3 Đề thi thử học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Đức

pdf 12 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 19/03/2024 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "3 Đề thi thử học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 Đề thi thử học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Đức
Trường THCS Tân Đức GV: Phan Chí Linh -1- 
 SỞ GD&ĐT LONG AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 
TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC Môn thi: TOÁN (LỚP 9) 
 Ngày thi: 18/05/2017 
 ĐỀ THI THỬ 01 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
(Người ra đề: Phan Chí Linh_: 0123.266.3072 
 : pclinhdhdt@gmail.com.) 
I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) 
Trong mỗi câu từ 1 đến 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án 
đúng. Hãy đánh dấu X vào ô mà thí sinh cho là phương án đúng ở khung bài làm bên dưới. 
Câu 1. Hàm số   31  xmy là hàm số bậc nhất khi: 
A. 1m B. 1m C. 1m D. 0m 
Câu 2. Hàm số  2 3y m x   là hàm số đồng biến trên R khi: 
 A. 2m  B. 2m  C. 2m  D. 2m   
Câu 3. Cho phương trình: 2 0ax bx c   ( 0)a  . Nếu 2 4 0b ac  thì phương trình có 2 nghiệm là: 
 A. 1 2;
b bx x
a a
     
  B. 1 2;2 2
b bx x
a a
    
  
 C. 1 2;2 2
b bx x
a a
   
  D. A, B, C đều sai. 
Câu 4. Phương trình bậc hai 0452  xx có hai nghiệm là: 
A. x = - 1; x = - 4 B. x = 1; x = 4 
C. x = 1; x = - 4 D. x = - 1; x = 4 
Câu 5. Giả sử 1 2;x x là 2 nghiệm của phương trình 
22 3 5 0x x   . Biểu thức 2 21 2x x có giá trị là: 
A. 29
2
 B. 29 C. 29
4
 D. 25
4
Câu 6. Độ dài cung 300 của một đường tròn có bán kính 4(cm) bằng: 
 A. 4 ( )
3
cm B. 2 ( )
3
cm C. 1 ( )
3
cm D. 8 ( )
3
cm 
Câu 7. Hàm số 22017y x  đồng biến khi: 
 A. 0x  B. 0x  
C. x R D. 0x  
Câu 8. Tìm số đo góc xAB trong hình vẽ bên, biết  0AOB 100 . 
A. xAB = 500 
B. xAB = 1000 
C. xAB = 1200 
D. xAB = 1300 
Câu 9. Cho 2 đường thẳng:  1 2y m x k    1m   và  2 3 1y m x k    3
2
m  
 
Hai đường thẳng trên trùng nhau khi: 
 A. 4m  hay 1
3
k   B. 4m  và 1
3
k   
 C. 4m  và k R D. 1
3
k   và k R 
Câu 10. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn? 
 A. 25 2 1 0x x    B. 32 5 0x x   C. 24 5 0x xy   D. 20 3 1 0x x   
x
100°
O
B
A
Trường THCS Tân Đức GV: Phan Chí Linh -2- 
Câu 11. Diện tích hình quạt tròn có bán kính 6(cm), số đo cung bằng 360 bằng: 
 A.  26
5
cm B.  236
5
cm C.  218
5
cm D.  212
5
cm 
Câu 12. Cho phương trình: x2 – 4x + 1 – m = 0, với giá trị nào của m thì phương trình có 2 nghiệm 
 thoả mãn hệ thức:  1 2 1 25 4 0x x x x   
A. m = 4 B. m = - 5 C. m = - 4 D. Không có giá trị nào 
Câu 13. Phương trình 4 2 2 0x x   có tập nghiệm là: 
 A.  1;2 B.  2 C.  2; 2 D.  1;1; 2; 2  
Câu 14. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là: 
 A. Góc nhọn B. Góc vuông C. Góc tù D. Góc bẹt 
Câu 15. Cho phương trình: 2 2 4 0mx x   (m: tham số; x: ẩn số) 
 Nếu phương trình có hai nghiệm phân biệt thì m có giá trị nào sau đây: 
 A. 1
4
m  B. 1
4
m  và 0m  C. 1
4
m  D. m R 
Câu 16. Toạ độ giao điểm của đường thẳng (d): y = x – 2 và Parabol (P): y = - x2 là: 
 A. (1; 1) và (-2; 4) B. (1; -1) và (-2; -4) C. (-1; -1) và (2; -4) D. (1; -1) và (2; -4) 
II. Tự luận (6,0 điểm) 
Câu 17. (1,5 điểm) 
 Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d): y = 2x + 3 
 a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy. 
 b) Gọi A, B là giao điểm của hai đồ thị trên. Tìm tọa độ của A, B bằng phép tính. 
Câu 18. (1,5 điểm) 
Cho phương trình: x2 – mx – 1 = 0 (*) (x là ẩn số) 
 a) Chứng minh phương trình (*) luôn có 2 nghiệm phân biệt. 
 b) Chứng minh phương trình (*) luôn có 2 nghiệm trái dấu. 
 c) Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (*) 
 Tính giá trị của biểu thức: 
2 2
1 1 2 2
1 2
1 1x x x xP
x x
   
