Đề kiểm tra học kì I Trường THCS Kim Đức môn Toán – lớp 7

doc 9 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 985Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Trường THCS Kim Đức môn Toán – lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Trường THCS Kim Đức môn Toán – lớp 7
 PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC MÔN TOÁN – LỚP 7
 Năm học: 2016 - 2017 
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Các phép tính về số hữu tỉ, căn bậc hai
Thực hiện được các phép tính đơn giản
Thực hiện được các phép tính về số hữu tỉ
Vận dụng các phép tính về số hữu tỉ giải bài toán tìm x
Số câu: 
Số điểm: 
3
 1,5 
2
 1
2
 1
Số câu: 7
Số điểm:3.5
Tỉ lệ: 35%
Đại lượng tỉ lệ thuận. Tỉ lệnghịch;
Hàm số và đồ thị
Nhận biết một mệnh đề là định lí 
Biết tìm giá trị tương ứng của hai ĐLTLT; Nhận biết một điểm thuộc đồ thị hàm số 
Giải bài toán về ĐLTLN
Số câu: 
Số điểm: 
1
 0,5
2
 1
1
 1
Số câu: 4
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
Đường thẳng song song, vuông góc. Tổng các góc của tam giác, tam giác bằng nhau
Nhận biết hai đường thẳng song song
Hiểu được tính chất góc ngoài của tam giác
Vận dụng tổng ba góc của tam giác để tính số đo góc của tam giác. Chứng minh hai tam giác bằng nhau
Vận dụng tam giác bằng nhau chứng minh hai góc bằng nhau
Số câu: 
Số điểm: 
1
 0,5
1
 0,5
2
 1
1
 1
1
 1
Số câu: 6
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
Tsố câu:
Tsố điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 5
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
Số câu: 5
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
Số câu: 7
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
Tsố câu:17
Tsố điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
 PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC MÔN TOÁN – LỚP 7
 Đề số 1 Năm học: 2016 - 2017
 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:.....................................................Lớp:........................................
Giám thị 1:.............................................Giám thị 2:..................................................
Điểm:...............................Bằng chữ:...........................................................................
Giám khảo 1:............................................Giám khảo 2:............................................
ĐỀ BÀI
I - Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án trả lời đúng:
Câu 1: Nếu = 2 thì x2 bằng bao nhiêu?
 A. 2	B. 16	C. 8	D. 4
Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
 A. 	B. 	C.. 	D. 
Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = – 3x ?
 A. Q(	B. M(	C. N(	D. P(
Câu 4: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:
 A. Có ít nhất 2 điểm chung	B. Không có điểm chung
 C. Không vuông góc với nhau	D. Chỉ có một điểm chung
Câu 5: Giả thiết nào dưới đây suy ra được ?
 A. 	B. 
 C. 	D. 
Câu 6: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:
 A. k = 24	B. k = 	C. k = 	D. k = 
Câu 7: Nếu tam giác ABC có và thì số đo của góc bằng:
 A. 450	B. 650	C. 750	D. 550
Câu 8: Nếu góc xOy có số đo bằng 470 thì số đo của góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu?
 A. 1330	B. 430	C. 740	D. 470
Câu 9: Kết quả của phép nhân (– 3)6 . (– 3)2 bằng:
 A. (– 3)12	B. (– 3)3	C. (– 3)4	D. (– 3)8
Câu 10: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = – thì y = 4. Hỏi khi x = 2 thì y bằng bao nhiêu?
 A. – 1	B. 2	C. 1	D. – 2
Câu 11: Tam giác ABC có , = 1360. Góc B bằng:
 A. 440 B. 320	 C. 270 D. 220
Câu 12: Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = -3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng:
 A. B. - C. 3 D. -3
II-Phần tự luận:
 Bài 1 : Tính giá trị của các biểu thức sau:
	a) 	b) 
Bài 2 : Tìm x, biết:
	a) 	b) 
Bài 3 : Tính số đo góc A của tam giác ABC biết số đo các góc A, B, C của tam giác đó tỉ lệ với các số 3; 5; 7. 
Bài 4 : (2 điểm) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.
	a) Chứng minh: AD = BC.
	b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: OE là tia phân giác của góc xOy.
 PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC MÔN TOÁN – LỚP 7
 Đề số 2 Năm học: 2016 - 2017
 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề
Họ và tên học sinh:.....................................................Lớp:........................................
Giám thị 1:.............................................Giám thị 2:..................................................
Điểm:...............................Bằng chữ:...........................................................................
Giám khảo 1:............................................Giám khảo 2:............................................
I - Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = – thì y = 4. Hỏi khi x = 2 thì y bằng bao nhiêu?
 A. – 1	B. 2	C. 1	D. – 2
Câu 2: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
	 A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = – 3x ?
