Đề thi giải toán băng máy tính casio THCS năm học 2007 - 2008

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 602Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giải toán băng máy tính casio THCS năm học 2007 - 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi giải toán băng máy tính casio THCS năm học 2007 - 2008
 SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO	ĐỀ THI GIẢI TOÁN BĂNG MÁY TÍNH CASIO THCS
 GIA LAI	 NĂM HỌC 2007-2008
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Thời gian: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
Số phách
 Họ và tên thí sinh:	;Số BD	; Phòng thi:	
 Sinh ngày:	; Nơi sinh:	
 Học sinh trường:	
 ( Lưu ý :Thí sinh không làm bài vào tờ giấy này, vì đây là phách)
SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO	ĐỀ THI GIẢI TOÁN BĂNG MÁY TÍNH CASIO THCS
 GIA LAI	 NĂM HỌC 2007-2008
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Thời gian: 150 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
	Chú ý : -Đề thi gồm 03 trang
-Thí sinh làm bài vào đề thi.
Điểm của toàn bài thi
Các giám khảo
( Họ, tên và chữ ký)
Số phách
Bằng số
Bằng chữ
Giám khảo 1:
Giàm khảo 2:
Quy định chung:
Ghi kết quả theo yêu cầu cụ thể của từng bài.
Thí sinh được sử dụng các loại máy sau: fx-220, fx-500A, fx-500 MS, fx- 570MS. Fx-500ES, fx-570ES.
Bài 1:(5 điểm)
cho sinx =0,6054, tính M = ( Ghi kết quả gần đúng với 4 chữ số ở phần thập phân).
M 
Tính giá trị của biểu thức sau: ( ghi kết quả gần đúng với 5 chữ số ở phần thập phân).
 A 
A= 
 Bài 2: ( 5 điểm)
 a) Tính tích sau: ( ghi kết quả dưới dạng số tự nhiên) 1311200714112007
b) Tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của các số sau:839487006; 1221206904
BCNN (839487006; 1221206904)=
Baì 3: ( 5 điểm)
Tính giá trị của biểt thức : (ghi kết qua dưới dạng phân số)
A= (1 - )(1-)(1-) (1-)
 A=
Tính giá trị của biểt thức: (Ghi kết quả gần đúng với 5 chữ số ở phần thập phân).
 C = 
 C
Bài 4: (5 điểm) Cho dãy số với số hạng tổng quát đựoc cho bởi công thức:
U= + với n=1,2,3,
Tính U;U;U;U;U;U.
Lập công thức truy hồi tính U Theo U và U.
Lập quy trình ấn phím liên tục để tính U Theo U và U.
U=
U=
U=
U=
U=
U=
U=
b)
 c)
Bài 5: ( 5 điểm) 
Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
22078(xy + x + xy+ 2y)- 44555411 = 44555411 xy
x=
y=
Tìm x biết : x= (Ghi kết quả gần đúng với 14 chữ số ở phần thập phân)
x = 
Bài 6 ( 5 điểm)
 a) Tính giá trị của biểu thức: ( ghi kết quả gần đúng với 4 chữ số ở phần thâp phân)
M 
 b) Tính giá trị của biểu thức:Ghi kết quả gần đúng với 8 chữ số ở phần thập phân)
Q=: + y+x+
	 +
biết:2x+y-22,14x-2xy+122,5449=0
 Q 
Bài 7:( 5 điểm)
Cho tam giác ABC có AB=14,12cm; AC=15,34cm;Â =7125.
Tính diện tích tam giác ABC (S).Ghi kết quả gần đúng với 2 chữ số ở phần thập phân)
b) Trên cạnh AB lấy điểm M ,trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM=3BM và AN=4CN.BN và CM cắt nhau tại P.Tính diện tích tam giác APB (S).(Ghi kết quả gần đúng với 2 chữ số ở phần thập phân)
(S) ( S) 
Bài 8:( 5 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD (AB>BC) và điểm M nằm trên đường chéo BD sao cho :
DAM =15.kẻ MI vuông góc AB (I AB). Cho biết MI=AB và CD =cm.
Tính góc MAC (độ, phút ,giây) và độ dài đoạn AD.
Góc MAC = AD 
Bài 9: ( 5 điểm)
viết số dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
=
B) Tím chữ số thập phân thu 7sau dấu phẩy của phép chia 2 cho 17.
chữ số thập phân thu 7sau dấu phẩy của phếp chia 2 cho 17 là:
Bài 10: ( 5 điểm)
Viết 5 chữ số đầu tiên của số 2007.
Khi viết số 2007dưới dạng số tự nhiên thì 5 chữ số đầu tiên là:
b)Viết năm chữ số cuối cùng của số 2+ 1
khi viết số 2+1 dưới dạng số tự nhiên thì năm chữ số cuối cùng là:

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_CASIO_NAM_MOI.doc