Đề trắc nghiệm Toán học 8

doc 8 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 781Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề trắc nghiệm Toán học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề trắc nghiệm Toán học 8
ÑEÀ TRAÉC NGHIEÄM TOAÙN 8
I/ Caâu nhieàu löïa choïn:
1/ Tích cuûa ñôn thöùc -5xva ña thöùc 2x+3x-5 laø:
A.10x-15x+25x;B.-10x-15x+25x:C. -10x+15x-25x;D.Moät keát quaû khaùc.
2/Tích cuûa ña thöùc 5x-4x vaø ña thöùc x-2 laø:
 A.5x+14x+8x;B. 5x-14x-8x;C. 5x-14x+8x ;D.x-14x+8x.
3/Tích cuûa ña thöùc x-y vaø ña thöùc x-xy+y laø:
A.(x-y) ; B. x-y ; C. x+3xy-3xy-y ; D. x+y.
4/Keát quaû cuûa pheùp tính: ( +2y)laø:
A.+4y ; B. +4y+4y;C. +2y+4y; D. +2y+2y.
5/Keát quaû phaân tích ña thöùc (x-y)-4 thaønh nhaân töû laø:
A.(x-y-4)(x-y+4) ; B.(x+y-4)(x-y-4) ; C.(x-y)(x+y) ; D. .(x-y-2)(x-y+2) .
6/Keát quaû phaân tích ña thöùc x(x-2)+x-2 thaønh nhaân töû laø:
A.(x-2)x ; B.x(x-2) ;C.x(2x-4) ; D.(x-2)(x+1).
7/Bieåu thöùc khai trieån vaø ruùt goïn cuûa P=(2x+y)(4x-2xy+4y) laø:
A. 2x-y ;B. . x-8y ;C. 8x-y ; D. . 8x+y .
8/Giaù trò x thoõa maõn x+2x-2=4x+ x laø:
A.x=-1 ;B.x=0 ;C.x=1 ;D.x=-1 vaø x=1.
9/Giaù trò cuûa bieåu thöùc M=6x(x-2)+3(x+1)(x-10) vôùi x=-1 laø:
A.46 ;B.24 ;C.18 ;D.Moät keát quaû khaùc.
10/Keát quaû cuaû pheùp chia ñôn thöùc xyz cho ñôn thöùc 4xyz laø:
A.2y ; B.8xy ; C.4yz ; D.y .
11/Pheùp chia ña thöùc 27 x+1 cho ña thöùc 9x+3x+1 coù thöông laø:
A.-3x-1 ; B.3x-1 ; C.-3x+1 ;D.3x+1 .
12/Soá dö trong pheùp chia ña thöùc f(x)= -2x+70x-4x+x-1 cho x-6 laø:
A.571 ; B.570 ; C.-571 ; D.-570 .
13/Caùc soá nguyeân n thoõa maõn:2n-3n+1 chia heát cho 2n+1 laø:
A.n=-1,n=-2 ; B.n=0,n=1 ; C.n=-1,n=-2,n=0,n=1 ; D.Caû A,B,C ñeàu ñuùng.
14/Ñeå ña thöùc x-3x-a chia heát cho ña thöùc (x+1)thì giaù trò cuûa a laø:
A.a=-2 ; B.a=2 ; C.a=1 ;D.caû A,B,C ñeàu sai.
15/Neáu x-y=1 thì gia trò cuûa bieåu thöùc E= x-3xy-y laø:
A.E=-1 ;B.E=1 ;C.E=0 ; D.caû A,B,C ñeàu sai.
16/Ña thöùc P trong ñaúng thöùc laø:
A.P= x-y ; B.P= x+y ; C.P=( x-y) ; D.P=( x+y). 
 17/Phaân thöùc ruùt goïn cuûa phaân thöùc laø:
A.x-y ;B.x+y ; C.y-x ; D.y+x.
