Đề kiểm tra chương II môn Đại số 9 - Đề 1, 2

doc 8 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 846Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương II môn Đại số 9 - Đề 1, 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương II môn Đại số 9 - Đề 1, 2
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9 ĐỀ 1:
Trác nghiệm
Câu1: Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:
 A. y = 2x3 – 1 B. y = x + C. y = D. y = 0x + 5
Câu2: Trong hàm số bậc nhất y = 2 – 3x có các hệ số a và b là:
 A. a = 2, b = 3 B. a = 2, b = -3 C. a = -3, b = 2 D. a = 3, b = 2
Câu 3: Hàm số y = (k + 3)x – 1 là hàm số bậc nhất khi:
 A. k - 3 B. k 3 C. k > - 3 D. k < - 3
Câu 4: Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi:
 A. m -2 B. M 2 C. m > - 2 D. m > 2
Câu 5: Đồ thị của hàm số y = - 2x + 3 là một đường thẳng song song với đường thẳng:
 A. y = 3 B. x = 3 C. y = 2x D. y = - 2x
Câu 6: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đồ thị của hàm số y = -x + 1 là một đường thẳng song song với:
 A. Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất ;
 B. Đường phân giác của góc phần tư thứ hai ;
 C. Đường thẳng y = x + 1;
 D. Đường thẳng y = - 1.
II. Tự luận
Bài 1: Vẽ đồ thị hai hàm số trên mặt phẳng toạ độ.: y = 2x – 1 
Bài 2: Cho hàm số bậc nhất y = ax + b. Xác định hệ số a, b để đồ thị của hàm số song song đường thẳng y = x + 1 và đi qua điểm C(2;1)
Bài 3: Cho hai hàm số bậc nhất: y = (m – 1)x – 3 (d1) và 	y = (1 – 2m)x + 2 (d2)
Tìm các giá trị của m để đồ thị hai hàm số trên là:
Hai đường thẳng cắt nhau.	
b) Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 2.
ĐỀ 2 KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 
 Phần I:TRẮC NGHIỆM :(3,0 điểm)
Câu 1: Hàm số y = (m+2)x – 3 đồng biến khi:
	 A. m = -2 B. m -2	D. Kết quả khác	
Câu 2: Hai đường thẳng y = ( m + 2 ) x + 2 và y = 5x – 1 cắt nhau khi :
 	A. m -2 	B. m 3	C. m = 3	D. m 5	
Câu 3: Đường thẳng y = ax + b có hệ số góc bằng 2, đi qua điểm M ( 2; 3 ) có tung độ gốc là:	
 A. -1	B. -2	C. -3	D. -4	
Câu 4: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x - 5 là:
	A. (-2;-1)	B.(3; 2)	 C.(1;-3)	D. (0 ;2)
Câu 5: Hai đường thẳng y = 2x - m và y = - x - 2m +1 cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi
 A.m = -1	 B.m = 	 C. m = 2 D. m = 1 
Câu 6. : Đồ thị của hai hàm số bậc nhất y = 2x + 3 và y = (2m + 1)x – 2 cắt nhau khi:
 A. m = B. m C. m D. một kết quả khác.
Phần II: Tự luận
Câu 1: Vẽ đồ thị các hàm số sau trên mặt phẳng toạ độ: y = 3x - 4
Câu 2: Cho hàm số bậc nhất: y = và y = (2 - m)x - 3
a) Với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số là hai đường thẳng song song với nhau ?
b) Với giá trị nào của m thì đồ thị của 2 hàm số là hai đường thẳng cắt nhau.
Câu 3: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm C(1;2) và Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5
ĐỀ 3 KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9
Trắc nghiệm: (3điểm) 
Trong các hàm số sau, đâu là hàm số bậc nhất?
A. y = 2x2	B. y = 0x + 3	C. y = x – 6 	D. y = + 4
Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m + 1)x – 2 là hàm số đồng biến?
A. m = 1 	B. m = –1	C. m = 2	D. m = –2
Tìm a, biết đồ thị của hàm số y = ax + 3 song song với đường thẳng y = –2x .
A. a = –2	B. a = 2	C. a = 3	D. a = –2x
Tìm b, biết đồ thị của hàm số y = x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ là 3.
A. b = 1	B. b = 3	C. b = x + 3	D. b = –3
Với giá trị nào của m để đường thẳng y = 2x + 1 cắt đường thẳng y = (2m + 4)x + 2 ?
