Đề kiểm tra học kì I Tin học khối 7

docx 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 428Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Tin học khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Tin học khối 7
Hä vµ tªn:................ KiÓm tra Học kì I
Líp: 7........ M«n:TIN 
§iÓm 
Lêi c« phª
§Ò 1
I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng: 
Câu 1: Ký hiệu của phép nhân trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu sao (*)	B. Dấu chấm (.)	 C. Dấu x	D. Dấu ^
Câu 2: Cụm từ “F5” trong hộp tên có nghĩa là
	A. Phím chức năng F5	B. Phông chữ hiện thời là F5
	C. Ô ở hàng F cột 5	D. Ô ở cột F hàng 5
Câu 3: Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu chọn hàng cần xóa và thực hiện:A. Nhấn Phím Delete	 B. Edit \ Delete C. Table \ Delete Rows D. Tools \ Delete
Câu 4: Công thức = B2 + A3 được đặt trong ô B3. Nếu ta sao chép công thức này sang ô D4 thì công thức trong ô D4 sẽ là gì?
	A. = C2 + C3	B. = D3 + C3	C. = D3 + C4	D. =B3+A4
Câu 5: Giả sử có các thao tác:	1. Nhấn Enter	 2. Gõ dấu = 3. Nhập công thức 	 4. Chọn ô tính. Đâu là thứ tự đúng của các bước nhập công thức vào một ô tính?
	A. 3, 2, 4, 1 	 B. 4, 3, 2, 1 C. 4, 2, 3, 1	D. 1, 2, 3, 4
Câu 6: Hộp tên hiển thị:
	A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt	B. Công thức của ô đang được kích hoạt
	C. Nội dung của ô đang được kích hoạt	D. Kích thước của ô được kích hoạt
Câu 7: Để chèn thêm một cột (Column) vào trang tính, ta thực hiện dãy lệnh:
	A. Format \ Cells \ Insert Columns	B. Table \ Insert Cells
	C. Table \ Insert Columns	D. Insert \ Columns
Câu 8: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B1. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
	A. = A1+C1*B1	B. (A1+C1)*B1	C. = (A1+C1)*B1	D. = (A1+C1)B1
Câu 9: Kí hiệu của phép chia được sử dụng trong chương trình bảng tính là:
 A. \ B. / C. : D. *	
Câu 10: Để chèn thêm hàng, em cần sử dụng lệnh:
	A. Edit à Columns 	B. File à Rows	 	C. Format à Rows D. Insert à Rows
Câu 11: Nhập nội dung sau vào ô tính =SUM(10,20,5) cho kết quả là:
 A. 35 B. 25 C. 13 	 D. 45
Câu 12: Ích lợi của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức là:
	A. Cập nhập tự động kết quả tính toán mỗi khi nội dung các ô thay đổi 
	B.Gõ công thức chính xác	
	C. Giúp việc tính toán nhanh chóng 
 D. Kết quả tính chính xác
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13: a. Em hãy nêu cú pháp của các hàm tính tổng, xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. (1,5đ)
 b. Em hãy viết hàm tính trung bình cộng của 3 số: 12, 10, 5 và cho biết kết quả? (1đ)
Câu 14: (5đ) Giả sử em có bảng tính điểm trung bình các môn học như sau:
a. Viết công thức (theo địa chỉ ô) để tính điểm trung bình tại ô G2. Biết môn toán hệ số 2, các môn còn lại hệ số 1. (1,5đ)
b. Để tính nhanh điểm trung bình của các học sinh còn lại em thực hiện như thế nào? (1đ)
c. Tại ô G7 lập hàm tìm điểm cao nhất trong bảng (1đ)
d. Nêu các bước chèn thêm một cột bên phải cột C. (1đ)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hä vµ tªn:................ KiÓm tra Học kì I
Líp: 7 ........ M«n:TIN
§iÓm 
Lêi c« phª
§Ò 2
I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng: 
Câu 1: Ký hiệu của phép chia trong công thức của chương trình bảng tính Excel:
	A. Dấu hai chấm (:)	B. Dấu chấm (.)	 C. Dấu /	D. Dấu \
Câu 2: Cụm từ “F8” trong hộp tên có nghĩa là
	A. Phím chức năng F8	B. Ô ở cột F hàng 8 
	C. Ô ở hàng F cột 8	D. Phông chữ hiện thời là F8
Câu 3: Muốn xóa hẳn một cột ra khỏi trang tính, ta đánh dấu chọn cột cần xóa và thực hiện:
A. Nhấn Phím Delete	 B. Tools \ Delete C. Table \ Delete columns D. Edit \ Delete 
Câu 4: Công thức = B2 + A3 được đặt trong ô A5. Nếu ta sao chép công thức này sang ô D4 thì công thức trong ô D4 sẽ là gì?
	A. = E2 + D3	B. = E3 + D3	C. = E3 + D4	D. =E1+D2
Câu 5: Giả sử có các thao tác:	1. Nhấn Enter	 2. Gõ dấu =	 3. Chọn ô tính 	 4. Nhập hàm. Đâu là thứ tự đúng của các bước nhập hàm vào một ô tính?
	A. 3, 2, 4, 1 	 B. 4, 3, 2, 1 C. 4, 2, 3, 1	D. 1, 2, 3, 4
Câu 6: Thanh công thức hiển thị:
	A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt	B. Công thức của ô đang được kích hoạt
	C. Nội dung của ô đang được kích hoạt	D. Cả B và C đúng
Câu 7: Để chèn thêm một hàng (Rows) vào trang tính, ta thực hiện dãy lệnh:
	A. Format \ Cells \ Insert Rows	B. Insert \ Rows 
	C. Table \ Insert Rows	D. Table \ Insert Cells
Câu 8: Giả sử cần tính tổng giá trị các ô A1 và C1, sau đó nhân với giá trị trong ô B1. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng?
	A. = B1*A1+C1	B. B1*(A1+C1)	C. = B1(A1+C1)	D. = B1*(A1+C1) 
Câu 9: Kí hiệu của phép lũy thừa được sử dụng trong chương trình bảng tính là:
 A. \ B. / C. ^ D. *	
Câu 10: Để chèn thêm Cột, em cần sử dụng lệnh:
	A. Edit à Columns 	B. Insert à Columns 	 
	C. Format à Rows 	D. File à Rows
Câu 11: Nhập nội dung sau vào ô tính =SUM(10,20,5)/5 cho kết quả là:
 A. 35 B. 5 C. 13 	 D. 7
Câu 12: Ích lợi của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức là:
	A. Gõ công thức chính xác	
	B. Kết quả tính chính xác	
	C. Giúp việc tính toán nhanh chóng 
 D. Cập nhập tự động kết quả tính toán mỗi khi nội dung các ô thay đổi 
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13: a. Em hãy viết cú pháp của các hàm tính tổng, xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. (1,5đ)
 b. Em hãy viết hàm tính trung bình cộng của 3 số: 15, 20, 4 và cho biết kết quả? (1đ)
Câu 14: (5đ) Giả sử em có bảng tính điểm trung bình các môn học như sau:
a. Viết công thức (theo địa chỉ ô) để tính điểm trung bình tại ô G2. Biết môn toán hệ số 2, các môn còn lại hệ số 1. (1,5đ)
b. Để tính nhanh điểm trung bình của các học sinh còn lại em thực hiện như thế nào? (1đ)
c. Tại ô G7 lập hàm tìm điểm thấp nhất trong bảng (1đ)
d. Nêu các bước chèn thêm một cột bên trái cột D. (1đ)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxkt_hoc_ki_1_tin_7cuc_hay.docx