18/Ña thöùc Q trong ñaúng thöùc = laø:
A.Q=x+y ; B.Q=5(x+y) ;C.Q=5(y-x) ; D.Q=x .
19/Ruùt goïn cuûa phaân thöùc laø :
A. ; B. ; C. ; D. .
20/Maãu thöùc chung cuûa caùc phaân thöùc , , laø : 
A.(x+1) ; B. x-1 ; C. . x+1 ; D. .1 -x.
21/Toång hai phaân thöùc vaø baèng phaân thöùc naøo sau ñaây:
A. ; B. ; C. ; D. .
22/Keát quaû cuûa pheùp chia :(xlaø:
A. ; B. ; C. ; D. . .
23/Cho phaân thöùc , phaân thöùc naøy khoâng xaùc ñònh taïi caùc giaù trò cuûa bieán x laø:
A.x=-1vaøx=1 ; B.x=0 hoaëc x=1 ; C.x=-1 vaø x=0 ; D.Moät keát quaû khaùc.
24/Cho phöông trình -4x-2+x=10 . Nghieäm cuûa phöông trình laø:
A.x=4 ; B.x=-4 ; C.x=2 ; D.x=-2 .
25/Hai bieåu thöùc P=(x-1)(x+1)+x vaø Q=2x(x-1)coù giaù trò baèng nhau khi:
A.x= ; B.x=- ; C.x=0 ; D.x=1 .
26/Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình 1+ = + = laø:
A.x ; B. x ; C. x vaø x ; D .x.
27/Cho a+3>b+3 . Khi ñoù :
A.a3b+1 ; C.-3a-4>-3b-4 ; D.5a+3<5b+3 .
28/x=3 laø moät nghieäm cuûa baát phöông trình:
A.2x+1>5 ; B.-2x >4x+1 ; C.2-x10-x .
29/Tieàm soá coù hai chöõ soá, bieát raèng toång caùc chöõ soá cuûa noù baèng 13 vaø soá naøy khoâng vöôït quaù soá coù hai chöõ soá lôùn nhaát.Goïi chöõ soá haøng ñôn vò cuûaùsoá phaûi tìm laø x, (4 . Baát phöông trình laäp ñöôïc ñoáái vôí baøi toaùn laø:
A.(13-x).10 +x ; B. .(13-x) +x99 ; C. .(13-x).10+x99 ; D.Moät keát quaû khaùc.
30/Cho baát phöông trình 2x+1<-x+10 .Taäp nghieäm cuûa baát phöông trình laø:
A.x/x : D. x/x> .
31/Cho töù giaùc ABCD, coù +=140. Toång baèng :
A.220 ; B.160 ; C. 200 ; D. 150 .
32/Moät hình thang coù moät caëp goùc ñoái laø 125 va øø65. Caëp goùc ñoái coøn laïi cuûa hình thang ñoù laø:
A.105, 45; B. 105 , 65; C . 115 , 35; D. 115 , 65 .
33/Soá ño caùc goùc cuûa töù giaùc ABCD theo ti leä A:B:C:D = 4:3:2:1 .Soá ño caùc goùc theo thöù töï laø:
A.120,90,60, 30 ; B.140, 105,70,35 ; C.144,108,72, 36 ; D.Caû A,B,C ñeàu sai.
34/Moät hình thang coù ñaùy lôùn laø 3cm , ñaùy nhoû laø ngaén hôn ñaùy lôùn laø 0,2cm.Ñoä daøi ñöøông trung bình cuûa hình thang la ø:
A2,8cm ; B.2,7cm ; C.2,9cm ; D.Caû A,B,C ñeàu sai.
35/Hình thang vuoâng laø töù giaùc:
A.Coù hai goùc vuoâng ; B.Coù hai goùc keà vôùi moät caïnh baèng nhau ;
C. Coù hai goùc keà vôùi moät caïnh baèng 90 ; D.Caû ba caâu treân treân ñeàu sai.
36/Hình bình haønh laø töù giaùc:
A.Coù hai caïnh ñoái song song ; B. Coù hai caïnh ñoái baèng nhau ;
C.Coù hai caïnh ñoái song song vaø baèng nhau ; D.Caû A,B,C ñeàu ñuùng .
