Đề kiểm tra 1 tiết – tiết 22 Đại số 7

doc 14 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 663Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết – tiết 22 Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết – tiết 22 Đại số 7
 ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 1
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b)	c) (1 – 2x)3 = - 8 
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò bieåu thöùc A=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = , keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0 	b. x = 1 	c. x > 0	d. x 
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höûu tyû 
a. 	b.	 	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho . Giaù trò cuûa x baèng:
a. 63	b.	c. 7	d. 0,7
Caâu 4: 76 + 75 – 74 chia heát cho:
a. 5	b.7	c.11	d. Caû 3 soá treân.
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.	
b.	d.
Caâu 6: Caâu naøo trong caùc caâu sau SAI:
a. 7 Q	b. – 5 R	c. I	d. N R
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 1
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b)	c) (1 – 2x)3 = - 8 
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò bieåu thöùc A=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = , keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0 	b. x = 1 	c. x > 0	d. x 
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höûu tyû 
a. 	b.	 	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho . Giaù trò cuûa x baèng:
a. 63	b.	c. 7	d. 0,7
Caâu 4: 76 + 75 – 74 chia heát cho:
a. 5	b.7	c.11	d. Caû 3 soá treân.
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.	
b.	d.
Caâu 6: Caâu naøo trong caùc caâu sau SAI:
a. 7 Q	b. – 5 R	c. I	d. N R
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 2
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) -0,8 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b) 	c) (2x – 1)3 = -27
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc B=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = . keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0	b. x 0	c. x = 1 	d. x > 0
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höõu tyû 
a.	b.	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho giaù trò x baêng:
a. 124	b.	c. 5	d. 0,5
Caâu 4: 57 – 56 +55 chia heát cho:
a. 5	b.3	c.7	d.Caû 3 soá treân
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.
b.	d. 
Caâu 6 : Caâu naøo trong caùc caâu sau laø SAI:
a. -7 	 R	b. 5 	Q	c. N 	 R	d. I
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 2
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
II. Töï luaän: 
Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå):
a) 	b) 	c) -0,8 
Baøi 2: Tìm x bieát: 
a) 	b) 	c) (2x – 1)3 = -27
Baøi 3: Cho . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc B=
I. Traéc nghieäm: 
Caâu 1: Cho x = . keát quaû naøo ñuùng nhaát sau ñaây:
a. x = 0	b. x 0	c. x = 1 	d. x > 0
Caâu 2: Trong caùc phaân soá sau, phaân soá naøo bieåu dieãn soá höõu tyû 
a.	b.	c.	d. Moät keát quaû khaùc
Caâu 3: Cho giaù trò x baêng:
a. 124	b.	c. 5	d. 0,5
Caâu 4: 57 – 56 +55 chia heát cho:
a. 5	b.3	c.7	d.Caû 3 soá treân
Caâu 5: Keát quaû naøo sau ñaây laø ñuùng ?
a.	c.
b.	d. 
Caâu 6 : Caâu naøo trong caùc caâu sau laø SAI:
a. -7 	 R	b. 5 	Q	c. N 	 R	d. I
Đề bài:
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 3
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
A- Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 3	 B. n = -1	 C. n = 1	 D. n = -3
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	C. 	 D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	
b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Tại một trạm xe có 114 chiếc ôtô loại 40 tấn, 25 tấn và 5 tấn. Biết rằng số xe loại 40 tấn bằng số xe loại 25 tấn và bằng số xe loại 5 tấn. Hỏi trạm xe đó có bao nhiêu xe mỗi loại?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 339 và 1121
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 3
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
A- Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 3	 B. n = -1	 C. n = 1	 D. n = -3
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	C. 	 D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	
b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Tại một trạm xe có 114 chiếc ôtô loại 40 tấn, 25 tấn và 5 tấn. Biết rằng số xe loại 40 tấn bằng số xe loại 25 tấn và bằng số xe loại 5 tấn. Hỏi trạm xe đó có bao nhiêu xe mỗi loại?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 339 và 1121
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 4
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	 C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 12	 B. n = 8	 C. n = 4	D. n = 6
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Có 1 cuộn dây thép dài tổng cộng 140m. Nếu chia thành ba cuộn nhỏ thì cuộn thứ nhất bằng cuộn thứ hai và bằng cuộn thứ ba. Hỏi mỗi cuộn nhỏ dài bao nhiêu mét?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 19920 và 20015
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 4
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Câu 1: Tìm çxç biết x = 
A. çxç = 	 B. çxç = 	 C. çxç = 	 D. çxç = 
Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn các đẳng thức sau 
A. n = 12	 B. n = 8	 C. n = 4	D. n = 6
Câu 3: Nếu có ad = bc với a, b, c, d ¹ 0 thì:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 4: Tính bằng:
A. 	 B. 	 C. 	D. 
B- Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện nhanh phép tính:
a. 	b. 
Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết:
	a. 	b. 
Bài 3: (2 điểm) Có 1 cuộn dây thép dài tổng cộng 140m. Nếu chia thành ba cuộn nhỏ thì cuộn thứ nhất bằng cuộn thứ hai và bằng cuộn thứ ba. Hỏi mỗi cuộn nhỏ dài bao nhiêu mét?
Bài 4: (1 điểm) So sánh các số sau: 19920 và 20015
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 5
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 12 phút
Câu 1: Số bằng:
A. 3 + 4 B. 5 C. D. 
Câu 2: Kết quả của phép tính 76 : 75 l:
A. 711 B. 1 C. 7 D. 72 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính : x + l:
 A. 	B. 	 C. 4 	 D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 B. 6,67	 C. 6,6735	D. 6,673
Câu 5: Tìm x, biết: 
A. x = 0,1	B. x = 2	 C. x = 0,2 D. x = 0,4
Câu 6:	Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. -3 Î Q	 B. 1,(23) Î I C. 1,245 Î R D. 5 Î N
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (33 pht)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể)
a/	 	b/	 
Bài 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	b/ 	 và y – x = 24 
Bài 3: (2đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 10 ; 9 ; 8 . Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 4 : (1đ) Tìm x , biết : 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 5
MOÂN: Ñaïi soá – Lôùp 7
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 12 phút
Câu 1: Số bằng:
A. 3 + 4 B. 5 C. D. 
Câu 2: Kết quả của phép tính 76 : 75 l:
A. 711 B. 1 C. 7 D. 72 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính : x + l:
 A. 	B. 	 C. 4 	 D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 B. 6,67	 C. 6,6735	D. 6,673
Câu 5: Tìm x, biết: 
A. x = 0,1	B. x = 2	 C. x = 0,2 D. x = 0,4
Câu 6:	Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. -3 Î Q	 B. 1,(23) Î I C. 1,245 Î R D. 5 Î N
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (33 pht)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể)
a/	 	b/	 
Bài 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	b/ 	 và y – x = 24 
Bài 3: (2đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 10 ; 9 ; 8 . Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 4 : (1đ) Tìm x , biết : 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 6
I. Trắc nghiệm (3 điểm): ( Thời gian làm bài : 10 phút)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của phép tính: l:
a) 	b) 	 c) 	d) 
Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức l :
a) 16 	 b)-16 	 c) 4	d) – 24
Câu 3: Từ tỷ lệ thức: , ta có thể suy ra:
a) a.d = b.c	 	b) a.b = d.c	 
c) a.c = b.d	 	d) Cả a,b,c,d đều sai
Câu 4: Chọn cách ghi đúng:
a) 	 b) 	c) 	 d) 
Câu 5: Giá trị của x trong phép tính: l:
a) -1	 b) 	c)0,5	 d) 
Câu 6: Nếu thì x bằng:
a) 4	 b) 8	c) 16	 d) 256
II. Tự luận (7 điểm)( Thời gian làm bài 35 phủt)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) 	 b) 3,75. 7,2 + 2,8. 3,75 -1,5
Bài 2: (2 điểm) Tìm x ,y biết
 a) v x + y = 40 b) 
Bài 3: (2đ) Ba lớp 7A,7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây của mỗi lớp biết rằng số cây của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5:6:7 
Bi 4: (1 điểm) Tìm x sao cho : (x2 – 3)2 = 16
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 6
I. Trắc nghiệm (3 điểm): ( Thời gian làm bài : 10 phút)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Kết quả của phép tính: l:
a) 	b) 	 c) 	d) 
Câu 2: Giá trị của x trong tỉ lệ thức l :
a) 16 	 b)-16 	 c) 4	d) – 24
Câu 3: Từ tỷ lệ thức: , ta có thể suy ra:
a) a.d = b.c	 	b) a.b = d.c	 
c) a.c = b.d	 	d) Cả a,b,c,d đều sai
Câu 4: Chọn cách ghi đúng:
a) 	 b) 	c) 	 d) 
Câu 5: Giá trị của x trong phép tính: l:
a) -1	 b) 	c)0,5	 d) 
Câu 6: Nếu thì x bằng:
a) 4	 b) 8	c) 16	 d) 256
II. Tự luận (7 điểm)( Thời gian làm bài 35 phủt)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) 	 b) 3,75. 7,2 + 2,8. 3,75 -1,5
Bài 2: (2 điểm) Tìm x ,y biết
 a) v x + y = 40 b) 
Bài 3: (2) Ba lớp 7A,7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây của mỗi lớp biết rằng số cây của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 5:6:7 
Bi 4: (1 điểm) Tìm x sao cho : (x2 – 3)2 = 16
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 7
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 15 phút
Câu 1: = 2 thì x bằng:
A. 1 B. 2 C. 8 D. 4 
Câu 2: Kết quả của phép tính 76 : 73 l:
A. 73 B. 13 C. 72 D. 12 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính x : l:
 A. 	 B. C. 1 	 D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 B. 6,67	 C. 6,6735 D. 6,673
Câu 5: Tìm x, biết: 
A. x = 0,1	 B. x = 2	C. x = 0,2 D. x = 0,4
Câu 6:	Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. = 2,5	B. = -2,5	
C. = -(-2,5)	 	D. - = - 2,5
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (30 pht)
Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức (2đ)
a/	b/	b) 
Bi 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	b/ 	 và x + y = 24 
Bài 3: (2đ)
Tính số đo ba góc trong của một tam giác biết ba góc của nó tỉ lệ với 2; 4; 3.
