Đề kiểm tra chương I (Hình học 9) - Trườg THCS Tú Sơn

doc 31 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 1027Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề kiểm tra chương I (Hình học 9) - Trườg THCS Tú Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương I (Hình học 9) - Trườg THCS Tú Sơn
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương I (Hình học 9)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề số 1)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 * Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng
Bài1(2điểm). Cho DDEF có D = 900, đường cao DI
F
D
E
I
 a)sinE bằng
 A. B. C. 
 b)tgE bằng.
 A. B. C. 
 c)cosF bằng.
 A. B. C. 
 d)cotgF bằng.
 A. B. C. 
Bài2(1điểm). Cho DABC có A = 900,AB = 2cm, AC = 1cm, đường cao AH.
 a)Cạnh BC bằng.
A. 6cm B. 5cm C. cm
 b)Đường cao AH bằng.
A. 2cm B. 3cm C. cm
Phần II. Tự luận(7điểm)
Bài 3. Cho DABC vuông tại A, AB =3cm, BC = 5cm. Đường cao AH.
a) Tính HC, AH.
ơ
b)Tính tgC, từ đó suy ra số đo góc C và góc B.
c)Tia phân giác của góc A cắt BC ở E. Tính BE và CE.
*Ghi chú: - Có thể sử dụng bảng lượng giác
- Biểu điểm Bài 3: Hình vẽ 0,5 điểm
Câu a. 2điểm
Câu b. 2,5 điểm
Câu c. 2điẻm
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương I (Hình học 9)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề số 2)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng
Bài1(1điểm).
 1. Trong các bộ ba số đo sau, bộ nào lá số đo ba cạnh của một tam giác vuông
A. 1cm; 2cm; 3cm B. 2cm; 3cm; 4cm 
C. 3cm; 4cm; 5cm D. 4cm; 5cm; 6cm
 2. Sắp xềp các tỉ số lượng giác:sin240 ; cos35o; sin540 theo thứ tự tăng dần ta được 
A. sin240 ; cos35o; sin540 B. sin240 ; sin540; cos35o
C. sin540; cos35o; sin540 D. cos35o; sin540; sin240
Bài2(2điểm).Cho hình vẽ.
 1. x bằng.
6
x
3
y
A. 27 B. 3 C. 
 2. y bằng.
A. 6 B. C. 
 3. Sin a bằng.
A. 2 B. C. 
 4. a bằng.
A. 300 B. 600 C. 450
Phần II. Tự luận(7điểm)
 Bài3. Cho DABC vuông tại A, AB =6cm, AC = 4,5cm. Đường cao AH.
a)Tính BC, AH.
b)So sánh sinB, sinC .
c)Lấy M bất kì trên cạnh BC. Gọi hình chiếu của M trên AB, AC là P và Q.chứng minh PQ= AM
 Hỏi M ở vị trí nào thì PQ có độ dài nhỏ nhất?
*Ghi chú: Biểu điểm Bài 3: Hình vẽ 0,5 điểm
Câu a. 2điểm
Câu b. 2,5 điểm
Câu c. 2điểm
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra số I (Đại số 9)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề số 1)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng(mỗi ý 0,5điểm)
1)Biết= 2, thế thì x bằng. 
 A. - 4
 B. 4
C. 42
D. - 42
2)= a khi.
 A. a > 0
 B. a < 0
C. a ³ 0
D. a = 0
3)So sánh 2và 3 ta được.
 A. 2> 3
 B. 2< 3
C. 2= 3
D. 2 ³ 3
4) Rút gọn , ta được.
 A. - 2
 B. 2 - 
C. 1
D. -1
5)Rút gọn(- )(+ ), ta được.
 A. -1
 B. 5
C. 1
D. 2
6)Trong các số sau, số nào là căn bậc hai số học của 9 :
 ;; -; -
 A. ;
 B. -; 
C. ;-
D.cả bốn số
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu 1(3điểm)Tính giá trị biểu thức.
a)
b)- 3- + 
Câu2(3điểm) Cho biểu thức 
P= với x> 0 và x ạ 4
a)Rút gọn P.
b)Tìm x để P > 3
Câu 3(1điểm). Rút gọn biểu thức.
