Đề kiểm tra Đại số 10 chương bất đẳng thức - Bất phương trình

doc 5 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 517Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Đại số 10 chương bất đẳng thức - Bất phương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Đại số 10 chương bất đẳng thức - Bất phương trình
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : .
Mã đề 155.Họ và tên học sinhLớpĐiểm.
Câu 1 (0,5 điểm) : 
Tập nghiệm của bất phương trình là 
A.
B.
C.
D.
Câu 2 (0,5 điểm) : 
Tam thức bậc hai dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 3 (0,5 điểm) : 
Nhị thức bậc nhất dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 4 (0,5 điểm) : 
Tích dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 5 ( 2,0 điểm):
Xét dấu của biểu thức .
Câu 6 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 7 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 8 ( 1,0 điểm):
Tìm các giá trị của tham số sao cho bất phương trình sau luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của .
 --- Hết ---
BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : .
Mã đề 156.Họ và tên học sinhLớpĐiểm.
Câu 1 (0,5 điểm) : 
Tích dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 2 (0,5 điểm) :
Nhị thức bậc nhất dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 3 (0,5 điểm) : 
Tam thức bậc hai dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 4 (0,5 điểm) :
Tập nghiệm của bất phương trình là 
A.
B.
C.
D.
Câu 5 ( 2,0 điểm):
Xét dấu của biểu thức .
Câu 6 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 7 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 8 ( 1,0 điểm):
Tìm các giá trị của tham số sao cho bất phương trình sau luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của .
--- Hết ---
BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : .
Mã đề 157.Họ và tên học sinhLớpĐiểm.
Câu 1 (0,5 điểm) :
Tích dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 2 (0,5 điểm) : 
Tập nghiệm của bất phương trình là 
A.
B.
C.
D.
Câu 3 (0,5 điểm) : 
Nhị thức bậc nhất dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 4 (0,5 điểm) : 
Tam thức bậc hai dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 5 ( 2,0 điểm):
Xét dấu của biểu thức .
Câu 6 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 7 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 8 ( 1,0 điểm):
Tìm các giá trị của tham số sao cho bất phương trình sau luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của .
--- Hết ---
BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 2
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10
CHƯƠNG BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày thi : .
Mã đề 158.Họ và tên học sinhLớpĐiểm.
Câu 1 (0,5 điểm) :
Nhị thức bậc nhất dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 2 (0,5 điểm) : 
Tập nghiệm của bất phương trình là 
A.
B.
C.
D.
Câu 3 (0,5 điểm) : 
Tam thức bậc hai dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 4 (0,5 điểm) : 
Tích dương trên khoảng
A.
B.
C.
D.
Câu 5 ( 2,0 điểm):
Xét dấu của biểu thức .
Câu 6 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 7 ( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Câu 8 ( 1,0 điểm):
Tìm các giá trị của tham số sao cho bất phương trình sau luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của .
--- Hết ---
BÀI LÀM
Câu
1
2
3
4
Đáp án
..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
Bảng đáp án và hướng dẫn chấm
Câu
155
156
157
158
1
C
A
C
C
2
A
C
C
B
3
D
B
B
B
4
C
A
A
D
Câu 5
 ( 2,0 điểm):
Xét dấu của biểu thức .
Ta có 
Lập bảng xét dấu 
 2 
 0 	0	 0 
Kết luận: khi 
	 khi .
Câu 6 
( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Chuyển vế 
 .
Lập bảng xét dấu vế trái
 	 	 	0 
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là .
Câu 7 
( 2,5 điểm):
Giải bất phương trình .
Đặt ẩn phụ với điều kiện Bất phương trình ẩn là
 (nhận)
Vậy 
Kết luận: Tập nghiệm của bất phương trình là 
Câu 8
( 1,0 điểm):
Tìm các giá trị của tham số sao cho bất phương trình sau luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của .
Hệ số biệt thức .
Yêu cầu bài toán 
Kết luận: Bất phương trình luôn nghiệm đúng với mọi giá trị thực của khi 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_DAI_SO_10_CHUONG_IV.doc