Đơn xin nâng lương trước thời hạn

doc 2 trang Người đăng haibmt Lượt xem 11775Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đơn xin nâng lương trước thời hạn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn xin nâng lương trước thời hạn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 
	Kính gửi: 
Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường THPT Chu Văn Thịnh
Sở Nội vụ, UBND tỉnh Sơn La
	Tên tôi là: Lê Giang Thủy Chức vụ: Giáo viên 
 Sinh ngày: 22/6/1988
Đơn vị công tác: Trường THPT Chu Văn Thịnh.
Năm vào ngành: 20/7/1980
Bậc lương hiện tại là: 3/9 - hệ số 3,0 – Mã ngạch T1815 - 113
Căn cứ Thông tư số 08/2013/ TT - BNV, ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ – UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP;
Căn cứ Hướng dẫn số 791/HD - SNV, ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La về việc thực hiện một số nội dung nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ - CP;
	- Xét bản thân trong thời gian qua tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 
đạt được những thành tích như sau:
+ Năm học 2012-2013: Được Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ’’ theo Quyết định số: 509 /QĐ- SGDĐT ngày 09/7/2013
+ Năm học 2013-2014: Được Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ sở ’’ theo Quyết định số: 363 /QĐ- SGDĐT ngày 25/7/2014
- Xét về thời gian tăng lương lần trước của tôi là ngày 01 tháng 11 năm 2012.
Theo các tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn thì tôi thuộc đối tượng được xét nâng lương.
Vậy tôi viết đơn này kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi được nâng lương trước thời hạn 6 tháng từ bậc lương hiện tại là: 3/9 - hệ số 3,0 – Mã ngạch T1815 – 113 lên bậc 4/9 – hệ số 3,33 – Mã ngạch 1815 – 113 từ ngày 01 tháng 6 năm 2015. 
	Kính mong Hội đồng xét nâng lương trường THPT Chu Văn Thịnh, Sở Nội vụ xem xét.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
 Mai Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2015
 NGƯỜI VIẾT ĐƠN
 	 Lê Giang Thủy 

Tài liệu đính kèm:

  • docDon_nang_luong_truoc_thoi_han.doc