Đề kiểm tra 45 phút môn tin học 11

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 11611Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn tin học 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút môn tin học 11
 Điểm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
 TRƯỜNG PT DTNT TỈNH MÔN TIN HỌC 11
 Họ và Tên  Lớp:
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
Câu hỏi
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Đáp án
I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Mỗi câu chọn 1 phương án trả lời đúng
Câu 1. Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình:
A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5 	
B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2
C. Nhấn phím F2 
D. Nhấn phím F5
Câu 2. Kết quả của biểu thức sqr(abs(25-30) mod 3) trả về kết quả là
A. 1 	 B. 2 C. 6 D. 4
Câu 3. Cho biểu thức (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0). Giá trị của a là
A. 24 B. 16 C. 15 	 D. 20
Câu 4. Để khai báo biến n thuộc kiểu số nguyên ta viết
 A. var n: real; B. var n: boolean; C. var n: char; D. var n: interger;
Câu 5. Để gán 2 cho x ta viết câu lệnh
A. x:= 2; B. 2:= x; C. x = =2; 	 D. x = 2;
Câu 6. Biến là 
A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
B. Là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
C. Tên không cần theo nguyên tắc đặt tên
D. Không cần khai báo trước khi sử dụng
 Câu 7. Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x ?
A. Real B. LongInt C.Integer 
 D. Word
Câu 8. Đối với một ngôn ngữ lập trình có mấy cách dịch
A. 2 loại (Hợp dịch và biên dịch) 
B. 1 loại (Biên dịch)
C. 2 loại (Thông dịch và biên dịch) 
D. 2 loại (Thông dịch và hợp dịch)
 Câu 9. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây đúng: 
 	A. If a=5 then a:=d+1; else a=d+2; B. If a:=5 then a:=d+1 else a:=d+2. 
 	C. If a=5 then a:=d+1 else a:=d+2; D. If a=5 then a=d+1 else a=d+2; 
Câu 10. Trong Pascal phép toán div, mod là
A. Phép chia cho cả số nguyên và số thực B. Phép chia chỉ đối với số nguyên
C. Phép chia chỉ đối với số thực D. Cả 3 câu trên đều sai
Câu 11. Lệnh nào sau đây dùng để in giá trị biến thực M ra màn hình có 2 chữ số thập phân và với độ rộng là 5?
A. write (M,5,2); B. write (M:2:5); C. writeln (M:2:5); D. write (M:5:2);
Câu 12. Trường hợp nào sau đây không phải là câu lệnh gán trong NNLT?
A. a := a*2; B. a:= 10; C. a + b := 10; 
 D. cdf := 10;
Câu 13. Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi Turbo Pascal
A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 
B. Nhấn tổ hợp phím Alt + X
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 
D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X
Câu 14. Để biểu diễn x3 ta có thể viết
 A. sqrt(sqr x*x); B. sqrt (x*x*x); C. sqr(x)*x; 
D. sqr(sqrt(x*x*x));
Câu 15. Trong các tên sau, tên nào sau đây được đặt đúng trong NNLT Pascal?
 	A. Ho_ten*1 B. Ho ten C. Ho_ten 
 D. 1hoten
Câu 16. Phần thân chương trình được giới hạn bởi cặp từ khóa
 A. BeginEnd; B. StartFinish. C. BeginEnd. D. StartFinish;
Câu 17. Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte?
 Var x,y:integer; c:char; b:boolean; z: real;
 	 A. 12 B. 14 C. 11 D. 13
Câu 18. Các từ: SQR, SQRT, REAL là
 	 A. Tên dành riêng 	B. Tên do người lập trình đặt
 	 C. Tên đặc biệt 	D. Tên chuẩn
 Câu 19. Điều kiện (2≤ x ≤ 25) được biểu diễn như thế nào trong pascal?
	A. (2 <= x) or (x <=25) 	B. (2<=x) and (x<=25)
 	C. 2 <= x <=25 	D. not ((2<=x) and (x<=25))
Câu 20. Trong NNLT Pascal, biểu thức 25 mod 3 + (5/2) * 3 có giá trị là
A. 15.5 	B. 8.5	 C. 8.0 
D. 15.0
Câu 21. Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây là biểu diễn hằng trong Pascal?
A. A20	 B. 1.06E-15	 C. ‘XYZ D. “True”
Câu 22. Trong NNLT Pascal, giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?
A. byte B. integer C. word D. real
Câu 23. Trong Pascal, khai báo hằng nào sau đây là ĐÚNG?
A. const lop = " lop 11"; 	B. const max := 1000'; 
C. const lop = 'lop 11'; 	D. const p = 3,1416;
Câu 24. Biểu thức (25 mod 10) div 2 cho kết quả là
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
II. TỰ LUẬN: (4 điểm) 
Câu 1: Viết cấu trúc câu của câu lệnh if ... then dạng thiếu và dạng đủ? Mỗi cấu trúc cho 1 ví dụ.
Câu 2: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương A và xác định số đó có phải là số chia hết cho 3 hay không?
Đáp án đề KT tin 11
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
C
B
A
D
A
B
C
C
C
B
D
C
Câu hỏi
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Đáp án
B
C
C
C
A
D
B
B
B
D
C
C
Đáp án đề KT tin 11

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_HK_tin_hoc_11.doc