- 
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra số I (Đại số 9)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề số 2)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng(mỗi ý 0,5điểm)
1)3bằng.
 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
2) = A khi.
 A. A³ 0 ; B ³ 0
 B. A< 0; B ³ 0
 C. A³ 0; "B
 D. "A; "B
3) bằng.
 A. - 4
 B. 4
 C. 2
 D. -2
4) + bằng.
 A. 3
 B. 3
 C. 2
 D. 2
5) xác định khi.
 A. x> 1
 B. x < 1
 C. x³ 1
 D. x = 1
6) Biết = 2, thế thì (x + 2)2 bằng.
 A. 2
 B. 4
 C. 8
 D. 16
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu 1(3điểm) 
 a)Tính giá trị biểu thức.
 + 
 b)Tìm x biết.
 2+ - = 8
Câu2(3điểm) Cho biểu thức.
 Q = với x ³ 0 và x ạ 1
a)Rút gọn Q
b)Tìm x để Q =-1
Câu 3(1điểm). Rút gọn biểu thức.
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra số I (Đại số 7)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề lẻ)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.(mỗi ý 0,5điểm)
1.Cho a, b ẻ Z ; b ạ 0 . Khi đó > 0 nếu.
A a và b cùng dấu
B a và b cùng dấu
C a chia hết cho b
D a không chia hết cho b
2.Kết quả của phép nhân. (-3)6.(-3)2 là.
A (-3)8
B (-3)12
C 98
D 912
3. Ba cạnh a, b, c của một tam giác tỉ lệ với 16, 12, 20. Biết tổng độ dài ba cạnh là 12cm, độ dài cạnh a là.
A 3cm
B 4cm
C 5cm
D 7cm
4. bằng.
A 32
B -32
C 8
D - 8
5. Từ tỉ lệ thức với a; b ; c; d ạ 0 suy ra được các tỉ lệ thức nào dưới đây.
A. 
B. 
C. 
D. 
6. Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của số 65,9464 là
A. 65,947
B. 65,946
C. 65,945
D. 95,950
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu1.(2điểm) Tìm x biết.
a)2x-1 = 16 b)(x -1)2 = 25
Câu2.(2điểm)
 Tính số học sinh của lớp 7A và 7B biết lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9
Câu3.(2điểm).Tính giá trị của biểu thức sau.
A = 10 .- + 3.- 
Câu4.(1điểm).Tìm x, y biết. ờx + 2 ỗ + ờ2y + 3ỗÊ 0
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra số I (Đạisố 7)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề chẵn)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.(mỗi ý 0,5điểm)
1.Kết quả của phép chia. (- 5)6:(- 5)2 là.
A 13
B (- 5)3
C (- 5)4
D (- 5)8
2.Từ tỉ lệ thức với a; b ; c; d ạ 0 suy ra được các tỉ lệ thức nào dưới đây.
A. 
B. 
C. 
D. 
3. bằng.
A 6
B 6 và - 6
C 18
D - 6
4. Cách viết nào dưới đây là đúng.
A. 
B. 
C. 
D. 
5. Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
A. 
B. 
C. 
D. 
6. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai của số 57,3674 là
A. 57,36
B. 57,37
C. 57,367
D. 57,4
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu1.(2điểm)Thực hiện phép tính.
 a) b)
Câu2.(2điểm)Tìm x biết.
 a) b)
Câu3.(2điểm).
 Số viên bi của ba bạn Hoàng, Dũng, Chiến tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 24 viên bi.
Câu4(1điểm). Tìm x, y biết. ờx + 2 ỗ + ờ2y + 3ỗÊ 0
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra số I (Hình học7)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề chẵn)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(2,5 điểm)
 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.(mỗi ý 0,5điểm)
1. Cho ba đường thẳng xx,; yy,; zz, cùng đi qua điểm O. Khẳng định nào sau đây là đúng. (0,5điểm)
A- Góc zOy và góc x,Oy, là hai góc đối đỉnh.
B- Góc yOx và góc z,Oy, là hai góc đối đỉnh.
