Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2017-2018 - Sở GD & ĐT Lạng Sơn (Có đáp án)

pdf 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 01/04/2024 Lượt xem 65Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2017-2018 - Sở GD & ĐT Lạng Sơn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT môn Toán - Năm học 2017-2018 - Sở GD & ĐT Lạng Sơn (Có đáp án)
That Bat Ngoc Nhi – THCS Hồ Sơn, HL, LS 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LẠNG SƠN 
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2017 – 2018 
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Toán 
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 
Đề thi gồm 01trang, 05 câu 
Câu 1. (1,5 điểm) 
a) Tính giá trị của các biểu thức: 81 25A  ; 2( 7 1) 7B    . 
b) Vẽ đồ thị hàm số 2 1y x  
Câu 2. (2,5 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình: 
 a) 2 12 35 0x x   b) 4 23 4 0x x   c) 
2 4
2 3 1
x y
x y
 

 
Câu 3. (1,5 điểm) Cho biểu thức 
3 1 5
11 1
x
P
xx x

  
 
, với 0, 1x x  . 
a) Rút gọn biểu thức P 
b) Tính giá trị của biểu thức P khi 24 16 2x   . 
Câu 4. (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Dựng tiếp tuyến Ax ( Ax và 
nửa đường tròn cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB). C là một điểm nằm trên nửa đường tròn 
(C không trùng A và B), dựng tiếp tuyến Cy của nửa đường tròn (O) cắt Ax tại D. Kẻ CH 
vuông góc với AB ( H AB ), BD cắt (O) tại điểm thứ hai là K và cắt CH tại M. Gọi J là 
giao điểm của OD và AC. 
a) Chứng minh rằng tứ giác AKMH nội tiếp được một đường tròn. 
b) Chứng minh rằng tứ giác CKJM nội tiếp được một đường tròn (O1). 
c) Chứng minh DJ là tiếp tuyến của đường tròn (O1). 
Câu 5. (1,0 điểm) Cho x, y, z là ba số thực dương, thỏa mãn: xy yz zx xyz   . 
Chứng minh rằng: 
        3 3 3
1
1 1 1 1 1 1 16
xy yz zx
z x y x y z y z x
  
     
. 
-------------Hết------------ 
Họ tên thí sinh:..................................................................SBD:...................................... 
That Bat Ngoc Nhi – THCS Hồ Sơn, HL, LS 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LẠNG SƠN 
ĐẾ CHÍNH THỨC 
KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2017 – 2018 
Câu Nội dung 
1 
a) Ta có 9 5 14  A 
7 1 7 ... 1B      
b) Vẽ đồ thị hàm số 2 1y x  
. 
2 
a) 2 12 35 0x x   , Kết quả: 7, 5 . 
b) 
2
4 2
2
1(Loai)
3 4 0... 2
4
x
x x x
x
  
      

. 
c) 
2 4
2 3 1
x y
x y
 

 
, KQ (2,-1) 
3 
a) Với 0, 1x x  , ta có: 
 
     
3 1 1 5 1 1
11 1 1 1
x x x x
P
xx x x x
     
  
   
b) Ta có:  
2
24 16 2 4 2 2 ... 4 2 2x        
Thay vào P ta được: 
  
1 1 3 2 2
3 2 2
4 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2
P

    
    
4 
a) 090AKM  (góc nội tiếp chắn nửa 
đường tròn), 090AHM  (gt) 
Tứ giác AKMH có: 
AKM + 0 0 090 90 180AHM    
 nên nội tiếp một đường tròn 
J
M
K
H
C
OA B
D
y
x
That Bat Ngoc Nhi – THCS Hồ Sơn, HL, LS 
b) Ta có: 
+ 090AKM  (cmt) => AK BD => 090AKD  (1) 
+ DK = DC (t/c hai tt cắt nhau); OC = OA = R 
=> OD là trung trực của AC => OD AC tại J => 090AJD  (2) 
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ADKJ nội tiếp đường tròn đường kính AD. 
=> JKM DAJ (Cùng bù DKJ ) (3) 
+ Lại có: 
(gt)
/ /
(gt)
AD AB
AD CH
CH AB
 

 
 => JCM DAJ (S.L.Trong) (4) 
+ Từ (3) và (4) suy ra JCM JKM => tứ giác CKJM nội tiếp một 
đường tròn (O1) 
 c) Tứ giác CKJM nội tiếp (cmt) => KMJ KCA (Góc nội tiếp cùng 
chắn cung KJ) 
Mặt khác: ABK KCA (Góc nt cùng chắn cung KA) 
=> ABK KMJ => JM // AB mà CH AB (gt) => JM CH 
=> Tam giác JMC vuông tại M => Đường tròn (O1) nhận JC làm đường 
kính, lại có OD AC tại J (cmt) => DJ là tiếp tuyến của đường tròn (O1) 
Câu 5: 
 Đặt 
        3 3 31 1 1 1 1 1
xy yz zx
P
z x y x y z y z x
  
     
 Ta có: 
1 1 1
1xy yz zx xyz
x y z
       
Do x, y, z > 0 nên theo BĐT Cô-si có: 
* 
     
3
3 3
1 1 1 1 3
3. . .
1 1 64 64 1 1 64 64 16
xy x y xy x y
z x y x y z x y x y z
   
   
   
 (1) 
Tương tự: * 
  3
3
1 1 16
yz
x y z x

 
 (2); * 
  3
3
1 1 16
zx
y z x y

 
 (3) 
+ Cộng vế với vế (1), (2), (3) có: 
1 1 1 1 3 1 1 1
6 2
64 16
P
x y z x y z
    
          
    
1 3 3 1 1
8 16 16 8 16
P P       (Do 
1 1 1
1
x y z
   ) 
Dấu “=” xảy ra khi x = y = z = 3. 
Cách khác: 
Do x, y, z > 0 nên theo BĐT Cô-si có: 
* 
     
3
3 3
1 1 1 1 3
3. . .
1 1 64 64 1 1 64 64 16
xy x y xy x y
z x y y x z x y y x z
   
   
   
 (1) 
 Phân tích tương tự ta cũng được KQ như trên! 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_sinh_vao_lop_10_thpt_mon_toan_nam_hoc_2017_2018.pdf