãn 
Quan saùt hình veõ vaø traû lôøi ñöôïc 
Ñoïc chuù yù
2. Truïc soá thöïc :
- Moãi soá thöïc ñöôïc bieåu dieãn bôõi moät ñieåm treân truïc soá.
- Ngöôïc laïi, moãi ñieåm treân truïc soá ñeàu bieåu dieãn moät soá thöïc.
Truïc soá: truïc soá thöïc
Chuù yù: Trong taäp hôïp caùc soá thöïc cuõng coù caùc pheùp toaùn vôùi caùc tính chaát töông töï nhö caùc pheùp toaùn trong taäp hôïp caùc soá höõu tæ .
10ph
Hoaït ñoäng 3:
Taäp hôïp soá thöïc bao goàm nhöõng soá naøo? Vì sao noùi truïc soá laø truïc soá thöïc?
Cho hoc sinh giaûi mieäng baøi 88 trang 44 SGK
Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm baøi 89 trang 45 SGK 
Nhaän xeùt moät vaøi nhoùm 
Taäp hôïp soá thöïc bao goàm soá höõu tæ vaø soá voâ tæ. Noùi truïc soá laø truïc soá thöïc vì caùc ñieåm bieåu deãn soá thöïc laáp ñaày truïc soá 
Thöïc hieän ñöôïc 
Hoaït ñoäng treân baûng nhoùm 
3. Cuûng coá toaøn baøi
Baøi 88 trang 44 SGK.
a.Neáu a laø soá thöïc thì a laø soá höõu tæ hoaëc soá voâ tæ.
b. Neáu b laø soá voâ tæ thì b vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn. 
Baøi 89 trang 45 SGK.
a. Ñ
b. Sai, vì ngoaøi soá 0, soá voâ tæ cuõng khoâng laø soá höõu tæ döông vaø cuõng khoâng laø soá höõu tæ aâm.
c. Ñ
	4. Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo (2 ph).
- Ra baøi taäp veà nhaø: Caàn naém vöõng soá thöïc goàm soá voâ tæ vaø soá höõu tæ. Taát caû caùc soá ñaõ hoïc ñeàu laø soá thöïc. Naém vöõng caùch so saùnh soá thöïc. Trong R cuõng coù caùc pheùp toaùn vôùi caùc tính chaát töông töï nhö trong Q
 90, 91, 92 trang 45 SGK
- Chuaån bò baøi môùi: OÂn laïi giao cuûa hai taäp hôïp, tính chaát cuûa ñaúng thöùc, baát ñaúng thöùc (Toaùn 6)
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 
Ngaøy soaïn: 19. 10. 2014.
Tieát: 20. 	Baøi daïy: LUYEÄN TAÄP.
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc: Cuûng coá khaùi nieäm soá thöïc, thaáy ñöôïc roõ hôn quan heä giöõa caùc taäp hôïp soá ñaõ hoïc (N; Z; Q ; I; R).
2. Kỹ naêng: Reøn kó naêng so saùnh caùc soá thöïc, kó naêng thöïc hieän pheùp tính, tìm x vaø tìm caên baäc hai döông cuûa moät soá.
3. Thaùi ñoä: Thaáy ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caùc heä thoáng soá töø N ñeán Z , Q vaø R.
II. CHUAÅN BÒ:
1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: SGK, SGV, SBT, thöôùc thaúng, baûng phuï, phaán maøu.
2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: laøm baøi taäp, naém vöõng ñònh nghóa giao cuûa hai taäp hôïp; tính chaát cuûa ñaúng thöùc, baát ñaúng thöùc .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1 ph): Kieåm tra só soá hoïc sinh. 
2. Kieåm tra baøi cuõ (7ph):
	Caâu 1: Soá thöïc laø gì? Cho ví duï veà soá höõu tæ, soá voâ tæ?
	(Soá höõu tæ vaø soá voâ tæ ñöôïc goïi chung laø soá thöïc. Soá höõu tæ: ; -4 . Soá voâ tæ: )
Caâu 2: Neâu caùch so saùnh hai soá thöïc? 
(Caùch so saùnh hai soá thöïc töông töï nhö caùch so saùnh hai soá höõu tæ vieát döôùi daïng soá thaäp phaân. Ví duï: 2,151515  > 2,141414 )
3. Giaûng baøi môùi: (35 ph)
- Giôùi thieäu baøi (1ph): Vaän duïng nhöõng vaán ñeà cô baûn veà soá thöïc vaøo vieäc giaûi caùc baøi taäp nhö theá naøo?
	- Tieán trình baøi daïy 
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUAÛ GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
NOÄI DUNG
11 ph
Hoaït ñoäng 1: 
treân baûng nhoùm.
Neâu quy taéc so saùnh hai soá aâm ?
Vaäy trong oâ vuoâng phaûi ñieàn chöõ soá maáy?
Traû lôøi caùc caâu hoûi ; roài laøm baøi taäp 
a) 0 ; 
b) 0 ; 
c) 9 ; 
d) 9
1. .
Ñieàn caùc soá thöïc vaøo oâ vuoâng :
Hai em leân baûng trình baøy
2. . 
a) Theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn.
b) Theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn cuûa caùc giaù trò tuyeät ñoái cuûa chuùng
13 ph
Hoaït ñoäng 2: 
Kieåm tra theâm moät soá nhoùm khaùc
Hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm 
Ñaïi dieän moät nhoùm leân baûng trình baøy
2. 
Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc 
Neâu thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính?
Nhaän xeùt gì veà maãu caùc phaân soá trong bieåu thöùc? Haõy ñoåi caùc phaân soá ra soá thaäp phaân höõu haïn roài thöïc hieän pheùp tính.
Hoïc sinh traû lôøi theo caâu hoûi cuûa giaùo vieân.
7 ph
Hoaït ñoäng 3: 
Hai em leân baûng thöïc hieän:
.
Tìm x
3 ph
Hoaït ñoäng 4: Ta ñaõ giaûi caùc daïng toaùn naøo?
Löu yù cho töøng daïng toaùn
Neâu ñöôïc caùc daïng toaùn ñaõ giaûi trong tieát luyeän taäp.
Cuûng coá toaøn baøi 
	4. Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo (2 ph):
- Ra baøi taäp veà nhaø: 96, 97, 98, 101 trang 45, 49 SGK.
- Chuaån bò baøi môùi: Xem tröôùc caùc baûng toång keát trang 47, 48 SGK, laøm caùc caâu hoûi oân taäp chöông I trong saùch giaùo khoa ñeå tieát sau oân taäp chöông I.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 

Tài liệu đính kèm:

  • doct19 - 20d.doc