C- Góc zOx và góc x,Oy, là hai góc đối đỉnh.
D- Góc xOy và góc x,Oy, là hai góc đối đỉnh.
2. Đường trung trực của đoạn thẳng AB là.(0,5điểm)
A - Đường thẳng vuông góc với AB tại A.
B - Đường thẳng vuông góc với AB tại B.
C - Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB.
D- Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.
3. Hai đường thẳng song song là .(0,5điểm)
A - Hai đường thẳng có một điểm chung. 
B - Hai đường thẳng không có điểm chung.
C - Hai đường thẳng phân biệt.
D - Hai đường thẳng vuông góc với nhau.
4. Haiđường thẳng xx, và yy, cắt nhau tạo thành .(0,5điểm)
A - Một cặp góc đối đỉnh. B - Hai cặp góc đối đỉnh.
C - Ba cặp góc đối đỉnh. D - Bốn cặp góc đối đỉnh.
5. Điền vào chỗ (.....) trong các câu sau để được khẳng định đúng.(1điểm)
a) Nếu và ......... thì c // b
b) Nếu a // b và ........ thì 
c) Nếu a // c và ........ thì a // b
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu1(1 điểm). Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho AB = 4cm, BC = 6cm. Hãy vẽ các đường trung trực của hai đoạn thẳng ấy.
Câu2(2,5 điểm). Cho hình vẽ, biết a // b,, A = 650
a)Đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng b không? tại sao?
b)Tính số đo góc B
Câu3(2 điểm). Cho định lí :Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau.
a) Vẽ hình và ghi GT, KL của định lí.
b)Chứng minh định lí trên.
Câu4(1 điểm). Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại P sao cho BPD Ê 900. Từ điểm P vẽ tia PQ sao cho PB là tia phân giác của góc QPD. Chứng minh hai góc APC và QBP bằng nhau. 
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm trA số I (Hình học7)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề lẻ)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 * Khoanh tròn chữ cái đứng trước khẳng định đúng.
1. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì.
A. Hai góc so le trong bằng nhau.
C. Hai góc trong cung phía phụ nhau.
B. hai góc đồng vị bù nhau.
D. Hai góc so le ngoài không bằng nhau.
2. Nếu hai góc xOy và x,Oy, là hai góc đối đỉnh thì
.
 A. xOy > x,Oy,
B. xOy < x,Oy,
 C. xOy = x,Oy,
D. xOy = x,Oy,
3. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì.
A. Chúng vuông góc với nhau. C. Chúng cắt nhau.
B. Chúng song song với nhau. D. Chúng trùng nhau.
4. Đường thẳng a là dường trung trực của đoạn thẳng AB nếu.
A. a đi qua trung điểm của AB B. a vuông góc với AB
C. a cắt đoạn AB D. a vuông góc với AB tại trung điểm của AB 
A
B
b
a
c
5. Cho hình bên, có a // b, A1= 1200
A. B4 = 1200
C. B4 = 700
B. B4 = 600
D. B4 = 300
6. Nếu a // b và thì.
A
B
b
a
c
A. b // c B. b cắt c
C. D. b trùng với c
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu1(2điểm). Cho hình bên có A2= 600, B3 = 1200
a) Tính góc B2
b) Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không?
Vì sao?
Câu2(2điểm). Cho định lí "Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với ngau".
a) Vẽ hình minh họa, ghi GT và KL của định lí bằng kí hiệu.
b) Chứng minh định lí trên.
Câu3(2điểm). Cho ba điểm thẳng hàng theo thứ tự là A, B, C sao cho AB = 2cm,
BC = 4cm.
a) Vẽ các đường thẳng avà b lần lượt là đường trung trực của các đọan thẳng AB; BC.
b) Hai đường thẳng a và b có vị trí như thế nào với nhau.
B
C
x
y
A
Câu4(1điểm). 
Cho hình bên, biết Ax // Cy;B Ax = 400, AB ^ BC
Tính góc Bcy?