  
Câu 19. (3 điểm) 
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn tâm O. Các đường cao BE; CF 
giao nhau tại H. 
 a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp được trong đường tròn, xác định tâm I của đường 
 tròn này. 
 b) Hai đường thẳng EF và BC cắt nhau tại M. 
 Chứng minh: MF.ME = MB.MC. 
 c) AM cắt đường tròn (O) tại K. Chứng minh tứ giác KFEA nội tiếp. 
 d) Chứng minh ba điểm: K; H; I thẳng hàng. 
-----------HẾT----------- 
* Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:............................. 
Chữ kí của giám thị 1:. Chữ kí của giám thị 2:.................. 
Trường THCS Tân Đức GV: Phan Chí Linh -3- 
BÀI LÀM 
I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) 
 Câu 1 
Câu 
2 
Câu 
3 
Câu 
4 
Câu 
5 
Câu 
6 
Câu 
7 
Câu 
8 
Câu 
9 
Câu 
10 
Câu 
11 
Câu 
12 
Câu 
13 
Câu 
14 
Câu 
15 
Câu 
16 
A 
B 
C 
D 
II. Tự luận (6,0 điểm) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Trường THCS Tân Đức GV: Phan Chí Linh -4- 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Trường THCS Tân Đức GV: Phan Chí Linh -5- 
130O A
B
C
 SỞ GD&ĐT LONG AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 
TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC Môn thi: TOÁN (LỚP 9) 
 Ngày thi: 18/05/2017 
 ĐỀ THI THỬ 02 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
(Người ra đề: Phan Chí Linh_: 0123.266.3072 
 : pclinhdhdt@gmail.com.) 
I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) 
Trong mỗi câu từ 1 đến 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án 
đúng. Hãy đánh dấu X vào ô mà thí sinh cho là phương án đúng ở khung bài làm bên dưới. 
Câu 1. (x; y) = (3; 5) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây: 
A.
2 3 21
4 6
x y
x y
 

 
 B. 
3 18
2 11
x y
x y
 

 
 C. 
4 12
2 1
x y
x y
 

 
 D. 
2 5 7
3 14
x y
x y
 

 
Câu 2. Cho đường tròn (O) và góc nội tiếp  0130BAC  . 
Số đo của góc BOC là: 
 A. 1300 
B. 1000 
C. 2600 D. 500 
Câu 3. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt 
 A. 2 1 0x x   B. 24 4 1 0x x   
 C. 2371 5 1 0x x   D. 24 0x  
Câu 4. Giả sử 1 2,x x là hai nghiệm của phương trình 
22 3 10 0x x   . Khi đó tích 1 2.x x bằng: 
A. 3
2
 B. 3
2
 C. 5 D. 5 
Câu 5. Biết hàm số 2y ax đi qua điểm L  1; 2 , khi đó hệ số a bằng: 
A. 1
4
 B. 1
4
 C. 2 D. – 2 
Câu 6. Cho hai đường thẳng (D): 1y mx  và (D'):  2 1 1y m x   . Ta có (D) // (D') khi: 
 A. 1m  B. 1m  C. 0m  D. A, B, C đều sai 
Câu 7. Diện tích hình quạt tròn OAB của đường tròn (O; 10cm) và sđ 0AB 60 là ( 3,14  ) 
 A. 48,67cm2 

Tài liệu đính kèm:

  • pdf3_de_thi_thu_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2016_2017_truo.pdf