Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử Lớp 8 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Hạ Hòa (Có đáp án)

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 12/07/2022 Lượt xem 388Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử Lớp 8 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Hạ Hòa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử Lớp 8 - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Hạ Hòa (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA
KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8
Năm học: 2012 – 2013 
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
	C©u 1( 4 ®iÓm ): 
ý nghÜa lÞch sö cña cuéc c¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga 1917.
 Câu 2: (10 điểm)
Trong lịch sử Việt Nam, giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược.
Em hãy làm rõ:
Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của các Hiệp ước đầu hàng mà triều đình Huế đã ký với thực dân Pháp.
Hiệp ước nào đã thay thế chế độ phong kiến triều Nguyễn bằng chế độ thuộc địa nửa phong kiến, kéo dài đến Cách mạng tháng 8 năm 1945.
	C©u 3 ( 6 ®iÓm )
	T×nh h×nh n­íc NhËt nh÷ng n¨m 1918-1939 cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c so víi n­íc MÜ cïng thêi gian nµy ?
 Cán bộ coi không được giải thích gì thêm. 
Hướng dẫn chấm và biểu điểm lịch sử 8
Yêu cầu chung:
+ Bài làm phải đảm bảo tính chính xác, khoa học có phân tích đấnh giá sự kiện, tránh trường hợp liệt kê sự kiện
+ Có thể cho điểm khuyến khích đối với những bài làm có phần liên hệ với lịch sử Việt Nam( không quá 0,5 điểm) 
Câu 1
ý nghÜa lÞch sö cña cuéc c¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga 1917.
4 điểm
	- C¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga ®· lµm thay ®æi hoµn toµn vËn mÖnh ®Êt n­íc vµ sè phËn hµng triÖu con ng­êi ë Nga. LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, c¸ch m¹ng ®· ®­a nh÷ng ng­êi lao ®éng lªn n¾m chÝnh quyÒn, x©y dùng chÕ ®é míi- chÕ ®é x· héi chñ nghÜa 
	- Lµm thay ®æi thÕ giíi- mét chÕ ®é míi, nhµ n­íc míi ra ®êi trªn 1/6 diÖn tÝch toµn cÇu, lµm c¸c n­íc ®Õ quèc ho¶ng sî 
	- §Ó l¹i nhiÒu bµi häc quý b¸u cho cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng cña giai cÊp v« s¶n, nh©n d©n lao ®éng vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ, phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë nhiÒu n­íc 
1.5
1
1.5
Câu 2
Trong lịch sử Việt Nam, giai đoạn từ 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược.
10 điểm
a, Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của các hiệp ước đầu hàng mà triều đình Huế đã ký với thực dân Pháp.
 + Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta (1.9.1858) Quân dân ta cùng với phái Chủ chiến trong triều đình Huế đẫ anh dũng chống trả, bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh...
 + Tại chiến trường Gia Định quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan ... sau khi Đại Đồn Chí Hoà thất thủ( 23.2.1861), triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (5.6.1862) nhường cho chúng nhiều quyền lợi
ND: - Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ và đảo Côn Lôn
- Mở 3 cửa biển ( Đà Nẵng, Ba Lát, Quảng Yên) cho Pháp buôn bán
- Cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm vận trước đây
- Bồi thường cho Pháp 1 khoản chiến phí tương đương 280 lạng bạc
- Pháp sẽ trả lại tỉnh thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến.
 + Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ rơi vào tay Pháp nhưng phong trào kháng Pháp của nhân dân Nam Kỳ vẫn không bị dập tắt họ nổi lên khởi nghĩa ở khắp nơi...
 + Lơi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế từ ngày 20 đến ngày 24/6/1867, quân Pháp đã chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây không tốn 1 viên đạn, sau khi chiếm xong Nam Kỳ thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất ( 1873 ). Khi cược chiến đấu của quân dân Bắc Kỳ đang diễn ra ác liệt, chiến thắng Cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang...Giữa lúc đó thì triều đình Huế lại kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15.3.1876) 
ND: - Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kỳ
- Triều đình Huế thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp 
 => Với Hiêp ước này đã làm mất phần quan trọng về chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.
 + Năm 1882 Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ 2... chiến thắng Cỗu Giấy lần thứ 2 càng làm cho quân Pháp thêm hoang mang, dao động. Chúng đã toan bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng ....
 + Sau khi có thêm viện binh và nhân cơ hội vua Tự Đức mất, nội bộ triều đình đang lục đục, thực dân Pháp đem quân tấn công thẳng vào Thuận Nam – cửa ngõ kinh thanh Huế....ngày 28/8/1883 triều đình Huế chấp nhận kí Hiệp ước Quý Mùi ( Hác – măng)
ND: - Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ...
- Triều đình được cai quản vùng đất Trung Kỳ nhưng mọi việc phải thông qua viên Khâm sứ Pháp ở Huế.
- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kỳ thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình...
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm.
- Triềi đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kỳ về Trung Kỳ.
 + Sau khi đã hoàn toàn làm chủ tình thế, chính phủ Pháp lại bắt triều đình Huế kí kết 1 bản Hiệp ước mới vào ngày 6.6.1884 (Hiệp ước Pa-tơ nốt) có nội dung cơ bản giống hiệp ước Hác măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn
b) Hiệp ước nào đã thay thế chế độ phong kiến triều Nguyễn bằng chế độ phong kiến ,kéo dài đến cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Hiệp ước Pa-Tơ-Nốt ( 1884) là hiệp ước bán nước cuối cùng của triều đình phong kiến nhà Nguyễn cho thực dân Pháp, thay thế chế độ phong kiến triều Nguyễn bằng chế độ thuộc địa nủa phong kiến, keo dài đến Cách mang tháng Tám năm 1945.
1 điểm
1
1
1
1
1
1
1
2
Câu 3
	T×nh h×nh n­íc NhËt nh÷ng n¨m 1918-1939 cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c so víi n­íc MÜ cïng thêi gian nµy ?
6 điểm
a- Gièng nhau :
	- §Òu thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt 
	- Kinh tÕ ®Òu ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m ®Çu sau chiÕn tranh
	- Phong trµo c«ng nh©n ph¸t triÓn, §¶ng Céng s¶n ra ®êi 
	- §Òu bÞ khñng ho¶ng kinh tÕ n¨m 1929-1933 
	b- Kh¸c nhau :
	- NhËt tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ b»ng chÝnh s¸ch qu©n sù ho¸ ®Êt n­íc, g©y chiÕn tranh x©m l­îc, bµnh ch­íng ra bªn ngoµi 
	- MÜ tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ b»ng chÝnh s¸ch míi cña Ru-d¬-ven: ban hµnh c¸c ®¹o luËt vÒ phôc h­ng c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ ng©n hµng víi nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ, ®Æt d­íi sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc ... 
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_8_nam_hoc_2012_2013_pho.doc