37/Hình chöõ nhaät laø:
A.Moät töù giaùc coù moät goùc vuoâng ; B. Moät töù giaùc coù hai goùc vuoâng ; 
C. Moät töù giaùc coù ba goùc vuoâng ; D.Caû A,B,C ñeàu ñuùng.
38/Hình thoi la töù giaùc:
A.Coù hai caïnh ñoái baèêng nhau ; B.Coù caùc caïnh ñoái baèêng nhau ; 
C. .Coù caùc caïnh lieân tieâp baèêng nhau ; D.Caû A,B,C ñeàu ñuùng.
39/Hình vuoâng laø:
A.Hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau ; B.Hình chöõ nhaät coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau ; 
C.Hình chöõ nhaät coù moät ñöôøng cheùo laøphaân giaùc cuûa moät goùc ; D.Caû A,B,C ñeàu ñuùng .
40/Hình thoi coù:
A.Moät truïc ñoái xöùng ; B.Hai truïc ñoái xöùng ; C.Ba truïc ñoái xöùng ; D.Boán truïc ñoái xöùng .
41/Hình vuoâng coù :
A.Moät taâm ñoái xöùng ; B.Hai taâm ñoái xöùng ; C.Ba taâm ñoái xöùng ; D.Boán taâm ñoái xöùng .
42/Cho ña giaùc 7 caïnh, soá ñöôøng cheùo cuûa ña giaùc 7 caïnh ñoù laø:
A.12 ; B.14 ; C.11 ; D.Moät keát quaû khaùc .
43/ Moät ña giaùc ñeàu coù toång caùc goùc trong laø 1400 .Soá caïnh cuûa ña giaùc naøy laø:
A.10 ; B.9 ; C.8 ; D.Moät keát quaû khaùc .
44/Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät thay ñoåi nhö theá naøo neáu chieàu daøi taêng 3 laàn, chieàu roäng giaûm 3 laàn :
A.Dieän tích khoâng ñoåi ; B.Dieän tích taêng 3 laàn ; C.Dieän tích giaûm ñi 3 laàn ; D.Caû A,B,C ñeàu sai .
45/Dieän tích tam giaùc thay ñoåi nhö theá naøo neáu taêng chieàu cao leân 2 laàn :
A.Taêng leân 2 laàn ; B.Giaûm xuoáng 2 laàn ; C.Taêng leân 4 laàn ; D.Giaûm xuoáng 4 laàn .
46/Hình vuoâng coù caïnh 2cm thì ñöôøng cheùo cuûa hình vuoâng laø :
A.4 cm ; B.8cm ; C.cm ; D. cm .
47/Hình vuoâng coù ñöôøng cheùo daøi 4cm thì caïnh hình vuoâng laø:
A.2 cm ; B.cm ; C. cm ; D16 cm .
48/Dieän tích cuûa hình thang laø 18 cm2 vaø ñöôøng cao laø3cm . Ñoä daøi ñöôøng trung bình cuûa hình thang ñoù laø:
A.6 cm ; B.8 cm ; C.12 cm ; D.Moät keát quaû khaùc . 
49/Cho hình thang caân , bieát goùc ôû ñaùy laø 450,ñaùy nhoû laø 4 cm, ñöôøng trung bình laø 6 cm. Dieän tích cuûa hình thang ñoù laø:
A.10 cm2 ; B.16 cm2 ; C.12 cm2 ; D.Moät keát quaû khaùc .
50/Hình vuoâng coù dieän tích laø 16 cm2, caïnh cuûa hình vuoâng laø:
A.2 cm ; B.8 cm ; C.4 cm ; D. cm .
