Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số Lớp 7 - Mã đề 463 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Ninh

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/12/2023 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số Lớp 7 - Mã đề 463 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số Lớp 7 - Mã đề 463 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Ninh
Mã đề 463
PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC
TRƯỜNG THCS AN NINH
KIỂM TRA 45 PHÚT – NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN – 7 
Thời gian làm bài : 45 Phút 
Câu 1: P(x) = x2 - x3 + x4 và R(x) = -x3 + x2 +2x4 
P(x) + R(x) là đa thức:
	A. -2x3 + 2x2	B. 3x4 + 2x2	C. 3x4	D. 3x4 -2x3 + 2x2
Câu 2: Cho các đa thức ;. 
Tìm đa thức C biết C + B = A 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2x2 + x - 1và Q(x) = x3 - x2 – x + 2. Nghiệm của đa thức P(x) + Q(x) là :
	A. -1	B. Vô nghiệm	C. 0	D. 1
Câu 4: Giá trị của tại x = 1; y = -; z = -2
	A. 1,6	B. 1	C. 0,8	D. 2
Câu 5: Thu gọn đơn thức kết quả là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Tìm n N, biết 2n+2 + 2n = 20, kết quả là:
	A. n = 2	B. n = 3	C. n = 4	D. n = 1
Câu 7: Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức P(x) = -x4 + 3x2 + 2x4 - x2 + x3 - 3x3 lần lượt là:
	A. 2 va 1	B. 2 và 0	C. 1 và 2	D. 1 và 0
Câu 8: Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức : P(x) = x2 –x - 6
	A. 1	B. 0	C. -2	D. -6
Câu 9: Giá trị của x trong phép tính là:
	A. 0,5	B. 0	C. -1	D. 1
Câu 10: Tìm x, biết: 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Biết rằng 12 + 22 + 32 ++ 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng
	S = 22 + 42 + 62 +  + 202
Câu 12: (5đ) Cho đa thức: P(x) = 2x4 + 5x3 – 2x2 + 4x2 – x4 – 4x3 + 2 – x4 
 a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
 b/ Tính P(1) và P(-1)
Câu 13: Cho biểu thức A = và B = 9xy3.(- 2x2yz3)
1/ Thu gọn và tìm bậc của đơn thức thu gọn A và B
2/ Cho biết phần biến và phần hệ số của đơn thức thu gọn A và B
3/ Tính tích của hai đơn thức thu gọn A và B
------ HẾT ------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_dai_so_lop_7_ma_de_463_nam_hoc_2016.doc
  • docPhieu soi dap an.doc