A. m = –1	B. m = 1	C. m –1	D. m 1
Hàm số y = –x – 3 có hệ số góc và tung độ gốc là:
A. –1 và 3	B. 1 và –3	C. 1 và 3	D. –1 và –3
II. Tự Luận
Câu 1: Cho hàm số: y = (3 - 2m)x + 2.
Tìm giá trị của m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.
Tìm giá trị của m để hàm số trên đồng biến trên R.
Câu 2: Cho 2 đường thẳng 	(d) : y = (m - 1)x + 2 và(d’): y = (3 - 2m)x – 1 
	Tìm giá trị của m để:	
a. (d) // (d’).	
b. (d) cắt (d’)
Câu 3: Vẽ đồ thị các hàm số sau trên mặt phẳng toạ độ : y = -x + 2. 
ĐỀ 4 KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9
Phần I. Trắc nghiệm khách quan. 
Câu 1: Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 2x – 5 là:
 A. (-2; -1) 	B. (3; 2) 	C. (1; -3)	 D. (1; 5)
Câu 2: Cho 2 hàm số: y = x + 2 (1); y = x + 5 (2), đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm .
A. (2; 5)	B. (-1; -5);	 C. (6; -2);	 D. (6; 8)
Câu 3: Cho hàm số: y = (m + 3)x + 5, hàm số đồng biến khi:
A. m 3; 	 C. m > -3;	 D. m > -5 
Câu 4: Biết đồ thị của hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = -2x + 5 thì giá trị của a là: 
 	A. -2 	 B. 2 	 C. 5 	 D.- 5.
5.. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A) -8
B) 8
C) 4
D) -4
6. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A) m 4
B) m -4
C) m > 4
D) m 4
Phần II: Tự luận
Bài 1: Vẽ đồ thị hai hàm số y = -3x +3 (d2)
Bài 2:Cho hai hàm số bậc nhất 	y = 2x +3m và y = (2m +1)x +2m -3 . 
Tìm các giá trị của m để đồ thị các hàm số là:	
a)Hai đường thẳng song song với nhau.
b) Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
Bài 3: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm E(3;2) và F(4;-3)
ĐỀ 5 KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9
Phần 1: Trác nghiệm
1. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi:
A) m 3
B) m -3
C) m > 3
D) m 3
2. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A) (;0)
B) (;1)
C) (2;-4)
D) (-1;-1)
3. Hàm số bậc nhất y = (k - 3)x - 6 đồng biến khi:
A) k 3
B) k -3
C) k > -3
D) k > 3
4. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A) -8
B) 8
C) 4
D) -4
5. Hai đường thẳng y = ( k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m song song với nhau khi:
A) k = -4 và m = 
B) k = 4 và m = 
C) k = 4 và m 
D) k = -4 và m 
6. Hai đường thẳng y = - x + và y = x + có vị trí tương đối là:
A) Song song
B) Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng 
C) Trùng nhau
D) Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 
Phần 2 : Tự luận
Câu 1 . Vẽ trên mặt phẳng toạ độ đồ thị của các hàm số y = 2x +4
Câu 2 : Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 5 (d) và y = (2m - 2) x – 3 (d’) 
 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: 
 a) Hai đường thẳng cắt nhau 
b) Hai đường thẳng song song với nhau 
Câu 3 : Xác định hệ số a, b của hàm số y = a x + b biết đồ thị song song với đường thẳng y = 2x - 4 và đi qua điểm A(-1; 3) 
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9
ĐỀ 6:
A. Phần Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm) 
Câu 1. Hàm số nào sau đây hàm số bậc nhất:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Hàm số bậc nhất y = (k - 3)x - 6 là hàm số đồng biến khi:
A. k 3	B. k -3	C. k > -3	D. k > 3
Câu 3. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. -8	B. 8	C. 4	D. -4
Câu 4. Hai đường thẳng y = ( k -2)x + m + 2 và y = 2x + 3 – m song song với nhau khi:
A. k = - 4 và m = 	B. k = 4 và m = 	C. k = 4 và m 	D. k = -4 và m 	
Câu 5. Hai đường thẳng y = - x + và y = x + có vị trí tương đối là:
A. Song song	 B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng 
C. Trùng nhau	D. Cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 
Câu 6. Góc tạo bởi đường thẳng và trục hoành Ox có số đo là:
	A. 450	B. 300	C. 600 	D. 1350.
B. Tự luận
Bài 1: Xác định hàm số y = ax + b thỏa mãn một. Đồ thị của hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = - x+ 3 và đi qua điểm A( ; -1). 
