Đề thi thử học kỳ II môn Toán Lớp 8

docx 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 12/02/2024 Lượt xem 32Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử học kỳ II môn Toán Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử học kỳ II môn Toán Lớp 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM 2015 – 2016 
Môn: TOÁN LỚP 8 THCS
Thời gian làm bài: 90 phút
Không kể thời gian giao đề.
UBND TỈNH .
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THỬ
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 ĐIỂM)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. B. C. x + y = 0 D. 0x + 2 = 0 
Câu 2: Tập nghiệm của phương trình 2x – 2 = 0 là:
 A. {0} B. {1} C. {1;0} D. {–1} 
Câu 3: : Điều kiện xác định của phương trình là:
A. 
B. và 
C. và 
D. và 
Câu 4 : Trong các phương trình sau, phương trình có một nghiệm duy nhất là : 
 A. 8+0x = 8 B. 2 – x = x – 4 C. 1 +x = x D. 5+2x2 = 0
Câu 5: Nghiệm của bất phương trình 4–2x < 6 là:
 A. x >– 5 	 B. x –1 
]//////////////////////////////////////
0
2
Câu 6: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?
 A. x £ 2; 	 B. x > 2 ;	 C. x ³ 2 D. x <2 
Câu 7: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y > 2	B. 0.x – 1 0	 C. 2x –5 > 1	 D. (x – 1)2 2x
Câu 9: Tập nghiệm của phương trình là:
A.
B.
C.
D.
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm):
1. Giải phương trình: 
 a. b. 
2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 
 £ 1+ 
Bài 2: (1,5 điểm):
Ñeå ñi ñoaïn ñöôøng töø A ñeán B, xe maùy phaûi ñi heát 3giôø 30 phút; oâ toâ ñi heát 2giôø 30 phuùt. Tính quaõng ñöôøng AB. Bieát vaän toác oâtoâ lôùn hôn vaän toác xe maùy laø 20km/h.
Bài 3 (3 điểm): Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 8cm, BC = 6cm. VÏ ®­êng cao AH cña tam gi¸c ADB. 
a. Chøng minh: ~
b. Chøng minh: AD2 = DH.DB 
c. TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng DH, AH? 
 Bài 4 (0,5 điểm): Một bể bơi có kích thước rộng, dài và cao lần lượt là 25m; 50m; 2,5m. Em hãy tính diện tích gạch lát bên trong bể bơi và thể tích nước bể bơi biết mực nước lúc đó thấp hơn thành bể 30cmHẾT
?

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_thu_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_8.docx