Đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 môn Toán đầu năm học: 2014 – 2015

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 810Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 môn Toán đầu năm học: 2014 – 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát chất lượng lớp 7 môn Toán đầu năm học: 2014 – 2015
Tr­êng thcs §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng líp 7 m«n to¸n
............................ ®Çu n¨m häc: 2014 – 2015 
Thêi gian lµm bµi 60 phót (không kể chép đề)
C©u 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)
 a ) ;	 b) ; c) .	
C©u 2. T×m x biÕt.
 a); b) ; c) 	
C©u 3. Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 80m vµ chiÒu réng b»ng chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh v­ên ®ã?	 
C©u 4. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho = 600 .
Tính 
Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của và . Hỏi hai góc và có phụ nhau không? Tại sao?
C©u 5. 
Cho vµ B = . H·y so s¸nh A vµ B 
Tr­êng thcs §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng líp 7 m«n to¸n
.......................... ®Çu n¨m häc: 2014 – 2015
 Thêi gian lµm bµi 60 phót (không kể chép đề)
C©u 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)
 a ) ;	 b) ; c) .	
C©u 2. T×m x biÕt.
 a); b) ; c) 	
C©u 3. Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 80m vµ chiÒu réng b»ng chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh v­ên ®ã?	 
C©u 4. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho = 600 .
Tính 
Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của và . Hỏi hai góc và có phụ nhau không? Tại sao?
C©u 5. 
Cho vµ B = . H·y so s¸nh A vµ B 
иp ¸n vµ h­íng dÈn chÊm
Bài
Câu
Nội dung
Điểm
Bài 1
2,5 ®
a)
 1
b) 
 1
c)
 = 
 0,5
Bài 2 
2,5 ®
a)
 1
b)
 1
c) 
 0,5
Bài 3
2®
ChiÒu réng cña m¶nh v­ên lµ: 
Chu vi m¶nh v­ên lµ: 
DiÖn tÝch m¶nh v­ên lµ: 
 1,0
 0,5
 0,5
Bài 4
2®
n
x
y
z
m
Hình vẽ 
O
 0,5
a)
a/ Vì và là hai góc kề bù nên: + =1800
 = 1800 – = 1800 – 600 = 1200 
0,75
b)
b/ Vì Om là tia phân giác của nên
 =: 2 = 1200 : 2 = 600 . Tương tự = 300 
Suy ra + = 600 + 300 = 900
 Vậy và phụ nhau. 
0,75
Bài 5
 1®
=
Do ®ã: 
 1
(Mäi c¸ch gi¶i c¸ch kh¸c mµ ®óng cho ®iÓm tèi ®a)
Tr­êng thcs §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng m«n to¸n
............................ LỚP 6 LÊN 7 n¨m häc: 2013 – 2014 
Thêi gian lµm bµi 60 phót (không kể chép đề)
C©u 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)
 a ) ;	 b) ; c) .	
C©u 2. T×m x biÕt.
 a); b) ; c) ; d)
C©u 3. Trong một đợt lao động trồng cây, Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. Số cây tổ II trồng bằng 81,25% số cây mà tổ I trồng. Tính số cây tổ III trồng được, biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ.
C©u 4. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho = 600 .
Tính 
Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của và . Hỏi hai góc và có phụ nhau không? Tại sao?
C©u 5. 
Cho vµ B = . H·y so s¸nh A vµ B 
Tr­êng thcs §Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­îng m«n to¸n
.......................... LỚP 6 LÊN 7 n¨m häc: 2013 – 2014 
 Thêi gian lµm bµi 60 phót (không kể chép đề)
C©u 1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh (tÝnh hîp lý nÕu cã thÓ)
 a ) ;	 b) ; c) .	
C©u 2. T×m x biÕt.
 a); b) ; c) 	
C©u 3. Trong một đợt lao động trồng cây, Lớp 6C được phân công trồng 200 cây. Số cây tổ I trồng được chiếm 40% tổng số cây cả lớp trồng. Số cây tổ II trồng bằng 81,25% số cây mà tổ I trồng. Tính số cây tổ III trồng được, biết rằng Lớp 6C chỉ có 3 tổ.
C©u 4. Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho = 600 .
Tính 
Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của và . Hỏi hai góc và có phụ nhau không? Tại sao?
C©u 5. 
Cho vµ B = . H·y so s¸nh A vµ B 

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan.doc