Đề thi máy tính bỏ túi lớp 9 (2015-2016)

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 928Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi máy tính bỏ túi lớp 9 (2015-2016)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi máy tính bỏ túi lớp 9 (2015-2016)
 TRƯỜNG THCS NGHĨA THẮNG -TƯ NGHĨA -QUẢNG NGÃI 
ĐỀ THI MÁY TÍNH BỎ TÚI LỚP 9 (2015-2016)
Thời gian: 90phút
(Học sinh ghi đầy đủ các chữ số hiện trên màn hình máy tính)
Bài 1. (1điểm) Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của 2 số sau : a = 4020112015 và b = 20112015.
UCLN (a ; b) = BCNN (a ; b) =	
Bµi 2: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
 biết 
sinx =	
cosy =	
, với .
Bµi 3: (1.5 điểm) Cho đa thức . 
Tìm các nghiệm của đa thức .
Tìm các hệ số của đa thức bậc ba , biết rằng khi chia đa thức cho đa thức thì được đa thức dư là .
Tính chính xác giá trị của .
Bài 4.(1 điểm) Tìm số dư khi chia số 192015 + 72015 cho số 27.
Bài 5. (1 điểm) Tìm a, b, c, d, e biết 
Bài 6. (1.5 điểm) Moãi thaùng göûi tieát kieäm 580 000ñ vôùi laõi suaát 0,7% thaùng. Hoûi sau 10 thaùng thì laõnh veà caû voán laãn laõi laø bao nhieâu?
Bài 7 (1.5 điểm): 
Cho hình thang cân ABCD có ,đáy nhỏ AB = 2,5 cm và cạnh bên BC = 3,2 cm.Tính :
a) Diện tích hình thanh ABCD 
AC 
b) Độ dài đường chéo 
TRƯỜNG THCS NGHĨA THẮNG-TƯ NGHĨA -QUẢNG NGÃI 
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm: MÁY TÍNH BỎ TÚI LỚP 9
Thời gian: 90phút
C¸ch gi¶i
§iÓm 
1. USCLN = 8 ; BSCNN = 10106565608224008 
1
2. a. 
 . 
2
3
b. 
0.5
1.5
Theo giả thiết ta có: , suy ra:
Giải hệ phương trình ta được: 
Cách giải: Nhập biểu thức , bấm phím CALC và nhập số 2008 = ta được số hiện ra trên màn hình: Ấn phím - nhập = được . Suy ra giá trị chính xác: .
0,5
0,5
4. 
Điểm
*193 1 (mod 27)
2008 = 3 x 669 + 1
192008 = (193)669 x 19 1669 x 19 19 (mod 27)
0,5d
*79 1 (mod 27)
0.5đ
2008 = 9 x 223 +1
72008 = (79)2008 x 7 1 x 7 7 (mod 27)
0,5đ
*Vậy 192008 + 72008 19 + 7 26 (mod 27)Kết quả : 26
0,5đ
Đáp án
Điểm
5. SHIFT MODE 2 
1281 2963 = x-1 = - 2 = x-1 = - 3 = x-1 = -5 = x-1 = -7 = x-1
0.5đ
Kết quả : a = 2 ; b = 3 ; c = 5 ; d = 7 ; e = 11,
0.5đ
 6. (1.5 điểm) : Soá tieàn laõnh caû goác laãn laõi:	Keát quaû: 6028055,598
7. a) Diện tích hình thanh ABCD 8,434050067 cm2 0.75 điểm 
 b) Độ dài đường chéo AC 5,50875725 0,75 điểm
Người ra đề - Trương Quang An +Nghĩa Thắng Tư Nghĩa Quảng ngãi 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_casio_cap_truong_Nghia_Thang_20152016.doc