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương II (Đại số 9)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề số 1)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 Câu(2điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng(mỗi ý 0,5điểm)
1. Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:
A. y= ax + b, trong đó a, b là các số thực và a 0.
B. y= ax + b, trong đó a, b là các số thực dương
C. y= ax + b, trong đó a, b là các số thực âm.
D. y= ax2 + b, trong đó a, b là các số thực và a 0.
2. Hàm số y = (m + 1)x + 2 đồng biến trên R khi:
A. m = 0
B. m = 1
C. m > -1
D. m < 1
3. Đồ thị hàm số y = (m + 1)x + 2 đi qua điểm A(1;4) khi.
A. m = 0
B. m = 1
C. m = -1
D. m = 3
4. Tập xác định của hàm số y = là:
A. Tập hợp các số thực x mà x > -2
B. Tập hợp các số thực x mà x ³ -2
C. Tập hợp tất cả các số thực x.
D. Tập hợp các số thực x mà x ³ 0
Câu2(1điểm). Điền dấu"x"vào ô thích hợp.
Câu
Đúng
Sai
a) Đồ thị hàm số y = ax + b còn gọi là đường thẳng y = ax + b. Số b được gọi là hệ số góc của đường thẳng.
b) Đồ thị hàm số y = ax + b còn gọi là đường thẳng y = ax + b. 
số b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu3(3điểm).
 a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số sau:
 y = 2x + 1 và y = x + 2
b) Tìm tọa độ giao điểm G của hai đồ thị nói trên.
Câu4(4điểm) Cho đường thẳng y = (m-1)x + 2m - 5 (m1) (d)
a) Tìm m để đường thẳng (đ) song song với đường thẳng y = 3x + 1.
b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng y = 3x + 1 tại một điểm trên trục tung.
c) Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m 1.
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương II (Đại số 9)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề số 2)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
Câu1(2điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng(mỗi ý 0,5điểm)
1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất.
A. y = 0,5x2+ 1
B. y = 
C. y = 
D. y = 2 - 3x
2. Hàm số y = (m + 1)x + 2 nghịch biến trên R khi:
A. m = 0
B. m = 1
C. m > 1
D. m <-1
3. Trong các điểm sau,điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x.
A(1;-2)
B(-1;2)
C(1;2)
D(-1;-2)
4. Tập xác định của hàm số y = là:
A. Tập hợp các số thực x mà x > -2
B. Tập hợp các số thực x mà x ³ -2
C. Tập hợp tất cả các số thực x.
D. Tập hợp các số thực x mà x ³ 0
Câu2(1điểm). Điền dấu"x"vào ô thích hợp.
Câu
Đúng
Sai
a) Đồ thị hàm số y = ax + b còn gọi là đường thẳng y = ax + b. Số b được gọi là hệ số góc của đường thẳng.
b) Đồ thị hàm số y = ax + b còn gọi là đường thẳng y = ax + b. 
số b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu3(3điểm).Cho hàm số y = (2 - m)x - 3
a)Vẽ đồ thị hàm số với m = 0
b)Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm K( 4;1)
Câu4(4điểm) Cho hàm số y = (2- m)x +m - 1 (m 2) (d)
a) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 3x + 2
b)Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng y = 3x + 1 tại một điểm trên trục tung.
c) Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m 2.
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương II (Đại số 9)
Thời gian 45phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề số 3)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3 điểm)
Câu1(2điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng(mỗi ý 0,5điểm)
1. đồ thị hàm số y = 2 - x song song với đường thẳng nào?
A. y = x
B. y= x - 1
C. y = - x + 1
D. y = 2 - 3x
2. Cho hàm số y = 2x - 1 có đồ thị (d). Câu nào sau đây sai?
A. Hàm số y = 2x - 1 đồng biến trên R
B. (d) cắt trục hoành tại điểm
C. Điểm A(-2; -5) thuộc đồ thị (d)
D. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ O
3. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = -4x + 4.
