Đề và đáp án thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 9

doc 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 828Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 9
Đề vòng 9 Toán lớp 4 
Bài thi số 3: 12 con giáp
3.1. Cho hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10cm. Nếu bớt chiều dài hình chữ nhật đi 9cm thì diện tích giảm đi 108cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu. Đáp án: 264
3.2. Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 156m, chiều dài hơn chiều rộng 8m. Người ta trồng rau trên khu đất đó. Trung bình cứ 5m2 thu được 4kg rau. Tính số rau thu được trên khu đất đó. Đáp án: 1204
Tổng chiều dài và chiều rộng là: 156 : 2 = 78 (m) Chiều dài là: (78 + 8) : 2 = 43 (m)
Chiều rộng là: 78 - 43 = 35 (m) Diện tích khu đất đó là: 43 x 35 = 1505 (m2)
Số rau thu được trên khu đất đó là: 1505 : 5 x 4 = 1204 (kg)
3.3. Điền dấu (>; 
3.4. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm. So sánh: 3333 x 6666  4444 x 5555. Đáp án: <
3.5. Giá trị của biểu thức: a x 100 + b x 10 + c với a = 4; b = 7; c = 2 là ... Đáp án: 472
3.6. Giữa hai số tự nhiên có 406 số tự nhiên khác. Vậy hiệu của hai số bằng Đáp án: 407
Hiệu của hai số là: 406 + 1 = 407
3.7. Hai thùng có tất cả 101 lít dầu. Sau khi người ta đổ thêm 15 lít dầu vào thùng I và đổ thêm 20 lít dầu vào thùng II thì lúc đó thùng I nhiều hơn thùng II là 24 lít dầu. Hỏi lúc đầu thùng I có bao nhiêu lít dầu? Đáp án: 65 Nếu đổ thêm vào hai thùng thì tổng số lít dầu ở hai thùng là: 101 + 15 + 20 = 136 (lít)
Số dầu có ở thùng I khi đó là: (136 + 24) : 2 = 80 (lít) Số dầu lúc đầu có ở thùng I khi đó là: 80 - 15 = 65 (lít)
3.8. Hai tổ làm được 600 sản phẩm. Tổ I làm ít hơn tổ II là 50 sản phẩm. Hỏi tổ II làm được bao nhiêu sản phẩm? Đáp án: 325
3.9. Hằng và Lan mua tất cả 60 quyển vở giống nhau và phải trả 300000 đồng. Hằng trả nhiều hơn Lan 70000 đồng. Hỏi bạn Lan mua bao nhiêu quyển vở? Đáp án: 23
Giá tiền 1 quyển vở là: 300000 : 60 = 5000 (đồng)Số quyển vở Hằng mua nhiều hơn Lan là: 70000 : 5000 = 14 (quyển) Số quyển vở Lan mua là: (60 - 14) : 2 = 23 (quyển)
3.10. Hình bên có bao nhiêu cặp song song với nhau? Đáp án: 6
3.11. Khi trừ một số có bốn chữ số cho 425, bạn Lan đặt tính sao cho các chữ số ở số bị trừ và số trừ “thẳng cột” từ trái sang phải nên đã được kết quả sai là 2314. Hãy tìm hiệu đúng? Đáp án: 6139
Do các chữ số ở số bị trừ và số trừ “thẳng cột” từ trái sang phải nên số trừ đã tăng lên 10 lần và bằng 4250 Suy ra: Số bị trừ là: 2314 + 4250 = 6564 Hiệu đúng là: 6564 - 425 = 6139
3.12. Một đoàn tàu có 12 toa dành cho hành kháck, mỗi toa có 40 ghế ngồi, mỗi ghế đang có 2 người ngồi. Hỏi đoàn tàu đó chở bao nhiêu khách? Đáp án: 960
Số hành khách đoàn tàu đó chở là: 2 x 40 x 12 = 960 (người)
3.13. Một giá sách hai ngăn có tất cả 108 quyển sách. Sau khi chuyển 10 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới, rồi lại chuyển 18 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì ngăn trên ít hơn ngăn dưới là 36 quyển sách. Hỏi lúc đầu ngăn trên có bao nhiêu quyển sách? Đáp án: 28
Sau khi chuyển 10 quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới, rồi lại chuyển 18 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì ngăn trên thì tổng số sách có ở hai ngăn vẫn là 108 quyển 
Số sách có ở ngăn trên lúc này là: (108 - 36) : 2 = 36 (quyển)
Số sách có ở ngăn trên lúc đầu là: 36 + 10 - 18 = 28 (quyển)
3.14. Một kho lương thực nhập thóc trong hai đợt được tất cả 23814 tạ thóc. Nếu đợt thứ nhất nhập thêm 420 tạ thóc thì sẽ hơn đợt hai 238 tạ. Tính số thóc kho lương thực nhập trong đợt hai? Đáp án: 11998
3.15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 110m, chiều dài hơn chiều rộng 11m. Tính diện tích mảnh vườn đó. Đáp án: 726 