Bài 4 : (1đ) Chứng tỏ rằng: 31 + 32 +33 + 34 + ... + 399+ 3100 chia hết cho 4
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 7
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 15 phút
Câu 1: = 2 thì x bằng:
A. 1 B. 2 C. 8 D. 4 
Câu 2: Kết quả của phép tính 76 : 73 l:
A. 73 B. 13 C. 72 D. 12 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính x : l:
 A. 	 B. C. 1 	 D. 
Câu 4: Cho x = 6,67254. Khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì số x bằng:
A. 6,672	 B. 6,67	 C. 6,6735 D. 6,673
Câu 5: Tìm x, biết: 
A. x = 0,1	 B. x = 2	C. x = 0,2 D. x = 0,4
Câu 6:	Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai?
A. = 2,5	B. = -2,5	
C. = -(-2,5)	 	D. - = - 2,5
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (30 pht)
Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức (2đ)
a/	b/	b) 
Bài 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	b/ 	 và x + y = 24 
Bài 3: (2đ)
Tính số đo ba góc trong của một tam giác biết ba góc của nó tỉ lệ với 2; 4; 3.
Bài 4 : (1đ) Chứng tỏ rằng: 31 + 32 +33 + 34 + ... + 399+ 3100 chia hết cho 40
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 8
A.TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Bài 1: (1 điểm ) Chọn đúng, sai 
STT
CÂU
Đúng
Sai
1
Mọi số hữu tỉ đều là số thực.
2
Mọi số hữu tỉ đều có thể viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
3
4
Bài 2: (1 điểm ) Khoanh tròn vào kết quả đúng trước các chữ cái:
1) Phân số biểu diễn số hữu tỉ là: 
2) Kết quả của là: 
3) Trong các cách viết sau đây cách viết nào đúng:
4) Nếu thì x2 bằng :
A. 3 B. 9 C. 27 
B.TỰ LUẬN (8 điểm):
Bài 1: (1,5 điểm ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí ):
Bài 2: (3 điểm ) Tìm x , biết:
 c) 
Bi 3 ( 1,5 điểm ) : Tìm x, y , z biết 
 và 2x + 3y – z =32 và xy = 24
Bài 4: (1,5 điểm ) Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 3:4:5. Tính số đo các góc của tam giác.
Bài 5: (0,5 điểm ) Tìm x để biểu thức sau nguyên 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 8
A.TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Bài 1: (1 điểm ) Chọn đúng, sai 
STT
CÂU
Đúng
Sai
1
Mọi số hữu tỉ đều là số thực.
2
Mọi số hữu tỉ đều có thể viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
3
4
Bài 2: (1 điểm ) Khoanh tròn vào kết quả đúng trước các chữ cái:
1) Phân số biểu diễn số hữu tỉ là: 
2) Kết quả của là: 
3) Trong các cách viết sau đây cách viết nào đúng:
4) Nếu thì x2 bằng :
A. 3 B. 9 C. 27 
B.TỰ LUẬN (8 điểm):
Bài 1: (1,5 điểm ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí ):
Bài 2: (3 điểm ) Tìm x , biết:
 c)
Bi 3 ( 1,5 điểm ) : Tìm x, y , z biết 
 v 2x + 3y – z =32 v xy = 24
Bài 4: (1,5 điểm ) Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 3:4:5. Tính số đo các góc của tam giác.