Bài 2: a) Vẽ trên mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị hàm số sau: y = 3x + 3 và 
 Bài 3: Cho hàm số: y = ( m+ 3 )x + m - 2 (d)
Với giá trị nào của m thì y là hàm bậc nhất, đồng biến?
 b)Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) cắt đường thẳng y = 2x - 7 tại một điểm trên trục tung?
 c) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì các đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định đó.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9
Đề 7 
A. Trác nghiệm
Câu1: Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:
A/ y = x2 + 3 ,	B/ y = ,	 C/ y = , 	D/ y = x - 3
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến 
A/ y = 3x – 2 , 	B/ y = – x + 5 , 	C/ y = 5 – x , 	D/ y = – x – 1 
Câu 3: Đồ thị của hàm số y = 3x – 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
	A/ 3 ; 	B/ - 2 , 	C/ 2, 	D/ 0
Câu 4: Điểm thuộc đường thẳng y = 3x – 2 là :
A/ (1; –1) , 	B/ (1; 1) , 	C/ (3; 2) , 	D/ (–1; 1)
Câu 5: Cho hai đường thẳng y = ax + b (a ¹ 0) và y = a’x + b’ ( a’ ¹ 0). Hai đường thẳng này cắt nhau khi và chỉ khi : 
A/ a = a’ , 	B/ a = a’ và b ¹ b’ ,	 C/ a ¹ a’ , 	D/ a. a’ = - 1
Câu 6: Đường thẳng y = - x + 2 và y = mx - 1 (m ≠ 0) song song với nhau khi và chỉ khi:
	A/ m =- 1, 	B/ m = 1 , 	C/ m = 2 , 	D/ m = - 2
B. Tự luận
Bài 1: Cho các hàm số y = x + 2.. Vẽ đồ thị các hàm số.
Bài 2 : Viết phương trình đường thẳng 
Đi qua điểm B(-1;-3) và song song với đường thẳng y = - 3x + 5
Bài 3: Cho hai hàm số bậc nhất y = 3x + 2k và y = (3m + 1)x + 3k – 2. 
Tìm điều kiện đối với m và k để đồ thị của hai hàm số đó là:
 a) Hai đường thẳng cắt nhau.
 b) Hai đường thẳng song song với nhau.
 c) Hai đường thẳng trùng nhau.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9	Đề 8 
A. Trăc nghiệm
Câu 1.: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất 
A/ y = x + ,	B/ y = 1 – x ,	 C/ y = , 	D/ y = x2 + 5
Câu 2: Trong các hàm số dưới đây hàm số nghịch biến 
A/ y = 3x – 2 , 	B/ y = 5 + x 	, 	C/ y = – x + 5 , 	D/ y = x – 1 
Câu 3: Đường thẳng y = 5x - 3 có tung độ gốc là :
A/ 5; 	B/ -3 , 	C/ 	D/ - 
Câu 4: Điểm nào không thuộc đường thẳng y = 3x – 2 ?
A/ (1; –1) , 	B/ (1; 1) , 	C/ (2; 4) , 	D/ (0; – 2 )
Câu 5: Cho hai đường thẳng y = ax + b (a ¹ 0) và y = a’x + b’ ( a’ ¹ 0). Hai đường thẳng này song song với nhau khi và chỉ khi : 
A/ a = a’ , 	 B/ a ¹ a’ và b = b’ ,	 C/ a = a’ và b ¹ b’ , D/ a = a’ và b = b’
Câu 6 : Đường thẳng y = 2x + 3 và đường thẳng y = ax – 1 (a ¹ 0) cắt nhau khi và chỉ khi:
A/ a = 2, 	 B/ a = - 2, 	C/ a ≠ 2 , 	D/ a ≠ - 2
B. Tự Luận
Câu 1. Cho hai hàm số : y = x + 5 .Vẽ đồ thị trên mặt một phẳng tọa độ.
Câu 2. Cho hai đường thẳng y = (m – 1)x + 2m -3 	 (d). và y = mx + 5 	(d’)
Tìm m để hai đường thẳng trên song song 
Tìm m để hai đường thẳng trên cắt nhau
Câu 3. Xác định hệ số a, b của hàm số bậc nhất y = ax + b, biết đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1, cắt đường thẳng y = x + 3 tại điểm A có hoành độ bằng -1.

Tài liệu đính kèm:

  • doc8_de_KT_chuong_2_Dai_so_9_tiet_29.doc