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 110 : 2 = 55 (m) Chiều dài hình chữ nhật là: (55 + 11) : 2 = 33 (m) 
Chiều rộng hình chữ nhật là: 55 - 33 = 22 (m) Diện tích hình chữ nhật là: 33 x 22 = 726 (m2)
3.16. Một người đi bộ trong 3 phút đi được 186 bước. Biết mỗi bước chân đi dài như nhau và có độ dài là 5dm. Hỏi trong 2 giờ người đó đi được bao nhiêu mét? Đáp án: 3720
Số bước chân người đó đi được trong 1 phút là: 186 : 3 = 62 (bước) Số bước chân người đó đi được trong 2 giờ là: 62 x 120 = 7440 (bước) Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ là: 7440 x 5 = 37200 (dm) Đổi 37200dm = 3720m	 Vậy: Trong 2 giờ người đó đi được 3720m
3.17. Một phân xưởng được giao 45180m vải để may quần áo người lớn, mỗi bộ hết 4m vải. Sau khi may được 9156 bộ thì phân xưởng đó phải dùng số vải còn lại để may quần áo trẻ em, mỗi bộ hết 3m. Hỏi phân xưởng đó may được bao nhiêu bộ quần áo trẻ em? Đáp án: 2852
Số mét vải đã dùng để may 9156 bộ quần áo người lớn là: 9156 x 4 = 36624 (m) Số mét vải còn lại sau khi may được 9156 bộ quần áo người lớn là: 45180 - 36624 = 8556 (m)
Số bộ quần áo trẻ em may được là: 8556 : 3 = 2852 (bộ)
3.18. Một thư viện trường học có 9 giá sách loại lớn, mỗi giá để 673 cuốn sách và 10 giá sách loại nhỏ, mỗi giá sách để 582 cuốn sách. Vậy thư viện đó có tất cả  cuốn sách. Đáp án: 11877
Số sách để trên 9 giá sách loại lớn là: 673 x 9 = 6057 (cuốn) Số sách để trên 10 giá sách loại nhỏ là: 582 x 10 = 5820 (cuốn) Tổng số sách thư viện đó có là: 6057 + 5820 = 11877 (cuốn)
3.19. Một trang trại chăn nuôi có 542 con gà, 461 con vịt. Trung bình mỗi tháng một con gà ăn hết 3kg bột chăn nuôi, một con vịt ăn hết 4kg bột chăn nuôi. Hỏi trong 12 tháng trang trại đó dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam bột chăn nuôi để nuôi số gia cầm nói trên? Đáp án: 41640
Số bột chăn nuôi dùng để nuôi 542 con gà trong 1 tháng là: 3 x 542 = 1626 (kg)
Số bột chăn nuôi dùng để nuôi 461 con vịt trong 1 tháng là: 4 x 461 = 1844 (kg)
Số bột chăn nuôi dùng để nuôi 542 con gà và 461 con vịt trong 1 tháng là: 1626 + 1844 = 3470 (kg)
Số bột chăn nuôi dùng để nuôi 542 con gà và 461 con vịt trong 12 tháng là: 3470 x 12 = 41640 (kg)
3.20. Người ta đóng gói 4000 bút chì theo từng hộp, mỗi hộp có 20 cái bút chì. Hỏi đóng gói được bao nhiêu hộp như thế? Đáp án: 200 Số hộp đóng gói được là: 4000 : 20 = 200 (hộp)
3.21. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 73 x 28 +  x 73 = 7300 là ... Đáp án: 72
3.22. Tìm giá trị a để biểu thức A = 2134 : (25 - a) có giá trị lớn nhất. Đáp án: 24	
A có giá trị lớn nhất khi số chia là 1 Từ đó ta có: 25 - a = 1 a = 25 – 1 a = 24
3.23. Tìm số bị trừ trong một phép trừ, biết rằng trung bình cộng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 24. Đáp án: 36
Theo bài ra ta có: Trung bình cộng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 24
Suy ra: 2 lần số bị trừ là: 24 x 3 = 72 Suy ra: Số bị trừ là: 72 : 2 = 36
3.24. Tìm số có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số đó bằng 9 và khi đổi chỗ hai chữ số đó thì số ấy tăng thêm 27 đơn vị. Đáp án: 36 Gọi số phải tìm là Theo bài ra ta có: 
Phân tích theo cấu tạo số ta được: 10b + a = 10a + b + 27 10b - b + a - 10a = 27
9b - 9a = 27	 9(b - a) = 27 b - a = 27 : 9 b - a = 3
Vì tổng của hai chữ số đó bằng 9. Suy ra: a = (9 - 3) : 2 = 3 b = 9 - 3 = 6 Số phải tìm là: 36
3.25. Tìm x, biết: 2015 : 5 + x = 817. Đáp án: 414
3.26. Tìm x, biết: x x 2 + x x 3 + x x 4 + x = 2130. Đáp án: 213
Ta có: x x 2 + x x 3 + x x 4 + x = 2130 x x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130
x x 10 = 2130 x = 2130 : 10	 x = 213
3.27. Tính: 125 x 32 = ... Đáp án: 4000

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAI_CHI_TIET_VONG_9_LOP_4.doc