Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Tứ Kỳ (Có đáp án)

pdf 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 26/07/2022 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Tứ Kỳ (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Tứ Kỳ (Có đáp án)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học 2016-2017 
Môn: TOÁN - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Đề này gồm 06 câu, 01 trang) 
Câu 1. (1,0 điểm) 
a) Tìm số nghịch đảo của mỗi số sau: 
1 ; 1;
2017

 
b) Tìm số đối của mỗi số sau: 2017; 2  
Câu 2. (2,0 điểm) 
Thực hiện các phép tính: 
a) (-1)3.7 – (-2)2 + 2017.0 + 1 b) 25.(-103) + 25.3 
c) 5 12 5 2 3. . 1
8 7 8 7 4
        
   
 d) 1 1525% 2 2,8.
144

 
 
 
 
Câu 3. (2,5 điểm) 
Tìm x biết: 
a) 2 7
5 10
x   b) ( 4) 2 ( 3).6x    
c) 2 8 1
3 3
x     
 
 d) 3 9. 5
4 2
x   
Câu 4. (1,5 điểm) 
Lớp 6A có tất cả 36 học sinh. Trong học kỳ I vừa qua, kết quả xếp loại học 
lực của học sinh trong lớp được chia thành ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học 
sinh có học lực trung bình chiếm 2
9
 số học sinh cả lớp và bằng 50% số học sinh có 
học lực khá. Tính số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình của lớp 6A. 
Câu 5. (2,5 điểm). 
Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là 
đường thẳng xy vẽ hai tia Oz và Ot sao cho  0 0xOz 150 ; yOt 60  
a) Tính số đo  xOt 
b) Chứng tỏ Oz là tia phân giác của yOt . 
c) Trên nửa mặt phẳng có chứa tia Oz bờ là đường thẳng xy vẽ tia Om sao 
cho  0zOm = 90 . Hỏi tia Om có là tia phân giác của  xOt hay không? Vì sao? 
Câu 6. (0,5 điểm) 
Cho P = 1 1 1 1 1 1...
2 3 4 48 49 50
      và Q = 
1 2 3 48 49...
49 48 47 2 1
     
Hãy tính P
Q
. 
-------- Hết -------- 
T-DH01-HKII6-1617 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học 2016-2017 
Môn: TOÁN - LỚP 6 
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) 
CÂU Ý ĐÁP ÁN Điểm 
a) 0,5 điểm 
Số nghịch đảo của số 
1 
2017

 là 2017 ; 
Số nghịch đảo của số -1 là -1. 
0,5 
b) 0,5 điểm 
Câu 1 
(1,0đ) 
 Số đối của 2017 là 2017 
Số đối của 2 là -2. 0,5 
a) 0,5 điểm 
a) (-1)3.7 – (-2)2 + 2017.0 + 1 
 = (-1).7 – 4 + 0 + 1 
0,25 
 = - 11+1 = -10 0,25 
b) 0,5 điểm 
25.(-103) + 25.3 = 25.[(-103)+3] 0,25 
= 25.(-100) = -2500 0,25 
 c) 0,5 điểm 
5 12 5 2 3 5 12 2 3 5 3. . 1 . 1 .( 2) 1
8 7 8 7 4 8 7 7 4 8 4
                         
 0,25 
5 7 3
4 4

    0,25 
d) 0,5 điểm 
 1 9 28 1 9. 3
4 4 4 10 4 4
1 15 1525% 2 2,8.
14 14
         
 
 
  0,25 
Câu 2 
(2,0đ) 
=  ( 2) 3 5     0,25 
a) 0,5 điểm 
2
5 10
7x    7 2
10 5
x   0,25 
11
10
x  0,25 
Câu 3 
(2,5đ) 
b) 0,5 điểm 
T-DH01-HKII6-1617 
( 4) 2 ( 3).6x    
( 4) 2 18x    
2 4 18x    
0,25 
2 14 7x x    0,25 
c) 0,75 điểm 
2 8 1
3 3
x     
 
 8 2 1
3 3
x   0,5 
8 5
3 3
x  
8 5
3 3
x    1x  
0,25 
d) 0,75 điểm 
3 9.
4 2
5x   
9 3:
2 4
5x    
 
  
65x  
0,25 
5 6x   hoặc 5 6x    0,25 
11x  hoặc 1x   
 Vậy x =11 hoặc x =-1 
0,25 
1,5 điểm 
 Số học sinh có học lực trung bình là 2 .36 8
9
 học sinh 0,5 
Số học sinh có học lực khá là 8: 50 16
100
 học sinh. 0,25 
Số học có học lực giỏi là 36 16 8 12   học sinh 0,25 
Câu 4 
(1,5đ) 
Vậy số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình của lớp 6A lần 
lượt là: 12; 16; 8 0,25 
* Vẽ hình 0,5 điểm Câu 5 
(2,5đ) 
 Vẽ hình đúng (hình 1) 
y
t
z
x O
0,5 
Hình 1 
my
t
z
x O
 a) 0,75 điểm 
Vì xOt và yOt là hai góc kề bù nên xOt +  0yOt =180 
 0 0 0xOt =180 60 120  
0,75 
 b) 0,75 điểm 
Vì xOz và yOz là hai góc kề bù nên   0xOz +yOz =180 
 0 0 0yOz =180 150 30  
0,25 
Trên cùng một nửa nặt phẳng bờ là đường thẳng xy có hai tia 
Oz, Ot mà   0 0yOz yOt(30 60 )  nên tia Oz nằm giữa hai tia Oy 
và Ot 
Lại có  1yOz yOt
2
  ra tia Oz là tia phân giác của góc yOt 0,25 
c) 0,5 điểm 
Vì  zOm zOy nên tia Om không thể nằm giữa hai tia Oz và Oy. 
Suy ra tia Om phải nằm giữa hai tia Ox và Oz 
    0 0 0150 90 60zOm mOx zOx xOm       
0,25 
Trên cùng một nửa nặt phẳng bờ là đường thẳng xy có hai tia 
Oz, Ot mà   0 0xOm xOt(60 120 )  nên tia Om nằm giữa hai tia 
Ox và Ot 
Mà  1xOm xOt
2
 
Suy ra tia Om là tia phân giác của góc xOt 
0,25 
0,5 điểm Câu 6 
(0,5đ) 1 2 3 48 49...
49 48 47 2 1
1 2 3 48 50 50 50 50( 1) 1 1 ... 1 1 ( ... ) 1
49 48 47 2 49 48 47 2
Q      
                         
     
 0,25 
Hình 2 
50 50 50 50 50 1 1 1 1... 50 ...
50 49 48 47 2 50 49 48 2
1 1 1 1 1... 12 3 4 49 50
1 1 1 1 1 5050 ...
2 3 4 49 50
P
Q
            
 
    
  
      
 
 0,25 
Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2016_2017_phong.pdf