51/Cho caùc ñoaïn thaúng AB =8cm,CD=6cm,MN=12mm,PQ=x.Tìm x ñeå AB vaø CD tæ leä vôùi MN vaø PQ:
A.x=18m ; B.x=9cm ; C.x=o,9cm ; D.Caû A,B,C ñeàu sai.
52/Cho ABC co ùAB=6cm ,AC=3cm.Tia phaân giaùc trong cuûa goùc A caét caïnh BC taïi D , vôùi DB=4cm thì DC baèng :
A.8cm ; B.2cm ; C.18cm ; D.4cm .
53/ Cho ABC, D laø ñieåm naèm giöõa B vaø C , bieát AB:AC=DB:DC. Khi ñoù :
A.BA =BD ;B. BD = CD ; C.AD=AD ; D. AD = AB .
54/ Cho ABC coù AB=6cm ,AC=9cm, BC=12cm.Bieát raèng ABC~MNP vaøMNP coù chu vi laø18cm .Ñoä daøi caùc caïnh cuûa MNP laø:
A.MN=6cm , MP=4cm , NP=8cm ; B. MN=6cm , MP=8cm , NP=4cm ;
C.MN=4cm , MP=6cm , NP=8cm ; B. MN=8cm , MP=4cm , NP=6cm .
55/ ChoABC coù AB=AC , BC=6,BH vaø CK laø hai ñöôøng trung tuyeán keû töø B vaøC. Ñoä daøi ñoaïn HK laø :
A.HK=6 ; B.HK=8 ; C.HK=3 ; D.HK=5 .
56/ ChoABC vuoâng taïi ñænh A coù =300 , AB=6 cm. BD laø ñöôøng phaân giaùc trong cuûa goùc B, D thuoäc caïnh AC. Ñoä daøi caïnh AD laø:
A.AD=12cm ; B.AD=2 cm ; C.AD=9cm ; D.Moät keát quaû khaùc.
57/Moät hình hoäp chöõ nhaät coù theå tích laø 1920 cm3 . Ba kích thöùôc cuûa hình hoäp chöõ nhaät naøy tæ leä thuaän vôùi 2,3,5. Ba kích thöùôc cuûa hình hoäp chöõ nhaät laø:
A.16 cm, 60 cm, 2 cm ; B.6 cm, 16 cm, 20 cm ; C.8 cm, 12 cm, 2 0cm ; D.4 cm, 20 cm, 2 4cm .
58/Cho hình laêng truï ñöùng tam giaùc ABC.A’B’C’,caùc maët beân laø hình chöõ nhaät coù dieän tích baèng nhau.Chiieøu cao cuûa hình laêng tru laø 6 cm,moät caïnh ñaùy cuûa hình laêng truï laø 4 cm. Diieän tích xung quanh cuûa hình laêng truï laø:
A.96 m2 ; B.136 m2 ; C.72 m2 ; D. 144 m2 .
59/Cho hình choùp töù giaùc ñeàu coù ñoä daøi caïnh ñaùy laø 6 cm, ñoä daøi caïnh beân laø 5 cm. Dieän tích xung quanh cuûa hình choùp laø :
A.48 m2 ; B.75 m2 ; C.24 m2 ; D.Moät keát quaû khaùc .
60/Cho hình choùp tam giaùc ñeàu,caïnh beân baèng caïnh ñaùy,dieän tích ñaùy 9 cm2.Theå tích hình choùp laø:
A.18 cm3 ; B.18cm3 ; C. 54cm3 ; D. 27 cm3 .
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM
 I/Caâu nhieàu löïa choïn (Moãi caâu ñuùng 0,5 ñ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
C
B
C
D
D
D
A
C
D
D
C
D
B
B
C
B
D
D
C
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
D
A
C
B
A
C
B
B
D
B
A
C
B
C
C
C
C
C
D
B
41
42
43
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
A
B
A
A
A
D
C
A
C
C
C
B
B
C
C
B
C
C
D
B
II/Caùc khaúng ñònh sau ñuùng hay sai:
1/Bieåu thöùc x(2x+1)-x2 (x+2)+x(x2-1)+3 khoâng phuï thuoäc vaøo bieán x.