A(-1;-2) B
 C(-3; -8) D(4; 0)
4. Tập xác định của hàm số y = là:
A. Tập hợp các số thực x mà x > 1
B. Tập hợp các số thực x mà x ³ 1
C. Tập hợp tất cả các số thực x.
D. Tập hợp các số thực x mà x ³ 0
5. Hàm số y = (m2 - 1)x + 3 là hàm số bậc nhất khi: 
A. m 1 B. m -1
 C. m 1và -1 D. m0
6. Góc tạo bởi đường thẳng y = (2- m)x - 2 (m2) là góc nhọn khi:
A. m > 2 B. m < 2
 C. m 2 D. m 
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu2(3điểm).
 a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số sau:
 y = 2x + 1 và y = x + 2
b) Tìm tọa độ giao điểm G của hai đồ thị nói trên.
Câu3(4điểm) Cho đường thẳng y = (m-1)x + 2m - 5 (m1) (1)
a) Tìm m để đường thẳng (1) song song với đường thẳng y = 3x + 1.
b) Tìm m để đường thẳng (1) cắt đường thẳng y = 3x + 1 tại một điểm trên trục tung.
c) Tìm điểm cố định mà đường thẳng (1) luôn đi qua với mọi m 1.( Lớp 9 B,C,D,E không làm câu này)
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương II (Đại số 9)
Thời gian 45phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề số 4)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm)
 Câu1(2điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng(mỗi ý 0,5điểm)
1. Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:
A. y= ax + b, trong đó a, b là các số thực và a 0.
B. y= ax + b, trong đó a, b là các số thực dương và a 0.
C. y= ax + b, trong đó a, b là các số thực âm và a 0.
D. y= ax2 + b, trong đó a, b là các số thực và a 0.
2. Hàm số y = (m + 1)x + 2 nghịch biến trên R khi:
A. m = 0
B. m = -1
C. m -1
D. m < -1
3. Đồ thị hàm số y = (m + 1)x + 2 đi qua điểm A(1;4) khi.
A. m = 0
B. m = 1
C. m = -1
D. m = 3
4. Tập xác định của hàm số y = là:
A. Tập hợp các số thực x mà x -2
B. Tập hợp các số thực x mà x = 2
C. Tập hợp tất cả các số thực x mà x >-2.
D. Tập hợp các số thực x mà x < -2
-1
-1
1
2
x
y
O
5. Hình vẽ sau là đồ thị hàm số nào?
A. y =2x + 1
B. y = -x
C. y= -x
D. y = 2x
6. Góc tạo bởi đường thẳng y = (2- m)x - 2 (m2) là góc tù khi:
A. m > 2 B. m < 2
 C. m 2 D. m 
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu2(3 điểm).Cho hàm số y = (2 - m)x - 3
a)Vẽ đồ thị hàm số với m = 0
b)Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm K( 4;1)
Câu3(4 điểm) Cho hàm số y = (2- m)x +m - 1 (m 2) (d)
a) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 3x + 2
b)Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng y = 3x + 1 tại một điểm trên trục tung.
c) Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi m 2. ( Lớp 9 B,C,D,E không làm câu này)
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương II (Đại số 8)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề chẵn)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm).
Câu1(3điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.
1.Phân thức đối của phân thức là:
A. B. 
 C. D. 
2. Kết quả rút gọn phân thức là:
 A. B. C. D. 
3. Cặp phân thức nào sau đây không bằng nhau:
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 
4. Tính bằng:
A. 0 B. 1 C. D. 
5. Điều kiện xác định của phân thức là:
A. x ạ 2 B. x ạ 2 , y ạ -3 C. y ạ -3 D. x ạ 2 , y ạ 3 
6. Mẫu thức chung có bậc nhỏ nhất của ba phân thức :là.
A. (x2- 9)(x - 3)2
B. (x2- 9) (x - 3)2(x+3)
C. (x2- 9)(x+3)
D. (x - 3)2(x+3)
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu2(3điểm). Thực hiện phép tính.
Câu3(3điểm). Cho phân thức M = 
a) Tìm điều kiện của x để giá trị cuả phân thức M được xác định.
b)Tính giá trị của M tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để phân thức M có giá trị bằng -2
Câu4(1điểm).Tìm x, y biết 
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương II (Đại số 8)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề lẻ)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm).
Câu1(3điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng.
