Đề kiểm tra một tiết môn Vật lý lớp 9

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 22/01/2021 Lượt xem 212Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn Vật lý lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết môn Vật lý lớp 9
 Họ và tên: Bài kiểm tra : 1tiết : Môn: Vật Lý 9
 Lớp 9 ( Thời gian làm bài 45 phút)
 I) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
 Câu1:Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây dẫn này 
 cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có
 cường độ là:
 A. 0,6A B. 0,5A C. 0,9A D. 0,2A
 Câu2: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:
 A. R1+R2 B. C. D. 
 Câu3: Mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua và cường 
 độ dòng điện I, điện trở R của dây dẫn và thời gian t được biểu thị bằng công thức nào?
 A. Q=IRt B. Q=IRt C. Q=IRt D. Q=IRt 
 Câu4: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện cần phải:
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài có tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu: 
Đo và so sánh điện trở các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được
 làm từ cùng một loại vật liệu.
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài và tiết diện khác nhau và được làm từ 
 các vât liệu khác nhau:
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài khác nhau có cùng tiết diện và được 
làm từ các vật liệu khác nhau:
 Câu5: Công của dòng điện không tính theo công thức:
A. A=IRt B. A= C. A=UIt D. A=IRt
 Câu6: Xét các dây dẫn làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài tăng lên gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:
 A. tăng gấp 1,5 lần B. giảm đi 1,5 lần C. tăng gấp 6 lần D. giảm đi 6 lần 
II) Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống():
 1) Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng. 
 2) Biến trở là..
 3) Công của dòng điện là số đo. 
 III) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau:
 1) Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm?
 2) Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun-Lenxơ
 3) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2,5 l 
 nước từ nhiệt độ ban đầu là 200 C thì cần mất một thời gian 14 phút 35 giây.
Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
Mỗi ngày đun sôi 5 l nước với các điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao 
 nhiêu tiền điện cho việc đun nước này.Cho rằng giá mỗi kw.h là 800đ. 
Họ và tên:. Bài kiểm tra : 1tiết : Môn: Vật Lý 9
 Lớp 9 ( Thời gian làm bài 45 phút)
 I) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
 Câu1:Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây dẫn này 
 cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có
 cường độ là:
 A. 0,2A B. 0,6A C. 0,9A D. 0,5A
 Câu2: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:
 A. R1+R2 B. C. D. 
 Câu3: Mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua và cường 
 độ dòng điện I, điện trở R của dây dẫn và thời gian t được biểu thị bằng công thức nào?
 A. Q=IRt B. Q=IRt C. Q=IRt D. Q=IRt 
 Câu4: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện cần phải:
A. Đo và so sánh điện trở các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được
 làm từ cùng một loại vật liệu.
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài và tiết diện khác nhau và được làm từ 
 các vât liệu khác nhau:
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài khác nhau có cùng tiết diện và được 
làm từ các vật liệu khác nhau:
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài có tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu: 
 Câu5: Công của dòng điện không tính theo công thức:
A. A=UIt B. A= C. A=IRt D. A=IRt
 Câu6: Xét các dây dẫn làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài tăng lên gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:
 A. tăng gấp 6 lần B. giảm đi 6 lần C. tăng gấp 1,5 lần D. giảm đi 1,5 lần
II) Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống():
 1) Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng. 
 2) Biến trở là..
 3) Công của dòng điện là số đo. 
 III) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau:
 1) Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm?
 2) Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun-Lenxơ
 3) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 l 
 nước từ nhiệt độ ban đầu là 250 C thì cần mất một thời gian 14 phút 35 giây.
Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
Mỗi ngày đun sôi 5 l nước với các điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao 
 nhiêu tiền điện cho việc đun nước này.Cho rằng giá mỗi kw.h là 1450đ. 
 Họ và tên: Bài kiểm tra : 1tiết : Môn: Vật Lý 9
 Lớp 9 ( Thời gian làm bài 45 phút)
 I) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
 Câu1:Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây dẫn này 
 cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có
 cường độ là:
 A. 0,9A B. 0,6A C. 0,5A D. 0,2A
 Câu2: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:
 A. R1+R2 B. C. D. 
 Câu3: Mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua và cường 
 độ dòng điện I, điện trở R của dây dẫn và thời gian t được biểu thị bằng công thức nào?
 A. Q=IRt B. Q=IRt C. Q=IRt D. Q=IRt 
 Câu4: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện cần phải:
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài có tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu: 
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài khác nhau có cùng tiết diện và được 
làm từ các vật liệu khác nhau:
Đo và so sánh điện trở các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được
 làm từ cùng một loại vật liệu.
Đo và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài và tiết diện khác nhau và được làm từ 
 các vât liệu khác nhau:
 Câu5: Công của dòng điện không tính theo công thức:
A. A=IRt B. A=IRt C. A= D. A=UIt
 Câu6: Xét các dây dẫn làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài tăng lên gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:
 A. giảm đi 6 lần B. tăng gấp 1,5 lần C. giảm đi 1,5 lần D. tăng gấp 6 lần 
II) Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống():
 1) Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng. 
 2) Biến trở là..
 3) Công của dòng điện là số đo. 
 III) Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau:
 1) Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm?
 2) Phát biểu và viết biểu thức định luật Jun-Lenxơ
 3) Một bếp điện có ghi 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 l 
 nước từ nhiệt độ ban đầu là 200 C thì cần mất một thời gian 14 phút 35 giây.
Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
Mỗi ngày đun sôi 4 l nước với các điều kiện như trên thì trong 30 ngày sẽ phải trả bao 
 nhiêu tiền điện cho việc đun nước này.Cho rằng giá mỗi kw.h là 1400đ. 

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_1_tiet.doc