Đề kiểm tra chương 4 môn: Giải tích 12

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 611Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương 4 môn: Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương 4 môn: Giải tích 12
Trường ...............................
Họ và tên ...................................
Lớp.......................................
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn : Giải tích 12
Thời gian : 45 phút 
Đề 100
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 6 điểm)
Câu 1: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình . Tọa độ điểm M biểu diễn số phức là:
 A. 	 B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho số phức z có phần ảo âm và thỏa mãn .Tìm mô đun của số phức: 
	A. 4	 B. 	 C. 	D. 5
Câu 3: Gọi và lần lượt là nghiệm của phương trình: . Tính 
A. 	 B. 10 	 C. 3 	 D. 6	
Câu 4: Cho số phức z thỏa mãn: Hiệu phần thực và phần ảo của số phức z là:
A. 1	 B. 0	 C. 4	 D.6
Câu 5: Cho số phức z thỏa mãn:.Tìm mô đun số phức .
A. 4	 B. 	 C. 	 D. 5
Câu 6: Dạng z = a+bi của số phức là số phức nào dưới đây?
A. 	 B. 	C. 	D. 
Câu 7: Cho số phức . Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?
A. .	B. là số thuần ảo.	
C. Mô đun của bằng 1	D. có phần thực và phần ảo đều bằng 0.
Câu 8: Biểu diễn về dạng của số phức là số phức nào?
A. 	 B. 	C. 	D. 
Câu 9: Điểm biểu diễn số phức có tọa độ là
A. (1;-4)	 B. (-1;-4) 	C. (1;4)	 D. (-1;4)
Câu 10: Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là số phức:
A. z’ = -a + bi	B. z’ = b - ai	C. z’ = -a - bi	D. z’ = a - bi
Câu 11: Tìm hai số phức có tổng và tích lần lượt là -6 và 10.
 A. -3-i và -3+i 	 B. -3+2i và -3+8i	 C. -5 +2i và -1-5i	D. 4+4i và 4-4i
Câu 12: Số phức z = bằng:
	A. 	 B. 	C. 	D. 
Câu 13: Thu gọn số phức z = ta được: 
	A. z = 	 B. z = 	 C. z = 	 D. z = 
Câu 14: Cho số phức z = a + bi. Khi đó số là:
	A. Một số thực	 B. 0	 C. Một số thuần ảo	 D. i
Câu 15: Trong C, phương trình có nghiệm là:
	A. z = 2 - i	 B. z = 3 + 2i	C. z = 5 - 3i	D. z = 1 + 2i
B.TỰ LUẬN ( 4 điểm )
Bài 1. Gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn số phức , , .
Tam giác ABC có tính chất gì ?
Bài 2.Tìm phần thực và phần ảo của số phức .
Bài 3. Trong mặt phẳng , tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn .
Bài 4. Trong các số phức z thoả mãn . Tìm số phức có môđun nhỏ nhất ?
..Hết..

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề KT chương số phức(60%TN+40%TL).doc