Đề thi kiểm tra 1 tiết môn: Toán học - Mã đề thi 132

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 456Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra 1 tiết môn: Toán học - Mã đề thi 132", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kiểm tra 1 tiết môn: Toán học - Mã đề thi 132
ĐỀ THI KIỂM TRA 1 TIẾT 
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 45 phút; 
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... 
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Các khoảng nghịch biến của hàm số là:
A. 	B. .	C. 	D. 
Câu 3: Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
A. 0	B. 1	C. 3	D. 2
Câu 4: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm
A. (1;13)	B. (1;12)	C. (1;14)	D. (1;0)
Câu 5: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc k = -9,có phương trình là:
A. y+16 = -9(x + 3)	B. y-16= -9(x – 3)	C. y-16= -9(x +3)	D. y = -9(x + 3)
Câu 6: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung bằng:
A. -2	B. 2	C. 1	D. -1
Câu 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A(; 1) có phương trình là:
A. 2x – 2y = - 1	B. 2x – 2y = 1	C. 2x +2 y = 3	D. 2x + 2y = -3
Câu 8: Cho hàm số . Tiếp tuyến tại tâm đối xứng của đồ thị hàm số có pt:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho hàm số y=x3-3x2+1. Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng
A. 3	B. 0	C. -6	D. -3
Câu 10: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;	B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.
C. Hàm số luôn nghịch biến;	D. Hàm số luôn đồng biến;
Câu 11: Cho đồ thị hàm số ( C ) . Gọi là hoành độ các điểm M, N trên (C), mà tại đó tiếp tuyến của ( C ) vuông góc với đường thẳng y = - x + 2007 . Khi đó 
A. 	B. -1	C. 	D. 
Câu 12: Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y =x+1 và đường cong . Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng
A. 	B. 1	C. 2	D. 
Câu 13: Hàm số: đạt cực đại tại x =
A. 	B. 0	C. 	D. 
Câu 14: Số giao điểm của đường cong y=x3-2x2+2x+1 và đường thẳng y = 1-x bằng
A. 1	B. 3	C. 2	D. 0
Câu 15: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Hàm số nghịch biến trên các khoảng:
A. 	B. .	C. 	D. 
Câu 17: Cho hàm số y=-x4-2x2-1 . Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bằng
A. 3	B. 2	C. 0	D. 1
Câu 18: Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó: 
A. ( I ) và ( II )	B. ( II ) và ( III )	C. Chỉ ( I )	D. ( I ) và ( III )
Câu 19: Trên khoảng (0; +¥) thì hàm số :
A. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = –1;	B. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = 3;
C. Có giá trị lớn nhất là Max y = –1.	D. Có giá trị lớn nhất là Max y = 3;
Câu 20: Cho hàm số. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng
A. 	B. 1	C. 2	D. 0
Câu 21: Đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số khi:
A. m=2	B. 	C. m>4	D. 
Câu 22: Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Cho hàm số y=x3-3x2+1. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m tại 3 điểm phân biệt khi
A. 	B. m>1	C. m<-3	D. -3<m<1
Câu 25: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành đo x0 = - 1 có phương trình là:
A. y = -x - 3	B. y= -x + 2	C. y= x -1	D. y = x + 2
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_on_tap_chung_2_dai_so_11.doc