Đề kiểm tra hoc kỳ I năm học 2010-2011 huyện Vũ Thư môn: Toán lớp 7

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 727Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra hoc kỳ I năm học 2010-2011 huyện Vũ Thư môn: Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra hoc kỳ I năm học 2010-2011 huyện Vũ Thư môn: Toán lớp 7
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT ĐÒ KIỂM TRA HOC Kú I NĂM HỌC 2010-2011
 HUYỆN VŨ THƯ Môn: Toán lớp 7
 (Thời gian làm bài: 120 phút)
PhÇn 1: Tr¾c nghiÖm.(3 ®iÓm). Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau.
C©u 1: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh lµ: A. -6 B. C. D. 
C©u 2: BiÕt gi¸ trÞ cña x tho¶ m·n ®¼ng thøc lµ: A.0 B. C. D.-1
C©u 3: C¸ch viÕt nµo sau ®©y lµ ®óng:
 A. B. C. D. 
C©u 4: NÕu : th× x cã gi¸ trÞ lµ : A.-36 B.36. C.12 D.-12
C©u 5: Gi¸ trÞ cña x trong tØ lÖ thøc lµ: A. 1,5 B.1,8 C.12,5 D.-15
C©u 6: BiÕt x vµ y lµ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ khi x= 3 th× y = -0,5 khi ®ã hÖ sè tØ lÖ cña x ®èi víi y lµ: 
A.-1,5 B. -6 C.6 D. 
C©u 7: Cho hµm sè : y = f(x ) = 2x2-1 khi ®ã f(-2) b»ng:	A. 5 B. 6 C. 7 D. -7
340
x
 (H×nh 1)
C©u 8: BiÕt ®å thÞ hµm sè y= ax ®i qua ®iÓm M(-2,-6) hÖ sè a lµ : A.3 B-3 C. D.
C©u 9: Cho h×nh vÏ sè ®o x trong h×nh 1 lµ : 
 A. 1540 B.1260 C.1460 D,560
C©u10: ChoABC cã =450 biÕt = 2 tam gi¸c ABC lµ tam gi¸c g×:
 A.Tam gi¸c nhän B. Tam gi¸c tï C. Tam gi¸c vu«ng 
C©u 11 Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y là ®óng? 
 A. Gãc ngoµi cña mét tam gi¸c b»ng tæng hai gãc trong cña tam gi¸c ®ã.
Trong mét tam gi¸c vu«ng hai gãc nhän bï nhau.
NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song th× hai gãc trong cïng phÝa phô nhau.
§­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng th× nã vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng ®ã.
C©u 12: Cho ABC vµ MNP b»ng nhau biÕt AB= NM , BC= PM . C¸ch viÕt nµo sau ®ay lµ ®óng:
 A. ABC =MNP B. ABC =NMP C.ABC = MPN D. BCA = NMP
PhÇn II: Tù luËn. (7 ®iÓm)
Bµi 1: (1,5®iÓm)TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau mét c¸ch hîp lÝ nÕu cã thÓ.
 a) b)
Bµi 2: (1,5 ®iÓm) T×m x.
 a) b) 
Bµi 3: (1, 5®iÓm)
 a)Trong c¸c ®iÓm sau ®iÓm nµo thuéc ®å thÞ hµm sè y= 3x-1 v× sao? : A(; -); B(; 9)
 b)H·y chia sè 90 thµnh 3 phÇn tØ lÖ víi c¸c sè 4;3;2
Bµi 4: (2,5®iÓm) Cho kh¸c gãc bÑt. VÏ tia ph©n gi¸c Oz cña Trªn tia Oz lÊy ®iÓm A (kh¸c O) tõ ®iÓm A vÏ c¸c ®­êng th¼ng lÇn l­ît vu«ng gãc víi Ox vµ Oy t¹i B vµ C 
Chøng minh ABO =ACO.
Gäi I lµ giao ®iÓm cña BC vµ Oz chøng minh IB =IC .
