Đề tham khảo học kì I năm học 2016 – 2017 môn Toán khối 6

docx 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 859Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo học kì I năm học 2016 – 2017 môn Toán khối 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo học kì I năm học 2016 – 2017 môn Toán khối 6
ĐỀ THAM KHẢO HKI NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN TOÁN KHỐI 6 
Bài 1 : ( 2 điểm ) Tính giá trị các biểu thức sau :
a) 23 . 5 – 32 . 4 + 4 . 6
b) 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }
c) |( – 5 ) + ( – 3 ) | . 3 – 40
Bài 2 : ( 2 điểm ) Tìm x, biết :
a) 70 – 5 . ( x – 3 ) = 45
b) ( 3x – 6 ) . 3 = 34
          c) 2x : 25 = 1
Bài 3 : ( 1 điểm ) Tính tổng biểu thức sau :
A = 101 + 103 + 105 + + 201
Bài 4 : ( 1 điểm ) Cho A = 4 + 42 + 43 + 44 + .+ 499 + 4100
Chứng tỏ A chia hết cho 5
Bài 5 :  (2 đ) : Một đội y tế có 72 bác sỹ và 192 y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều nhau vào mỗi tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sỹ ? Bao nhiêu y tá
Bài 6 ( 2 điểm ) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=3cm,OB= 7cm.
a)   TínhAB
b)   Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính OM.
c)    Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.
ĐÁP ÁN TOÁN KHỐI 6
Bài 1 : ( 2 điểm ) Tính giá trị các biểu thức sau :
a) 23 . 5 – 32 . 4 + 4 . 6
= 8 . 5 – 9 . 4 + 4 . 6      
= 40 – 36 + 24                
= 28                               
b) 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }
= 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 125 – 4 . 25 )]}
= 100 : { 250 : [ 450 – ( 500 – 100 )]}           
= 100 : { 250 : [ 450 – 400 ]}
= 100 : { 250 : 50 }                                               
= 100 : 5
= 20                                                            
c)|( – 5 ) + ( – 3 )| . 3 – 40
= |– 8| . 3 – 40
= 8 . 3 – 40                                                  
= 24 – 40
= – 16                                                          
Bài 2 : ( 2 điểm ) Tìm x, biết :
a) 70 – 5 . ( x – 3 ) = 45
5 . ( x – 3 ) = 70 – 45
5 . ( x – 3 ) = 25                                 
x – 3  = 25 : 5
x – 3  = 5                                                
x = 5 + 3
x = 8                                       
b) ( 3x – 6 ) . 3 = 34
3x – 6 = 34 : 3
3x – 6 = 33
3x – 6 = 27                                        
3x = 27 + 6
3x = 33                                     
x = 33 : 3
x = 11                                                
c) 2x : 25 = 1
2x = 1 . 25                                           
2x = 25
x= 5                                                   
Bài 3 : ( 1 điểm ) Tính tổng biểu thức sau :
A = 101 + 103 + 105 + + 201
Số số hạng ( 201 – 101 ) : 2 + 1 = 51 ( số )       
A = ( 201 + 101 ) . 51 : 2 = 7701                       
Bài 4 : ( 1 điểm )
A = 4 + 42 + 43 + 44 + .+ 499 + 4100
A = 4 . ( 1 + 4 ) + 43 . ( 1 + 4 ) + + 499 . ( 1 + 4 )                   
A = 4 . 5 + 43 . 5 + + 499 . 5
A = 5 . ( 4 + 43 + 45 + ..+ 499) chia hết cho 5        
Bài 6 
Hình 
a)   TínhAB
Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B ( trên tia Ox OA=3cm<OB=7cm)
Nên OA + AB =OB
3 + AB = 7
AB = 7 – 3
AB = 4 cm                                 
b)   Tính OM.
Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB
Nên AM = MB = AB : 2 = 4 : 2  = 2 cm     
Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và M
Nên OA + AM =OM
            3 + 2 =OM
             OM= 5 cm                                
c)    Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.
Vì O là trung điểm của AC
Nên AC = 2 . OA = 2 . 3 = 6 cm                
Vì điểm A nằm giữa hai điểm C và M
Nên AC + AM = CM
       6 + 2 = CM
              CM = 8 cm                                (0,25)

Tài liệu đính kèm:

  • docxTham khao HKI lop 6 (Kien Thiet).docx