Đề kiểm tra học kì II môn: Toán - Lớp 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 701Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn: Toán - Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn: Toán - Lớp 7
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN - Lớp 7
 Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề) 
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
 Hãy chọn và viết vào giấy bài làm chũ cái đứng trứơc kết quả đúng nhất ở mỗi câu hỏi:
Câu 1:(0,5 điểm) Gía trị của biểu thức 2x2 + 3x +1 tại x = -1 là:
 A. 0 B. - 4 C. -1 D. 1 
 Câu 2:(0,5 điểm) Biểu thức nào dưới đây là đơn thức: 
 A. (5 - ) xy B. 5(x + y) C.x2 + 1 D. . y2 
 Cẩu 3 : (0,5 điểm) Đa thức M = x6 + 5xy + x2y3 – x6 + có bậc là: 
 A. 0 B.2 C. 5 D. 6 
 Câu 4: (0,5 điểm) Nghiệm của đa thức : 6 – 2x là: 
 A. x = 0 B.x = 3 C.x = -3 D. x = 4 
 Câu 5: Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông? 
 A. 3cm; 9cm; 14cm B.2cm; 3cm; 5cm. C. 4cm; 9cm; 12cm. D.6cm; 8cm; 10cm.
 C âu 6: (0,5 điểm) Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc: 
 A. nhọn B.vuông C. tù D. bẹt
 H ãy điền vào chỗ trống các câu sau đây: 
 Câu 7:(0,5 điểm) Giao điểm ba trung tuyến trong tam giác gọi là	
 C âu 8: (0,5 điểm) Đơn thức : xy2z.(-3x2y)2 có hệ số là; phần biến là.	
 B.PHẦN TỰ LUẬN: (6điểm) 
 Bài 1:(1 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số y = x 
 Bài 2: (2 điểm) Cho P(x) = x3 – 2x + 1
 Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5 
 Tính: P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x) 
 Bài 3: (3 điểm) Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5 cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc với BC (H BC). 
 a/ Chứng minh: HB = HC.
 b/ Tính độ dài AH 
 c/ Kẻ HD vuông góc với AB (D AB), kẻ HE vuông góc với AC (E AC). 
 Chứng minh tam giác HDE là tam giác cân.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN 7
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4 điểm) 
 Điểm Điểm
Câu 1: A 0,5 Câu 5: D 0,5
Câu 2: A 0,5 Câu 6: A 0,5
Câu 3: C 0,5 Câu 7: Trọng tâm của tam giác 0,5
Câu 4: B 0,5 Câu 8: - 6; x5y4z 0,25 x 2 
B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 
 Bài 1(1 điểm ) * Tìm và biểu diễn điểm A(3; -2) đúng 0,5 điểm 
 * Vẽ đường thẳng và kết luận đúng 0,5 điểm 
 Bài 2:(2 điểm) * Tính đúng P(x) + Q(x) = - x3 + 2x2 – x - 4 1,0 điểm 
 * Tính đúng P(x) – Q(x) = 3x3 – 2x2 – 3x + 6 1,0 điểm
 Bài 3 ( 3 điểm) * Hình vẽ đúng 0,5 điểm
 * Câu a: Chứng minh đúng rAHB = rAHC 0, 5 điểm 
 Suy ra: HB = HC 0, 25 điểm 
 * Câu b: Tính đúng :HB = 4cm 0,25 điểm 
 AH = 3 cm 0, 5 điểm 
 * Câu c: Chứng minh đúng: rAHD = rAHE 0, 5 điểm 
 Hoặc: rHDB = rHEC 
 Suy ra: HD = HE 0, 25 điểm 
 kết luận: rHDE cân tại H 0, 25 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_toan_7_HKII_co_huong_dan.doc