Đề kiểm tra chương 2 môn Giải tích 12

doc 4 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 447Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương 2 môn Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương 2 môn Giải tích 12
Câu 1: Hàm số có tập xác định là:
	A. 	
 B. 	
 C. 	
 D. 
[]
Câu 2: Hàm số có tập xác định là:
	A. 	
 B. 	
 C. 	
 D. 
[]
Câu 3: Cho biểu thức . Giá trị của P bằng:
A. 24	
B. 20	
C. 22	
D. 18
[]
Câu 4: Cho số dương a, biểu thức viết dưới dạng hữu tỷ là:
	A. 	
 B. 	
 C. 	
 D. 
[]
Câu 5: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ bằng 1 là:
	A. 	
 B. 
 C. 	
 D. 
[]
Câu 6: Hàm số có tập xác định là:
	A. 	
 B. 	
 C. 	
 D. 
[]
Câu 7. Phương trình có 2 nghiệm x1,x2 và tổng x1+ x2 là 
A. 5 
B. 3 
C. 4 
D. 2
[]
Câu 8. Phương trình có 2 nghiệm x1,x2 .Giá trị là 
A. 5 
B. 4 
C. 3 
D. 6
[]
Câu 9. Phương trình có tập nghiệm là :
A. 
B. 
C. 
D.
[]
Câu 10: Cho hàm số . Giá trị của bằng:
	A. 	
 B. 	
 C. 	
 D. 
[]
Câu 11: Hàm số đạt cực trị tại điểm:
	A. 	
 B. 	
 C. 	
 D. 
[]
Câu 12. Phương trình tập có tập nghiệm là :
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Câu 13. Phương trình có 2 nghiệm .Tính tích x1. x2 
A. 32 
B. 22 
C. 16 
D. 36
[]
Câu 14. Phương trình có tập nghiệm là :
A. 
B. 
 C. 
D. 
[]
Câu 15. Số nghiệm của phương trình là 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 0
[]
Câu 16. Nghiệm của bất phương trình là 
A. hoặc 
B. 
C. 
D. 
[]
Câu 17. Phương trình có tập nghiệm là :
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Câu 18. Phương trình có 2 nghiệm x1,x2 .Giá trị là 
A. 
B. 2 
C. 0 
D. 
[]
Câu 19. Số nghiệm của phương trình là 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 0
[]
Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình là 
A. 
B. 
C. 
D. Đáp án khác
[]
Câu 21. Nghiệm của phương trình là 
A. 
B. 1 
C. 2 
D. 4
[]
Câu 22. Phương trình có 2 nghiệm trong đó .Chọn phát biểu đúng ?
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Câu 23: Cho . Tính theo a và b:
A. 	
B. 	
C. 	
D. 
[]
Câu 24. Nghiệm của phương trình là 
A. 
B. 
C. 2 
D. 4
[]
Câu 25: Tập nghiệm của bất phương trình là:
	A. 	
 B. 	
 C. 	
 D. 
[]

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_CHUONG_2_GT_LOP_12.doc