2/(a+b-c)2=a2+b2+c2+2ab-2bc-2ac .
3/(x+y)2-4=(x+y+2)(x+y-2) .
4/Hai phöông trình voâ nghieäm thì hai phöông trình ñoù töông ñöông .
5/Trong moät phöông trình,ta coù theå nhaân hoaëc chia caû hai veá cho cuøng moät soá khaùc khoâng .
6/(x-1)(x-2) > 0 jaø baát phöông trình baäc nhaát moät aån .
7/Khi x=-3 thì giaù trò cuûa bieåu thöùc 3x-1 lôùn hôn giaù trò cuûa bieåu thöùc x2-3 .
8/|x| < -1 vaø2x+2 < 2(x-1) laø hai phöông trình töông ñöông .
9/Hình thang coù hai caïnh beân baèng nhau laø hình thang caân .
10/Ñöôøng troøn nhaän ñöôøng kính laøm truïc ñoái xöùng .
11/Ñöôøng phaân giaùc cuûa moät tam giaùc chia tam ñoù thaønh hai tam giaùc coù dieän tích baèng nhau .
12/Neáu hai tam giaùc ñoàng daïng vôùi nhau thì tæ soá cuûa hai chu vi baèng tæ soá ñoàng daïng .
13/Hai tam giaùc ñeàu luoân ñoàng daïng vôùi nhau .
14/Dieän tích xung quanh cuûa hình hoäp chöõ nhaät baèng dieän tích ñaùy nhaân vôùi caïnh beân .
15/Hình choùp töù giaùc ñeàu coù ñaùy laø hình vuoâng vaø caùc maët beân laø caùc tam giaùc ñeàu .
II/ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM 
 (Moãi caâu ñuùng 0,5 ñieåm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ñ
S
Ñ
Ñ
Ñ
S
S
Ñ
S
Ñ
S
Ñ
Ñ
S
S
III/Geùp ñoâi moãi doøng ôû coät beân traùi vôùi moãi doøng ôû coät beân phaûi ñeâû ñöôïc khaúng ñònh ñuùng
1/
1.(x-y)2
A.(x-y)(x+y)
2.x2-y2
B.x2+2xy+y2
3.(x+y)2
2/
1.( x2+2xy-xy2):x
A.=x+2y-y2
2.( x2+2x2y2 -xy):x
B.=x+2y2-xy
3.(x2+2xy2- x2y):x
3/
1. x2+y2-4y2
A.=(x-y+2)(x-y-2)
2.4-(x-y)2
B.=(x-y)(x+y)
3.(x-y)x+y(x-y)
4/
1. vaø 
A.MTC: (x-5)(x+5)
2. . vaø 
B.MTC: 4x(x-5)
3. vaø 
5/
1.4x+3=0
A. 4x=3
2.2x-4=0
B.4x-8=0
3.4x-3=0
6/
1.x(x+1)=x(2x-1)
A.Nghieäm: x=0;x=1;x=-1
2.x2(x2-1)=0
B.Nghieäm: x=0
3.x(x2+1)=0
7/
1.x=-2 laø moät nghieäm cuûa
A.2x+3<0
2. x=-1 laø moät nghieäm cuûa
B4-2x
3.x=3 laø moät nghieäm cuûa
8/
1.Hình thang caân laø hình thang
A.Boán goùc baèng nhau
2.Hình chöõ nhaät laø töù giaùc coù
B.Hai ñöôøng cheùo baèng nhau
3.Hình vuoâng laø töù giaùc coù
9/
1.Ñoaïn thaúng nhaän ñöôøng trung tröïc
A.Nhaän caùc ñöôøng cao cuûa noù laøm truïc ñoái xöùng 
2.Tam giaùc ñeàu
B.Cuûa noù laøm truïc ñoái xöùng
3.Hình thang
10/
1.Giao ñieåm hai ñöôøng cheùo cuûa hình thoi 
A.Laø taâm ñoái xöùng cuûa hình thoi ñoù
2.Hai ñöôøng cheùo cuûa hình thoi
B.Laø truïc ñoái xöùng cuûa hình thoi ñoù