Bài 5: (0,5 điểm ) Tìm x để biểu thức sau nguyên 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 9
Câu1. Làm tròn các số sau đến số thập phân thứ nhất
a. 2,119	b. 6,092	c. 13,99914	d. 100,947
Câu 2. Thực hiện phép tính.
a. ;	b. 3,75.7,2 + 2,8.3,75;	
c. ;	d. 
e. 
Bài 3 Tìm x, y biết. 
a. 	b. 
c. (x – 0,2)10 + (y +3,1)20 = 0
Bài 4. Tìm số học sinh của lớp 7A và 7B. Biết lớp 7A, 7B tỉ lệ với 8 và 9, tổng hai lớp là 68 học sinh.
Bài 5. 
a. So sánh 2195 và 3130 
b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 0,5 - 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 10
Caâu 1 : (2ñ) Thöïc hieän pheùp tính ( baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå )
	a/ ( - 3,15) . (- 7,2) + (- 3,15) . 12,4 + 4,8 . (- 3,15)
	b/ 
Caâu 2 : (2ñ) Tìm x bieát :
	a/ 	b/ 
Caâu 3 : (2ñ) Tính chu vi cuûa moät tam giaùc, bieát tổng độ dài hai cạnh nhỏ dài hơn cạnh lớn 4 cm vaø caùc caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi caùc soá : 3 ; 4 ; 5 .
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 9
Câu1. Làm tròn các số sau đến số thập phân thứ nhất
a. 2,119	b. 6,092	c. 13,99914	d. 100,947
Câu 2. Thực hiện phép tính.
a. ;	b. 3,75.7,2 + 2,8.3,75;	
c. ;	d. 
e. 
Bài 3 Tìm x, y biết. 
a. 	b. 
c. (x – 0,2)10 + (y +3,1)20 = 0
Bài 4. Tìm số học sinh của lớp 7A và 7B. Biết lớp 7A, 7B tỉ lệ với 8 và 9, tổng hai lớp là 68 học sinh.
Bài 5. 
a. So sánh 2195 và 3130 
b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 0,5 - 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 10
Caâu 1 : (2ñ) Thöïc hieän pheùp tính ( baèng caùch hôïp lyù neáu coù theå )
	a/ ( - 3,15) . (- 7,2) + (- 3,15) . 12,4 + 4,8 . (- 3,15)
	b/ 
Caâu 2 : (2ñ) Tìm x bieát :
	a/ 	b/ 
Caâu 3 : (2ñ) Tính chu vi cuûa moät tam giaùc, bieát tổng độ dài hai cạnh nhỏ dài hơn cạnh lớn 4 cm vaø caùc caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi caùc soá : 3 ; 4 ; 5 .
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 11
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 12 phút
Câu 1: Cho a, b Z , b0, x = ; a, b cùng dấu thì: 
A. x = 0	B. x > 0	C. x < 0	D. Cả B,C đều sai
Câu 2: Số x mà 2x = (22)3 là : 
A. 5 	B. 6	C. 26 	D. 8 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính : x + là:
 A. B. 	C. 4 	D. 
Câu 4: Cho tỉ lệ thức thì :
A. x = 	B. x = 4 	C. x = -12 	D . x = -10
Câu 5: Giá trị của biểu thức : | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2 là :
A. - 1,8 	B. 1,8 	C. 0	D. - 2,2 
Câu 6: bằng :
A. 98 	B. -98 	C. ± 14 	D . 14 
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (33 phút)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
a/	 b/	 
Bài 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	 b/ 	 
Bài 3: (2đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 10 ; 9 ; 8 . Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 4 : (1đ) So sánh : và 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 11
Phần I : Trắc nghiệm (3đ) . Thời gian : 12 phút
Câu 1: Cho a, b Z , b0, x = ; a, b cùng dấu thì: 
A. x = 0	B. x > 0	C. x < 0	D. Cả B,C đều sai
Câu 2: Số x mà 2x = (22)3 là : 
A. 5 	B. 6	C. 26 	D. 8 
Câu 3 : Giá trị của x trong phép tính : x + là:
 A. B. 	C. 4 	D. 
Câu 4: Cho tỉ lệ thức thì :
A. x = 	B. x = 4 	C. x = -12 	D . x = -10
Câu 5: Giá trị của biểu thức : | - 3,4 | : | +1,7 | - 0,2 là :
A. - 1,8 	B. 1,8 	C. 0	D. - 2,2 
Câu 6: bằng :
A. 98 	B. -98 	C. ± 14 	D . 14 
Phần II : Tự luận (7đ) Thời gian (33 phút)
Bài 1 : (2đ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
a/	 b/	 
Bài 2: Tìm x , biết : (2đ)
a/	 b/ 	 
Bài 3: (2đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 10 ; 9 ; 8 . Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 4 : (1đ) So sánh : và 
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 12
Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cho = 2 thì :
A. x = 2	B. x = – 2	C. x = 2 hoặc x = – 2 	 D. x = 0
Câu 2: Kết quả của phép tính là
A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 3: Cho đẳng thức 6.2 = 3.4 ta lập được tỉ lệ thức là :
A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 4: Nếu thì a bằng:
A. 25	 B. 5	C. 125	 D. 625
Câu 5: Kết quả nào sau đây sai
A. Q B. -5 I C. 3 I D. 0 N
Câu 6: Kết quả làm tròn số 0,999 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 0,10 B. 0,910 C. 0, 99 D. 1 
Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm) 
Bài 1(3 đ): Thực hiện phép tính 
a) 	 b) 
c) 
Bài 2(2đ): Tìm x biết: 
a) b) 
Bài 3(2đ): Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC. Biết rằng ba góc của tam giác ABC lần lượt tỷ lệ với 4; 3; 2.
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 13
I/ TRẮC NGHIỆM (4điểm)Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Tìm x, biết : . Kết quả x bằng :
A. 	 B. 	C. 	D.
Câu 3: Cho = - 3 thì :
A. m = 3	B. m = – 3	C. m = 3 hoặc m = – 3 	D. 
Câu 4: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A. – 5,7	B. 5,7	 C. – 6	 D. – 3
Câu 5: Cho thì m bằng :
A. 9	B. 3	 C. 81	 D. 27
Câu 6: Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A) 	B. C. D. 
Câu 7: Cho đẳng thức 6.2 = 3.4 ta lập được tỉ lệ thức là :
A. 	B. 	 C. 	 D. 
II/ TỰ LUẬN (6điểm)
Bài 1: (2điểm) Tính
a) b) 
Bài 2: (1điểm) Tìm x , biết :
a) b) 
Bài 3: (2điểm) 
Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính các cạnh của tam giác biết chu vi của nó là 13,2 cm.
Bài 4: (1điểm) 
a) So sánh 290 và 536
b) Viết các số 227 và 318 dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9
ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT – TIEÁT 22 đề 14
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Từ đẳng thức 3.6 = 2.9, tỉ lệ thức nào dưới đây là đúng:
A. B. C. . D. 
2. Câu nào sau đây đúng?
A. 0,2(35)N B. 0,2(35)R C. 0,2(35)I D. 0,2(35) Z 
3. Kết quả của biểu thức là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
4. Giá trị x là: 
A. 16 	B. 28 	C. 30 	D. 27
5. Tìm x, biết : . Kết quả x bằng :
A. 	B. 	C. 	 D.
6. = 3 thì x bằng:
A. 9 B. 6. C. – 9 D. – 6 
II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tính 
a) 	 b) 
Bài 2 (2,75 điểm) Tìm các số a, b,c biết: 
a) và a + b = - 15 b) và a + 2b - 3c = - 20
Bài 3.(2,5 điểm) 	
Lớp 7A có ba tổ tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Số kilôgam giấy vụn của ba tổ I, II, III lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5. Biết số kilôgam giấy vụn của tổ I và III hơn tổ II là 27kg. Hỏi mỗi tổ thu gom được bao nhiêu kilôgam giấy vụn?
Bài 4.( 0,75 điểm) 	
 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A= 
KIỂM TRA CHƯƠNG I
A.TRẮC NGHIỆM (2 điểm):
Bài 1: (1 điểm ) Chọn đúng, sai 
STT
CÂU
Đúng
Sai
1
Mọi số hữu tỉ đều là số thực.
2
Mọi số hữu tỉ đều có thể viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
3
4
Bài 2: (1 điểm ) Khoanh tròn vào kết quả đúng trước các chữ cái:
1) Phân số biểu diễn số hữu tỉ là: 
2) Kết quả của là: 
3) Trong các cách viết sau đây cách viết nào đúng:
4) Nếu thì x2 bằng :
A. 3 B. 9 C. 27 
B.TỰ LUẬN (8 điểm):
Bài 1: (1,5 điểm ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí ):
Bài 2: (3 điểm ) Tìm x , biết:
 c) 
Bài 3: (2đ) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C của một trường tỉ lệ với 10 ; 9 ; 8 . Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Bài 4: (0,5 điểm ) Tìm x để biểu thức sau nguyên 
Bài 5 : (1đ) Tìm x , biết : 
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Phần I : Trắc nghiệm (3đ

Tài liệu đính kèm:

  • doccac_de_on_tap_chuong_1_dai_7_hay_nhat.doc