Cho = 1200 tÝnh sè ®o .
____________________________
 §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm to¸n 7 häc k× I (2010- 2011)
PhÇn 1: tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm ) Chän mçi ®¸p ¸n ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm.
c©u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
®¸p ¸n 
C
D
C
A
D
B
C
A
C
C
D
B
 PhÇn II: Tù luËn.(7 ®iÓm)
Bµi 
§¸p ¸n
BiÓu ®iÓm
Bµi 1: 
(1,5 ®iÓm)
a) 
(0,75 ®iÓm)
0,25®iÓm
0,25®iÓm
0,25®iÓm
b)
(0,75 ®iÓm)
= 
0,25®iÓm
0,25®iÓm
=(-1)+1 += 
0,25®iÓm
Bµi 2 : 
1,5 ®iÓm
a)
(0,75 ®iÓm)
0,25®iÓm
0,25®iÓm
x = - 4
VËy x= - 4 th× tho¶ m·n ®Ò bµi
0,25®iÓm
b)
(0,75 ®iÓm)
0,25®iÓm
+)1 - x = 4,5x= -3,5
+)1- x = - 4,5 x= 5,5
0,25®iÓm
0,25®iÓm
KÕt luËn : x= -3,5 vµ x= 5,5 tho¶ m·n ®Ò bµi.
Bµi 3: 1,5®iÓm 
a) Víi x= thay vµo c«ng thøc hµm sè : y = 3. - 1 = 
§iÓm A kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè y= 3x -1 
Víi x= thay vµo c«ng thøc hµm sè : y = - 1 = 9
§iÓm B thuéc ®å thÞ hµm sè y= 3x -1
(0,5 ®iÓm)
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
b) Gäi 3 phÇn lÇn l­ît lµ a,b,c
 a+b+c=90
(1 ®iÓm)
0,25 ®iÓm
Theo tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã.
0,25 ®iÓm
a=40; b=30; c=20
0,25 ®iÓm
KÕt luËn: VËy chia sè 90 thµnh 3 phÇn lÇn l­ît lµ: 40; 30; 20
0,25 ®iÓm
Bµi 4: 
(2,5 ®iÓm)
VÏ h×nh ®óng vµ ghi GT, KL 
2,5 ®iÓm
0,25 ®iÓm
a) V× AB O x ; AC Oy= =900
V× tia Oz lµ tia ph©n gi¸c 
XÐt ABO vµACO:
= =900
(cmt)
C¹nh huyÒn OA chung
ABO =ACO.( c¹nh huyÒn – gãc nhän)
(1 ®iÓm)
0,25 ®iÓm
 0,5 ®iÓm
0,25 ®iÓm
b) V× ABO =ACO(cmt)
OB = OC ( 2 c¹nh t­¬ng øng)
XÐt BOI vµCOI :
OB = OC (cmt)
(cmt)
OI c¹nh chung.
BOI =COI ( cgc)
 BI = IC (2 c¹nh t­¬ng øng)
(0,75 ®iÓm)
0,25 ®iÓm
 0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
c) V× Oz lµ tia ph©n gi¸c = 600
V× BOI =COI ( cmt). =(2 gãc t­¬ng øng)
mµ + = 1800( hai gãc kÒ bï )
 = 900 ; LËp luËn ==600 
(0,5 ®iÓm)
 Chú ý: 
+, Nếu học sinh làm bài thiếu căn cứ, hay đưa ra kết quả ngay, thiếu bước giải dù 
đúng vẫn không cho điểm.
+, Trên đây chỉ là một trong các cách trình bày bài, nếu học sinh làm theo cách 
khác mà đúng và chặt chẽ giáo viên vẫn cho điểm tối đa.
+, Điểm toàn bài là tổng điểm các thành phần sau khi làm tròn đến 01 chữ số thập 
phân.
 VD: Tổng toàn bài là: 7,75 Điểm toàn bài làm tròn là 7,8.

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan_7_hk1_2010_vu_thu_tb.doc