3. Boán caïnh cuûa hình thoi
11/
1.Neáu taêng chieàu cao cuûa tam giaùc leân 2 laàn 
A.Thì dieän tích cuûa noù taêng leân 2 laàn
2. Neáu taêng chieàu cao cuûa tam giaùc leân 4 laàn
B. Thì dieän tích cuûa noù taêng leân 4 laàn
3. Neáu taêng chieàu cao cuûa tam giaùc leân 3 laàn
12/
1.Neáu taêng caïnh cuûa hình vuoâng leân 2 laàn
A.Thì dieän tích cuûa noù taêng leân 16 laàn
2.Neáu taêng caïnh cuûa hình vuoâng leân 3 laàn
B. Thì dieän tích cuûa noù taêng leân 9 laàn
3.Neáu taêng caïnh cuûa hình vuoâng leân 4 laàn
13/
1.Trong tam giaùc ABC coù AB=2cm,AC=3cm vaøAB’=1,2cm,AC’=1,8cm(A’)
A. B’C’ song song BC
2. Trong tam giaùc ABC coù AB=4cm,BC=8cm vaøBB’=8cm,BC’=16cm(B’)
B. B’C’ song song AC
C. B’C’ song song AB
14/
1.~
A.=>=
2. ~
B.=> 
3. ~
15/
1.Dieän tích xung quanh cuûa hình laêng truï ñöùng
A.Baèng chu vi ñaùy nhaân vôùi chieàu cao
2. Dieän tích xung quanh cuûa hình hình chöõ nhaät
B.Baèng hai laàn dieän tích ñaùy nhaân vôùi chieàu cao
3.Theå tích cuûahình hoäp chöõ nhaät
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM
(Moãi caâu gheùp ñuùng 0,25 ñieåm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2A,3B
1A,3B
2A,3B
2B,3A
2B, 
3A 
2A
3B
1A,3B
1B,
2A
1B,2A
1A,2B
1A,2B
2B,
3A
1A,2B
2A,3B
1A,3B
IV/ÑIEÀN KHUYEÁT
1/x2+.+4y2=(x+2y)2
2/x2-10xy+25y2=(..-)2
3/Neáu nhaân caû töû vaø maãu cuûa moät phaân thöùc cho cuøng moät thì ñöôïc moät phaân thöùc môùi baèng phaân thöùc ñaõ cho.
4/Hai phöông trình töông ñöông laø
5/Ttheå tích cuûa hình laêng truï baèng .nhaân vôùi chieàu cao 
6/Trong tam giaùc ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc chia caïnh ñoái dieän thaønh hai ñoaïn thaúnghai ñoaïn aáy.
7/Dieän tích cuûa hình thang baèng
8/Trong moät phöông trình ta coù theå chuyeån moät haïng töû töø veá naøy sang veá kia vaø.
9/Neáu ba caïnh cuûa tam giaùc naøy.vôùi ba caïnh cuûa tam giaùc kia thì hai tam giaùc ñoù ñoàng daïng.
10/Tæ so ácuûa hai ñoaïn thaúng laø tæ soá ñoä daøi cuûa chuùngtheo cuøng..
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM 
 (Moãi choã ñieàn ñuùng 0,5 ñieåm)
1/2xy
2/x-5y
3/soá khaùc khoâng
4/hai phöông trình coù chung taäp hôïp nghieäm
5/dieän tích ñaùy 
6/tæ leä vôùi hai caïnh keà hai ñoaïn aáy
7/nöûa tích cuûa toång hai ñaùy vôùi chieàu cao
8/ñoåi daáu haïng töû ñoù
9/tæ leä
10/moät ñôn vò ño

Tài liệu đính kèm:

  • docToan8.doc