 A. Q(	B. N(	C. P(	D. M(
Câu 4: Giả thiết nào dưới đây suy ra được ?
 A. 	B. 
 C. 	D. 
Câu 5: Kết quả của phép nhân (– 3)6 . (– 3)2 bằng:
 A. (– 3)12	B. (– 3)4	C. (– 3)3	D. (– 3)8
Câu 6: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và khi x = 6 thì y = 4. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là:
 A. k = 	B. k = 	C. k = 	D. k = 24
Câu 7: Tam giác ABC có , = 1360. Góc B bằng:
 A. 440 B. 320	 C. 270 D. 220
Câu 8: Biết y tỉ lệ thuận với x và khi x = -3 thì y = 1. Khi x = 1 thì y bằng:
 A. B. - C. 3 D. -3
Câu 9: Nếu góc xOy có số đo bằng 470 thì số đo của góc đối đỉnh với góc xOy bằng bao nhiêu?
 A. 740	B. 470	C. 430	D. 1330
Câu 10: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng:
A. Không có điểm chung	B. Có ít nhất 2 điểm chung
C. Chỉ có một điểm chung	D. Không vuông góc với nhau
Câu 11: Nếu tam giác ABC có và thì số đo của góc bằng:
 A. 550	B. 650	C. 750	D. 450
Câu 12: Nếu = 2 thì x2 bằng bao nhiêu?
 A. 2	B. 4	C. 16	D. 8
II-Phần tự luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính: a) b) 
Bài2: Tìm x biết: 	 a) b) 
Bài 3: Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày . Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Bài 4 : Cho ABC có AB = AC, tia phân giác của góc A cắt BC tại H. Chứng minh rằng: a) HB = HC
b) 
 PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC MÔN TOÁN – LỚP 7
 Đề số 1 Năm học: 2016 - 2017
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 đ)
Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề 1
B
D
C
B
A
D
B
D
D
A
D
B
II. Phần tự luận ( 7 đ)
Bài
Nội dung
Điểm
Bài 1.
a) = 14	
b) = - 0,1
0,5
0,5
Bài 2
a)  x = hoặc x = 
0,5
b)  x = (hoặc 8,75),.
0,5
Bài 3
Gọi a, b, c là số đo ba góc của tam giác ABC thì a + b + c = 180
Từ giả thiết suy ra (0,25 điểm). ...
 số đo góc A của tam giác ABC bằng 360 
0,5
0,5
1
Bài 4
a) OAD vàOBC có:
 OA = OB (gt); : góc chung; OD = OC (OA+AC=OB+BD)
 Do đó OAD = OBC (c.g.c)
 AD = BC ( 2 cạnh tương ứng )
 b) (kề bù)
 (kề bù)
 Mà (vì OAD = OBC ) nên 
 Xét EAC và EBD có: 
 AC = BD (gt); (cmt); ( vì OAD = OBC )
 EAC = EBD (g.c.g)
 Xét OAE và OBE có:
 OA = OB (gt); OE: cạnh chung; AE = BE (vì EAC = EBD)
 OAE và OBE (c.c.c)
 (2 góc tương ứng)
 Hay OE là phân giác của góc xOy.
Vẽ hình đúng, rõ, đẹp: 0,5 điểm.
a) Chứng minh DA = DB: Có lập luận và chứng tỏ được theo trường hợp cạnh-góc-cạnh (1 điểm)	
b) Chứng minh OD AB: Từ kết quả câu a suy ra góc ODA bằng góc ODB sau đó suy ra (1 điểm)
0,5
1
1.5
 PHÒNG GD&ĐT VIỆT TRÌ HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC MÔN TOÁN – LỚP 7
 Đề số 2 Năm học: 2016 - 2017
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 đ)
Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề 2
A
C
B
D
D
B
D
B
B
A
B
C
II. Phần tự luận ( 7 đ) 	
Bài
Nội dung
Điểm
Bài 1.
a) = 4.4-25=16 -25= -9
b) =(1000+250+125):55 =1375:55=25 
0,5
0,5
Bài 2
a) 
0,5
b) 
0,5
Bài 3
Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày) 	
Vì số công nhân làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có: 
0,5
0,5
1
Bài 4
GT ABC (AB = AC ), HBC, 
KL a) HB = HC
 b) 
a) Xét hai tam giác ABH vàACH có: 
 AB = AC ( GT);
 AH – cạnh chung; ( GT ).
 ABH = ACH ( c.g.c )
 HB = HC ( hai cạnh tương ứng )
b) Theo câu a) ABH = ACH ( c.g.c )
 ( hai góc tương ứng )
0,5
1.5
1

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_ki_i_toan_7.doc