Đề kiểm tra 15 phút Chương I môn Hình học 9

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 26/07/2022 Lượt xem 355Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 phút Chương I môn Hình học 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15 phút Chương I môn Hình học 9
3 -Kiểm tra 15 phút 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG I - HÌNH HỌC 9
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Nhận biết được hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Vận dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tính độ dài đoạn thẳng 
Chứng minh đẳng thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 đ 
5%
2
3đ
30%
1
2 đ 
20%
4
5,5 điểm 
55%
Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông
Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông
Hiểu được tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
Vận dụng tính số đo của góc khi biết tỉ số lượng giác của nó
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1đ
10%
1
0,5đ
5%
2
1 đ 
10%
2
2đ
20%
7
4,5 điểm 
45%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 đ 
15%
1
0,5 đ 
5%
2
1 đ 
10%
4
5 đ
50%
1
2đ 
20%
11
10 điểm 
100%
ÑEÀ 1
A-TRAÉC NGHIEÄM 
Haõy khoanh troøn vaøo caâu maø em löïa choïn :
1) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, AH laø ñöôøng cao. Caâu naøo trong caùc caâu sau laø sai ?
A. 
2) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù . Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng ?
3 )Caâu naøo sau ñaây laø sai ?
4)Vôùi goùc nhoïn tuøy yù. Caâu naøo sau ñaây laø sai ?
5)Bieát sinx = 0,7218, soá ño cuûa goùc x laø :
6)Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, bieát cotB = . Giaù trò cuûa cosC laø : 
 A. B C. D.
B-TÖÏ LUAÄN
Baøi 1 
Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, AB = 6cm, AC = 8cm, ñöôøng cao AH
Tính BC, AH, .
Goïi E, F laø hình chieáu cuûa H laàn löôït leân AB vaø AC.Chöùng minh raèng : AE.AB = AF.AC.
ÑEÀ 2
A-TRAÉC NGHIEÄM 
Haõy khoanh troøn vaøo caâu maø em löïa choïn :
1) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, AH laø ñöôøng cao. Caâu naøo trong caùc caâu sau laø sai ?
	A) 
2) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù . Caâu naøo sau ñaây laø ñuùng ?
3 )Caâu naøo sau ñaây laø sai ?
4)Vôùi goùc nhoïn tuøy yù. Caâu naøo sau ñaây laø sai ?
5)Haõy choïn caâu ñuùng. Bieát cos x = 0,9325, soá ño cuûa goùc x laø :
6)Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, bieát tanB = . Giaù trò cuûa cosC laø : 
 A. B C. D.
B-TÖÏ LUAÄN
Baøi 1 :Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, AB = 3cm, AC = 4cm, ñöôøng cao AH
a)Tính BC, AH, .
b)Goïi E, F laø hình chieáu cuûa H laàn löôït leân AB vaø AC.Chöùng minh raèng:AE.AB=AF.AC.
C©u
§¸p ¸n
§iÓm
I.
1
2
3
4
5
6
D
C
C
D
A
B
0,5đ x 6
B
Veõ ñuùng hình 
Tính ñöôïc tæ soá löôïng giaùc goùc B suy ra 
Töø ñoù suy ra goùc C 
1 đ
2 đ
1 đ
1 đ
b)Chöùng minh raèng : AE.AB = AF.AC
1 đ
1 đ
ÑEÀ 2
I.
1
2
3
4
5
6
B
D
B
C
A
A
0,5đ x 6
B
Veõ ñuùng hình 
Tính ñöôïc tæ soá löôïng giaùc goùc B
Töø ñoù suy ra goùc C 
1 đ
2 đ
1 đ
1 đ
b)Chöùng minh raèng : AE.AB = AF.AC
1 đ
1 đ
KẾT QUẢ
 Lôùp
Só soá
Döôùi 2
2 ®3,4
3,5 ®4,9
5®6,4
6,5®7,9
8®10
TB­
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
9A5
35
9A6
33

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_chuong_i_mon_hinh_hoc_9.doc