1. Phân thức đối của phân thức là:
A. B. 
 C. D. 
2. Đa thức M trong đẳng thức bằng:
A. 2x2- 2 B. 2x2- 4 C. 2x2+ 2 D. 2x2+ 4 
3. Thực hiện phép tính =
A. B. C. D. 2 +
4. Kết quả rút gọn phân thức là:
A. 1 B. -1 C. 2x D. 
5. Điều kiện xác định của phân thức là:
A. x ạ 1 B. x ạ -1 C. x ạ 1, x ạ -1 D. x ạ 0
6. Mẫu thức chung có bậc nhỏ nhất của ba phân thức :là.
A. (x2- 9)(x - 3)2
B. (x2- 9) (x - 3)2(x+3)
C. (x2- 9)(x+3)
D. (x - 3)2(x+3)
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu2(3điểm). Thực hiện phép tính.
Câu3(3điểm). Cho phân thức M = 
a) Tìm điều kiện của x để giá trị cuả phân thức M được xác định.
b)Rút gọn M.
c)Tìm giá trị của x để phân thức M có giá trị bằng 0.
Câu4(1điểm)Tìm x,y,z biết 
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương IIi (Đại số 8)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề lẻ)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm).
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng
Câu1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn
[	:
 A. B. C. 3x + 2y = 0 D. 0.x + 5y = 0 
Câu2.Tập nghiệm của phương trình là:
 B. C. D. 
Câu3.Điều kiện xác định của phương trình là:
 A. B. C. D. 
Câu4.Phương trình 2x - 2 = x + 5 có nghiệm x bằng:
 A. -7 B. C. 3 D. 7
Câu5.Giá trị x = - 4 là nghiệm của phương tình nào sau đây:
 A. - 2,5x = 10 B. 3x -1 = x + 7 C. x2+ x = 0 D. 2x + 1 = 3
Câu6. Phân tích vế trái của phương trình x2+ 3x + 2 = 0 thành nhân tử, ta được:
 A. (x - 1)(x +2) = 0 B. (x + 1)(x +2) = 0 C. (x + 1)(x -2) = 0 D. (x - 1)(x -2) = 0
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu7(3điểm).Giải phương trình:
a) 
b)x3- 7x2+ 15x -25 = 0 (Lớp 8A)
Câu8(4điểm).Hai người đi cùng một lúc, ngược chiều nhau từ hai địa điểm A và B cách nhau 42km và gặp nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng vận tốc người đi từ A hơn vận tốc người đi từ B là 3km/h.
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương IIi (Đại số 8)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề chẵn)
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3điểm).
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng
Câu1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn	:
 A. x2+ 1 = 0 B. C. x + 2y = 0 D. 0.x + 5 = 0 
Câu2.Tập nghiệm của phương trình là:
 B. C. D. 
Câu3.Điều kiện xác định của phương trình là:
 A. B. C. D. 
Câu4.Phương trình 2x - 2 = x - 5 có nghiệm x bằng:
 A. -7 B. C. -3 D. 7
Câu5.Giá trị x = 4 là nghiệm của phương tình nào sau đây:
 A. - 2,5x = 10 B. 3x -1 = x + 7 C. x2+ x = 0 D. 2x - 5 = 3
Câu6. Phân tích vế trái của phương trình x2+ 3x + 2 = 0 thành nhân tử, ta được:
A. (x - 1)(x +2) = 0 
C. (x +1)(x -2) = 0 
B. (x + 1)(x +2) = 0
D. (x - 1)(x -2) = 0
Phần II. Tự luận(7điểm).
Câu7(4điểm). Giải phương trình :
a)
b)x3+ 3x2+ 6x + 4 = 0 (Lớp 8A)
Câu8(4điểm).Trong một buổi lao động, lớp 8A gồm 40 học sinh chia thành hai tốp: tốp thứ nhất trồng cây, tốp thứ hai làm vệ sinh. Tốp trồng đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu người.
Phòng gd huyện kiến thụy
Trườg thcs tú sơn
đề kiểm tra chương IIi (Hình học 9)
Thời gian 45phút(không kể thời gian giao đề)
(Đề lẻ)
.
A
B
M
I
O
N
Phần I. Trắc nghiệm khách q

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyen tap cac de thi toan THCS.doc